470391
50
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/52
Nächste Seite
50
Oparcie: Chwycić mocno oparcie i kręcić pierścieniem do momentu, stoper przejdzie przez otwór i
można będzie przestawić oparcie (5). Po osiągnięciu odpowiedniego położenia obrócić otwór pierścienia
oddalając go od stopera. Czynność tę powtórzyć po obu stronach, zwracając przy tym uwagę, aby pozycja
końcowa pierścieni z obu stron była identyczna.
Podczas regulacji wysokości siedzenia lub pochylania oparcia nie wolno obciążać krzesła.
Założyć pokrowce ochronne na podłokietnikach. Należy pamiętać o ściągnięciu pokrowców przed ponow-
nym złożeniem fotela.
Połączyć zasilacz i urządzenie do masażu za pomocą wtyczki.
Podłączyć urządzenie do zasilania wkładając wtyczkę do gniazdka.
7. Obsługa
Przy pierwszym użyciu oparcie ustawić pionowo.
Plecy należy na początku ostrożnie oprzo urządzenie masujące. Następne ostrożnie sprawdzić, czy pozycja
masażu jest przyjemna i przemieścić ciężar ciała stopniowo w kierunku urządzenia masującego.
Masaż powinien być zawsze odczuwany jako przyjemny i odprężający. Przerwij masaż lub zmień swoją pozy-
cję, pozycję oparcia lub wysokość siedzenia lub też nacisk, jeśli masaż będzie bolesny lub nieprzyjemny.
Nie wkładać żadnej części ciała, w szczególności palców, pomiędzy obracające się głowice i ich mocowanie
w urządzeniu.
Usiądź wygodnie opierając się całą powierzchnią pleców na oparciu, po środku krzesła, aby głowice
masujące mogły poruszać się z lewej i z prawej strony kręgosłupa.
Włącz urządzenie masujące przyciskiem .
Urządzenie automatycznie rozpocznie masaż Shiatsu w trybie dla całych pleców. Diody LED będą sygna-
lizować ustawiony zakres masażu.
Mogą Państwo zmienić ustawienia w następujący sposób:
1. Masaż Shiatsu
Nacisnąć przycisk SHIATSU. Następnie wybrać za pomocą przycisków FULL BACK (przycisk 2), UPPER
BACK (przycisk 3) i LOWER BACK (przycisk 4) pożądany zakres masażu.
Masaż punktowy, tzn. masaż Shiatsu z wykluczeniem ruchów w osi pionowej można wybrpoprzez
naciśnięcie obydwu przycisków SPOT (przyciski 6). Pozycję masażu punktowego można zmieniać poprzez
przytrzymanie wciśniętych obydwu przycisków SPOT aż do wybrania pożądanej pozycji.
Intensywność masażu
W przypadku masażu Shiatsu dostępne 2 żne prędkości masażu, które można wybrza pomocą
przycisku SPEED. W przypadku aktywowania masażu rolkowego należy nacisnąć najpierw przycisk SHIAT-
SU, aby przejść do masażu Shiatsu, a następnie ustawić żądaną prędkość.
2. Masaż rolujący
Nacisnąć przycisk ROLLING. Następnie wybrać za pomocą przycisków FULL BACK (przycisk 2), UPPER
BACK (przycisk 3) i LOWER BACK (przycisk 4) pożądany zakres masażu.
Przy zmianie rodzaju masażu (masaż Shiatsu lub rolujący) zostaje zachowany wcześniej wybrany zakres
(całe plecy, górna, dolna część pleców). Należy przy tym pamiętać, że przy zmianie masażu punktowego
Shiatsu na masaż rolujący konieczny jest ponowny wybór zakresu masażu.
Funkcja rozgrzewania
Możliwe jest dodatkowe włączenie funkcji rozgrzewania głowic masujących poprzez naciśnięcie przycisku
HEAT (pr
zycisk 5). Podświetlone na niebiesko głowice zmienią przy tym kolor podświetlenia na czerwony.
•Urządzeniedomasażumożebyćużywaćmaksymalnieprzez15minut,potymokresienależyjeostudzić.
Dłuższy czas masażu może doprowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni, a więc do przeciążenia, zamiast
odprężenia.
Masaż można zakończyć w każdym momencie wciskając przycisk
. Należy pamiętać, że głowice ma-
sujące po wyłączeniu przesuwają się w położenie wyjściowe. Jest to sygnalizowane migającą diodą LED.
Po osiągnięciu tej pozycji następuje wyłączenie urządzenia.
Jeżeli urządzenie zostanie zatrzymane poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku zakresu masażu, po 15
minutach również powróci do pozycji wyjściowej, a następnie wyłączy się.
50

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer MG 310 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer MG 310 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Beurer MG 310

Beurer MG 310 Bedienungsanleitung - Holländisch, Dänisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch - 76 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info