Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
AJA902S
v171117-02
2000W, 230V ~ 50Hz
NL
DE
IT
Istruzioni per l'uso barbecue
FR
Mode d'emploi barbecue
ES
Manual del usuario barbacoa
EN
Instruction manual barbecue
Gebrauchsanweisung Barbecue
Handleiding barbecue
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL Handleiding barbecue

  EN Instruction manual barbecue

  DE Gebrauchsanweisung Barbecue

  IT Istruzioni per l'uso barbecue

  FR Mode d'emploi barbecue

  ES Manual del usuario barbacoa

  2000W, 230V ~ 50Hz

  v171117-02

  AJA902S • Page 2

  Gebruikershandleiding
  Veiligheidsvoorschriften - Algemeen
  Nederlands

  • Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
  • Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze
  gebruiksaanwijzing.
  • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar
  en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
  toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik
  van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
  • Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te
  zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
  • Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen,
  behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
  • Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar
  oud.
  • Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer
  nooit zelf het apparaat te repareren.
  Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte


  Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
  Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

  • Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven
  netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat
  gebruikt.
  • Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit geaard is.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
  verplaatst en wanneer u het apparaat niet gebruikt.
  • Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact neemt,
  maar aan de stekker zelf.
  • Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is.
  Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Als
  het snoer beschadigd is, moet hij vervangen worden door de fabrikant,
  zijn dienst na verkoop of een persoon met een gelijkaardige kwalificatie,
  om elk gevaar te vermijden.
  • Zorg er voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan
  komen met brandbaar materiaal. Tevens mag het apparaat niet worden
  bedekt. Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar
  te voorkomen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met
  hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
  • Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet in aanraking komen met
  water.

  2 • Page 3

  • Het apparaat moet aangesloten zijn op een aardlekschakelaar met een
  nominale aanspreekstroom van maximaal 30mA.
  Veiligheidsvoorschriften - Gebruik
  • Het huis en het verwarmingselement worden tijdens het gebruik erg
  heet. Let op dat u zich niet verbrandt.
  • Gebruik de barbecue alleen met een correct geïnstalleerd en
  vergrendeld verwarmingselement.
  • Vul de basis altijd met water voordat u het apparaat inschakelt. Dit heeft
  de volgende voordelen:
  - vermindert rookontwikkeling tijdens grillen
  - maakt het reinigen na gebruik eenvoudiger
  - koelt het apparaat tijdens gebruik
  • Deze barbecue is niet geschikt voor het gebruik van houtskool.
  • Trek de stekker nooit aan het snoer of met natte handen uit het
  stopcontact.
  • Haal de stekker uit het stopcontact:
  - als u het apparaat niet gebruikt
  - als er tijdens het gebruik een storing ontstaat
  - voordat u het apparaat gaat schoonmaken
  • Laat de barbecue volledig afkoelen en verwijder het verwarmingselement
  voordat u de opvangschaal leegt, of het apparaat reinigt en vervolgens
  opbergt.
  • Let op dat het snoer niet in aanraking komt met de hete delen van het
  apparaat.
  • Houd altijd toezicht als de barbecue is ingeschakeld.
  • Zet het apparaat altijd op een vlakke, veilige en hittebestendige
  ondergrond.
  • Zet de barbecue nooit in een hoek of direct tegen een muur. De afstand
  van het apparaat tot de muur moet minimaal 20 cm bedragen.
  • De barbecue mag niet aan vocht blootstaan. Gebruik het apparaat dus
  niet als het regent en bewaar het op een droge plaats.
  • Let erop dat zich geen licht ontvlambaar materiaal in de buurt van het
  ingeschakelde apparaat bevindt.
  • Bedek het grillrooster nooit met aluminium folie, borden, etc.
  • Til het apparaat alleen op met behulp van de handgrepen aan de zijkant
  van het apparaat.
  • Dompel het verwarmingselement, stekker of snoer nooit onder in water
  of een andere vloeistof.
  • Gebruik het apparaat alleen voor het doel, zoals dat in deze
  gebruiksaanwijzing omschreven staat.

  3

  Nederlands

  Gebruikershandleiding • Page 4

  Gebruikershandleiding

  Nederlands

  • Als het apparaat of het snoer beschadigd is, moet u onmiddellijk het
  gebruik staken en het apparaat laten repareren.
  Werking - Algemeen
  Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke
  doeleinden, niet voor professioneel gebruik.
  In de verpakking dienen de volgende onderdelen
  aanwezig te zijn, noodzakelijk voor de correcte
  montage van het apparaat:

  4
  3

  9
  5
  1

  8
  7

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Basis
  Plateau
  Bedieningspaneel met verwarmingselement
  Grillrooster
  Vetopvangschaal
  Onderpootjes met dopjes (4 stuks)
  Bovenpootjes (4 stuks)
  Schroeven met vleugelmoeren (4 stuks)
  Windscherm

  2
  6

  werking - Montage
  Monteer eerst het onderstel en plaats daarna de basis op het onderstel.
  Het onderstel bestaat uit een plateau (2) en vier pootjes.
  Elk pootje bestaat uit 2 delen, een onderpootje (6) en een bovenpootje (7).
  Deze worden door middel van een schroef en vleugelmoer (8) aan het plateau gemonteerd.
  1. Steek eerst een bovenpootje in een plateau-opening.
  2. Steek daarna een bovenpootje in dezelfde plateau-opening.
  3. Zorg dat de gaatjes van de pootjes en het plateau samenvallen.
  4. Steek de schroef van binnenuit door het gaatje en draai de vleugelmoer er aan de buitenkant op. Draai
  stevig vast.
  5. Herhaal dit voor ieder pootje om het onderstel compleet te maken (zie afbeelding 2).
  6. Plaats het geheel op een stevige ondergrond.
  7. Plaats nu de basis (1) op het onderstel. Zorg
  daarbij dat de poten in de vier gaten aan de
  onderzijde van de basis gestoken worden.
  Druk de basis goed aan zodat de poten stevig
  vast in de basis zitten.
  8. Plaats de vetopvangschaal (5) in de basis.
  9. Plaats
  het
  bedieningspaneel
  met
  verwarmingselement (3) door het in de
  uitsparing aan de voorzijde van de basis te
  schuiven. Laat daarna het element in de 2
  zijgaatjes vallen.

  4 • Page 5

  Gebruikershandleiding

  10. Plaats het grillrooster (4).
  11. Plaats het windscherm (9) door de nokjes in de uitsparingen te plaatsen.
  Als u de barbecue als tafelmodel wilt gebruiken, laat u de montage van het onderstel en het windscherm
  achterwege.

