Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
AHM2003
Handleiding powermixer
Gebrauchsanweisung powermixer
Mode d’emploi batteur électrique fort
Instruction manual power mixer
Istruzioni per l’uso batidora fuerte eléctrica
Manual del usuario battitore potente
150W, 230V ~ 50Hz
V 280716-09
v 280716-09
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AHM2003

  Instruction manual power mixer

  Gebrauchsanweisung powermixer

  Istruzioni per l’uso batidora fuerte eléctrica

  Mode d’emploi batteur électrique fort

  Manual del usuario battitore potente

  150W, 230V ~ 50Hz

  V 280716-09

  v 280716-09

  Handleiding powermixer • Page 2 • Page 3

  Gebruikershandleiding  Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
  Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
  Dit toestel mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het toestel en de koord buiten bereik van
  kinderen. Toestellen kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
  of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies
  omtrent het gebruik van het toestel op een veilige manier verkregen hebben en als ze de gevaren
  ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het toestel.
  Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te
  repareren.

  Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
  • Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
  apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst en wanneer u het apparaat
  niet gebruikt.
  • Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact neemt, maar aan de stekker zelf.
  • Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het
  snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde
  servicedienst.
  • Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u
  zich verbrandt.
  • Zorg er voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met
  brandbaar materiaal. Tevens mag het apparaat niet worden bedekt. Het apparaat moet zijn warmte
  kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete
  kookplaat of open vuur.
  • Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.

  Veiligheidsvoorschriften - Gebruik

  Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
  Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
  Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen.
  Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.
  Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen als het onbeheerd wordt achtergelaten en
  vóór u gaat monteren, demonteren of reinigen.
  Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires wisselt of
  onderdelen benadert die in beweging zijn tijdens het gebruik.
  Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie ‘Reiniging en onderhoud’).
  Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
  Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door
  een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

  Milieu
  • Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
  • Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar
  bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het
  symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
  • De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
  verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een
  belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  • Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

  3

  Nederlands

  Veiligheidsvoorschriften - Algemeen • Page 4

  Gebruikershandleiding
  Werking - Algemeen
  Nederlands

  Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.

  3 4

  2

  1

  6

  5

  7

  1. Motorbehuizing
  2. Handgreep
  3. Ontgrendelingsknop
  4. Snelheidsschakelaar
  5. Aansluitsnoer met stekker
  6. Gardes
  7. Kneedhaken

  werking - Voor het eerste gebruik
  1. Verwijder de verpakking.
  2. Reinig het apparaat. Zie ‘Reiniging en onderhoud’.

  werking - Gebruik
  1.
  2.
  3.


  Plaats de hulpstukken in het apparaat (zie ‘Hulpstukken plaatsen’).
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Schakel het apparaat in door de snelheidsschakelaar in stand ‘1’ te zetten. Voer tijdens het gebruik de
  snelheid geleidelijk op door de snelheidsschakelaar in de gewenste stand te zetten.  De mixer mag maximaal 4 minuten continu ingeschakeld zijn. Daarna moet u het apparaat 15
  minuten laten afkoelen.

  4. Schakel het apparaat na gebruik uit door de snelheidsschakelaar in stand ‘0’ te zetten.

  werking - Hulpstukken plaatsen
  Voordat u de mixer inschakelt, moet u altijd eerst de hulpstukken plaatsen. De mixer wordt geleverd met
  de volgende hulpstukken:
  • Twee gardes: deze zijn geschikt voor het kloppen/mixen van eiwit, slagroom, mayonaise, pudding,
  puree en lichte deegsoorten;
  • Twee deeghaken: deze zijn geschikt voor het mixen van zwaardere deegsoorten zoals brooddeeg.


  Schakel het apparaat uit (snelheidsschakelaar in stand ‘0’) en trek de stekker uit het stopcontact
  voordat de hulpstukken gaat plaatsen.

  Steek het hulpstuk in de opening aan de onderkant van de mixer. De pinnetjes op het hulpstuk moeten
  in de uitsparing vallen. Duw het hulpstuk aan. U hoort een klik als teken dat het hulpstuk vergrendeld is.
  Plaats op dezelfde wijze het andere hulpstuk.

  4 • Page 5

  Gebruikershandleiding  Schakel het apparaat uit (snelheidsschakelaar in stand ‘0’) en trek de
  stekker uit het stopcontact voordat u de hulpstukken gaat verwijderen.

  Houdt de hulpstukken met één hand vast en druk met de andere
  hand op de ontgrendelingsknop om de hulpstukken te verwijderen.

  REINIGING EN ONDERHOUD
  1.
  2.

  3.

  4.

