Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
AWK1720
AWK1720W
AWK1720Z
v 060114-08
Handleiding snoerloze waterkoker
Gebrauchsanweisung kabelloser Wasserkocher
Mode d'emploi bouilloire sans fil
Instruction manual cordless jug kettle
Istruzioni per l'uso hervidor de agua sin cable
Manual del usuario bolliture senza fili
Nederlands
Deutsch
Français
English
Italiano
Español
1.7L
MAX
1.5L
1.0L
0.5L
MIN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AWK1720
  AWK1720W
  AWK1720Z

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  0.5L
  MIN

  Handleiding snoerloze waterkoker

  Deutsch

  Gebrauchsanweisung kabelloser Wasserkocher

  Français

  Mode d'emploi bouilloire sans fil

  English

  Instruction manual cordless jug kettle

  Italiano

  Istruzioni per l'uso hervidor de agua sin cable

  Español

  Manual del usuario bolliture senza fili

  v 060114-08

  Nederlands • Page 2 • Page 3

  Handleiding

  • Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
  • Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
  • Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen
  gebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon die
  verantwoordelijkis voor hun veiligheid.
  • Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
  spelen.
  • Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te
  repareren.

  Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
  Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.

  Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
  • Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
  apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
  • Controleer of de contactdoos waarop u het apparaat aansluit geaard is.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst en wanneer u het apparaat
  niet gebruikt.
  • Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact neemt, maar aan de stekker zelf.
  • Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het
  snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde
  servicedienst.
  • Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u
  zich verbrandt.
  • Zorg er voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met
  brandbaar materiaal. Tevens mag het apparaat niet worden bedekt. Het apparaat moet zijn warmte
  kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete
  kookplaat of open vuur.
  • Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.

  Veiligheidsvoorschriften - Gebruik
  • Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
  • Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
  • Neem de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik en tijdens reiniging van het apparaat.
  • Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen.
  • Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.
  • Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
  • Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Trek direct de stekker uit het
  stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.
  • Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of in een andere vloeistof.
  • Gebruik alleen de bijgeleverde basis. Gebruik de basis in geen geval voor andere doeleinden.
  • Neem de waterkan van de basis en vul deze direct vanuit de kraan. Vul de waterkan nooit boven de
  aanduiding ‘max’.
  • Schakel het apparaat pas in nadat u de waterkan met water gevuld hebt. Gebruik uitsluitend koud water.
  • De deksel van de waterkan moet goed gesloten blijven gedurende het gebruik.
  • Open de deksel nooit als het water nog kookt.
  • Gebruik het apparaat alleen voor het koken of verwarmen van water. Gebruik het nooit voor andere
  vloeistoffen!
  • Gebruik minimaal 0,5 liter water in de waterkoker.
  • Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opruimt.
  • Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door
  een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

  3

  Nederlands

  Veiligheidsvoorschriften - Algemeen • Page 4

  Handleiding
  Werking - Algemeen
  Nederlands

  Het apparaat is alleen bedoeld voor
  huishoudelijke doeleinden,
  niet voor professioneel gebruik.

  3
  8

  4

  5

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  1

  1. Waterkan
  2. Waterniveau-aanduiding
  2
  3. Deksel
  4. Knop voor het openen van de deksel
  5. Handgreep
  6. Aan/uit-schakelaar
  7. Indicatielampje
  8. Schenktuit
  9. Basis
  10. Snoer en stekker
  0.5L
  MIN

  10

  6
  7
  9

  Figuur 1

  werking - Voor het eerste gebruik
  Voordat u de waterkoker in gebruik neemt, moet u eerst drie maal een volle kan water aan de kook
  brengen en het gekookte water weggooien.
  U kunt bij de eerste keer schoonmaakazijn gebruiken.

  werking - Water koken
  1. Zet de kan met de schenktuit van u af.
  2. Houd de knop voor het openen van de deksel (4) ingedrukt.
  3. Vul de waterkan met de gewenste hoeveelheid water (minimaal 0,5 liter en maximaal 1,7 liter). Vul de
  waterkoker nooit verder dan het aangegeven “max” streepje. Anders kan het kokende water uit het
  schenktuitje spatten.
  Let op dat u geen water over de basis morst.
  4. Laat de knop voor het openen van de deksel los.
  5. Zet de waterkan op de basis en steek de stekker in het stopcontact. Druk de aan/uit-schakelaar naar
  beneden. Het aan/uit-indicatielampje gaat branden.
  6. De waterkoker is nu ingeschakeld en het verwarmen van het water begint. Op het moment dat het
  water kookt, schakelt de waterkoker na enige seconden automatisch uit. Het aan/uit-indicatielampje
  gaat daarbij uit.
  7. Neem de waterkan aan het handvat van de basis en schenk het water uit.
  Zorg ervoor dat u niet in contact komt met kokend water. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
  8. Als u het water wilt verwarmen zonder het te laten koken, dan kunt u de waterkoker op elk gewenst
  moment uitschakelen.
  9. Neem na gebruik van de waterkoker de stekker uit het stopcontact.

  werking - Beveiliging tegen oververhitting
  De waterkoker heeft een beveiliging tegen oververhitting. Deze schakelt de waterkoker uit wanneer deze
  zonder of met te weinig water ingeschakeld wordt. Laat de waterkoker minimaal 10 minuten afkoelen
  voordat u hem opnieuw gebruikt.

  4 • Page 5

  Handleiding

  • Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
  • Reinig de waterkan met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. Zet het
  apparaat nooit in een afwasmachine. Let er op dat geen vocht in de elektrische aansluitingen dringt.
  • Wanneer de binnenkant van de kan erg verkleurd is, dan kunt u deze het beste schoonmaken met een
  vochtige doek met wat soda. Spoel de waterkan hierna heel goed uit.  • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals
  messen of harde borstels) bij het reinigen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding en is afgekoeld als u hem gaat
  schoonmaken.

  Reiniging en onderhoud - Ontkalken
  Afhankelijk van de hardheid van het water, zal zich kalk op het verwarmingselement afzetten. Maak
  daarom het verwarmingselement regelmatig schoon.
  1. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
  2. De waterkoker heeft een kalkfilter. Om schoon te maken, moet het filter verwijderd worden. In figuur 2
  is aangegeven hoe u dit filter verwijdert en weer terugplaatst.
  Figuur 2
  Verwijderen en terugplaatsen van het kalkfilter

  3. Vul de waterkan tot het MAX.-niveau met een azijnoplossing en breng dit aan de kook.
  4. Laat de azijnoplossing een paar uur weken in de waterkan.
  5. Gooi de waterkan leeg en vul deze tot het MAX.-niveau met schoon water en breng dit aan de kook.
  Gooi de waterkan weer leeg. Herhaal dit tweemaal.
  Gebruik voor het ontkalken nooit ammoniak of andere producten. Deze zijn schadelijk voor
  uw gezondheid. Gebruik uitsluitend een azijnoplossing of speciaal in de handel verkrijgbare
  kalkoplosmiddelen.