  A

  B

  3
  Plaats het bedieningspaneel met verwarmingselement (3) door de kleine afstandhouder (hierboven
  gemarkeerd als A) vlak buiten de uitsparing (hierboven gemarkeerd als B) te plaatsen.

  werking - Voor het eerste gebruik
  Reinig het apparaat en de toebehoren grondig. Bij de eerste ingebruikname kan het apparaat een “nieuwe”
  geur afgeven, tevens kan zich een lichte rookontwikkeling voordoen. Wij raden daarom aan om het apparaat
  gedurende 5 minuten in te schakelen zonder er etenswaren op te leggen. Zorg wel voor voldoende ventilatie
  gedurende deze periode i.v.m. de sterke geur.

  werking - Rookloos gebruik van uw barbecue
  Deze barbecue is ontworpen voor gebruik met water zodat u rookloos en smakelijk kunt grillen.
  1. Verwijder het verwarmingselement en de vetopvangschaal.
  2. Vul de basis met water tot de ‘MAX’-indicatie. Het water in de basis zal tijdens gebruik verdampen. Het
  is daarom noodzakelijk om het water af en toe bij te vullen. Laat het waterniveau niet onder de ‘MIN’indicate komen.
  Giet geen water over het verwarmingselement.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Plaats de vetopvangschaal op het water.
  Plaats het verwarmingselement weer in het apparaat.
  Leg de etenswaren om te grillen direkt op het grillrooster, gebruik dus geen borden of aluminium folie.
  Schakel het apparaat in met behulp van de aan/uit-schakelaar .
  De grilltijd is afhankelijk van het soort etenswaar en uw persoonlijke voorkeur.
  Zodra u klaar bent met grillen schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

  5

  Nederlands

  LET OP: B
   ij onjuiste plaatsing schakelt het bedieningspaneel met verwarmingselement niet in (zie
  afbeelding 2). De schakelaar kan dan geen verbinding met de basis maken. • Page 6

  Gebruikershandleiding
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Nederlands

  U dient het apparaat na elk gebruik te reinigen. Laat het apparaat altijd afkoelen en trek de stekker uit het
  stopcontact voor iedere reiniging.
  Verwijder het verwarmingselement. Plaats het verwarmingselement terug na reiniging. Zet het
  verwarmingselement nooit aan zonder dat het in het apparaat geplaatst is. Dompel het verwarmingselement
  nooit in water en laat er geen water of andere vloeistof in lopen. Reinig het verwarmingselement met een
  schone en droge doek. Reinig het rooster en de schaal in warm water met een sopje en droog ze daarna
  goed af.
  Gebruik nooit schuurmiddel/sponsje om het rooster en de schaal te reinigen. Dompel het apparaat zelf
  of het snoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.

  Milieu
  • Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
  • Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij
  een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool
  op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
  • De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
  verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een
  belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  • Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

  Garantiebepalingen
  De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze
  apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
  1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
  De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
  2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom
  van de importeur.
  3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
  4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de
  importeur.
  5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
  6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
  a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
  b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische
  of veiligheidsnormen;
  c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld;
  d. een ongeautoriseerde wijziging;
  e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
  f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
  7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij:
  a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;
  b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
  8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
  9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
  respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
  worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de
  door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
  10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
  mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.
  Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten
  zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat
  moet inpakken en verzenden.
  11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

  6 • Page 7

  Gebruikershandleiding

  Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst: www.bestron.com/service

  CE-conformiteitsverklaring
  Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:
  • EMC-richtlijn
  • Laagspanningsrichtlijn
  • RoHS – Richtlijn

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Quality control

  7

  Nederlands

  Service • Page 8

  Gebrauchsanweisung
  Sicherheitsbestimmungen - Allgemein

  Deutsch

  • Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese
  sorgfältig auf.
  • Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung
  beschrieben.
  • Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren verwendet werden, und
  Personen mit Behinderungen körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei
  denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person
  im Gebrauch des Gerätes unterrichtet oder bei dessen Gebrauch
  beaufsichtigt und die Gefahren beteiligt verstehen.
  • Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät
  spielen.
  • Reinigung und Wartung dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder,
  ausser für Kinder elter dann 8 Jahr und mit Aufsicht.
  • Behaltet Gerät und Kabel nicht in de Nähe von Kinder unter 8 jahr.
  • Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.
  Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.
  Sicherheitsbestimmungen - Elektrizität und Wärme
  Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.

  Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.
  • Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung
  mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke
  übereinstimmt.
  • Kontrollieren Sie, ob die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen,
  geerdet ist.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät
  umstellen und wenn Sie es nicht benutzen.
  • Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker
  und nicht am Kabel.
  • Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Wenn
  das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst
  oder eine Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um
  Gefährdungen zu vermeiden.
  • Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht
  in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf
  auch nicht abgedeckt werden. Um Brandgefahr zu verhindern, muss
  das Gerät seine Wärme abgeben können.
  • Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen
  wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.

  8 • Page 9

  Gebrauchsanweisung
  • Das Gerät muss an einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem
  Nennstrom von bis zu 30 mA angeschlossen werden.
  • Bei Betrieb werden das Gehäuse des Gerätes und die Heizspirale sehr
  heiß. Vorsicht vor heißen Flächen bei Betrieb des Gerätes.
  • Gebrauchen Sie das Gerät nur wenn das Heizelement correctes
  installiert ist.
  • Füllen Sie das das Grundelement vor jedem Gebrauch mit Wasser auf.
  Das hat die folgende Vorteile:
  - ermindert die Rauchentwicklung während Gebrauch
  - macht die Reinigung nach dem Gebrauch einfach
  - kühlt das Gerät während Gebrauch
  • Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit Holzkohle geeignet.
  • Das Gerät nie mit feuchten Händen berühren. Ziehen Sie den Stecker
  niemals am Kabel aus der Steckdose.
  • Nehmen Sie den Stecker des Barbecue-grills aus der Steckdose:
  - wenn das Gerät nicht verwendet wird
  - wenn beim Betrieb des Geräts etwas nicht in Ordnung ist
  - vor dem Reinigen
  • Vor Aufbewahrung des Gerätes sollten Sie darauf achten daß das
  Wassergefäß leer und das Gerät abgekühlt ist.
  • Lassen Sie das Kabel nicht in Berührung mit heißen Flächen kommen.
  • Es ist sehr wichtig, daß das Barbecue während des Betriebes
  beaufsichtigt wird.
  • Das Gerät auf einer trocknen, stabilen Fläche abstellen.
  • Stellen Sie das Barbecue auf eine geeignete hitzebeständige
  Oberfläche.
  • Wenn Sie das Gerät benutzen wollen, achten Sie bitte darauf daß es
  nicht an der Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird. Behalten Sie
  mindestens 20 cm Abstand.
  • Dieses Gerät darf nicht im Freien verwendet oder bewahrt werden.
  • Achten Sie darauf, daß sich keine leicht brennbaren Materialen in der
  Nähe des Gerätes befinden.
  • Überdecken Sie Ihr Grillrost nie mit Teller, Aluminium oder ähnlichem.
  • Tragen Sie das Barbecue-grill immer nur an die hitzebeständige
  Griffe.
  • Tauchen Sie Gerät, Kabel oder Stecker nie ins Wasser oder andere
  Flüssigkeiten.
  • Benützen Sie das Gerät niemals für einen anderen, als den für es
  bestimmten Zweck.