  Trek de stekker uit het stopcontact.
  Neem de hulpstukken uit het apparaat (zie ‘Hulpstukken verwijderen’). De hulpstukken kunt u in
  zeepwater of in de vaatwasser afwassen. Spoel de hulpstukken goed af en droog ze grondig.
  Reinig de motorbehuizing van het apparaat met een vochtige doek. Droog de behuizing vervolgens
  grondig.
  Berg het apparaat op.

  •

  Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u de mixer gaat schoonmaken.
  Reinig de hulpstukken na ieder gebruik.
  Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals
  messen of harde borstels) bij het reinigen.
  Dompel de motorbehuizing nooit in water of een andere vloeistof.

  Technische gegevens
  Type:
  Vermogen:
  Netspanning:

  AHM2003
  150W
  230V ~ 50Hz

  Garantiebepalingen
  De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze
  apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
  1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
  De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
  2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch
  eigendom van de importeur.
  3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
  4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de
  importeur.
  5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
  6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
  a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
  b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke,
  technische of veiligheidsnormen;
  c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld;
  d. een ongeautoriseerde wijziging;
  e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
  f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
  7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij:
  a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;
  b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.

  5

  Nederlands

  werking - Hulpstukken verwijderen • Page 6

  Gebruikershandleiding

  Nederlands

  8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
  9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
  respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
  worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de
  door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
  10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
  mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.
  Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten
  zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het
  apparaat moet inpakken en verzenden.
  11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

  Service
  Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRON
  servicedienst: www.bestron.com/service

  CE-conformiteitsverklaring
  Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:
  EMC-richtlijn
  Laagspanningsrichtlijn
  RoHS – Richtlijn

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Quality control

  6 • Page 7

  Gebrauchsanweisung
  Sicherheitsbestimmungen - Allgemein
  • Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
  • Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
  • Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und seine Schnur
  aus Reichweite der Kinder heraus. Das Gerät kann von Personen mit reduzierten körperlichen,
  sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden,
  wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
  die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  • Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät
  selbst zu reparieren.

  • Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des
  Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät umstellen und wenn Sie es
  nicht benutzen.
  • Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
  • Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn
  das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst
  ersetzen.
  • Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, sollten Sie diese
  nicht berühren.
  • Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem
  Material kommen kann. Das Gerät darf auch nicht abgedeckt werden. Um Brandgefahr zu verhindern,
  muss das Gerät seine Wärme abgeben können.
  • Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder
  offenem Feuer in Berührung kommen.

  Sicherheitsbestimmungen - Benutzung  Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
  Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
  Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Anrichte, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
  Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker
  berühren.
  Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nachdem das Gerät
  Fehlfunktion gezeigt hat.
  Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist und vor der Montage,
  Demontage oder Reinigung.
  Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör
  ändern oder Teilen die während der Benutzung verschieben
  Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (siehe Reinigung und Wartung).
  Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren o.ä.

  Umwelt

  • Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.
  • Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,
  sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer
  Geräte. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der
  Verpackung.
  • Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der
  Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter
  Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
  • Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

  7

  Deutsch

  Sicherheitsbestimmungen - Elektrizität und Wärme • Page 8

  Gebrauchsanweisung
  verwendung - Allgemein
  Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für die professionelle Verwendung.

  3 4

  2

  1

  Deutsch

  6

  5

  7

  1. Motorgehäuse
  2. Handgriff
  3. Entriegelungstaste
  4. Geschwindigkeitsschalter
  5. Anschlusskabel mit Stecker
  6. Rührbesen
  7. Knethaken

  Verwendung - Vor dem ersten Gebrauch
  1. Entfernen Sie die Verpackung.
  2. Säubern Sie das Gerät. Siehe “Reinigung und Wartung“.

  Verwendung - Gebrauch
  1.
  2.
  3.  Setzen Sie die Zubehörteile in das Gerät ein (siehe „Zubehörteile einsetzen”).
  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Geschwindigkeitsschalter auf Stufe “1” stellen. Erhöhen Sie
  beim Rühren oder Kneten allmählich die Geschwindigkeit, indem Sie den Geschwindigkeitsschalter auf
  die gewünschte Stufe stellen.  Der Mixer darf maximal 4 Minuten ununterbrochen eingeschaltet sein. Danach müssen Sie das
  Gerät 15 Minuten abkühlen lassen.

  4. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie Geschwindigkeitsschalter auf “0“ stellen.

  GEBRAUCH - Zubehörteile einsetzen
  Bevor Sie den Mixer einschalten, müssen Sie immer erst die Zubehörteile einsetzen. Der Mixer wird mit
  folgenden Zubehörteilen geliefert:
  • Zwei Rührbesen: diese eignen sich zum Schlagen/Mixen von Eiweiß, Schlagsahne, Mayonnaise,
  Pudding, Püree und leichten Teigsorten;
  • Zwei Teighaken: diese eignen sich zum Vermengen von schwereren Teigsorten wie Brotteig.