  Technische gegevens
  Type:
  Vermogen:
  Netspanning:

  AWK1720/W/Z
  1850-2200W
  220-240V ~ 50/60Hz

  Milieu
  • Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
  • Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar
  bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het
  symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
  • De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
  verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een
  belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  • Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

  5

  Nederlands

  Reiniging en onderhoud • Page 6

  Handleiding
  Garantiebepalingen
  Nederlands

  De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze
  apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
  1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
  De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
  2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch
  eigendom van de importeur.
  3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
  4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de
  importeur.
  5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
  6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
  a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
  b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke,
  technische of veiligheidsnormen;
  c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld;
  d. een ongeautoriseerde wijziging;
  e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
  f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
  7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij:
  a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;
  b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
  8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
  9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
  respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
  worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de
  door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
  10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
  mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.
  Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten
  zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het
  apparaat moet inpakken en verzenden.
  11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

  Service
  Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst:
  NEDERLAND:
  BESTRON NEDERLAND BV
  BESTRON SERVICE
  Moeskampweg 20
  5222 AW ’s-Hertogenbosch
  Tel: 073 - 623 11 21
  Fax: 073 - 621 23 96
  Email: info@bestron.com
  Internet: www.bestron.com

  BELGIE:
  NEW ETP BVBA
  BESTRON SERVICE
  Passtraat 121
  B-9100 St. Niklaas
  Tel: 03 - 776 89 98
  Fax: 03 - 777 26 11
  Email: info@newetp.be
  Internet: www.newetp.be

  CE-conformiteitsverklaring
  Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:
  • EMC-richtlijn
  • Laagspanningsrichtlijn

  2004/108/EC
  2006/95/EC

  R. Neyman
  Quality control
  6 • Page 7

  Gebrauchsanweisung
  Sicherheitsbestimmungen - Allgemein
  • Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
  • Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
  • Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt,
  oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen
  das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person
  benutzen.
  • Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
  • Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät
  selbst zu reparieren.

  


  Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.
  Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

  • Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des
  Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
  • Kontrollieren Sie, ob die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen, geerdet ist.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät umstellen und wenn Sie es
  nicht benutzen.
  • Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
  • Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn
  das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst
  ersetzen.
  • Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese
  nicht berühren.
  • Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem
  Material kommen kann. Das Gerät darf auch nicht abgedeckt werden. Um Brandgefahr zu verhindern,
  muss das Gerät seine Wärme abgeben können.
  • Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder
  offenem Feuer in Berührung kommen.

  Sicherheitsbestimmungen - Benutzung
  • Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
  • Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
  • Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und während der Reinigung des Geräts den Stecker aus der
  Steckdose.
  • Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Anrichte, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
  • Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker
  berühren.
  • Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
  • Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  • Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus
  der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
  • Verwenden Sie nur den mitgelieferten Sockel. Benutzen Sie den Sockel auf keinen Fall für andere
  Zwecke.
  • Nehmen Sie die Wasserkanne vom Sockel und füllen Sie sie direkt aus dem Wasserhahn. Füllen Sie
  die Kanne nur bis zur Anzeige “max“.
  • Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie die Wasserkanne mit Wasser gefüllt haben. Verwenden
  Sie ausschließlich kaltes Wasser.
  • Der Deckel der Wasserkanne muss während des Kochvorgangs richtig geschlossen bleiben.
  • Öffnen Sie den Deckel keinesfalls, wenn das Wasser noch kocht.
  • Das Gerät darf nur zum Kochen oder Erwärmen von Wasser verwendet werden. Benutzen Sie das
  Gerät nie für andere Flüssigkeiten.
  • Verwenden Sie für den Wasserkocher mindestens 0,5 Liter Wasser.
  • Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es verstauen
  • Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren o.ä.

  7

  Deutsch

  Sicherheitsbestimmungen - Elektrizität und Wärme • Page 8

  Gebrauchsanweisung
  verwendung - Allgemein
  3

  Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch
  vorgesehen und nicht für die
  professionelle Verwendung.

  8

  4

  5

  1.7L
  MAX
  1.5L

  Deutsch

  1.0L

  1

  1. Wasserkanne
  2. Wasserstandsanzeige
  2
  3. Deckel
  4. Knopf für das Öffnen des Deckels
  5. Griff
  6. Ein/Aus-Schalter
  7. Kontrollleuchte
  8. Ausgießer
  9. Sockel
  10. Kabel mit Stecker
  10
  0.5L
  MIN

  6
  7
  9

  Abbildung 1

  verwendung - Vor der ersten Verwendung
  Bevor Sie den Wasserkocher benutzen, kochen Sie bitte erst dreimal eine volle Kanne Wasser auf und
  schütten Sie das gekochte Wasser danach aus.
  Für die erste Reinigung können Sie Reinigungsessig verwenden.

  verwendung - Wasser kochen
  1. Halten Sie die Kanne mit dem Ausgießer von sich weg.
  2. Halten Sie den Knopf für das Öffnen des Deckels (4) gedrückt.
  3. Füllen Sie die Wasserkanne mit der gewünschten Wassermenge (minimal 0,5 Literund maximal 1,7
  Liter). Befüllen Sie den Schnellkocher stets nur bis zur angegebenen “max” Markierung. Es besteht
  sonst die Möglichkeit, dass das kochende Wasser aus dem Ausgießer sprudelt.
  Achten Sie darauf, kein Wasser über den Sockel zu schütten.
  4. Lassen Sie den Knopf für das Öffnen des Deckels los.
  5. Stellen Sie die Wasserkanne auf den Sockel und stecken Sie den Stecker in dieSteckdose. Drücken
  Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten. Die Ein/Aus-Kontrollleuchte beginnt zu leuchten.
  6. Der Wasserkocher ist jetzt eingeschaltet und das Erwärmen des Wassers beginnt. Sobald das
  Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher nach einigen Sekunden automatisch aus. Die Ein/AusKontrollleuchte erlischt dabei.
  7. Fassen Sie den Wasserlkocher stets am Handgriff an und schenken Sie das Wasser aus.
  Achten Sie darauf das Sie nie mit kochendem Wasser in Berührung kommen. Siekönnen
  Verbrennungen erleiden.
  8. Wenn Sie das Wasser erwärmen wollen, ohne es aufzukochen, dann können Sie den Wasserkocher
  zu jedem gewünschten Zeitpunkt ausschalten.
  9. Ziehen Sie nach Benutzung des Wasserkochers den Stecker aus der Steckdose.