  9

  Deutsch

  Sicherheitsbestimmungen - Benutzung • Page 10

  Gebrauchsanweisung
  • Wenn das Gerät oder das Kabel sichtbar beschädigt ist, sollten Sie das
  Gerät nicht mehr benutzen sondern zum Kundendienst schicken.
  verwendung - Allgemein
  Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen
  und nicht für die professionelle Verwendung.
  In der Verpackung müssen sich die folgenden Teile
  befinden, die für den korrekten Zusammenbau des
  Gerätes erforderlich sind:

  4
  3

  Deutsch

  9
  5
  1

  8
  7

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Grundelement
  Ablagefläche
  Bedienungsfeld mit Heizelement
  Grillrost
  Fettauffangschale
  Untere Standfüße mit Fußkappen (4 Stück)
  Obere Standfüße (4 Stück)
  Schrauben und Flügelmuttern (4 Stück)
  Windschutz

  2
  6

  Verwendung - Zusammenbau
  Zuerst das Untergestell zusammenbauen, dann das Grundelement zum Untergestell zusammenbauen.
  Das Untergestell besteht aus einem kleinen Tisch (2) und vier Füße. Jedes Füß besteht aus 2 Teilen, ein
  Oberteil (6) und ein Unterteil (7). Diese Teilen werden mittels einer Schraube und Flügelmutter (8) an den
  Tisch montiert.
  1. Legen Sie ein (Unter)Teil in eine Öffnung der Tisch.
  2. Legen Sie ein (Oben)Teil in der gleichen Öffnung.
  3. Stellen Sie sicher dass die Schraublöcher von die
  Teilen und Tisch übereinstimmen.
  4. Legen Sie eine der Schrauben von innen in
  ein Schraubloch und befestigen Sie es mit der
  Flügelmutter auf der Außenseite. Drehen Sie es
  fest.
  5. Wiederholen Sie dies für jedes Füß (siehe Bild 2).
  6. Stellen Sie das Ganze auf einen festen Untergrund.
  7. Setzen Sie nun das Grundelement (1) auf das
  Untergestell. Sorgen Sie dabei dafür, dass die
  Füße in die vier Löcher an der Unterseite des
  Grundelementes gesteckt werden. Drücken Sie das Grundelement gut an, sodass die Füße im
  Grundelement stabil befestigt sind.
  8. Legen Sie die Fettauffangschale (5) in das Grundelement.
  9. Setzen Sie das Bedienungsfeld mit Bedienungsfeld mit Heizelement (3) ein, indem Sie es durch die
  Aussparung an der Vorderseite des Grundelements schieben. Lassen Sie das Element danach in die 2
  seitlichen Löcher fallen.

  10 • Page 11

  Gebrauchsanweisung
  achtung: Wenn das Panel mit dem Heizelement nicht richtig eingesetzt wird, funktioniert es nicht, da
  der Sicherheitskontakt am Heizelement nicht geschlossen wird.
  10. Legen Sie den Grillrost (4) auf.
  11. Bringen Sie den Windschutz an, indem Sie die Einstecknasen in die Aussparungen einführen.
  Wenn Sie den Grill als Tischmodell benutzen wollen, verzichten Sie auf den Zusammenbau des Untergestells
  und die Anbringung des Windschutzes.

  B
  Deutsch

  A

  3
  Bitte setzen Sie das Bedienungsfeld mit Heizelement passgenau ein, so dass sich die kleine Metallplatte (A)
  im Hohlraum befindet, außerhalb der Aussparung (B).

  verwendung - Vor dem ersten Gebrauch
  Reinigen Sie das Grill-Gerät und seine Bestandteile. Eine geringe Rauchentwicklung und ein neues Geruch
  sind bei der erste Inbetriebnahme normal und nach wenigen Minuten vorüber. Wir empfehlen deshalb daß
  Sie das Gerät, ohne Grillgut, einschalten und 5 Minuten in Betrieb lassen. Achten Sie darauf, daß der Raum
  gut belüftet ist, da die Schutzschicht beim Verbrennen einen slechten Geruch ausgibt.

  verwendung - Rauchfreien Verwendung
  Das Barbecue ist entworfen um köstliches Grillen mit Wasser allerdings ohne Rauch verwircklichen zu
  können.
  1. Nehmen Sie die Heizspirale heraus.
  2. Füllen Sie das Grundelement mit ca. 2 Liter Wasser. Achten Sie darauf, daß der Wasserstand zwischen
  der ‘MAX’-und ‘MIN’-Markierung ist. Füllen Sie den Behälter bei, wenn der Wasserstand unter die ‘MIN’Markierung kommt.
  Achten Sie bitte darauf, daß kein Wasser auf die Heizspirale kommt.
  3. Legen Sie die Fettauffangschale in das Grundelement.
  4. Stellen Sie die Heizspirale in das Gerät.
  5. Legen Sie das Grillgut direkt auf das Rost. Benutzen Sie auf keinen Fall ein Teller, Aluminiumfolie oder
  ähnlichem.
  6. Schalten Sie das Gerät ein mittels die Ein/Aus-Schalter.
  7. Die Grilldauer hängt von der Beschaffenheit des Grillgutes und von Ihrem Geschmack ab.
  8. Wenn das Grillen zu Ende ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der
  Steckdose.

  11 • Page 12

  Gebrauchsanweisung
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Nach jedem Gebrauch das Gerät reinigen. Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor jedem Reinigen den
  Stecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  Nehmen Sie die Heizspirale heraus. Nach der Reinigung stellen Sie die Heizspirale in das Gerät. Nehmen
  Sie die Heizspirale niemals in Betrieb, wenn es nicht im Gerät eingesteckt ist. Tauchen Sie die Heizspirale
  und den Stecker niemals in Wasser oder in Flüssigkeiten. Säubern Sie die Heizspirale nur mit einem
  sauberen trockenem Tuch.
  Den Grillrost und den Wasserbehälter säubern Sie am Besten mit einer warmen Seifenlauge und trocknen
  Sie es danach ab.


  Verwenden Sie niemals kratzende Scheuermittel oder Scheuerlappen zur Säuberung des Wasser
  behälters. Tauchen Sie Gerät, Kabel oder Stecker nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

  Deutsch

  Umwelt
  • Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.
  • Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,
  sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
  • Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der
  Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter
  Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
  • Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

  Garantiebestimmungen
  Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum
  auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.
  1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die
  Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
  2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch
  Eigentum des Importeurs.
  3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
  4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht
  werden oder beim Importeur.
  5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
  6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
  a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
  b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen
  Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
  c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
  d. eine ungenehmigte Veränderung
  e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
  f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
  7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
  a. Verlusten, die während des Transports auftreten
  b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
  8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
  9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht
  auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle
  Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm
  gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
  10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet
  auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass
  Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken
  Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden.
  Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.
  11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

  12 • Page 13

  Gebrauchsanweisung
  Kundendienst
  Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in
  Verbindung setzen: www.bestron.com/service

  CE-Konformitätserklärung
  Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen
  Richtlinien:
  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU
  Deutsch

  • EMC-Richtlinie
  • Niederspannungsrichtlinie
  • RoHS – Richtlinie

  R. Neyman
  Qualitätskontrolle

  13 • Page 14

  Mode d’emploi
  Consignes de sécurité - Généralités

  Français

  • Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.
  • Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans
  le mode d’emploi.
  • Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8ans et les
  personnes ayant réduit les capacités physiques, sensorielles ou
  mentales ou manque d’expérience et de connaissances si elles ont
  été aidées ou instruites concernant l’utilisation de l’appareil en toute
  sécurité et comprennent les risques qu’il peut entraîne.
  • Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important
  de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
  • Nettoyage et entretien ne doivent pas être effectués par les enfants,
  sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.
  • Gardez l’appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8
  ans.
  • Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez
  jamais de réparer vous-même l’appareil.
  Consignes de sécurité - Électricité et chaleur
  Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.
  Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.
  • Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau
  correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de
  l’appareil.
  • Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l’appareil est
  raccordée à la terre.
  • Débranchez toujours la fiche lorsque vous déplacez l’appareil, et
  lorsque vous ne l’utilisez pas.
  • Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne
  tirez pas sur le cordon.
  • Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez
  pas l’appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Si
  le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
  service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d
  é
  ́ viter un danger.
  • Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon n’entre en contact avec
  une source de chaleur telle qu’une plaque électrique chaude ou une
  flamme.
  • Assurez-vous que ni l’appareil, ni la fiche n’entre en contact avec de
  l’eau.