  Schalten Sie das Gerät aus (Geschwindigkeitsschalter auf “0“) und ziehen Sie den Stecker aus der
  Steckdose, bevor Sie die Zubehörteile einsetzen.

  Stecken Sie die Zubehörteile in die Öffnung an der Unterseite des Mixers. Die Stifte auf dem Zubehörteil
  müssen in die Aussparungen gleiten. Drücken Sie das Zubehörteil an. Wenn ein Klicken ertönt, ist das
  Zubehörteil eingerastet. Setzen Sie das andere Zubehörteil auf dieselbe Weise ein.

  8 • Page 9

  Gebrauchsanweisung
  GEBRAUCH - Zubehörteile herausnehmen
  Schalten Sie das Gerät aus (Geschwindigkeitsschalter auf “0“)
  und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die
  Zubehörteile herausnehmen.

  Deutsch

  Halten Sie die Zubehörteile mit einer Hand fest und drücken Sie mit
  der anderen auf die Entriegelungstaste, um die Zubehörteile
  herauszunehmen.

  REINIGUNG UND PFLEGE
  1.
  2.


  3.

  4.

  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  Entfernen Sie die Zubehörteile vom Gerät (siehe „Zubehörteile herausnehmen”). Die Zubehörteile
  können Sie in Spülwasser oder im Geschirrsprüler abwaschen. Spülen Sie die Zubehörteile gut ab und
  trocknen Sie sie gründlich ab.
  Reinigen Sie das Motorgehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gehäuse
  danach gründlich ab.
  Verstauen Sie das Gerät.  Sorgen Sie dafür, dass der Mixer bei der Reinigung nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
  Reinigen Sie die Zubehörteile nach jeder Verwendung.
  Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder
  scharfen Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).
  Tauchen Sie das Motorgehäuse nie unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

  Technische Daten
  Type:
  Leistung:
  Netzspannung:

  AHM2003
  150W
  230V ~ 50Hz

  Garantiebestimmungen
  Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab
  Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.
  1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die
  Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
  2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch
  Eigentum des Importeurs.
  3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
  4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend
  gemacht werden oder beim Importeur.
  5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
  6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
  a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
  b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen
  Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
  c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
  d. eine ungenehmigte Veränderung
  e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
  f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
  9 • Page 10

  Gebrauchsanweisung

  Deutsch

  7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
  a. Verlusten, die während des Transports auftreten
  b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
  8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
  9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht
  auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle
  Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm
  gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
  10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron
  bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür
  ist, dass Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte
  schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet
  werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden
  sollen.
  11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

  Kundendienst
  Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in
  Verbindung setzen: www.bestron.com/service

  CE-Konformitätserklärung
  Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen
  Richtlinien:
  EMC-Richtlinie
  Niederspannungsrichtlinie
  RoHS – Richtlinie

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Qualitätskontrolle

  10 • Page 11

  Mode d’emploi
  Nous vous félicitons de votre achat! Votre batteur é’lectrique fort est un batteur haute performance équipé
  de deux batteurs pour les pâtes, les blancs d’oeufs, la crème fouettée etcetera, et de deux crochets pour
  pétrir les pâtes à pain.

  Consignes de sécurité - Généralités
  • Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.
  • Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.
  • Cet appareil ne doit pas servir par des enfants. Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de
  portée des enfants. Appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques,
  sensorielles ou mentales réduites ou manque d’expérience et de connaissances, si ils ont été aidées
  ou instruites concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et si ils comprennent les risques qu’il
  entraîne. Enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
  • Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même
  l’appareil.

  • Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau
  indiquée sur la plaquette type de l’appareil.
  • Débranchez toujours la fiche lorsque vous déplacez l’appareil, et lorsque vous ne l’utilisez pas.
  • Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.
  • Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez pas l’appareil si vous constatez
  que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique
  qualifié.
  • Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous
  brûler.
  • Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon n’entre en contact avec une source de chaleur telle qu’une
  plaque électrique chaude ou une flamme.
  • Assurez-vous que ni l’appareil, ni la fiche n’entre en contact avec de l’eau.

  Consignes de sécurité - Pendant l’utilisation
  N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.
  N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.
  Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou de la table.
  Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, le cordon ou la fiche.
  Débranchez toujours l’appareil hors tension si elle est laissée sans surveillance et avant d’assembler,
  de démonter ou de nettoyage.
  Mettez l’appareil hors tension et débranchez l’appareil de la prise avant de changer d’accessoire ou
  d’approcher des pièces qui se déplacent pendant l’utilisation.
  Nettoyez soigneusement l’appareil après l’utilisation (voir ‘Nettoyage et entretien’).
  N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou une télécommande.

