Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
TAF 7330 A
Elektronischer Abluft Trockner
Sèche-linge à évacuation
Elektronische afzuigdroger
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Elektronischer Abluft Trockner
  Sèche-linge à évacuation
  Elektronische afzuigdroger

  TAF 7330 A
  Bedienungsanleitung
  Manuel d’utilisation
  Gebruiksaanwijzing • Page 2

  Lees dit eerst!

  INHOUDSOPGAVE

  Geachte klant,
  met de aankoop van dit apparaat, dat een
  laadcapaciteit biedt tot 7 kg., hebt u voor de
  meest moderne drogertechnologie gekozen
  met een hoge kwaliteit, een lange levensduur,
  een hoge betrouwbaarheid en een optimaal
  gebruiksgemak.
  • Controleer eerst of u het apparaat
  onbeschadigd hebt ontvangen.
  • Als u transportschade opmerkt, neem
  dan onmiddellijk contact op met uw
  leverancier en gebruik de machine niet!

  Overzicht van de machine ......................2
  Veiligheid voor alles................................3
  Afvalverwijdering ....................................3
  Installatie..................................................3
  De correcte locatie................................3
  Naar buiten met de verbruikte lucht!.....4
  Onderbouw ...........................................4
  Combinatie wasmachine/droger ...........5
  Machine waterpas zetten .....................5
  Positie deurscharnieren wijzigen ..........5
  Elektrische aansluiting..........................5
  De eerste keer .....................................5
  Vóór het drogen.......................................5
  Wat mag in de droger ...........................5
  Wat mag niet in de droger ....................6
  De juiste hoeveelheid ...........................6
  De deur ................................................6
  Programma’s............................................6
  Programmakeuzeschakelaar................6
  Standaardprogramma's ........................6
  Speciale programma's .........................7
  Programma’s met timing ......................7
  Extra functies...........................................8
  Zoemer dempen ...................................8
  Kinderslot..............................................8
  Uitgestelde start ......................................8
  Een uitgestelde start annuleren............9
  Indicator programmaverloop .................9
  Indicatielamp ..........................................9
  Na het drogen ........................................10
  Pluizenfilter ........................................10
  Trommelribben ..................................10
  IN ééN OOGOPSLAG.............................11
  Voorbereiden en starten ....................11
  Het programma wijzigen .....................11
  Een programma annuleren .................11
  Extra wasgoed toevoegen ..................11
  Wasgoed nadrogen.............................11
  Programma-einde ..............................11
  Programmatabel ...................................12
  Problemen en storingen ......................13
  Technische gegevens /
  Verbruiksgegevens ...............................14

  Deze gebruiksaanwijzingen…
  …zijn bedoeld om u te helpen uw machine
  snel en veilig te leren gebruiken.
  • Lees de richtlijnen voordat u de machine
  installeert en voor de eerste maal gebruikt.
  • Besteed vooral aandacht aan de
  veiligheidsrichtlijnen.
  • Bewaar de handleiding voor later gebruik.
  • Als u de machine verkoopt, bezorg dan
  ook de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe
  eigenaar.

  Verklaring van de symbolen
  In deze handleiding worden de volgende
  symbolen gebruikt:
  Elektrische hoogspanning! Risico op
  elektrische schokken!
  Risico op ander persoonlijk letsel of
  andere materiële schade.
  Belangrijke informatie of nuttig advies.

  1 • Page 3

  Overzicht van de machine
  Programmakeuzeschakelaar

  Indicator programmaverloop
  Indicatielampen Knop Aan/Uit

  Knop starten/pauzeren/annuleren

  Knop Zoemer
  Display

  Knop uitgestelde start

  Bedieningspaneel
  Voedingskabel

  Classificatielabel

  Afzuigslang

  Pluizenfilter
  (in de deur)

  In de hoogte verstelbare voeten

  2

  Afzuigaansluitingen • Page 4

  • Bij storingen die u niet kunt oplossen met
  de informatie van deze handleiding:
  Zet het toestel UIT, trek de stekker uit
  het stopcontact en breng de klantendienst
  op de hoogte.
  Probeer nooit zelf het apparaat te
  repareren! U kunt hierdoor uw leven en
  dat van anderen in gevaar brengen!
  Alleen bevoegde elektriciens, zoals
  onze onderhoudstechnici, mogen de
  elektrische apparaten repareren.

