Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
under ibrugtagningsperioden ogefter
længere tids opbevaring.Sørg forat
varmeapparatet befinder sigi etgodt udluftet
lokale, og brugdet indtillugten forsvinder.
Duhører muligvis smældende og knitrende
lyde, når varmeapparatetvarmer op.Dette er
normalt og sikkert.
Kamin-varmeapparatetkan betjenesved
hjælp af fjernbetjeningen(Fig. 3)eller
kontrolpanelet (Fig. 2),der erplaceret
toppen af enheden.
Stilvarmeapparatet en fast, vandret
overflade eller montérdet en væg.
Undgåat overbelaste dit kredsløb, ved ikke
at bruge andreapparater medhøj watt-effekt
ved det sammestikkontakt.
STRØM TIL/FRA
1. Drej ON/OFF hovedafbryderen(N)
hovedenheden til positionenON ().
2. Tryk enten funktionskontrol(K) eller
knappen til flammestyrke(M)
hovedenheden eller fjernbetjeningen, for
at starte betjeningaf enheden.
3. Hvis du afen elleranden årsaggerne vil
slukke for enheden,skal dutrykke
funktionsknappen eller knappen til
flammestyrke knappenON/Off (Q)
kontrolpanelet eller fjernbetjeningen,
ingen funktion høreseller ses,og derefter
sættes ON/OFF kontakten hovedenheden
til positionen off ( ).
FUNKTIONSINDSTILLINGER
snart ON/OFFhovedafbryderen ersat tilON,
trykkes funktionskontrolknappen (K)
panelet eller fjernbetjeningen:
kun for indstillingaf ventilator
1= for kontinuerliglav varme(1kW)
2= for kontinuerlighøj varme(2kW)
Tryk igenfor driftuden valgtfunktion.
TERMOSTAT
Bemærk:Termostatetfungererkunhvisenheden
eriLav(1) ellerHøj(2)varmeindstilling.
1. Tryk nokgange den digitaletermostatknap
(J) kontrolpanelet eller fjernbetjeningen,
til ataktivereetafde5forudindstillede
ønskede temperaturniveauer (18ºC,21ºC,
24ºC,27ºog30ºC).EnLED-lampe
enheden eller fjernbetjeningen, vilblive
ndtforatvisedenvalgteindstilling.
2. Termostaten vil nu opretholde det valgte
temperaturniveau, ved atslukke ogtænde
for varmeapparatet automatisk.
3. Hvis varmeapparatet tænderog slukkerofte,
skal der vælgesen højereforudindstillet
temperatur.
4. For at slåden digitaletermostatfunktion fra,
tryk knappentil dendigitale termostat
indtil LED-lamperne den digitale
termostat indstilling kontrolpanelet eller
fjernbetjeningen ikke længereer tændt.
TIMER
Bemærk: Timeren fungerer kun hvis en af de
tre funktionsindstillinger eri brug.
1. Tryk nokgange knappen tilden digitale
timer (L) kontrolpanelet eller
fjernbetjeningen, til ataktivere enaf de6
forudindstillede slukningstider (2,4,6,8,10
eller 12 timer)
2. Timer vilnu slukkeenheden fuldstændigt
baseret denvalgte slukningstid.
3. For at slåden digitaletimerfunktion fra,
trykkes knappenindtil LED-lamperne
timerindstillingen kontrolpaneleteller
fjernbetjeningen ikke længereer tændt.
FLAMMESTYRKE
Der findes femflammestyrkeindstillinger, fralav
til høj indstillingog slukket.Tryk knappen til
flammestyrke (M) kontrolpanelet eller
fjernbetjeningen for atvælge denønskede
styrke. Bemærk venligstat dennefunktion
fungerer i allefunktioner ogogså erfuldstændig
uafhængig.
AUTOMATISK
SIKKERHEDSNEDLUKNING
Dette varmeapparatet erudstyret medet
teknologisk avanceret sikkerhedssystem,som
automatisk slukker forvarmeapparatet nåren
potentiel overophedningstemperatur ernået.
Varmeapparatet kan kun genoptage driften, når
du nulstiller detog efterat deter køletned.
NULSTILLINGSANVISNING
Hvis enheden lukkerned:
1. Sæt hovedenhedens hovedafbryderi
positionen ( ) (se Fig.2, N)
2. Afrbyd stikket tilenheden, vent30 minutter
3. Tilslut stikkettil enheden
4. Sæt hovedenhedens hovedafbryderi
positionen () (seFig. 2,N)
5. Vælg denønskede funktionog indstilling,ved
at følge betjeningsvejledningerne.
UDSKIFTNING AF PÆRE
1. Sluk for enhedenog trækstikket udaf
stikkontakten.
2. Lad enheden ståi 5minutter, pæren kan
køle ned.
3. Aftag det forresteglaspanel ogsæt detet
sikkert sted.