  Environnement
  • Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet
  effet.
  • Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un
  centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole
  figurant sur le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.
  • Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des
  appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution
  précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
  • Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

  11

  Français

  Consignes de sécurité - Électricité et chaleur • Page 12

  Mode d’emploi
  Fonctionnement - Généralités
  L’appareil est destiné uniquement à l’utilisation domestique, et non à l’usage professionnel.

  3 4

  2

  1

  6

  Français

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  5

  7

  Bloc moteur
  Poignée
  Bouton de déblocage
  Bouton de réglage de la vitesse
  Cordon et fiche
  Batteurs
  Crochets à pétrir

  AVANT LE PREMIER EMPLOI
  1. Enlevez l’emballage.
  2. Nettoyez l’appareil. Voir ‘Nettoyage et entretien’.

  Utilisation du batteur - Utilisation
  1.
  2.
  3.
  Montez les accessoires dans l’appareil (voir ‘Montage des accessoires’).
  Branchez la fiche.
  Mettez l’appareil en marche; pour ce faire, placez le bouton de réglage de la vitesse en position ‘1’.
  Vous augmentez progressivement la vitesse, en changeant la position du bouton de réglage de la
  vitesse. Remarque Le batteur ne doit pas fonctionner pendant plus de 4 minutes de suite. Laissez
  ensuite l’appareil se refroidir pendant 15 minutes.  Le batteur ne doit pas fonctionner pendant plus de 4 minutes de suite. Laissez ensuite l’appareil se
  refroidir pendant 15 minutes.

  4. Quand vous avez fini, arrêtez l’appareil; pour ce faire, placez le bouton de réglage de la vitesse en
  position ‘0’.

  Utilisation du batteur - Montage des accessoires
  Montez toujours les accessoires avant de mettre le batteur en marche. Le batteur est livré avec les
  accessoires suivant :
  • Deux batteurs: ils servent pour mélanger, batteur ou battre les blancs d’oeufs, la crème fouettée, la
  mayonnaise, la purée et les pâtes à pâtisserie;
  • Deux crochets à pétrir: ils servent pour les pâtes du type pâte à pain.


  Avant de monter les accessoire, arrêtez l’appareil (interrupteur marche/arrêt sur ‘0’) et débranchez
  la fiche.

  12 • Page 13

  Mode d’emploi
  Enfoncez la tige de l’accessoire dans le trou à l’avant du batteur. Les petites broches sur la tige de
  l’accessoire doivent passer dans les encoches. Enfoncez l’accessoire. Le déclic signale qu’il est fixé et
  bloqué en place. Montez l’autre de la même façon.

  Utilisation du batteur - Démontage des accessoires


  Avant de démonter les accessoire, arrêtez l’appareil (interrupteur
  marche/arrêt sur ‘0’) et débranchez la fiche.

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  1.
  2.


  3.
  4.

  Débranchez la fiche.
  Démontez les accessoires dans l’appareil (voir ‘Démontage des accessoires’). Vous pouvez nettoyez
  les accessoires soit à l’eau savonneuse, soit au lavevaisselle. Rincez les accessoires puis séchez-les
  bien.
  Nettoyez le bloc moteur de l’appareil avec un chiffon humide. Séchez-le ensuite avec soin.
  Rangez l’appareil.
  Vérifiez que la fiche n’est pas branchée sur le réseau avant de commencer à nettoyer
  l’appareil.
  Nettoyez les accessoires chaque fois que vous les avez utilisés.
  N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels que couteaux
  ou brosses dures) pour le nettoyage.
  N’immergez jamais le bloc moteur dans l’eau ou dans un autre liquide.

  Données techniques
  Type :
  Puissance :
  Tension réseau :

  AHM2003
  150W
  230V ~ 50Hz

  Conditions de garantie
  À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de
  garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.
  1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les
  réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.
  2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement
  la propriété de l’importateur.
  3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.
  4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de
  l’importateur.
  5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.
  6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
  a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ;
  b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes
  techniques ou aux dispositions légales en vigueur ;
  c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ;
  13

  Français

  Retenez les accessoires d’une main, et, de l’autre main, enfoncez le
  bouton de déblocage pour débloquer les accessoires. • Page 14

  Mode d’emploi
  d. toute modification non autorisée ;
  e. toute réparation effectuée par des tiers ;
  f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.
  7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants:
  a. pertes survenues pendant le transport;
  b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.
  8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
  9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le
  remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable
  d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un
  quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.
  10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre
  aussi la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron.
  Toutefois, n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet
  être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente
  qui vous expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.
  11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

  Maintenance
  Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:
  www.bestron.com/service

  Déclaration de conformité CE
  Français

  Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.
  • Directive EMC
  • Directive sur la basse tension
  • RoHS – Directive

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Contrôle de la qualité

  14 • Page 15

  User’s instructions
  Safety instructions - General
  • Please read these instructions carefully and retain them for reference.
  • Use this appliance solely in accordance with these instructions.
  • This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
  Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
  appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the
  appliance.
  • Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