  verwendung - Schutz gegen überhitzung
  Der Wasserkocher verfügt über einen Überhitzungsschutz. Dieser Schutz schaltet den Wasserkocher aus,
  wenn das Gerät ohne oder mit zu wenig Wasser eingeschaltet wird. Lassen Sie den Wasserkocher vor
  einer erneuten Benutzung mindestens 10 Minuten abkühlen.
  8 • Page 9

  Gebrauchsanweisung
  Reinigung und Wartung
  • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  • Reinigen Sie die Wasserkanne mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
  Stellen Sie das Gerät keinesfalls in einen Geschirrspüler. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in
  die elektrischen Anschlüsse eindringt.
  • Wenn die Innenseite der Kanne sehr verfärbt ist, können Sie diese am besten mit einem feuchten Tuch
  und Soda säubern. Spülen Sie die Wasserkanne danach gut aus.

  Reinigung und Wartung - Entkalken
  Je nach Wasserhärte wird sich am Heizelement Kalk absetzen. Das Heizelement muss daher regelmäßig
  gereinigt werden.
  1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  2. Der Wasserkocher hat einen Kalkfilter. Zur Reinigung muss der Filter herausgenommen werden. In
  Abbildung 2 wird beschrieben, wie Sie den Filter herausnehmen und wieder einsetzen.
  Abbildung 2
  Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Kalkfilters

  3. Füllen Sie die Wasserkanne bis zur MAX.-Anzeige mit einer Essiglösung und bringen Sie diese zum
  Kochen.
  4. Lassen Sie die Essiglösung in der Wasserkanne einige Stunden einwirken.
  5. Gießen Sie die Wasserkanne aus und füllen Sie diese bis zur MAX-Anzeige mit sauberem Wasser.
  Bringen Sie das Wasser zum Kochen. Gießen Sie die Wasserkanne wieder aus. Wiederholen Sie
  diesen Vorgang zweimal.
  Verwenden Sie zum Entkalken niemals Ammoniak oder andere Produkte. Diese sind
  gesundheitsschädlich. Verwenden Sie ausschließlich eine Essiglösung oder speziell im Handel
  erhältliche Kalklösemittel.

  Technische Daten
  Typ:
  Leistung:
  Netzspannung:

  AWK1720/W/Z
  1850-2200W
  220-240V ~ 50/60Hz

  Umwelt
  • Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.
  • Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,
  sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
  • Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der
  Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter
  Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
  • Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

  9

  Deutsch  • Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen
  Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).
  • Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht an die Netzspannung angeschlossen
  und abgekühlt ist. • Page 10

  Gebrauchsanweisung
  Garantiebestimmungen

  Deutsch

  Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab
  Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.
  1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die
  Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
  2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch
  Eigentum des Importeurs.
  3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
  4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend
  gemacht werden oder beim Importeur.
  5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
  6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
  a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
  b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen
  Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
  c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
  d. eine ungenehmigte Veränderung
  e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
  f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
  7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
  a. Verlusten, die während des Transports auftreten
  b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
  8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
  9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht
  auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle
  Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm
  gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
  10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron
  bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür
  ist, dass Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte
  schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet
  werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.
  11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

  Kundendienst
  Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in
  Verbindung setzen:
  DEUTSCHLAND:
  SERVICE CENTER FRENZ
  BESTRON SERVICE
  Kleikstraße 94-96
  52134 Herzogenrath

  Tel: 02406 97 999 15
  Fax: 02406 97 999 13
  E-mail: info@bestron-service.de
  Internet: www.bestron.com

  CE-Konformitätserklärung
  Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen
  Richtlinien:
  • EMC-Richtlinie
  • Niederspannungsrichtlinie

  2004/108/EC
  2006/95/EC.

  R. Neyman
  Qualitätskontrolle  10 • Page 11

  Mode d’emploi
  Consignes de sécurité - Généralités
  • Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.
  • Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.
  • Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,
  mentales ou sensorielles limitées, manquant d’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles
  n’aient eu des instructions et ne soient encadrées par des personnes responsables de leur sécurité.
  • Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de s’assurer qu’ils ne jouent
  pas avec l’appareil.
  • Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même
  l’appareil.

  Consignes de sécurité - Électricité et chaleur
  Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.
  Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

  • Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau
  indiquée sur la plaquette type de l’appareil.
  • Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l’appareil est raccordée à la terre.
  • Débranchez toujours la fiche lorsque vous déplacez l’appareil, et lorsque vous ne l’utilisez pas.
  • Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.
  • Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez pas l’appareil si vous constatez
  que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique
  qualifié.
  • Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous
  brûler.
  • Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon n’entre en contact avec une source de chaleur telle qu’une
  plaque électrique chaude ou une flamme.
  • Assurez-vous que ni l’appareil, ni la fiche n’entre en contact avec de l’eau.

  Consignes de sécurité - Pendant l’utilisation
  • N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.
  • Installez l’appareil sur une surface plane et stable.
  • Débranchez la fiche après l’utilisation et pendant que vous nettoyez l’appareil
  • Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou de la table.
  • Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, le cordon ou la fiche.
  • N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.
  • N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
  • Si l’appareil est tombé à l’eau, ne le rattrapez pas. Débranchez immédiatement la fiche. Cessez
  d’utiliser l’appareil.
  • Utilisez exclusivement le socle appartenant à l’appareil. N’utilisez jamais pour autre chose le socle
  appartenant à cet appareil.
  • Soulevez la bouilloire de son socle et remplissez-la directement sous le robinet. Ne remplissez jamais
  la bouilloire en dessus du niveau d’eau maximal indiqué (marque ‘max’).
  • Mettez l’appareil en marche uniquement lorsque la bouilloire contient de l’eau. Utilisez uniquement de
  l’eau froide.
  • Le couvercle de la bouilloire doit rester bien fermé durant l’utilisation.
  • N’ouvrez jamais le couvercle pendant que l’eau bout.
  • Utilisez l’appareil uniquement pour faire bouillir de l’eau ou pour réchauffer de l’eau. N’utilisez jamais
  l’appareil pour d’autres liquides!
  • Mettez au moins 0,5 litre d’eau dans la bouilloire.
  • Avant de ranger l’appareil, laissez-le refroidir complètement.
  • Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou une télécommande.