22. ( ) Fjernbetjeningen indeholderen magnet
til at fastholdeden tilmetal hovedenheden,
når den ikkeer ibrug. Placervenligst kun
fjernbetjeningen enheden,hvor
fjernbetjeningens plads ermarkeret med(H).
BESKRIVELSE (SE FIG. 1, 2, 3, 4, & 6)
A. A. Glaspanel
B. Små sten (kanændres)
C. Adgangspanel til lyspære (indeholder G9
type 40W maks.pære)
D. Hovedkabinet
E. Faste monteringsbøjler
F. Udluftningshuller
G. Kontrolpanel
H. Fjernbetjeningens plads
I. 2 fødder (aftagelige)
J. Digitaltermostat (5forudindstillinger)
K. Funktionskontrol
L. Digital timer (6forudindstillinger)
M. Knap til flammestyrke
N. Tænd/sluk kontakt (kun hovedenhed)
O. Vingeskrue x 4
P. Fasspændingsbøjle til fod
Q. Tænd/sluk knap fjernbetjening
MONTERINGSANVISNINGER
(se Fig. 1 - 6)
Tag forsigtigt alle dele ud, og kontrollér at de
alle er der.Se Fig.1-6.
Indsætning af batterier ifjernbetjeningen:
Inden brugen, indsættes2 stk.AAA-batterier
(medfølger ikke) bagi fjernbetjeningen:
BlandIKKE gamle og nye batterier.
BlandIKKE alkaline, standard (kul-zink) og
genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
Fjernbetjeningen til denneenhed kanbetjene
alle kontrolpanelets funktioner,undtagen den
mekaniske tænd/sluk kontakt(N). Bemærk
venligst at dennefjernbetjening ikkevirker
gennem vægge (SeFig. 3).
Montering af fod (Se Fig. 6):
For brug afenheden gulvet, skalde to
fodmonteringer (I) påsættes kamin-
varmeapparatet, ved atbruge de4 medfølgende
vingeskruer (O). Lægforsigtigt hovedkabinettet
(D) ned, udenglaspanelet påsat.Indstil hver
fodmontering ved atbruge metalstyreskinnerne
og skru fastmed tovingeskruer (O)i de
tilsvarende huller. Placerenheden opretstående,
tilføj de småsten (B)og påsæt derefter
glaspanelet, ved atstille glaspanelets
metalstyreskinner linjemed hovedkabinettets
panelstifter. For vægmonteringse
Vægmontering herunder.
gmontering (Se Fig. 4 & 5):
Detteprodukt vejer16.3kg.Monterdet ikke
alene.Denfølgendeprocedureerformontering
enstenmur,vedbrugafdetmedfølgende
materiale.
Bemærk: Hvis denmonteres en andentype
væg (d.v.s. hulmursvæg), eller hvis der
anvendes andet materiale,bedes duvenligst
forhøre dig meden professionelinstallatør, om
den korrekte monteringaf enheden.
VIGTIGT: Indender boresi væggen
kontrolleres det, atder ikefindes elektriske
kabler i området.Sørg for at efterlade
tilstrækkeligt rum enhedens fire sider (Se
figur 5).
1. Sluk for enhedenog afbrydenheden hvis
den er ibrug.
2. Fjern det forresteglas ogde småsten hvis
monteret.
3. Fjern fodmonteringerne frahovedkabinettet
ved at skruevingeskruerne ud.
4. Bestem positionen hvorden elektriskekamin
skal hænge væggen. HUSK ikkeat
placere den direkteover enstikkontakt og
mindst 1 mfra andreting alle sider(Se
Fig. 5).
5. væggen markerespunkterne mellem
midten af hullerne denfaste enheds
monteringsbøjler der sidder bagsiden(E),
mens der sørgesfor atpunkterne er linje
og vandrette (referenceFig. 4)
6. Bor to hulleri væggenved atbruge et8 mm
borehoved demarkerede punkter, du
kan fastgøre depassende vægudtag.
7. Skru to 4x 35mm skruer ind i
vægudtagene, og efterlad10 mmaf
skruerne ude afvæggen.
8. Hæng hovedkabinettets enhed deto
blottede skruer, vedat løfte
monteringsbøjlernes huller bagsiden op
linje.
9. Placer den fastgørendebundbøjle (P)
bagsiden af enhedenog brugderefter et
4x35 mm skruetil atfastgøre bøjlen og
enheden væggen.
10.Læg de små steni enheden,og påsæt
glaspanelet enhedenved atstille
glaspanelets styreskinner linje med
hovedkabinettets stifter (placeret sidenaf
kabinettet) og kontrollérat enhedener
fastgjort.
11.Enheden er nuklar tiltænding ogbetjening.
BRUGSANVISNINGER
Derkan komme en lugt fra varmeapparatet
første gang dubruger det.Dette ernormalt
70 71
35

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bionaire BEF6500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bionaire BEF6500 in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info