  Safety instructions - Electricity and heat
  • Before use please verify that the mains voltage is the same as indicated on the rating plate of the
  appliance.
  • Always remove the plug from the mains socket before moving the appliance and when the appliance is
  not in use.
  • Remove the plug from the wall socket by pulling the plug, not the power cord.
  • Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if
  the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified repair service.
  • Certain parts of the appliance may get hot. Do not touch these parts in order to avoid a hazard
  • Make sure that the appliance, the power cord or the plug do not make contact with hot services, such
  as a hot hob or naked flame.
  • Make sure that the appliance, the power cord and plug do not make contact with water.


  Never use the appliance outdoors.
  Never use the appliance in a humid room.
  Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table.
  Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug.
  Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the event of a malfunction.
  Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling,
  disassembling or cleaning.
  Turn off the device and remove the power plug from the outlet before changing accessories or
  approaching parts that move during use.
  Clean the appliance thoroughly after use (see ‘Cleaning and maintenance’).
  Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid.
  This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

  technical details
  Type:
  Output:
  Power supply:

  AHM2003
  150W
  230V ~ 50Hz

  The Environment
  • Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.
  • When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin;
  hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to
  the symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.
  • The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of
  making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the
  environment.
  • Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.

  15

  English

  Safety instructions - During use • Page 16

  User’s instructions
  Operation - General
  The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.

  3 4

  2

  1

  6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  5

  7

  Motor unit
  Handle
  Release button
  Speed dial
  Power cord with plug
  Whisks
  Dough hooks

  operation - Before use for the first time
  1. Unpack the appliance. Remove all packaging thoroughly.
  2. Clean the appliance (see ‘Cleaning and maintenance’).
  English

  operation - Using your power mixer
  1.
  2.
  3.


  Attach the accessories to the appliance (see ‘Fitting the accessories’).
  Insert the plug into the plug socket
  Switch on the appliance by turning the speed dial to position ‘1’.
  Whilst mixing gradually increase the speed by turning the speed dial to the required position.
  The mixer may not be used for more than 4 consecutive minutes. Then wait 15 minutes to allow
  the appliance to cool down.

  4. Switch off the appliance by turning the speed dial to position ‘0’.

  operation - Attaching the accessories
  You must always attach the accessories before switching on the mixer. The mixer is supplied with the
  following accessories:
  • Two whisks: these can be used to beat/mix egg white, whipped cream, mayonnaise, pudding, purée,
  and light types of dough;
  • Two dough hooks: these can be used to mix heavier types of dough, such as dough for bread.˘2


  Switch off the appliance (turn the speed dial to the ‘0’ position) and remove the plug from the wall
  socket before you attach the accessories.

  Insert the shaft of the accessory in the opening on the underside of the mixer. The pins projecting from the
  accessory fit in the recess. Press the accessory into the opening; a ‘click’ will be heard when the accessory
  locks in position. Use the same procedure to fit the second accessory.

  16 • Page 17

  User’s instructions
  operation - Removing the accessories


  Switch off the appliance (turn the speed dial to the ‘0’ position) and
  remove the plug from the wall socket before you remove the accessories.

  To remove the accessories hold them with one hand whilst pressing
  the release button with the other hand.

  Cleaning and maintenance
  Remove the plug from the wall socket.
  Remove the accessories from the appliance (see ‘Removing the accessories’). You can clean the
  accessories in washing-up solution, or place them in a dishwasher. Rinse the accessories with ample
  water, and dry them thoroughly.
  Clean the motor housing of the appliance with a damp cloth. After cleaning, dry it thoroughly.
  Store the appliance.  Verify that the plug is out of the socket before you clean it.
  Clean the accessories after each use.
  Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard
  brushes) to clean the appliance.
  Do not immerse the motor unit in water, or in other liquids.

  Guarantee terms
  The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for
  60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.
  1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried
  out during the warranty period do not extend the warranty period.
  2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty
  appliance (in the event of replacement of the appliance).
  3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.
  4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the
  importer.
  5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
  6. The warranty does not cover damage caused by:
  a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
  b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety
  regulations.
  c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.
  d. Unauthorized modifications.
  e. Repairs carried out by third parties.
  f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
  7. No claims may be made under this warranty for:
  a. Losses incurred during transport.
  b. The removal or changing of the appliance’s serial number.
  8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
  9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of
  faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any
  other consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
  10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.
  Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not

  17

  English

  1.
  2.


  3.
  4. • Page 18

  User’s instructions
  send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for
  your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the
  appliance.
  11. This appliance is not suitable for professional use.