  11

  Français

  
 • Page 12

  Mode d’emploi
  Fonctionnement - Généralités
  3

  L’appareil est destiné uniquement à l
  ’utilisation domestique, et non à
  l’usage professionnel.

  8

  4

  5

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  1

  1. Bouilloire
  2. Indicateur du niveau d’eau
  2
  3. Couvercle
  4. Bouton d’ouverture du couvercle
  5. Poignée
  6. Interrupteur marche/arrêt
  7. Lampe témoin
  8. Bec verseur
  9. Socle
  10. Cordon et fiche
  10
  0.5L
  MIN

  6
  7
  9

  Français

  Figure 1

  fonctionement - Avant la première utilisation
  Avant de commencer à utiliser votre bouilloire électrique, faites d’abord bouillir partrois fois une pleine
  bouilloire d’eau, et jetez l’eau une fois bouillie.
  Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer la première fois.

  Fonctionnement - Faire bouillir l’eau
  1. Positionnez la bouilloire de façon à ce que le bec verseur ne soit pas dirigé vers vous.
  2. Maintenez le bouton d’ouverture du couvercle (4).
  3. Remplissez la bouilloire de la quantité d’eau désirée (minimum 0,5 litres, maximum 1,7 litres). Ne
  remplissez jamais la bouilloire électrique à un niveau plus haut que le trait indiqué “max”. Sinon, l’eau
  bouillante pourrait s’échapper du bec verseur et vous éclabousser.
  Faites attention à ne pas mouiller le socle.
  4. Relâchez le bouton d’ouverture du couvercle pour l’ouvrir.
  5. Posez la bouilloire sur son socle et branchez la fiche sur la prise. Enfoncez l’interrupteur marche/arrêt
  sur le dessus. Le témoin lumineux marche/arrêt s’allume.
  6. La bouilloire électrique est maintenant en marche et commence à chauffer l’eau. Une fois que l’eau
  bout, la bouilloire électrique s’arrête automatiquement au bout de quelques secondes. Le témoin
  lumineux marche/arrêt s’éteint.
  7. Saisissez la bouilloire par la poignée fixée à la base et versez l’eau.
  Veillez à ne pas entrer en contact avec l’eau bouillante. Ceci pourrait provoquer degraves lésions.
  8. Si vous désirez seulement réchauffer de l’eau, sans la faire bouillir, éteignez la bouilloire à n’importe
  quel moment
  9. Débranchez la fiche dès que vous avez fini d’utiliser l’appareil.

  fonctionement - Coupe-cicuit thermique
  La bouilloire électrique est équipée d’un coupe-circuit thermique. Celui-ci arrête la bouilloire si elle est mise
  en marche sans eau, ou avec une quantité d’eau insuffisante. Laissez la bouilloire se refroidir pendant au
  moins 10 minutes avant de l’utiliser de nouveau.

  12 • Page 13

  Mode d’emploi
  Nettoyage et entretien
  • Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.
  • Nettoyez la bouilloire avec un chiffon humide. N’immergez jamais l’appareil. Ne mettez jamais
  l’appareil au lave-vaisselle. Ne laissez pas d’humidité pénétrer dans les connections électriques.
  • Si l’intérieur de la bouilloire est très décoloré, le meilleur moyen de le nettoyer est un chiffon humide
  avec un peu de soude de ménage. Rincez ensuite la bouilloire bien à fond.  • N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels que couteaux ou
  brosses dures) pour le nettoyage.
  • L’appareil ne doit pas être branché sur le réseau électrique pendant que vous lenettoyez, et il doit
  être refroidi.

  Nettoyage et entretien - Détartrage

  Français

  Selon la dureté de l’eau, une certaine quantité de tartre se forme sur la résistance thermique. Nettoyez-la
  donc régulièrement.
  1. Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.
  2. La bouilloire électrique est équipée d’un filtre antitartre. Pour la nettoyer, vous devez retirer le filtre. La
  figure 2 montre comment retirer et replacer le filtre.
  Figure 2
  Retirer et replacer le filtre antitartre

  3. Remplissez la bouilloire jusqu’au niveau MAX avec une solution de vinaigre, et faites-la bouillir.
  4. Laissez la solution vinaigrée tremper dans la bouilloire pendant quelques heures.
  5. Videz la bouilloire, puis remplissez-la jusqu’au niveau MAX avec de l’eau claire, et faites-la bouillir.
  Videz de nouveau la bouilloire. Répétez deux fois cette opération.
  N’utilisez jamais d’ammoniaque ou autre pour le détartrage. Ils sont dangereux pour votre santé.
  Utilisez uniquement soit du vinaigre, soit un détartrant spécial en vente dans le commerce.

  Données techniques
  Type:
  Puissance :
  Tension du réseau :

  AWK1720/W/Z
  1850-2200W
  220-240V ~ 50/60Hz

  Environnement
  • Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet
  effet.
  • Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un
  centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole
  figurant sur le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.
  • Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des
  appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution
  précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
  • Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

  13 • Page 14

  Mode d’emploi
  Conditions de garantie

  Français

  À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de
  garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.
  1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les
  réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.
  2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement
  la propriété de l’importateur.
  3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.
  4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de
  l’importateur.
  5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.
  6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
  a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ;
  b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes
  techniques ou aux dispositions légales en vigueur ;
  c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ;
  d. toute modification non autorisée ;
  e. toute réparation effectuée par des tiers ;
  f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.
  7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants:
  a. pertes survenues pendant le transport;
  b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.
  8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
  9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le
  remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable
  d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un
  quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.
  10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre
  aussi la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron.
  Toutefois, n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet
  être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente
  qui vous expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.
  11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

  Maintenance
  Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:
  BELGIQUE:
  NEW ETP BVBA
  BESTRON SERVICE
  Passtraat 121
  B-9100 St. Niklaas
  Tél.: 03 - 776 89 98
  Télecopie: 03 - 777 26 11
  Email: info@newetp.be
  Internet: www.newetp.be

  FRANCE:
  Si le produit ne fonctionne pas comme il faut,
  contactez le distributeur ou un centre de service
  autorisé.  Déclaration de conformité CE
  Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.
  • Directive EMC
  • Directive sur la basse tension

  2004/108/EC
  2006/95/EC

  R. Neyman
  Contrôle de la qualité  14 • Page 15

  Instruction manual
  Safety instructions - General
  • Please read these instructions carefully and retain them for reference.
  • Use this appliance solely in accordance with these instructions.
  • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
  mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
  instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  • Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

  Safety instructions - Electricity and heat  Certain parts of the appliance may get hot.
  Do not touch these parts to prevent burning yourself.