  Veiligheid voor alles
  Bedoeld gebruik

  • Dit apparaat mag uitsluitend worden
  gebruikt voor het drogen en luchten van
  kleding, waarvan op het label wordt
  vermeld dat ze in de droger mogen.
  • Houd rekening met de
  verzorgingsinstructies op het label dat in
  de kleding is aangebracht.
  • Dit apparaat is niet bedoeld voor
  commercieel gebruik.

  Afvalverwijdering

  Waarheen met de verpakking?

  Veiligheidsinstructies

  Zorg ervoor dat de plastic verpakking
  niet in de handen van kinderen komt!
  Verstikkingsgevaar!
  De verpakking is samengesteld uit
  recycleerbare materialen.
  • Sorteer het verpakkingsmateriaal op type:
  – Styropor® onderdelen en plastic
  verpakking gaan naar een
  verzamelpunt voor waardevolle stoffen;
  – latten gaan naar het grof huisvuil.
  De verpakking hoort niet bij het normale
  huisvuil!

  Gebruik het apparaat uitsluitend in goed
  geventileerde, stofarme ruimten. Zorg
  ervoor dat u de ventilatiegleuven van
  het apparaat niet blokkeert of bedekt.
  • Dit apparaat moet worden aangesloten
  op een correct geïnstalleerde, geaarde
  contactdoos, die beveiligd is door een
  zekering met de geschikte capaciteit.
  Gebruik het apparaat niet als de
  stroomkabel of de stekker defect zijn of
  als het apparaat enige andere defecten
  vertoont! Risico op elektrische
  schokken!
  • Raak de voedingskabel nooit aan met
  natte handen! Trek nooit aan de kabel,
  alleen aan de stekker.

  Wat te doen met het oude
  apparaat?

  Verwijder uw oude machine op een
  milieuvriendelijke manier.
  • Vraag uw leverancier of de plaatselijke
  vuilnisophaaldienst hoe u uw oude
  machine het best kunt verwijderen.
  Voordat u het apparaat bij het grof
  huisvuil zet, koppelt u het los van de
  hoofdvoeding, knipt u de stroomkabel
  af en maakt u het deurslot onbruikbaar
  zodat kinderen niet in gevaar komen.

  Steek nooit uw hand in de trommel
  wanneer het apparaat bezig is met
  opwarmen. Gevaar op brandwonden
  door hete en vochtige was!
  • Houd kinderen uit de buurt van het
  apparaat! Elektrische apparaten zijn geen
  speelgoed.
  Textiel dat met reinigingsmiddelen werd
  behandeld of dat chemisch werd
  gereinigd, mag niet achteraf in het
  apparaat worden gedroogd. De
  vrijgekomen dampen kunnen brand- of
  explosiegevaar, vergiftigingsgevaar of
  schade aan het apparaat veroorzaken!
  • Reinig regelmatig alle belangrijke
  onderdelen van het apparaat (zie “Na het
  drogen…”). De gebruiksveiligheid, de
  droogtijd en het energieverbruik zijn
  afhankelijk van dergelijke periodieke
  reiniging.

  Installatie

  De correcte locatie

  Voor het drogen heeft het apparaat een ruimte
  nodig met voldoende toevoer van schone,
  koele lucht.
  Gebruik het toestel niet samen met een
  oven (gas, olie, kool) of een open haard.
  De luchtstroom kan hun uitlaatgassen
  opzuigen, zuurstof onttrekken en
  vlammen doven. Vergiftigingsgevaar!

  3 • Page 5

  Gebruik het apparaat uitsluitend in goed
  geventileerde, stofarme ruimten. Zorg
  ervoor dat u de ventilatiegleuven van
  het apparaat niet blokkeert of bedekt.
  De vloer moet voldoende
  draagvermogen hebben! Als u
  bijvoorbeeld een wasmachine en een
  droger stapelt, kan deze combinatie,
  wanneer geladen, een totaal gewicht
  van 160 kg bereiken.
  Belangrijk:
  • Plaats het apparaat uitsluitend op een
  vlakke, effen ondergrond.
  • Zet het apparaat niet op de
  voedingskabel.
  • Bewaar een afstand van minstens 1 cm
  tussen de machine en de muren of ander
  meubilair.


  Naar buiten met de verbruikte lucht!
  Het apparaat bevat drie afzuigaansluitingen
  aan de achterkant en op de zijpanelen. De
  openingen op de zijkant zijn afgesloten met
  verwijderbare kleppen.
  De verbruikte lucht mag niet gewoon in de
  ruimte worden geleid, aangezien de hoge
  vochtigheid op lange termijn schade kan
  veroorzaken aan muren en meubilair.
  • Sluit de afzuigslang met het 90° haakse of
  met het rechte aansluitstuk aan op een van
  de afzuigopeningen.


