470391
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
3
3. Gebruiksvoorschrift
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor massage van de menselijke rug. Het kan geen behandeling van
een arts vervangen. Gebruik het apparaat niet als een of meerdere van de volgende waarschuwingen op u
van toepassing zijn.
WAARSCHUWING
Gebruik het massage apparaat
š
niet bij ziekelijke veranderingen of verwonding in het ruggedeelte (bijv. hernia, open wond),
š
niet bij kinderen,
š
niet tijdens de zwangerschap,
š
niet wanneer u slaapt,
š
niet in de auto,
š
niet bij dieren,
š
niet bij werkzaamheden waarbij een onverwachte reactie gevaarlijk kan zijn,
š
niet na de inname van substanties, die tot een beperkte waarneming kunnen leiden (bijv. pijnstillende
middelen, alcohol),
š
nooit langer dan 15 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat het apparaat voordat u het opnieuw
gebruikt ten minste 15 minuten afkoelen.
Het apparaat is alleen geschikt voor een maximale belasting van 110 kg (250 lbs).
Indien u twijfelt of het masseerapparaat voor u geschikt is, raadpleeg dan uw arts.
Dit apparaat is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neu-
ronsensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, tenzij
voor uw veiligheid een terzake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van het
apparaat uitlegt.
Op kinderen moet gelet worden zodat zij er niet mee spelen.
Het apparaat beschikt in de massagekoppen over een inschakelbare warmtefunctie. Personen die
gevoelig zijn voor warmte, dienen voorzichtig te zijn bij het gebruik van deze functie.
Raadpleeg voor dat u het massage apparaat gaat gebruiken uw arts
š
wanneer u aan een zware ziekte lijdt of een operatie aan uw bovenlichaam hebt ondergaan,
š
wanneer u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen draagt,
š
Trombose,
š
Diabetes,
š
bij pijn met onbekende oorzaak.
Dit apparaat is alleen geschikt voor het doel zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. De producent kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door verkeerd of lichtzinnig gebruik.
4. Veiligheidsaanwijzingen
Leest u deze gebruikshandleiding zorgvuldig! Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan schade toe-
brengen aan personen of materialen. Bewaar deze handleiding goed en bereikbaar voor andere gebruikers.
Bij doorgave van het apparaat ook de handleiding erbij leveren.
WAARSCHUWING
Houd kinderen weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
WAARSCHUWING: Stroomschok
Zoals bij elk elektrisch apparaat is ook bij dit massage apparaat voorzichtig handelen geboden om
ongelukken door elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat daarom
š
alleen gebruiken met de meegeleverde netvoedingadapter en op de op de netvoedingadapter vermelde
netspanning,
š
nooit, als het apparaat of toebehoren zichtbare schade heeft.
š
Niet tijdens onweer.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer MG 310 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer MG 310 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Dänisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Beurer MG 310

Beurer MG 310 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch - 52 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info