Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/57
Nächste Seite
PB54
Informatie
Belkin Corporation Limited Lifetime Product Warranty
Beperkte levenslange productgarantie van Belkin Corporation
Belkin Corporation garandeert gedurende de levensduur van dit
product dat het vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Wanneer een
defect wordt geconstateerd, zal Belkin naar eigen keuze het product
repareren of kosteloos vervangen, op voorwaarde dat het product
tijdens de garantieperiode, met vooruitbetaalde vervoerskosten, wordt
geretourneerd aan de officiële Belkin-dealer bij wie het product is
gekocht. Overlegging van het aankoopbewijs kan noodzakelijk zijn.
Deze garantie is niet van toepassing als het product is beschadigd
als gevolg van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of verkeerde
toepassing; als het product zonder schriftelijke toestemming van
Belkin is gewijzigd, of als een serienummer dat door Belkin is
aangebracht, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
DE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE HIERVOOR
ZIJN UITEENGEZET SLUITEN ENIGE ANDERE GARANTIE
OF VERHAALSMOGELIJKHEID UIT, HETZIJ MONDELING
OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.
BELKIN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE IMPLICIETE
AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIE AF, WAARONDER,
ZONDER ENIGE BEPERKING, GARANTIES BETREFFENDE DE
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE
TOEPASSING.
Geen enkele dealer, vertegenwoordiger of werknemer van Belkin is
bevoegd de garantiebepalingen te wijzigen, uit te breiden of aan te
vullen.
BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMENDE
OF VERVOLGSCHADE ONTSTAAN DOOR GARANTIEVERBREKING
VAN WELKE AARD OOK OF UIT HOOFDE VAN ENIG ANDER
JURIDISCH BEGINSEL, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT
TOT BEDRIJFSSTILSTAND, VERLIES VAN WINST OF GOODWILL,
BESCHADIGING HETZIJ HERPROGRAMMERING OF REPRODUCTIE
VAN ENIG PROGRAMMA OF VAN DATA OPGESLAGEN IN OF
GEBRUIKT IN SAMENHANG MET BELKIN PRODUCTEN.
In sommige staten of landen is het niet toegestaan om incidentele
schade, voortvloeiende schade en impliciete garanties uit te sluiten
of te beperken; in dat geval gelden de bovenstaande beperkingen of
uitsluitingen wellicht niet voor u. Deze garantie verleent u specifieke
rechten en afhankelijk van het land waarin u woont, hebt u mogelijk
ook andere rechten.
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Belkin Wireless G Range Extender - Access Point wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Belkin Wireless G Range Extender - Access Point in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info