  14 • Page 15

  Mode d’emploi
  • L’appareil doit être connecté à un disjoncteur avec un courant nominal
  de maximum 30mA.
  • Le corps et la résistance chauffent pendant l’emploi. Faites attention
  que vous ne vous brûlez pas.
  • Il ne faut utiliser l’appareil qu’avec une résistance bien installée et
  verrouillée.
  • Toujours remplir le récipient avec de l’eau avant que vous mettez en
  marche l’appareil. Cela donne les avantage suivantes:
  - diminution de la fume pendant que vous grillez
  - le nettoyage après emploi est plus facile
  - l’appareil refroidit pendant l’emploi
  • Ce barbecue n’est pas propre à l’emploi de charbon de bois.
  • Jamais tirer sur le cordon en débranchant la fiche et jamais débrancher
  la fiche si vos mains sont mouillées.
  • Débranchez la fiche:
  - quand vous n’utilisez pas l’appareil
  - en cas de perturbations pendant l’emploi
  - avant de nettoyer l’appareil
  • Faire refroidir l’appareil complètement et enlever la résistance avant
  que vous videz le récipient, ou avant que vous nettoyez et ensuite
  rangez l’appareil.
  • Ne faites pas toucher le cordon sur les parties chaudes de l’appareil.
  • Toujours surveiller l’appareil quand il est en marche.
  • Placez l’appareil sur une surface plate, sûre, qui est résistante à la
  chaleur.
  • Jamais placer l’appareil dans un coin ou directement contre un mur. La
  distance
  entre l’appareil et le mur doit être au moins 20 cm.
  • Employer et garder l’appareil uniquement dans la maison.
  • Il peut y avoir du feu pendant l’emploi, si le four entre en contact avec
  des objets inflammables comme par exemple des rideaux, du papier
  peint etc. Ne mettez pas non plus des choses sur le four quand il est en
  marche.
  • Jamais couvrir le gril avec du papier aluminium, des assiettes etc.
  • Lever l’appareil uniquement au moyen des poignées aux côtés de
  l’appareil.
  • Jamais immerger l’appareil, la fiche ou le cordon dans l’eau ou d’autres
  liquides.
  • Utilisez l’appareil uniquement comme décrit dans ce mode d’emploi.
  • Si l’appareil ou le cordon sont déteriorés, vous devez arrêter l’emploi
  immédiatement et faire réparer l’appareil.

  15

  Français

  Consignes de sécurité - Pendant l’utilisation • Page 16

  Mode d’emploi
  • Il faut faire réparer les appareils électriques uniquement par des
  réparateurs habilités. Des réparations non-compétentes peuvent
  provoquer des dangers considérables pour l’utilisateur.
  Fonctionnement - Généralités
  L’appareil est destiné uniquement à l’utilisation
  domestique, et non à l’usage professionnel.
  Les pieces detachées citée ci-dessous doivent
  etre present dans l’emballage, necessaire pour un
  montage correct de l’appareil

  4
  3

  9
  5
  1

  8
  7

  Français

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Base
  Plateau
  Panneau de commande avec élément de chaleur
  Gril
  Récupérateur de graisse
  Pieds-support avec Bouchon (4 pieces)
  Pieds (4 pieces)
  Vis et écrous à oreilles (4 pieces)
  Protection coupe-vent

  2
  6

  Functionnement - Montage
  Vous devez assembler le châssis tout d’abord, et ensuite, vous devez assembler la base sur le châssis.
  Le châssis se compose d’un plateau (2) et quatre pieds. Chaque pied se compose de 2 parties, la partie
  supérieure (6) et la partie inférieure (7). Ces parties sont assemblés au moyen d’une vis et écrou à oreilles
  (8) du plateau.
  1. Insérez une partie inférieure dans un des trous de la table.
  2. Insérez une partie supérieure dans le même trou de
  la table.
  3. Assurez-vous que les trous des parties et la table et
  la table correspondent.
  4. Insérer une vis dans le trou, et serrez-le avec un
  écrou à ailettes à l’extérieur. Serrer fermement.
  5. Répéter ceci pour chaque pieds (figure 2).
  6. Mettez l’ensemble sur une surface solide.
  7. Placez maintenant la surface sur le support. Faites
  attention que les piedes arrive dans les 4 trou en
  dessous du plateau. Appuyez bien sur la surface
  pourque les pieds se fix dans le plateau.
  8. Placez le récupérateur de graisse.
  9. Placez le panneau de commande avec l’ élément de chaleur (3) en le glicent dans l’évidement devant la
  surface. Laissez tomber l’ élément dans les 2 trous.
  attention!: Le panneau de commande doît bien étre placer, autrement l’appareil ne marchera pas
  (voir figure 2). L’interrupteur ne fait pas de connection avec la base.

  16 • Page 17

  Mode d’emploi
  10. Placez le gril.
  11. Placez le protection coupe-vent par l’arête dans l’évidement.
  Pour un placement correct du panneau de commande avec élément de chaleur, placer la plaque fer (Ci-dessus
  marqués comme A) en dehors de la cavité (Ci-dessus marqués comme B).

  B

  3

  Functionnement - Avant le premier emploi
  Nettoyer bien l’appareil et ses accessoires. L’appareil peut produire une odeur “nouvelle”, et une fumée
  légère peut aussi se produi¬re. Nous vous conseil¬lons de faire marcher l’appareil pendant 5 minutes sans
  y mettre des aliments. Ventilez bien l’endroit pendant cette période en rapport avec l’odeur forte.

  functionnement - Utilisation sans fumée
  Ce barbecue est conçu pour un emploi avec de l’eau de sorte que vous pouvez griller appétisamment et
  sans odeurs.
  1. Enlever l’élément de chaleur.
  2. Remplir la base avec 2 litres d’eau environ. Faire attention que le niveau d’eau se trouve toujours entre
  les indications ‘MAX’ et ‘MIN’. L’eau dans le récipient s’évapora pendant l’emploi. Il est nécessaire de
  remplir le récipient de temps en temps.
  Faites attention de ne pas verser de l’eau sur la résistance.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Placez le récupérateur de graisse.
  Replacer l’élément de chaleur dans l’appareil.
  Mettre les aliments directement sur le gril; jamais utiliser des assiettes ou du papier aluminium.
  Mettre en marche l’appareil au moyen de l’interrupteur marche/arrêt.
  Le temps de griller est dépendant des aliments et de votre goût.
  Dès que vous arrêtez à griller, il faut arrêter l’appareil et débrancher la fiche de la prise.

  17

  Français

  A • Page 18

  Mode d’emploi
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Il faut nettoyer l’appareil après chaque emploi. Toujours faire refroidir l’appareil et débrancher la fiche de la
  prise avant chaque nettoyage.
  Enlever la résistance. Replacer la résistan¬ce après le nettoyage. Jamais mettre en marche la résis¬tance
  avant qu’elle soit replacée dans l’appareil.
  Jamais immerger la résistance dans de l’eau et jamais y faire couler de l’eau ou d’autres liquides. Nettoyer
  la résistance avec un chiffon propre et sec. Nettoyez le gril et le récipient dans de l’eau tiède savonneuse et
  ensuite sèchez-les bien.


  Jamais utiliser d’abrassifs pour nettoyer le gril et le récipient.
  Jamais immerger l’appareil, le cordon ou la fiche dans de l’eau ou d’autres liquides.