  • Before use please verify that the mains voltage is the same as indicated on the rating plate of the
  appliance.
  • Make sure that you always use an earthed wall socket to connect the appliance.
  • Always remove the plug from the mains socket before moving the appliance and when the appliance is
  not in use.
  • Remove the plug from the wall socket by pulling the plug, not the power cord.
  • Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if
  the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified repair service.
  • Certain parts of the appliance may get hot. Do not touch these parts to prevent burning yourself.
  • Make sure that the appliance, the power cord or the plug do not make contact with hot services, such
  as a hot hob or naked flame.
  • Make sure that the appliance, the power cord and plug do not make contact with water.

  • Never use the appliance outdoors.
  • Place the appliance on a flat, stable surface.
  • Always remove the plug from the wall socket after use, and before cleaning the appliance.
  • Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table.
  • Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug.
  • Never use the appliance in a humid room.
  • Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid.
  • Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately
  and do not use the appliance any more.
  • Use solely the base supplied with the jug kettle. Never use the base for other purposes.
  • Remove the jug from the base, and fill with water from the tap. Never fill the jug above the ‘max’ level.
  • Do not switch on the appliance before you have filled it with water. Fill only with cold water.
  • The jug’s lid must remain securely closed whilst the appliance is in use.
  • Never open the lid when the water is still boiling.
  • Use the appliance only to boil or heat water. Never use it for other liquids!
  • Fill the jug kettle with at least 0,5 litre of water.
  • Allow the appliance to cool to room temperature before storage
  • This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

  The Environment
  • Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.
  • When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin;
  hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to
  the symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.
  • The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of
  making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the
  environment.
  • Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.

  15

  English

  Safety instructions - During use • Page 16

  Instruction manual
  Operation - General
  3

  The appliance is intended only
  for domestic use, not for
  professional use.

  8

  4

  5

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  1

  1. Jug
  2. Water-level indicator
  2
  3. Lid
  4. Button to open the lid
  5. Handle
  6. On/Off switch
  7. Pilot light
  8. Spout
  9. Base
  10. Power cord and plug
  10
  0.5L
  MIN

  6
  7
  9

  Figure 1

  operation - Before use for the first time
  When using the jug kettle for the first time boil three jugs of water, and dispose of the boiled water.
  You can use vinegar or special descaling agents for the first time.

  operation - Boiling water
  English

  1. Turn the jug so that the spout faces away from you.
  2. Hold the button to open the lid (4) pressed.
  3. Fill the jug with the required quantity of water (at least 0.5 litres, and a maximum of 1.7 litres). Never fill
  the water boiler over the “max”. Otherwise the hot water can spatter out of the base.
  Make sure that you do not spill any water on the base.
  4. Release the button to open the lid.
  5. Place the jug on the base, and insert the plug in the wall socket. Push down the On/Off switch. The On/
  Off pilot light will illuminate.
  6. The jug kettle is now switched on, and the water will now begin to heat. The jug
  kettle switches off automatically a few seconds after the water has come to the boil. The On/Off pilot
  light will now extinguish.
  7. Remove the jug from the base by the handle, and pour the water out.
  Be carefull you do not contact the hot water. It can cause serious burning wounds.
  8. When you wish to heat the water without it coming to the boil you can switch off the jug kettle at any
  time you require.
  9. Remove the plug from the wall socket when you have finished using the jug kettle.

  operation - Overheating safeguard
  The jug kettle is fitted with an overheating safeguard. This will switch off the jug kettle if it is operated
  without (sufficient) water. Allow the jug kettle to cool down for at least 10 minutes before using it again.

  16 • Page 17

  Instruction manual
  Cleaning and maintenance
  • Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.
  • Clean the jug with a damp cloth. Never immerse the appliance in water. Never put the appliance in a
  dishwasher. Make sure that the electrical connections do not become damp.
  • If the interior of the jug has become severely discoloured, then the best way to clean it is with a damp
  cloth and a little washing soda. After cleaning, rinse the jug very thoroughly.  • Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes)
  to clean the appliance.
  • Before cleaning, make sure that the appliance is not connected to the power supply and that it has
  cooled down.

  Cleaning and maintenance - Descaling
  Lime will be deposited on the heating element at a rate depending on the hardness of the water. For this
  reason the heating element must be cleaned at regular intervals.
  1. Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.
  2. The jug kettle is fitted with a descaling filter. This filter must be removed for cleaning. Figure 2 shows
  how to remove and replace the filter.

  Figure 2
  Removing and replacing the descaling filter

  3. Fill the jug with a vinegar solution to the MAX level, and bring to the boil.
  4. Leave the jug with the vinegar solution to stand for a couple of hours.
  5. Empty the jug, fill with clean water to the MAX level, and bring to the boil. Empty the jug. Repeat this
  process twice.
  Never use ammonia or other products to descale the appliance. These can be injurious to your health.
  Use solely a vinegar solution, or special descaling agents available from retailers.

  Technical details
  Type:
  Power consumption:
  Mains Voltage:

  AWK1720/W/Z
  1850-2200W
  220-240V ~ 50/60Hz

  Guarantee terms
  The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for
  60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.
  1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried
  out during the warranty period do not extend the warranty period.
  2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty
  appliance (in the event of replacement of the appliance).
  3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.
  4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the
  importer.
  5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
  6. The warranty does not cover damage caused by:
  a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
  b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety
  regulations.

  17

  English


 • Page 18

  Instruction manual
  c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.
  d. Unauthorized modifications.
  e. Repairs carried out by third parties.
  f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
  7. No claims may be made under this warranty for:
  a. Losses incurred during transport.
  b. The removal or changing of the appliance’s serial number.
  8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
  9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of
  faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any
  other consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
  10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.
  Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not
  send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for
  your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the
  appliance.
  11. This appliance is not suitable for professional use.

