715949
61
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
61
9. Zastosowanie
Obszar ciała, który ma być masowany, należy na początku ostrożnie docisnąć do urządzenia. Następne ostroż
-
nie sprawdzić, czy pozycja masażu jest przyjemna i przemieścić ciężar ciała stopniowo w kierunku urządzenia
masującego.
Masaż powinien przez cały czas być odczuwany jako przyjemny. Jeżeli masaż odczuwany jest jako nieprzyjemny
lub bolesny, należy go przerwać lub zmienić pozycję lub docisk.
Nie wkładać żadnych części ciała, w szczególności stóp, rąk i palców pomiędzy obracającymi się głowicami
masującymi i ich uchwytami w urządzeniu.
Urządzenie do masażu włącza się za pomocą przycisku. Głowice masujące zaczynają się obracać i auto-
matycznie zmieniają kierunek masażu. Aby aktywować funkcję oświetlenia i ogrzewania, należy nacisnąć
przycisk.
Aby wyłączyć aparat do masażu, należy przytrzymać dłużej przycisk .
Wskazówka
Urządzenia masującego należy używać maks. przez 20 minut. Przy dłuższym masażu nadmierna
stymulacja mięśni może prowadzić do ich napięcia zamiast do rozluźnienia.
Urządzenie wyposażono w automatyczne wyłączanie, które ustawiono na maksymalny czas pracy
wynoszący 20 minut.
Masaż pleców: górna część
pleców
Masaż pleców: dolna część
pleców (obszar lędźwiowy)
Masaż nóg
10. Czyszczenie i pielęgnacja
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć zasilacz z kontaktu i odłączyć go od urządzenia.
Urządzenie czyścić tylko w podany sposób. Do urządzenia i osprzętu nie może przedostać się żaden
płyn.
Drobniejsze zabrudzenia można usuwać ściereczką lub wilgotną gąbką z ewentualnym dodatkiem
niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego. Nie należy używać środków czyszczących za
-
wierających rozpuszczalniki.
Urządzenia używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.
Przechowywanie
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zalecamy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu
w suchym miejscu bez obciążania.
61

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer MG 149 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer MG 149 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info