  Environnement  Français  • Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet
  effet.
  • Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre
  de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur
  le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.
  • Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des
  appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution
  précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
  • Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

  Conditions de garantie
  À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de
  garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.
  1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les
  réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.
  2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la
  propriété de l’importateur.
  3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.
  4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de
  l’importateur.
  5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.
  6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
  a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ;
  b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques
  ou aux dispositions légales en vigueur ;
  c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ;
  d. toute modification non autorisée ;
  e. toute réparation effectuée par des tiers ;
  f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.
  7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants:
  a. pertes survenues pendant le transport;
  b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.
  8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
  9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le
  remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable
  d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un
  quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.
  10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi
  la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois,
  n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être refusé
  et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous
  expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.
  11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

  18 • Page 19

  Mode d’emploi
  Maintenance
  Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:
  www.bestron.com/service

  Déclaration de conformité CE
  Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.
  • Directive EMC
  • Directive sur la basse tension
  • RoHS – Directive

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  Français

  R. Neyman
  Contrôle de la qualité

  19 • Page 20

  User’s instructions
  Safety instructions - General
  • Please read these instructions carefully and retain them for future
  reference.
  • Use this appliance solely in accordance with these instructions.
  • This appliance can be used by children older than 8 years and
  persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge, but only if they have been given
  supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
  and understand the hazards involved.
  • Children should be supervised to ensure that they do not play with the
  appliance.
  • Cleaning and maintenance must not be done by children, except if they
  are older than 8 years and supervised.
  • Keep the appliance and the cable out of reach of children under 8 years.
  • Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try
  to repair the appliance yourself.
  Safety instructions - Electricity and heat
  Certain parts of the appliance may get hot.
  Do not touch these parts to prevent burning yourself.

  English

  • Before use please verify that the mains voltage is the same as indicated
  on the rating plate of the appliance.
  • Make sure that you always use an earthed wall socket to connect the
  appliance.
  • Always remove the plug from the mains socket before moving the
  appliance and when the appliance is not in use.
  • Remove the plug from the wall socket by pulling the plug, not the power
  cord.
  • Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not
  damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged. If
  the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
  the after-sales service or a person with a similar qualification, in order
  to avoid any hazards.
  • Make sure that the appliance, the power cord or the plug do not make
  contact with hot services, such as a hot hob or naked flame.
  • Make sure that the appliance, the power cord and plug do not make
  contact with water.
  • The appliance should be supplied through a resiual current device(RCD)
  having a rated residual operating current not exceeding 30mA

  20 • Page 21

  User’s instructions

  • The body and the heating element get very hot during use. Beware of
  the hot surfaces while the appliance is operating.
  • Operate the appliance only with the heating element in place and
  perfectly locked.
  • Always fill the base with water before you switch on the appliance. This
  is to:
  - reduce the generation of smoke while grilling
  - facilitate cleaning
  - cool the appliance while it is in use
  • This barbecue grill is not intended for use with charcoal.
  • Make sure your hands are dry when you touch the switch or plug. Never
  remove the plug by pulling the cord.
  • Disconnect the barbecue grill from the mains supply socket:
  - when it is not in use
  - in the event that it malfunctions during use
  - before cleaning
  • Always empty the tray and allow the grill to cool before you clean and
  store it.
  • Keep the cord away from hot parts of the appliance.
  • It is important that the barbecue grill is always supervised while it is in
  use.
  • Make sure the appliance stands stable and safe on a heatresistant
  surface.
  • Be careful not to position the barbecue right against the wall or into a
  corner. Always keep a distance from at least 20 cm.
  • Use the barbecue grill in rooms or in roofed-in terraces only. Take care
  neither to use nor to store it outdoors or in roofless places.
  • Make sure that no inflammable materials are adjacent to the grill.
  • Never cover the grill rack with plates, aluminium foil, etc.
  • To carry the appliance only touch the heatresistant handles.
  • Never immerse the appliance, cord or plug in water or other liquids.
  • Only use the appliance as described in this instruction manual.
  • Do not use the appliance with a damaged cord or plug, or if the appliance
  itself has been damaged. Contact an authorized service centre for
  repairing the appliance.

  21

  English

  Safety instructions - During use • Page 22

  User’s instructions
  Operation - General
  The appliance is intended only for domestic use,
  not for professional use.
  The following elements should be present in the
  package, necessary for the correct assembly of the
  device.

  4
  3

  9
  5
  1

  8
  7

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Base
  Service plate
  Panel with heating element
  Grill
  Fat collector
  Bottom legs with caps (4 pieces)
  Top legs (4 pieces)
  Screws and wingnuts (4 pieces)
  Windshield

  2
  6

  Operation - Mounting
  First assemble the legs and place the base on the legs.
  English

  First assemble the frame, then assemble the base to the frame.
  The frame consists of a small table (2) and four legs. Each leg consists of 2 parts, a top leg (6) and a bottom
  leg (7). These parts are assembled by means of a screw and wing nut (8) to the table.
  1. Insert a top leg in one of the table holes.
  2. Insert a bottom leg into the same table hole.
  3. Make sure the holes of the legs and the table match.
  4. Insert one of the screws from the inside through the hole and tighten it with the wing nut on the outside.
  Tighten securely.
  5. Repeat this for each leg to complete the frame (figure 2).
  6. Place the complete frame on a solid surface.
  7. Now place the base (1) on the frame. Make sure that each leg fits into one of the four holes situated in
  the bottom of the base. Press the base firmly so that the legs are fixed in the base.
  8. Place the grease collector (5) in the base.
  9. Place the control panel with heating element (3) by sliding it into the recess in the front of the base. Fit
  the element sides in the 2 holes in the base.
  ATTENTION: When the panel with heating
  element (3) is not placed correctly, it will not
  function (figure 3). It will prohibit the switch
  from connecting to the base.
  10. Place the grill.
  11. Place the windshield by putting the pins in the
  recesses.

  22 • Page 23

  User’s instructions
  Place the control panel with heating element (3) by placing the small iron plate (marked above as A) just
  outside of the cavity (marked above as B).

  A

  B

  3

  operation - Before use for the first time
  Clean the barbecue grill and its accessories. When the barbecue is first switched on, the grill may emit a
  new smell. A small amount of smoke may also be noticeable. We therefore recommend to heat the appliance
  for approx. 5 minutes without any food. Ensure the room is well ventilated because of the bad smell of the
  coating material. Do not use this appliance for grilling in the meantime.

  The barbecue grill is designed to use with water for smokeless and delicious grilling.
  1. Take out the heating element.
  2. Fill the base with water between the ‘MIN’- and ‘MAX’-indication. The water in the base will evaporate,
  therefore it is necessary to refill the tray from time to time. Do not allow the water level to go below the
  ‘MIN’-indication.
  Be careful not to pour water on the heating element.
  3.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.


  Place back the control panel with heating element.
  Place back the heating element.
  Place the food stuffs to be grilled directly onto the grill rack. Do not use any dishes or aluminium foil.
  Turn the on/off switch to activate the appliance.
  The grilling times vary according to the nature of the food and to your personal taste.
  When grilling has finished, turn the appliance off and disconnect the grill form the mains supply
  socket.

  Cleaning and maintenance
  Clean the appliance after each use. Allow the appliane to cool down before cleaning. Always make sure that
  the plug has been removed from the mains supply socket after use, before cleaning and storing.
  Remove the heating element. Replace the heating element after cleaning. Never switch the heating element
  on when it is not placed correctly into the appliance. Never immerse the heating element in water or liquids.
  Clean the heating element with a clean dry cloth only. Clean the grill rack and the tray with warm soapy water
  and dry afterwards.

  23

  English

  operation - Smokeless grilling • Page 24

  User’s instructions


  Do not use harsh abrasive cleaners or a metal sponge to clean the tray.
  Never immerse the appliance, cord or plug into water or other liquids.