  Service
  If a fault should occur please contact the BESTRON service department:
  THE NETHERLANDS:
  BESTRON NEDERLAND BV
  Bestron Service
  Moeskampweg 20
  5222 AW ’s-Hertogenbosch

  Tel: +31 (0) 73 - 623 11 21
  Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96
  Email: info@bestron.com
  Internet: www.bestron.com

  CE Declaration of Conformity
  This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:
  • EMC Directive
  • Low Voltage Directive

  2004/108/EC
  2006/95/EC

  English
  R. Neyman
  Quality control


  18 • Page 19

  Istruzioni per l’uso
  Prescrizioni di sicurezza - Generalità
  • Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.
  • Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.
  • Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone che, a causa di una limitazione
  fisica, sensoriale o mentale, o per mancanza di esperienza e conoscenza, non siano in grado di
  utilizzare l’apparecchio in modo sicuro, a meno che non abbiano ricevuto delle istruzioni sull’uso
  dell’apparecchio da una persona che sia responsabile della loro sicurezza.
  • I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare con l’apparecchio.
  • Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare mai di riparare da soli l’apparecchio.

  Prescrizioni di sicurezza - Elettricità e calore  Alcune parti dell’apparecchio possono diventare calde.
  Per evitare di bruciarsi non toccarle.

  • Prima di utilizzare l’apparecchio, controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di
  esercizio indicata sulla targhetta di identificazione dell’apparecchio.
  • Verificare che la presa di corrente alla quale viene collegato l’apparecchio sia provvista di messa a
  terra.
  • Estrarre sempre la spina dalla presa quando l’apparecchio non è in uso.
  • Quando si toglie la spina dalla presa, esercitare la trazione sulla spina stessa e non sul cavo.
  • Verificare regolarmente l’integrità del cavo dell’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio qualora il
  cavo risultasse danneggiato. Per sostituire il cavo danneggiato, rivolgersi a un servizio di assistenza
  qualificato.
  • Alcune parti dell’apparecchio possono surriscaldarsi. Evitare di entrare in contatto con tali elementi per
  non correre rischi di ustione.
  • Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo non vengano in contatto con sorgenti di calore, quali per es.
  piani di cottura caldi o fiamme libere.
  • Prestare attenzione a non far entrare in contatto con l’acqua l’apparecchio, il cavo e la spina.

  • Non utilizzare mai l’apparato all’aperto.
  • Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi.
  • Scollegare la spina dalla presa elettrica dopo ogni utilizzo del prodotto e durante le operazioni di
  pulizia dello stesso.
  • Posizionare l’apparecchio su di una superficie piana e stabile, in un punto in cui non possa cadere o
  ribaltarsi.
  • Non lasciare che il cavo penda dal bordo del piano di lavoro, di mensole o di tavoli.
  • Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di toccare l’apparecchio, il cavo o la spina.
  • Non tentare di recuperare l’apparecchio qualora esso sia caduto in acqua. In tal caso, estrarre subito
  la spina dalla presa e non utilizzare più l’apparecchio.
  • Non immergere mai l’apparecchio, il cavo e la presa nell’acqua o in altri liquidi.
  • Utilizzare esclusivamente la base fornita. Non usare in nessun caso la base per scopi diversi da quello
  previsto.
  • Togliere la caraffa dalla base e riempire la caraffa con acqua di rubinetto. Non riempire mai il bollitore
  oltre l’indicazione di livello “max”.
  • Accendere l’apparecchio solo dopo aver riempito d’acqua la caraffa. Utilizzare esclusivamente acqua
  fredda
  • Il coperchio della caraffa deve restare ben chiuso durante l’utilizzo.
  • Assicurarsi di non aprire mai il coperchio quando l’acqua si trova ancora in fase di ebollizione.
  • Utilizzare l’apparecchio unicamente per bollire o riscaldare dell’acqua. Non utilizzarlo mai con altri
  liquidi!
  • Versare almeno 0,5 litro d’acqua nella caraffa.
  • Assicurarsi di lasciare raffreddare completamente l’apparecchio prima di riporlo.
  • L’apparecchio non può essere azionato tramite un temporizzatore esterno, o un sistema indipendente
  con telecomando.

  19

  Italiano

  Prescrizioni di sicurezza - Utilizzo del podotto • Page 20

  Istruzioni per l’uso
  Funzionamento - Avvertenze general
  3

  Questo apparecchio è concepito
  esclusivamente per l’impiego
  domestico e non per l’uso professionale.

  8

  4

  5

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  1

  1. Caraffa
  2. Indicatore livello acqua
  2
  3. Coperchio
  4. Manopola di apertura coperchio
  5. Impugnatura
  6. Interruttore di acceso/spento
  7. Spia luminosa
  8. Beccuccio
  9. Base
  10. Cavo con spina
  10
  0.5L
  MIN

  6
  7
  9

  Figura 1

  Funzionamento - Primo utilizzo
  Prima di utilizzare il bollitore per la prima volta, è necessario portare tre volte ad ebollizione la caraffa
  piena d’acqua e gettare l’acqua bollita.
  É possibile usare l’aceto per pulire la prima volta.

  Funzionamento - Far bollire l’acqua
  1. Collocare la caraffa in modo tale che il beccuccio sia rivolto in direzione opposta rispetto a quella in cui
  ci si trova.
  2. Spingere e tenere premuto il tasto per aprire il coperchio (4).
  3. Riempire la caraffa della quantità di acqua desiderata (quantità minima: 0,5 litri; quantità massima:
  1,7 litri). Non riempire mai il bollitore oltre la linea “max” indicata, altrimenti l’acqua bollente potrebbe
  schizzare dal beccuccio.
  Prestare attenzione a non versare acqua sulla base.
  Italiano

  4. Rilasciare il tasto per aprire il coperchio.
  5. Posizionare la caraffa sulla base e inserire la spina nella presa. Premere l’interruttore di acceso/spento
  situato nella parte superiore. La spia luminosa di acceso/spento si attiverà.
  6. Il bollitore è ora acceso e l’acqua comincia a riscaldarsi. Dopo pochi secondi dal momento in cui
  l’acqua comincia a bollire il bollitore si spegne automaticamente. La spia luminosa di accensione/
  spegnimento si disattiverà.
  7. Prendere la caraffa dall’impugnatura della base e versare l’acqua.
  Assicurarsi di non entrare in contatto con l’acqua bollente. Ciò può provocare gravi ustioni.
  8. Qualora si desideri riscaldare dell’acqua senza portarla a ebollizione, sarà possibile spegnere il
  bollitore elettrico in qualsiasi momento.
  9. Dopo l’utilizzo del bollitore, assicurarsi di staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

  Funzionamento - Dispositivo di sicurezza termica contro il surriscaldamento
  Il bollitore è provvisto di un dispositivo di sicurezza termica contro il surriscaldamento. Tale dispositivo
  spegne automaticamente il bollitore qualora questo venga attivato con una quantità nulla o insufficiente
  d’acqua. Lasciar raffreddare il bollitore per almeno 10 minuti prima di riutilizzarlo.
  20 • Page 21