  Service
  If a fault should occur please contact the BESTRON service department www.bestron.com/service

  CE Declaration of Conformity
  This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:
  • EMC Directive
  • Low Voltage Directive
  • RoHS – Directive

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Quality control


  English
  18 • Page 19

  Istruzioni per l’uso
  Complimenti per l’acquisto dello sbattitore potente. Questo sbattitore multifunzionale dispone di cinque
  velocità ed è dotato di due fruste per montare, ad esempio, pastelle, albumi, panna e di due fruste da
  impasto per la pasta per il pane.

  Prescrizioni di sicurezza - Generalità
  • Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.
  • Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.
  • Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l’apparecchio e il cavo fuori dalla
  portata dei bambini. Apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche,
  sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se abbiano ricevuto supervisione o
  istruzioni relative all’uso dell’apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi coinvolti. I bambini non
  devono giocare con l’apparecchio.
  • Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare mai di riparare da soli l’apparecchio.

  Prescrizioni di sicurezza - Elettricità e calore
  • Prima di utilizzare l’apparecchio, controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di
  esercizio indicata sulla targhetta di identificazione dell’apparecchio.
  • Estrarre sempre la spina dalla presa quando l’apparecchio non è in uso.
  • Quando si toglie la spina dalla presa, esercitare la trazione sulla spina stessa e non sul cavo.
  • Verificare regolarmente l’integrità del cavo dell’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio qualora il
  cavo risultasse danneggiato. Per sostituire il cavo danneggiato, rivolgersi a un servizio di assistenza
  qualificato.
  • Alcune parti dell’apparecchio possono surriscaldarsi. Evitare di entrare in contatto con tali elementi per
  non correre rischi di ustione.
  • Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo non vengano in contatto con sorgenti di calore, quali per es.
  piani di cottura caldi o fiamme libere.
  • Prestare attenzione a non far entrare in contatto con l’acqua l’apparecchio, il cavo e la spina.

  Prescrizioni di sicurezza - Durante l’uso

  Non utilizzare mai l’apparecchio in ambienti esterni.
  Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi.
  Non lasciare che il cavo penda dal bordo del piano di lavoro, di mensole o di tavoli.
  Accertarsi che le proprie mani siano asciutte quando si tocca l’apparecchio, il cavo o la spina.
  Scollegare sempre l’apparecchio dalla rete elettrica se si lascia incustodito e prima di montaggio,
  smontaggio e pulizia.
  Spegnere il dispositivo e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa prima di sostituire accessori o
  avvicinando le parti che si muovono durante l’uso.
  Dopo l’uso pulire a fondo l’apparecchio (vedere il capitolo “Pulizia e manutenzione”).
  Non immergere mai l’apparecchio, il cavo e la presa nell’acqua o in altri liquidi.
  L’apparecchio non può essere azionato tramite un temporizzatore esterno, o un sistema indipendente
  con telecomando.

  Modello:
  Potenza:
  Tensione di rete:

  Italiano

  Specifiche tecniche
  AHM2003
  150W
  230V ~ 50Hz

  Tutela dell’ambiente
  • Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.
  • Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali,
  ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.
  • I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di
  materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla
  salvaguardia dell’ambiente.
  • Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

  19 • Page 20

  Istruzioni per l’uso
  Funzionamento - Avvertenze general
  l’apparecchio è inteso soltanto per consumo interno, non per uso professionale.

  3 4

  2

  1

  6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  5

  7

  Corpo motore
  Impugnatura
  Pulsante di sblocco
  Regolatore di velocità
  Cavo di alimentazione e spina
  Fruste per montare
  Fruste da impasto

  funzionamento - Uso Prima dell’uso per la prima volta
  1. Rimuovere l’imballaggio.
  2. Lavare l’apparecchio. Vedere il capitolo “Pulizia e manutenzione”.

  Funzionamento - Uso
  1.
  2.
  3.


  Inserire gli accessori nell’apparecchio (vedere il capitolo “Montaggio degli accessori”).
  Inserire la spina nella presa di corrente.
  Accendere l’apparecchio portando il regolatore di velocità nella posizione “1”. Aumentare gradualmente
  la velocità durante l’uso portando il regolatore di velocità nella posizione desiderata.  Il tempo massimo di accensione ininterrotta dello sbattitore è di 4 minuti. In seguito è necessario
  lasciare raffreddare l’apparecchio per 15 minuti.

  Italiano

  4. Spegnere l’apparecchio dopo l’uso portando il regolatore di velocità nella posizione “0”.

  Funzionamento - Montaggio degli accessori
  Prima di accendere lo sbattitore, è necessario innanzitutto montare gli accessori. La dotazione dello
  sbattitore è costituita dai seguenti accessori:
  • Due fruste per montare adatte a montare/miscelare albumi, panna, maionese, budini, puree e impasti
  leggeri;
  • Due fruste da impasto adatte a miscelare impasti più consistenti come la pasta per il pane.