  The Environment
  • Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.
  • When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin;
  hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the
  symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.
  • The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of
  making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the
  environment.
  • Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.

  Guarantee terms

  English

  The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for
  60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.
  1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried out
  during the warranty period do not extend the warranty period.
  2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance
  (in the event of replacement of the appliance).
  3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.
  4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the
  importer.
  5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
  6. The warranty does not cover damage caused by:
  a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
  b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety
  regulations.
  c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.
  d. Unauthorized modifications.
  e. Repairs carried out by third parties.
  f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
  7. No claims may be made under this warranty for:
  a. Losses incurred during transport.
  b. The removal or changing of the appliance’s serial number.
  8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
  9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty
  parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other
  consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
  10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.
  Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not
  send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for
  your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the
  appliance.
  11. This appliance is not suitable for professional use.

  24 • Page 25

  User’s instructions
  Service
  If a fault should occur please contact the BESTRON service department: www.bestron.com/service

  CE Declaration of Conformity
  This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:
  • EMC Directive
  • Low Voltage Directive
  • RoHS – Directive

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  English

  R. Neyman
  Quality control

  25 • Page 26

  Istruzioni per l’uso
  Norme di sicurezza - Caratteristiche generali
  • Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.
  • Utilizzare questo apparecchio unicamente secondo le modalità
  descritte nelle presenti istruzioni.
  • Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni
  e di sopra e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali
  o mancanza di esperienza e conoscenza se esse sono state date
  supervisione o istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio in modo
  sicuro e capire i rischi coinvolti.
  • I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a
  giocare con l’apparecchio.
  • Pulizia e manutenzione non deve essere fatto da bambini, tranne se
  sono più vecchi di 8 anni e sorvegliati.
  • Tenere l’apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto
  8 anni.
  • Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare di
  riparare da soli l’apparecchio.
  Prescrizioni di sicurezza - Elettricità e calore
  Alcune parti dell’apparecchio possono diventare calde.
  Per evitare di bruciarsi non toccarle.

  Italiano

  • Prima di utilizzare l’apparecchio, controllare che la tensione di rete
  corrisponda alla tensione di esercizio indicata sulla targhetta di
  identificazione dell’apparecchio.
  • Verificare che la presa di corrente alla quale viene collegato l’apparecchio
  sia provvista di messa a terra.
  • Estrarre sempre la spina dalla presa quando l’apparecchio non è in
  uso.
  • Quando si toglie la spina dalla presa, esercitare la trazione sulla spina
  stessa e non sul cavo.
  • Verificare regolarmente l’integrità del cavo dell’apparecchio. Non
  utilizzare l’apparecchio qualora il cavo risultasse danneggiato. Se il cavo
  di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore,
  suo servizio post-vendita o da una persona con una qualifica simile, al
  fine di evitare eventuali pericoli.
  • Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo non vengano in contatto con
  sorgenti di calore, quali per es. piani di cottura caldi o fiamme libere.
  • Prestare attenzione a non far entrare in contatto con l’acqua
  l’apparecchio, il cavo e la spina.
  • l dispositivo deve essere collegato ad un interruttore di dispersione di
  terra con corrente nominale fino a 30 mA

  26 • Page 27

  Istruzioni per l’uso

  • Il corpo e l’elemento riscaldante ottengono molto caldi durante l’uso.
  Guardi da delle superfici calde
  mentre l’apparecchio sta funzionando.
  • Funzioni l’apparecchio soltanto con l’elemento riscaldante sul posto e
  bloccato perfettamente.
  • Riempia sempre il vassoio di acqua prima di voi interruttore
  sull’apparecchio. Ciò è:
  - riduca la generazione di fumo mentre cuociono
  - faciliti pulire
  - raffreddi l’apparecchio mentre è in uso
  • Questa griglia del barbecue non è intesa per uso con carbone di legna.
  • Assicuri che le vostre mani sono asciutte quando toccate l’interruttore
  o la spina. Non rimuova mai la spina tirando il cavo.
  • Stacchi la griglia del barbecue dallo zoccolo del rifornimento delle
  condutture:
  - quando non è in uso
  - nel caso in cui funzioni incorrettamente durante l’uso
  - prima della pulitura
  • Sempre svuoti il vassoio e che permetta che la griglia si raffreddi prima
  di voi puliti e la immagazzini.
  • Mantenga il cavo assente dalle parti calde dell’apparecchio.
  • È importante che la griglia del barbecue è sorvegliata sempre mentre è
  in uso.
  • Si assicurano i basamenti degli apparecchi stabili e la cassaforte su
  una superficie termoresistente.
  • Faccia attenzione non posizionare la destra del barbecue contro la
  parete o in un angolo. Mantenga sempre una distanza almeno da 20
  centimetri.
  • Usi la griglia del barbecue nelle sale o in terrazzi con un tetto soltanto.
  Di ciao nè per usarlo nè immagazzinare all’aperto o nei posti roofless.
  • Assicuri che non ci sono materiali infiammabili adiacente alla griglia.
  • Non copra mai la cremagliera di piastre, alluminio della griglia sventano,
  ecc.
  • Per trasportare l’apparecchio tocchi soltanto le maniglie termoresistenti.
  • Mai immerga l’apparecchio, cord o non tappi dentro l’acqua o altri
  liquidi.
  • Usi soltanto l’apparecchio come descritto in questa manuale d’istruzione.
  • Non usi l’apparecchio con un cavo o una spina danneggiato, o se
  l’apparecchio in se è stato danneggiato. Metta in contatto con un centro
  di servizio autorizzato per riparare l’apparecchio.

  27

  Italiano

  Prescrizioni di sicurezza - Durante l’uso • Page 28

  Istruzioni per l’uso
  Funzionamento - Avvertenze general
  l’apparecchio è inteso soltanto per consumo
  interno, non per uso professionale.
  I seguenti elementi dovrebbero essere presenti nel
  pacchetto, necessario per il montaggio corretto del
  dispositivo

  4
  3

  9
  5
  1

  8
  7

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  2

  Della base
  Piastra
  Pannello con l’elemento riscaldante
  Griglia
  Collettore del grasso
  Piedini inferiori con protezioni (4 parti)
  Piedini superiori (4 parti)
  Viti e dadi ad alette (4 parti)
  Parabrezza

  6

  Funzionamento del parabrezza - Il montaggio
  Assemblare il telaio, poi montare la base al telaio.
  Il telaio è costituito da un piccolo tavolo (2) e quattro gambe. Ogni gamba è costituito da 2 parti, una gamba
  in alto (6) e una fondo gamba (7). Queste parti sono assemblate per mezzo di una vite e un dado ad alette
  (8) alla tabella.

  Italiano

  1. Inserire una gamba superiore in uno dei fori tabella.
  2. Inserire una fondo gamba lo stesso foro di tabella.
  3. Assicurarsi che i fori delle gambe e la partita di tabella.
  4. Inserire una delle viti dall’interno attraverso il foro e serrare con il dado a farfalla sulla parte esterna.
  Stringere saldamente.
  5. Ripetere l’operazione per ogni gamba per completare il quadro. Vedere fig. 2.
  6. Posizionare il telaio su una superficie solida.
  7. Ora posizionare la base (1) sul telaio. Assicurarsi che ciascuna gamba si inserisce in uno dei quattro fori
  situati nella parte inferiore della base. Premere saldamente la base in modo che le gambe sono fissate
  nella base.
  8. Posizionare il collettore di grasso (5) nella base.
  9. Posizionare il pannello di controllo con resistenza (3) facendolo scorrere nel vano ricavato nella parte
  anteriore della base. Montare i lati elemento nei 2 fori nella base.
  nota:Quando il pannello con riscaldamento
  elemento (3) non è posizionato correttamente, non
  funzionerà (Vedi figura 3). Vieterà l’interruttore di
  collegamento alla base.
  10. Mettete il grill.
  11. Posizionare il parabrezza inserendo i perni nei
  recessi.