  Istruzioni per l’uso
  Pulizia e manutenzione
  • Disinserire la spina dalla presa e lasciare raffreddare l’apparecchio.
  • Pulire la caraffa con un panno bagnato. Non immergere mai l’apparecchio in acqua. Non lavare mai
  l’apparecchio in lavastoviglie. Assicurarsi che non penetrino liquidi nei contatti elettrici.
  • Se l’interno del bollitore risulta ampiamente incrostato, è raccomandabile pulirlo con un panno umido e
  del bicarbonato di sodio. Assicurarsi di risciacquare bene il bollitore dopo la sua pulizia.  • Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi né utensili taglienti o acuminati (come coltelli o
  spazzole dure) per eseguire la pulizia.
  • Assicurarsi che l’apparecchio non sia collegato all’alimentazione di rete e che si sia raffreddato
  prima di pulirlo.

  Pulizia e manutenzione - Disincrostazione
  A seconda della durezza dell’acqua, sulla resistenza si formerà una corrispondente quantità di calcare.
  Pulire pertanto la resistenza periodicamente.
  1. Disinserire la spina dalla presa e lasciar raffreddare l’apparecchio.
  2. Il bollitore è fornito di un filtro anticalcare. Per poterlo pulire, il filtro deve essere smontato. La figura 2
  illustra le operazioni da eseguire per la rimozione e l’inserimento del filtro anticalcare.
  Figura 2
  Rimozione e inserimento del filtro anticalcare

  3. Riempire la caraffa fino al livello MAX. con una soluzione di aceto e portare ad ebollizione.
  4. Lasciare riposare la soluzione di aceto nella caraffa per qualche ora.
  5. Svuotare la caraffa, riempirla nuovamente fino al livello MAX. con acqua soltanto e portare ad
  ebollizione. Svuotare nuovamente la caraffa. Ripetere questo procedimento due volte.
  Per la disincrostazione non utilizzare ammoniaca o altri prodotti anticalcare: possono essere nocivi
  per la salute. Utilizzare esclusivamente una soluzione di aceto o gli appositi prodotti anticalcare in
  commercio.

  Specifiche tecniche
  AWK1720/W/Z
  1850-2200W
  220-240V ~ 50/60Hz

  Italiano

  Modello:
  Potenza:
  Tensione di rete:

  Tutela dell’ambiente
  • Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.
  • Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali,
  ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.
  • I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di
  materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla
  salvaguardia dell’ambiente.
  • Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

  21 • Page 22

  Istruzioni per l’uso
  Condizioni di garanzia
  Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente
  apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale
  e/o di fabbricazione.
  1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di
  materiale. Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della
  stessa.
  2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono
  automaticamente proprietà dell’importatore.
  3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda
  rivenditrice.
  4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato
  o presso l’importatore.
  5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.
  6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da:
  a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza;
  b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza
  vigenti;
  c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di
  identificazione;
  d. modifiche non autorizzate;
  e. riparazioni eseguite da terzi;
  f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.
  7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di:
  a. perdite che si verificano durante il trasporto;
  b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.
  8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.
  9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera
  sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto
  responsabile per eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa
  delle apparecchiature da questi fornite o a esse correlate.
  10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità
  di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai
  l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le
  eventuali spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e
  spedire l’apparecchio.
  11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

  Servizio
  Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:

  Italiano

  PAESI BASSI:
  Bestron NEDERLAND BV
  Bestron Service
  Moeskampweg, 20
  5222 AW ’s-Hertogenbosch

  Tel: +31(0) 73 - 623 11 21
  Fax: +31(0) 73 - 621 23 96
  E-mail: info@bestron.com
  Internet: www.bestron.com

  Dichiarazione di conformità CE
  Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:
  • Direttiva EMC
  2004/108/EC
  • Direttiva sulla bassa tensione
  2006/95/EC

  R. Neyman
  Controllo qualità

  22 • Page 23

  Manual del usuario
  Normas de seguridad - General
  • Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.
  • Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.
  • Este aparato no puede ser utilizado por niños ni por personas que, debido a alguna limitación física,
  sensorial o mental, o por falta de experiencia y conocimientos, no puedan manejarlo de forma
  suficientemente segura, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de una
  persona que se haga responsable de su seguridad.
  • Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
  • Haga reparar el aparato únicamente por un técnico cualificado. No intente nunca
  reparar el aparato usted mismo.

  Normas de seguridad - Electricidad y calor  Algunas partes del aparato pueden calentarse.
  No las toque, para evitar quemaduras.

  • Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la
  placa.
  • Verifique que la toma de corriente a la que va a conectar el aparato tenga conexión a tierra.
  • Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.
  • Al retirar el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
  • Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas condiciones. No lo use si el cable está
  averiado. Haga sustituir el cable deteriorado por personal de servicio cualificado.
  • Algunas partes del aparato pueden calentarse. No las toque para evitar quemaduras.
  • Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en contacto con fuentes decalor, como por ejemplo
  con una placa caliente o con fuego abierto.
  • Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.

  Normas de seguridad - Uso

  Español

  • No use nunca este aparato fuera del hogar.
  • No lo utilice nunca en lugares húmedos.
  • Retire el enchufe de la toma de corriente después de cada uso y cuando vaya a limpiar el aparato.
  • Colóquelo sobre una superficie estable y plana, en un lugar donde no pueda caerse.
  • No deje que el cable quede colgando sobre el borde de la encimera, el tablero de trabajo o una mesa.
  • Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable o el enchufe.
  • No recoja el aparato si éste ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de
  corriente. No vuelva a utilizarlo más.
  • No sumerja nunca el aparato, el enchufe, ni el cable en agua o en otro líquido.
  • Utilice únicamente la base que se suministra con el aparato. En ningún caso use la base para otros
  fines diferentes.
  • Saque el recipiente para el agua de la base y llénelo directamente del grifo. Nunca llene el recipiente
  por encima del indicador ‘max’.
  • Encienda el aparato sólo después de haber llenado con agua el recipiente. Use exclusivamente agua
  fría.
  • La tapa del recipiente para el agua debe quedar bien cerrada durante el uso.
  • Nunca abra la tapa cuando el agua todavía está hirviendo.
  • El aparato debe utilizarse únicamente para hervir o calentar agua. ¡No lo utilice nunca para otros
  líquidos!
  • Introduzca como mínimo 0,5 litro de agua en el hervidor.
  • Deje enfriar completamente el hervidor antes de guardarlo.