  Spegnere l’apparecchio (regolatore di velocità in posizione “0”) e disinserire la spina dalla presa di
  corrente prima di montare gli accessori.

  Inserire l’accessorio all’interno dell’apertura presente sulla parte inferiore dello sbattitore. I perni
  dell’accessorio devono essere perfettamente inseriti nell’apposito spazio. Premere l’accessorio in sede.
  Non appena l’accessorio si blocca, si udirà uno scatto. Montare il secondo accessorio seguendo la stessa
  procedura.

  20 • Page 21

  Istruzioni per l’uso
  Funzionamento - Rimozione degli accessori  Spegnere l’apparecchio (regolatore di velocità in posizione “0”)
  e disinserire la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere
  gli accessori.

  Sorreggere gli accessori con una mano e premere con l’altra mano
  il pulsante di sblocco per rimuovere gli accessori.

  Pulizia e manutenzione
  1.
  2.

  3.

  4.

  Disinserire la spina dalla presa di rete.
  Rimuovere gli accessori dall’apparecchio (vedere il capitolo “Rimozione degli accessori”). È possibile
  lavare gli accessori a mano o in lavastoviglie. Sciacquare bene gli accessori e asciugarli a fondo.
  Pulire il corpo motore dell’apparecchio con un panno umido. Asciugare a fondo il corpo
  dell’apparecchio.
  Riporre quindi l’apparecchio.
  Assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa di rete prima di provvedere alla pulizia del
  mixer.
  Lavare gli accessori dopo ogni utilizzo.
  Non utilizzare per la pulizia prodotti aggressivi o abrasivi, né utensili taglienti (coltelli o
  spazzole dure).
  Non immergere mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi.

  Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente
  apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale
  e/o di fabbricazione.
  1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di
  materiale. Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della
  stessa.
  2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono
  automaticamente proprietà dell’importatore.
  3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda
  rivenditrice.
  4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato
  o presso l’importatore.
  5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.
  6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da:
  a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza;
  b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza
  vigenti;
  c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di
  identificazione;
  d. modifiche non autorizzate;
  e. riparazioni eseguite da terzi;
  f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.
  7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di:
  a. perdite che si verificano durante il trasporto;
  b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.

  21

  Italiano

  Condizioni di garanzia • Page 22

  Istruzioni per l’uso
  8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.
  9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera
  sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto
  responsabile per eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa
  delle apparecchiature da questi fornite o a esse correlate.
  10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità
  di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai
  l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le
  eventuali spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e
  spedire l’apparecchio.
  11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

  Servizio
  Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:
  www.bestron.com/service

  Dichiarazione di conformità CE
  Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:
  • Direttiva EMC
  • Direttiva sulla bassa tensione
  • RoHS – Direttiva

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Controllo qualità

  Italiano
  22 • Page 23

  Manual del usuario
  Felicitaciones por la compra de su Batidora fuerte eléctrica. Esta batidora tiene cinco velocidades y es
  suministrada con dos varillas batidoras para preparar masas blandas, montar claras de huevo y natas,
  etcétera, y dos varillas amasadoras para las masas de pan.

  Normas de seguridad - General
  • Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.
  • Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.
  • Este aparato no deberá ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
  los niños. Aparatos pueden utilizarse por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
  reducidas o falta de experiencia y conocimiento si hayan recibido supervisión o instrucciones relativas
  al uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que conllevan. Los niños no jugará
  con el aparato.
  • Haga reparar el aparato únicamente por un técnico cualificado. No intente nunca reparar el aparato
  usted mismo.

  Normas de seguridad - Electricidad y calor
  • Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la
  placa.
  • Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.
  • Al retirar el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
  • Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas condiciones. No lo use si el cable está
  averiado. Haga sustituir el cable deteriorado por personal de servicio cualificado.
  • Algunas partes del aparato pueden calentarse. No las toque para evitar quemaduras.
  • Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en contacto con fuentes decalor, como por ejemplo
  con una placa caliente o con fuego abierto.
  • Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.

  Normas de seguridad - Uso

  No use nunca este aparato fuera del hogar.
  No lo utilice nunca en lugares húmedos.
  No deje que el cable quede colgando sobre el borde de la encimera, el tablero de trabajo o una mesa.
  Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable o el enchufe.
  Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja desatendido y antes de armar, desarmar
  o limpieza.
  Apague el dispositivo y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de cambiar accesorios o
  acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
  Limpie muy bien el aparato después de usarlo (véase el capítulo ‘Limpieza y mantenimiento’).
  No sumerja nunca el aparato, el enchufe, ni el cable en agua o en otro líquido.
  El aparato no se puede poner en funcionamiento mediante un cronómetro externo ni con otro sistema
  separado con control remoto.

