Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
ændring af en person,der ikke er
autoriseret afHolmes.
Fejl,dersker grund afforkert brug,
beskadigelse, misbrug, brug medforkert
spænding,forcemajeure,hændelser,som
Holmesikkeharindflydelse på,reparationeller
ændring af en person,der ikke er autoriseret af
Holmes, eller manglendeoverholdelseaf
brugsanvisningen, er ikkekket afdenne
garanti.Desuden ernormalslitage,herunder,men
ikke begrænsettil, mindremisfarvningog
skrammer,ikkedækketafdennegaranti.
Rettighederne underdenne garantiskalkun
ldefordenoprindelige køber og skalikke
udvides tilkommerciel ellerkollektivbrug.
Hvis dermed ditapparatfulgteen landespecifik
erklæringellergaranti,gælderdevilkår og
betingelser,der erangivet idetgældende
dokumentforudforbestemmelserne i
rværende garanti.I modsatfald bedesdu
kontaktedinlokale autoriserede forhandlerfor at
flereoplysninger.
Dettemærkeangiver atdetteprodukt ikke
bortskaffesmed andethusholdningsaffald, ogbør
bortskaffesseparatoverheleEU. For atund
muligskademiljøet ellermenneskets sundhed,
ved ukontrolleretbortskaffelseafaffald, grund
aftilstedeværelsen affarlige stoffer
indeniproduktet.Genbrugdet
ansvarligt for atfremmedet
redygtigegenbrugaf materialer
ogressourcer.Forattilbagelevere
din brugteenhed, bedesdu
venligstbrugedetilbageleverings-
ogindsamlingssystemersom ertil
dighedlokalt, ellerkontaktedinforhandler hvor
produktetblevkøbt.Dekantageimoddette
produkt foratsikreetmiljøvenligtgenbrug.
Holmes Products (Europe) Limited
1 Francis Grove
London
SW19 4DT
UK
4. Fjern de småsten fraenheden.
5. Skru lyspærens adgangspanel(C) af,ved at
bruge en stjerneskruetrækker.Pas ikke at
miste skruerne.
6. Tag pæren ud.
7. Udskift med sammeG9 Type pære med en
maksimalværdi 40W.
8. Skru adgangspanelet igen, lægde små
sten pladsog montérglaspanelet, og
tilslut enheden tilstikkontakten forbetjening.
Bemærk: G9 Type pæreburde værelet atfinde
i de flesteforretninger. Hvis ikkebedes du
venligst kontakte fabrikantenfor yderligere
assistance.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Tag altid varmeapparatets stikprop ud inden
rengøring, og laddet køleaf.
Brugglasrenringsmiddeltilhusholdningsbrug,
tilatrengøreglasset.
Kørforsigtigt et støvsugermundstykke over
varmeapparatets udluftning, forat fjernealt
støv eller snavssom harobhobet sig.
Tørapparatet forsigtigt med en blød, fugtig
klud. Vær meget
forsigtig i nærhedenaf varmeelementerne.
BrugALDRIG slibende ellerbrandfarlige
opløsningsmidler til rengøringaf
varmeapparatet.
Efterrengøringen, sørg da for at tørre
varmeapparatet fuldstændigt meden klud
eller et håndklæde,inden detslås til.
Opbevardit varmeapparat et køligt, tørt
sted.
FEJLFINDING
Flammen er ikke stærk nok
1. Regulér flammestyrken vedat bruge
knappen til flammestyrke.
2. Kontroller at pærenvirker ogudskift denhvis
nødvendigt.
Simuleret ild lyser ikke op
1. Kontrollér strømforsyningen.
2. Tryk knappen tilflammestyrke.
3. Kontrollér pæren ogudskift denhvis
nødvendigt.
Enheden afgiver en knitrende/
smældende lyd
1. Dette er normal.Når enhedenbruges for
første gang, ellerikke harværet ibrug iet
stykke tid, forårsagesdenne lydaf
støvophobning som afbrændes.
2. Se venligst afsnittetfor Rengøringog
Vedligeholdelse for forebyggelse.
Varmeapparatet vil ikke slukke
1. Se betjeningsvejledningerne.
Varmeapparatet blæser kold luft
1. Dette er normaltnår enhedenkun er
indstillet til ventilator.
2. Tryk funktionskontrol (K)indtil duvælger
Lav (1) ellerHøj (2)varmeindstilling.
Fjernbetjeningen virker ikke
1. Kontrollér at hovedafbryderen
hovedenheden er ipositionen ON.
2. Skift batterier (Semonteringsvejledninger).
3. Sørg for atdu sigtermed fjernbetjeningen
hovedenheden.
4. Sørg for atder ikkeer nogle forhindringer
mellem fjernbetjeningen ogenheden.
Ikke nok varme
1. Hæv termostatindstillingen tilden højeste
indstilling.
2. Dette er et2000 wattvarmeapparat oger
kun påtænkt somsupplerende varme.
Varmeren slår ofte fra og til
1. Termostaten slukker og tænder automatisk
for varmeapparatet, forat opretholdedet
valgte temperaturniveau.
2. For at undgåat dettesker ofte, kan man
sætte termostatindstillingen opeller ned.
GARANTI
Gem kvitteringen.Denskal forevises vedenhver
klageunderdennegaranti.
Der er2 årsgaranti dette apparatefterditkøb
som beskrevetidette dokument.
Hvis detusandsynligeskulleskei denne
garantiperiode,atapparatetikke længerefungerer
grundafendesign- eller fabrikationsfejl, bedes
dureturneredet tilkøbsstedetsammenmed
kvitteringenogenkopi afdenne garanti.
Rettighederne ogfordeleneved dennegaranti
liggerud overdinelovbestemterettigheder,som
ikke er påvirket af denne garanti.Deterkun
HolmesProducts (Europe)Ltd. ("Holmes"), der
ændredissebetingelser.
Holmespåtagersig indenforgarantiperioden
gratisat reparere ellerudskifte apparatetog
enhverdelafapparatet, derer konstateretikkeat
fungere korrekt, forudsatat:
Duomgåendeunderretter købsstedeteller
Holmesom problemet;og
Apparatetikke erikke blevetændret
nogenmåde eller udsat forbeskadigelse,
forkert brug, misbrug, reparationeller
72 73
36

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bionaire BEF6500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bionaire BEF6500 in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info