  23 • Page 24

  Manual del usuario
  Funcionamiento - Generalidades
  3

  Este aparato está concebido únicamente
  para uso doméstico, no para uso profesional.

  8

  4

  5

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  1

  1. Recipiente para el agua
  2. Indicación del nivel de agua
  2
  3. Tapa
  4. Botón de desbloqueo de la tapa
  5. Mango
  6. interruptor de encendido/apagado
  7. Piloto indicador
  8. Boca de vertido
  9. Base
  10. Cable con enchufe
  10
  0.5L
  MIN

  6
  7
  9

  Figura 1

  funcionamiento - Antes del primer uso
  Antes de hacer uso del hervidor, llene totalmente el recipiente, haga hervir el agua y a continuación tírela,
  repitiendo tres veces este proceso.
  Puede usar vinagre para limpieza la primera vez.
  funcionamiento - Hervir el agua
  1. Coloque el hervidor con el pico vertedor en dirección contraria a usted.
  2. Empuje y sostenga el botón para abrir la tapa (4).
  3. Llene el recipiente con la cantidad deseada de agua (mínimo 0,5 litros y máximo 1,7 litros). Al llenar
  de agua el hervidor, no exceda la línea “max” indicada. Sino, podría salpicar agua hirviendo de la
  abertura.
  Asegúrese de no derramar agua sobre la base.
  4. Suelte el botón para abrir la tapa.
  5. Coloque la jarra del agua en la base y conecte el enchufe en la toma de alimentación eléctrica. Pulse
  el interruptor de encendido/apagado en la parte superior de la jarra. El indicador de encendido/
  apagado se encenderá.
  6. El hervidor se pone en funcionamiento y empieza el proceso de calentamiento del agua. El aparato se
  apaga automáticamente unos segundos después de que el agua ha hervido. El indicador luminoso de
  encendido/apagado se apaga.
  7. Agarre el hervidor por el asa de la base y vierta el agua.
  Evite el contacto con el agua hirviendo. Podría sufrir serias quemaduras.
  Español

  8. Si quiere calentar el agua sin hacerla hervir, puede apagar el hervidor en cualquier momento deseado.
  9. Después de usar el hervidor, retire el enchufe de la toma de corriente.

  funcionamiento - Seguridad contra recalentamiento
  El hervidor de agua dispone de un mecanismo de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. Este
  mecanismo hace que el aparato se apague cuando se pone en funcionamiento sin que la jarra contenga
  agua (suficiente). Deje que el hervidor se enfríe durante un mínimo de 10 minutos antes de volver a
  utilizarlo.
  24 • Page 25

  Manual del usuario
  Limpieza y mantenimiento
  • Saque el enchufe de la toma de corriente y deje enfriar el aparato.
  • Limpie el recipiente para el agua con un paño húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua. No lo meta
  nunca en el lavavajillas. Asegúrese de que no entra humedad en las conexiones eléctricas.
  • Si la parte interior del recipiente ha perdido color, puede limpiarla con un paño húmedo con un poco
  de bicarbonato de soda. A continuación enjuague a fondo el recipiente.  • No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos afilados (como cuchillos o cepillos con cerdas
  duras) para limpiar el aparato.
  • Asegúrese de que el aparato no está conectado a la red y que está completamente frío cuando
  vaya a limpiarlo.

  Limpieza y mantenimiento - Limpieza del sarro
  Dependiendo del grado de dureza del agua puede acumularse sarro en la resistencia. Por tal motivo se
  debe limpiar la resistencia con frecuencia.
  1. Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar el aparato.
  2. El hervidor de agua está provisto de un filtro para el colado del sarro. Éste debe retirarse para
  limpiarlo. En la figura 2 se indica cómo retirar el filtro y cómo volver a instalarlo.

  3. Llene la jarra para el agua hasta el nivel MÁX con una solución de vinagre y póngala a hervir.
  4. Deje reposar la solución de vinagre en el hervidor durante un par de horas.
  5. Vacíe la jarra del agua y llénela hasta el nivel MÁX con agua limpia y póngala a hervir. Vuelva a vaciar
  la jarra. Repita dos veces esta operación.
  No use nunca amoníaco ni otros productos para eliminar el sarro. Éstos son perjudiciales para su
  salud. Use únicamente una solución de vinagre o un producto especial para eliminación del sarro que
  se consiga en el mercado.

  Ficha técnica
  Tipo:
  Potencia:
  Tensión de la red:

  AWK1720/W/Z
  1850-2200W
  220-240V~50-60Hz

  • Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.
  • No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar
  llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga
  en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.
  • Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización,
  procesamiento de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución
  importante a la conservación de nuestro medio ambiente.
  • Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

  25

  Español

  Medio ambiente • Page 26

  Manual del usuario
  Disposiciones de garantía
  Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de
  compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la
  fabricación o en los materiales.
  1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el
  material. Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.
  2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán
  automáticamente a propiedad del importador.
  3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.
  4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al
  importador.
  5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.
  6. La garantía no cubre los daños ocasionados por:
  a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido;
  b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales
  vigentes;
  c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa;
  d. una modificación no autorizada;
  e. una reparación ejecutada por terceros;
  f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.
  7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos:
  a. pérdida ocurrida durante el transporte;
  b. remoción o modificación del número de serie del aparato.
  8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.
  9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución
  o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado
  por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado
  por él o que guarden relación con el mismo.
  10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también
  ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su
  reparación. Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes
  asociados correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán
  cómo debe embalar y enviar el aparato.
  11. Este aparato no es apto para uso profesional.

  Servicio
  Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de
  BESTRON:
  PAÍSES BAJOS:
  BESTRON NEDERLAND BV
  Bestron Service
  Moeskampweg 20
  5222 AW ’s-Hertogenbosch

  Tel: +31(0) 73 - 623 11 21
  Fax: +31(0) 73 - 621 23 96
  Email: info@bestron.com
  Internet: www.bestron.com

  Certificación de conformidad (CE)
  Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de
  la seguridad:
  • Directiva de compatibilidad electromagnética
  • Directiva de bajo voltaje

  Español

  R. Neyman
  Control de calidad  26

  2004/108/EC
  2006/95/EC • Page 27 • Page 28

  1.7L
  MAX
  1.5L

  1.0L

  0.5L
  MIN

  AWK1720/W/Z
  v 060114-08


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bestron AWK1720Z wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bestron AWK1720Z in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info