  Ficha técnica
  Tipo:
  Potencia:
  Tensión de la red:

  AHM2003
  150W
  230V~50Hz

  • Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.
  • No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar
  llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga
  en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.
  • Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización,
  procesamiento de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución
  importante a la conservación de nuestro medio ambiente.
  • Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

  23

  Español

  Medio ambiente • Page 24

  Manual del usuario
  Funcionamiento - Generalidades
  Este aparato está concebido únicamente para uso doméstico, no para uso profesional.

  3 4

  2

  1

  6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  5

  7

  Alojamiento del motor
  Asa
  Botón de expulsión
  Selector de velocidad
  Cable de conexión con enchufe
  Varillas batidoras
  Varillas amasadoras

  funcionamiento - Antes del primer uso
  1. Quite el embalaje.
  2. Limpie el aparato. Véase ‘Limpieza y mantenimiento’.

  funcionamiento - Uso
  1.
  2.
  3.


  Monte las varillas en la batidora (véase ‘Montar los accesorios’).
  Introduzca el enchufe en la toma de pared.
  Encienda la batidora colocando el selector de velocidad en la posición ‘1’ . Durante el uso, aumente
  progresivamente la velocidad colocando el selector de velocidad en la posición deseada.  No haga funcionar la batidora de forma continua durante más de 4 minutos. Después deberá dejar
  enfriar el aparato durante 15 minutos.

  4. Después de usar el aparato, apáguelo colocando el selector de velocidad en la posición ‘0’.

  funcionamiento - Montar los accesorios

  Español

  Siempre se deben montar primero los accesorios antes de encender la batidora. La batidora es
  suministrada con los siguientes accesorios:
  • Dos varillas batidoras: estas varillas son adecuadas para montar/mezclar claras de huevos y natas, y
  para preparar mayonesa, natillas, purés y masas blandas;
  • Dos varillas amasadoras: estas varillas son adecuadas para mezclar masas más pesadas como la
  masa de pan.


  Apague la batidora (selector de velocidad en posición ‘0’) y retire el enchufe de la toma de
  corriente antes de montar los accesorios.

  Inserte la varilla en el orificio en la parte inferior de la batidora. Los salientes en la varilla deben encajar en
  la hendidura. Haga encajar la varilla. Cuando se oye un ‘clic’, esto significa que la varilla está bloqueada.
  Monte la otra varilla de la misma manera.
  24 • Page 25

  Manual del usuario
  funcionamiento - Desmontar los accesorios


  Apague la batidora (selector de velocidad en posición ‘0’) y retire el
  enchufe de la toma de corriente antes de desmontar los accesorios.

  Con una mano, sostenga las varillas y con la otra mano pulse el botón
  de expulsión para sacar las varillas

  Limpieza y mantenimiento
  1.
  2.

  3.
  4.

  Retire el enchufe de la toma de pared.
  Desmonte los accesorios del aparato (véase ‘Desmontar los accesorios’). Las varillas pueden lavarse
  en agua jabonosa o en el lavavajillas. Aclare bien las varillas y séquelas cuidadosamente.
  Limpie el alojamiento del motor del aparato con un paño húmedo. A continuación, séquelo bien.
  Guarde el aparato.  Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la batidora.
  Limpie los accesorios después de cada uso.
  No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con
  cerdas duras) para limpiar el aparato.
  No sumerja el alojamiento del motor en agua ni en ningún otro líquido.

  Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de
  compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la
  fabricación o en los materiales.
  1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el
  material. Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.
  2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán
  automáticamente a propiedad del importador.
  3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.
  4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al
  importador.
  5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.
  6. La garantía no cubre los daños ocasionados por:
  a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido;
  b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales
  vigentes;
  c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa;
  d. una modificación no autorizada;
  e. una reparación ejecutada por terceros;
  f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.
  7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos:
  a. pérdida ocurrida durante el transporte;
  b. remoción o modificación del número de serie del aparato.
  8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.
  9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución
  o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado
  por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado
  por él o que guarden relación con el mismo.

  25

  Español

  Disposiciones de garantía • Page 26

  Manual del usuario
  10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también
  ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su
  reparación. Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes
  asociados correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán
  cómo debe embalar y enviar el aparato.
  11. Este aparato no es apto para uso profesional.

  Servicio
  Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de
  BESTRON: www.bestron.com/service

  Certificación de conformidad (CE)
  Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de
  la seguridad:
  • Directiva de compatibilidad electromagnética
  • Directiva de bajo voltaje
  • RoHS – Directiva

  R. Neyman
  Control de calidad

  Español
  26

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU • Page 27 • Page 28

  Bestron Customer
  Service WhatsApp

  bestron.com/whatsapp


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bestron AHM2003 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bestron AHM2003 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info