  De verbruikte lucht mag niet in
  afzuigkanalen of schoorstenen van
  haardvuren worden geleid. Vraag
  informatie aan uw schoorsteenveger of
  verwarmingstechnicus.
  In plaats van de afzuigslang kunt u ook
  afzuigbuizen gebruiken. De diameter
  moet minstens 10 cm bedragen.
  De slang of buis moet respectievelijk een
  zo recht en direct mogelijk pad naar buiten
  volgen. Probeer dus zo weinig mogelijk
  ellebogen of bochten te gebruiken,
  aangezien de luchtstroom hierdoor wordt
  gehinderd.
  De maximale lengte van een recht
  geplaatste slang/buis vindt u in de
  onderstaande tabel.
  Voor elke elleboog en andere
  hindernissen moet de overeenkomstige
  waarde, die in de tabel wordt
  weergegeven, afgetrokken worden van
  de maximale lengte.
  Slang

  Buis

  8.0 m

  10.0 m

  1 elleboog 45°

  – 1.0 m

  – 0.3 m

  1 elleboog 90°

  – 1.8 m

  – 0.6 m

  Max. lengte
  min…

  • De twee openingen die u niet gebruikt,
  moeten worden gesloten met de
  afdekkleppen.

  1 elleboog 90° korte bocht

  – 2.7 m

  1 wanddoorlaatkast *

  – 2.0 m

  – 2.0 m

  * met automatische latten

  Onderbouw

  U kunt de afzuigslang
  – door een open venster naar buiten
  leggen.
  – aansluiten op een wanddoorlaat.

  U kunt dit apparaat installeren onder een
  werkblad.
  • Hiervoor hebt u een speciale afdekplaat
  nodig (bestelnr. AP 2000) die verkrijgbaar
  is bij de klantendienst of in de
  gespecialiseerde vakhandel.
  4 • Page 6

  De onderbouwinstallatie mag alleen
  worden uitgevoerd door bevoegde
  specialisten. Risico op elektrische
  schokken!

  op het display. De machine wordt ingesteld
  op 10A.
  Om de stroom te wijzigen van 10A naar
  16A:
  Volg dezelfde werkwijze, maar druk nu op
  + om de stroom te wijzigen naar 16 A.

  Combinatie wasmachine/droger

  U kunt dit apparaat bovenop elke wasmachine
  uit ons gamma plaatsen.
  • Hiervoor hebt u een speciale montageset
  nodig (bestelnr. MBS2000) die verkrijgbaar
  is bij de klantendienst of in de
  gespecialiseerde vakhandel.

  Noteer het model en identificatienummer
  van het apparaat die op het
  classificatielabel worden weergegeven
  wanneer u hulp nodig hebt van de
  klantendienst.
  • De opgegeven spanning moet
  overeenstemmen met uw netspanning.
  • U mag het apparaat niet aansluiten met
  behulp van verlengkabels of stekkerdozen.
  • Zorg ervoor dat de knop Aan/Uit op Uit
  staat wanneer u het apparaat aansluit op
  het stopcontact.
  Laat steeds een beschadigde
  voedingskabel vervangen door een
  bevoegde en erkende elektricien. Gebruik
  het apparaat niet zolang het niet werd
  gerepareerd! Risico op elektrische
  schokken!

  Machine waterpas zetten

  • Stel de voetjes af tot het apparaat waterpas
  staat en niet wankelt. Controle met
  waterpas aanbevolen.
  Belangrijk:
  • Stel de hoogte uitsluitend af met de voetjes,
  gebruik geen houten wiggen of gelijkaardig.
  Verwijder nooit deze voetjes!

  Positie deurscharnieren wijzigen

  Als u de deur in de andere richting wilt openen,
  dan kunt u de positie van de scharnieren door
  onze klantendienst laten verplaatsen van links
  naar rechts of omgekeerd.