  28 • Page 29

  Istruzioni per l’uso
  Per il corretto posizionamento del pannello con l’elemento riscaldante, posizionare la piastra di ferro (Sopra
  contrassegnata A) al di fuori della cavità (Sopra contrassegnata B).

  A

  B

  3

  funzionamento - Prima dell’uso per la prima volta
  Pulisca la griglia del barbecue ed i relativi accessori.
  Quando il barbecue in primo luogo è inserito, la griglia può emettere un nuovo odore. Una piccola quantità di
  fumo può anche essere notevole. Quindi suggeriamo riscaldare l’apparecchio per approssimativamente. 5
  minuti senza qualsiasi alimento. Accerti la stanza bene è arieggiato a causa dell’odore difettoso del materiale
  ricoprente. Non usi questo apparecchio per cuocere nel frattempo.

  Usando il vostro barbecue
  la griglia del barbecue è destinata per usare con acqua per cuocere smokeless e squisito.
  1. Elimini l’elemento riscaldante.
  2. Riempire la base con circa 2 litri di acqua. Assicurarsi che il livello dell’acqua è ancora tra i segni ‘MAX’
  e ‘MIN’. L’acqua nel contenitore evaporato durante l’uso. È necessario riempire il contenitore di tanto in
  tanto.

  3. Disponga il collettore grasso nella base.
  4. Sostituisca l’elemento riscaldante.
  5. Disponga gli stuffs dell’alimento da cuocere direttamente sulla cremagliera della griglia. Non usi alcuni
  piatti o l’alluminio sventa.
  6. Giri l’interruttore inserita/disinserita per attivare l’apparecchio.
  7. I tempi cocenti variano secondo la natura dell’alimento ed al vostro gusto personale.
  8. Quando cuocere ha rifinito, spenga l’apparecchio e stacchi la forma della griglia lo zoccolo del
  rifornimento delle condutture.

  Pulizia e manutenzione
  Puliscono l’apparecchio dopo ogni uso. Permetta che il appliane si raffreddi giù prima della pulitura. Assicuri
  sempre che la spina è stata rimossa dalla post-utilizzazione dello zoccolo del rifornimento delle condutture,
  prima di pulizia e di immagazzinare.
  Rimuova l’elemento riscaldante. Sostituisca l’elemento riscaldante dopo la pulitura. Non commuti mai
  l’elemento riscaldante su quando non è disposto correttamente nell’apparecchio. Non immerga mai

  29

  Italiano

  Faccia attenzione non versare l’acqua sull’elemento riscaldante. • Page 30

  Istruzioni per l’uso
  l’elemento riscaldante in acqua o in liquidi. Pulisca il ele¬ment del heating con un panno asciutto pulito
  soltanto. Pulisca la cremagliera della griglia ed il vassoio con acqua insaponata calda ed asciughi in seguito.


  Non usi i pulitori abrasivi duri o una spugna del metallo per pulire il vassoio.
  Non immerga mai l’apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

  Tutela dell’ambiente
  • Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.
  • Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali,
  ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.
  • I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di
  materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla
  salvaguardia dell’ambiente.
  • Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

  Condizioni di garanzia

  Italiano

  Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio
  per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di
  fabbricazione.
  1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di materiale.
  Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della stessa.
  2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono
  automaticamente proprietà dell’importatore.
  3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda
  rivenditrice.
  4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato o
  presso l’importatore.
  5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.
  6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da:
  a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza;
  b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza
  vigenti;
  c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di
  identificazione;
  d. modifiche non autorizzate;
  e. riparazioni eseguite da terzi;
  f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.
  7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di:
  a. perdite che si verificano durante il trasporto;
  b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.
  8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.
  9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione
  o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto responsabile per
  eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa delle apparecchiature
  da questi fornite o a esse correlate.
  10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità
  di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai
  l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le eventuali
  spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire
  l’apparecchio.
  11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

  30 • Page 31

  Istruzioni per l’uso
  Servizio
  Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:
  www.bestron.com/service

  Dichiarazione di conformità CE
  Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:
  • Direttiva EMC
  • Direttiva sulla bassa tensione
  • RoHS – Direttiva

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  Italiano

  R. Neyman
  Controllo qualità


  31 • Page 32

  Manual del usuario
  Normas de seguridad - Generalidades
  • Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas
  cuidadosamente.
  • Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las
  instrucciones.
  • Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y arriba y
  personas con reducción capacidades físicas, sensoriales o mentales
  o falta de experiencia y conocimiento si han tenido supervisión o
  instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y entender
  los riesgos que conllevan.
  • Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
  • Limpieza y mantenimiento no deben ser hechos por los niños,
  excepto si son mayores de 8 años y supervisados.
  • Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños
  menores de 8 años.
  • Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No
  intente nunca repararlo usted mismo.
  Normas de seguridad - Electricidad y calor
  Algunas partes del aparato pueden calentarse.
  No las toque, para evitar quemaduras.

  Español

  • Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda
  al voltaje indicado en la placa.
  • Verifique que la toma de corriente a la que va a conectar el aparato
  tenga conexión a tierra.
  • Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no lo esté
  utilizando.
  • Al retirar el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de tirar del
  enchufe y no del cable.
  • Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas
  condiciones. No utilice el aparato si el cable está averiado. Si el cable
  de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, su
  servicio postventa o una persona con una cualificación similar, para
  evitar cualquier peligro.
  • Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en contacto con
  fuentes decalor, como por ejemplo con una placa caliente o con fuego
  abierto.
  • Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en
  contacto con el agua.
  • El dispositivo debe estar conectado a un disyuntor de fuga a tierra con
  una corriente nominal de hasta 30 mA.

  32 • Page 33

  Manual del usuario

  • El cuerpo y el elemento de calefacción consiguen muy calientes
  durante uso. Guárdese de las superficies calientes mientras que la
  aplicación está funcionando.
  • Funcione la aplicación solamente con el elemento de calefacción en
  lugar y trabado perfectamente.
  • Llene siempre la base antes de usted interruptor en la aplicación.
  Esto es:
  - reduzca la generación del humo mientras que asa a la parilla
  - facilite el limpiar
  - refresque la aplicación mientras que es funcionando
  • Esta parrilla de la barbacoa no se piensa para el uso con carbón de
  leña.
  • Cerciórese de que sus manos sean secas cuando usted toca el
  interruptor o el enchufe. Nunca quite el enchufe tirando cuerda.
  • Desconecte la parrilla de la barbacoa del zócalo de la fuente de las
  cañerías:
  - cuando es parado
  - en caso que funciona incorrectamente durante uso
  - antes de limpiar
  • Vacie la bandeja y permita siempre que la parrilla se refresque antes
  de usted limpio y la almacene.
  • Guarde la cuerda lejos de las partes calientes de la aplicación.
  • Es importante que la parrilla de la barbacoa está supervisada siempre
  mientras que es funcionando.
  • Se cercioran de los soportes de la aplicación estables y la caja fuerte
  en una superficie a prueba de calor.
  • Tenga cuidado de no colocar la derecha de la barbacoa contra la pared
  o en una esquina. Guarde siempre una distancia por lo menos de 20
  centímetros.
  • Utilice la parrilla de la barbacoa en cuartos o en terrazas provistas
  de un techo solamente. Cuidado de la toma ni para utilizarlo ni para
  almacenar al aire libre o en lugares roofless.
  • Cerciórese de que no hay materiales inflamables adyacente a la
  parrilla.
  • Nunca cubra el estante de la parrilla con las placas, el papel de aluminio,
  el etc.
  • Para llevar la aplicación toque solamente las manijas a prueba de
  calor.
  • Nunca sumerja la aplicación, cord o tape adentro el agua u otros
  líquidos.
  • Utilice solamente la aplicación según lo descrito en este manual de
  instrucción.
  • No utilice la aplicación con una cuerda o un enchufe dañada, o si se
  ha dañado la aplicación sí mismo. Entre en contacto con un centro de
  servicio autorizado para reparar la aplicación.
  33

