Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
63
przytrzymaj przez 5 sekund przyciski „+” oraz „ ” (na
wyświetlaczu pojawi się „CLA”).
W celu zmiany pamięci postępuj zgodnie ze wskazówkami z
rozdziału „Wybór pamięci”.
7. Komunikaty błędów/usuwanie błędów
W przypadku wystąpienia błędów na wyświetlaczu
wyświetlany jest komunikat E_.
Komunikaty błędów mogą wystąpić wówczas, gdy:
1
. ciśnienie pompowania przekracza 300 mmHg (E2),
2
. zmierzone ciśnienie tętnicze jest wyjątkowo wysokie lub
niskie (E3),
3
. użytkownik podczas pomiaru poruszał się lub rozmawiał
(oprócz komunikatu E3 na wyświetlaczu pojawi się również
symbol rytmu serca „
”),
4
. nieprawidłowo podłączono wężyk łączący mankiet z apara-
tem (E1),
5
. pompowanie trwa dłużej niż 25 sekund (E1).
W takich przypadkach pomiar należy powtórzyć. Zwróć
uwagę na to, aby wężyk mankietu był włożony prawidłowo.
Pamiętaj także, aby podczas pomiaru nie ruszać się, ani
nie rozmawiać. W razie potrzeby włóż ponownie baterie lub
wymień je.
8. Czyszczenie i konserwacja
Ciśnieniomierz należy czyścić ostrożnie wyłącznie za pomocą
lekko zwilżonej szmatki.
Nie stosować środków czyszczących ani rozpuszczalników.
W żadnym wypadku urządzenia nie wolno zanurzać w wod-
zie, gdyż może to spowodować przedostanie się do środka
wody i jego uszkodzenie.
Na urządzeniu nie kłaść ciężkich przedmiotów.
9. Dane techniczne
Nr modelu BC 32
Metoda pomiaru Oscylacyjny, nieinwazyjny pomiar
ciśnienia tętniczego krwi na nadgarstku
Zakres pomiaru Ciśnienie skurczowe 40 – 280 mmHg,
ciśnienie rozkurczowe 40 – 280 mmHg,
tętno 40 – 199 uderzeń/min.
Dokładność Ciśnienie skurczowe ± 3 mmHg,
pomiaru ciśnienia ciśnienie rozkurczowe ± 3 mmHg,
tętno ± 5% wyświetlanej wartości
Odchylenia pomiaru Maks. dopuszczalne odchylenie
standardowe zgodnie z kontrolą
kliniczną: ciśnienie skurczowe 8 mmHg,
rozkurczowe 8 mmHg
Pamięć 2 pamięci po 60 pozycji każda
Wymiary Dł. 72 mm x szer. 69 mm x wys. 29,2 mm
Masa Ok. 115 g
Wielkość mankietu Obwód nadgarstka ok. 135 do 195 mm
Dopuszczalna Od +10°C do +40°C,
temperatura pracy względna wilgotność powietrza < 85%
Dopuszczalna Od -20°C do +70°C,
temperatura względna wilgotność powietrza < 85%
przechowywania
Zasilanie 2 baterie 1,5 V AAA (alkaliczne, typ LR 03)
Żywotność baterii Ok. 250 pomiarów
63

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer BC 32 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer BC 32 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Beurer BC 32

Beurer BC 32 Bedienungsanleitung - Holländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch - 48 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info