  Español

  Normas de seguridad - Uso • Page 34

  Manual del usuario
  Funcionamiento - Generalidades
  Este aparato está concebido únicamente para uso
  doméstico, no para uso profesional.
  Los elementos siguientes deben estar presentes
  en el paquete, necesario para el montaje correcto
  del dispositivo.

  4
  3

  9
  5
  1

  8
  7

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  2

  Base
  Placa
  Panel con el elemento de calefacción
  Parrilla
  Colector de la grasa.
  Piernas inferiores con casquillos (4 pedazos)
  Piernas superiores (4 pedazos)
  Tornillos y tuercas de mariposa (4 pedazos)
  Operación

  6

  funcionamiento - El montaje
  Primero montar el cuadro, luego armar la base para el marco.
  El marco consiste en una pequeña mesa (2) y cuatro patas. Cada pata consta de 2 partes, una pata superior
  (6) y una pierna de la parte inferior (7). Estas piezas se ensamblan por medio de un tornillo y una tuerca de
  mariposa (8) a la mesa.
  1. Inserte una pierna superior en uno de los agujeros de la mesa.
  2. Inserte una pata inferior en el mismo agujero de la mesa.
  3. Asegúrese de que coincidan con los agujeros de las patas y la mesa.
  4. Introduzca uno de los tornillos desde el interior por el agujero y apriete con la tuerca en el exterior.
  Apriete firmemente.
  5. Repita esto para cada pierna completar el marco. Véase el cuadro 2.
  6. Coloque el marco completo sobre una superficie sólida.
  7. Ahora Coloque la base (1) en el marco. Asegúrese que cada pierna en uno de los cuatro orificios en la
  parte inferior de la base. Presione firmemente la base para que las piernas se fijan en la base.
  8. Coloque el colector de grasa (5) en la base.
  9. Coloque el panel de control con calentador (3) deslizando en el hueco en el frente de la base. Colocar
  los lados del elemento en los 2 agujeros en la base.
  NOTA: Cuando el panel con calentador
  (3) no se coloca correctamente, no
  funcionará (ver figura 3). Prohibirá
  el interruptor de conexión a la base.
  Español

  10. Coloque la parrilla.
  11. Coloque el parabrisas poniendo las clavijas
  en los huecos.

  34 • Page 35

  Manual del usuario
  Para la colocación correcta del panel con el elemento de calefacción, coloque la placa de hierro (por encima
  de marcado como A) fuera de la cavidad (por encima de marcado como B).

  A

  B

  3

  funcionamiento - Antes del primer uso
  Por primera vez la parrilla de la barbacoa y sus accesorios.
  Cuando se enciende (con.) la barbacoa primero, la parrilla puede emitir un olor nuevo. Una cantidad
  pequeña de humo puede también ser sensible. Por lo tanto recomendamos calentar la aplicación para
  aproximadamente. 5 minutos sin cualquier alimento. Asegure el cuarto se ventila bien debido a el mal olor
  del material de capa. No utilice esta aplicación para asar a la parilla mientras tanto.

  funcionamiento - Utiliza su barbacoa sin humo
  la parrilla de la barbacoa se diseña para utilizar con agua para el asado a la parilla sin humo y delicioso.
  1. Tome hacia fuera el elemento de calefacción.
  2. Llene la base con aproximadamente 2 litros de agua. Asegúrese de que el nivel del agua sigue siendo
  entre los signos “MAX” y “MIN”. El agua en el recipiente se evapora durante el uso. Es necesario para
  llenar el recipiente de vez en cuando.
  Tenga cuidado de no verter el agua en el elemento de calefacción.
  3.
  4.
  5.

  6.
  7.
  8.


  Coloque el colector del colector de la grasa en la base.
  Substituya el elemento de calefacción.
  Coloque las materias del alimento que se asarán a la parilla directamente sobre el estante de la
  parrilla. No utilice ningunos platos o papel de aluminio.
  Dé vuelta al interruptor con./desc. para activar la aplicación.
  Los tiempos de asado a la parilla varían según la naturaleza del alimento y a su gusto personal.
  Cuando el asado a la parilla ha acabado, dé vuelta a la aplicación apagado y desconecte la forma de
  la parrilla que las cañerías proveen zócalo.

  Limpie la aplicación después de cada uso. Permita que el appliane se refresque abajo antes de limpiar.
  Cerciórese de siempre que el enchufe se haya quitado del uso posterior del zócalo de la fuente de las
  cañerías, antes de la limpieza y de almacenar.
  Quite el elemento de calefacción. Substituya el elemento de calefacción después de limpiar. Nunca cambie el
  elemento de calefacción en cuando no se pone correctamente en la aplicación. Nunca sumerja el elemento

  35

  Español

  Limpieza y mantenimiento • Page 36

  Manual del usuario
  de calefacción en agua o líquidos. Limpie el ele¬ment de la calefacción con un paño seco limpio solamente.
  Limpie el estante de la parrilla y la bandeja con agua jabonosa caliente y seqúese luego.


  No utilice limpiadores abrasivos ásperos o una esponja del metal para limpiar la bandeja. Nunca
  sumerja la aplicación, la cuerda o el enchufe en el agua u otros líquidos.

  Medio ambiente
  • Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.
  • No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo
  a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta
  el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.
  • Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, procesamiento
  de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución importante a la
  conservación de nuestro medio ambiente.
  • Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

  Disposiciones de garantía
  Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra,
  el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la fabricación
  o en los materiales.
  1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el material.
  Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.
  2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán
  automáticamente a propiedad del importador.
  3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.
  4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al
  importador.
  5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.
  6. La garantía no cubre los daños ocasionados por:
  a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido;
  b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes;
  c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa;
  d. una modificación no autorizada;
  e. una reparación ejecutada por terceros;
  f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.
  7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos:
  a. pérdida ocurrida durante el transporte;
  b. remoción o modificación del número de serie del aparato.
  8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.
  9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución
  o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado
  por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado
  por él o que guarden relación con el mismo.
  10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también
  ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su reparación.
  Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados
  correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán cómo debe
  embalar y enviar el aparato.
  11. Este aparato no es apto para uso profesional.

  Español
  36 • Page 37

  Manual del usuario
  Servicio
  Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de
  BESTRON: www.bestron.com/service

  Certificación de conformidad (CE)
  Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de
  la seguridad:
  • Directiva de compatibilidad electromagnética
  • Directiva de bajo voltaje
  • RoHS – Directiva

  2014/30/EU
  2014/35/EU
  2011/65/EU

  R. Neyman
  Control de calidad

  Español  37 • Page 38 • Page 39 • Page 40

  Bestron Customer
  Service WhatsApp

  bestron.com/whatsapp


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bestron AJA902S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bestron AJA902S in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info