  Elektrische aansluiting

  De eerste keer

  Sluit dit apparaat aan op een correct
  geïnstalleerde, geaarde contactdoos, die
  beveiligd is door een zekering met de geschikte
  capaciteit.
  Belangrijk:
  • De aansluiting moet gebeuren in
  overeenstemming met de toepasselijke
  voorschriften in uw land en van uw lokale
  elektriciteitsmaatschappij.
  • Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk
  blijft na de installatie.
  • Bij een vaste aansluiting moet een
  hoofdschakelaar met een contactafstand
  van minstens 3 mm worden gebruikt.
  • De spanning en de classificatie voor de
  zekering van het apparaat worden vermeld
  op het classificatielabel (op het
  achterpaneel en achter de deur).
  • De stroom van het apparaat kan volgens
  de elektrische infrastructuur en classificatie
  voor de zekering in uw gebied worden
  ingesteld.
  •De stroom van het apparaat kan volgens
  de elektrische infrastructuur en classificatie
  voor de zekering in uw gebied worden
  ingesteld. Om de stroom te wijzigen van
  16A naar 10A:
  Stel de programmakeuzeschakelaar in op
  >Eén stuk<. Druk gedurende drie
  seconden op de knop Zoemer dempen.
  Op het display verschijnt het getal 16.
  Druk op de knop -, het cijfer 10 verschijnt

  • Veeg de trommel schoon met een vochtige
  doek voordat u de eerste droogcyclus start,
  zodat eventuele overschotten van de
  fabricage worden verwijderd.
  • Bij de eerste droogcyclus kunt u wat hinder
  ondervinden door een onaangename geur.

  Vóór het drogen

  Wat mag in de droger

  • Het wasgoed moet zoveel mogelijk zijn
  gecentrifugeerd, voor zover toegelaten
  voor de betreffende stof.
  Houd altijd rekening met de
  verzorgingssymbolen op de waslabels!

  Verzorgingssymbolen voor het drogen
  Geschikt voor drogen op hoge
  temperatuur:
  Kook-/bonte was, katoen, linnen
  Geschikt voor drogen op lage
  temperatuur:
  Kreukherstellende synthetische
  stoffen (polyester, polyamide);
  gemengde stoffen (met katoen)
  Drogen in een droger niet
  mogelijk: Gevoelige stoffen
  (viscose, zijde, enz.); gordijnen
  5 • Page 7

  • Droog uitsluitend stoffen met het
  overeenstemmende label en alleen met
  het geschikte droogprogramma.
  • Leg indien mogelijk gelijkaardige stoffen
  in de droger; dunne theedoeken zullen
  veel sneller drogen dan dikke
  badhanddoeken.
  • Verwijder metalen delen (gespen, enz.) of
  stop stoffen in een linnen zak of
  gelijkaardig.
  • Maak alle zakken leeg en verwijder alle
  vreemde objecten (munten, pennen, enz.).
  Sluit ritssluitingen, haken en ogen.

  Programma’s
  Programmakeuzeschakelaar
  U kunt de programmakeuzeschakelaar
  rechtsom of linksom draaien.

  Wat mag niet in de droger  Vul de droger niet met druipnatte was.
  De droger kan schade oplopen en het
  energieverbruik zal extreem hoog zijn.
  Gevoelige stoffen (zijde, gordijnen, enz.)
  kunnen kreuken.
  Met dons gevulde stoffen (kussens,
  dekbedden) zijn niet geschikt.
  Luchtdichte (met rubber beklede) stoffen.
  Schuimrubber of rubber onderdelen
  (schoudervullingen e.d.) kunnen vervormen
  en het wasgoed of het apparaat
  beschadigen.
  Stoffen die werden behandeld met
  reinigingsmiddelen of die chemisch werden
  gereinigd.
  De vrijgekomen dampen kunnen brandof explosiegevaar, vergiftigingsgevaar
  of schade aan het apparaat veroorzaken!

  Wanneer u drukt op de knop Aan/Uit,
  wordt het apparaat ingeschakeld. Het
  programma wordt echter pas gestart
  nadat u op de knop >Start< hebt gedrukt.
  Wanneer u overschakelt naar een ander
  programma, dan moet u eerst het lopende
  programma stoppen; in dat geval moest
  u de knop >Start< gedurende 2 seconden
  ingedrukt houden om het programma te
  annuleren.
  Raadpleeg de “Programmatabel” voor
  gedetailleerde informatie over de afzonderlijke
  droogprogramma’s.
  Kies steeds een programma dat geschikt
  is voor het type stof.
  Houd rekening met de
  verzorgingssymbolen op de waslabels!

  De juiste hoeveelheid

  • De maximale vulcapaciteit is afhankelijk
  van het type stof en het overeenkomstige
  droogprogramma.
  Raadpleeg de informatie in de
  “Programmatabel”! Wanneer u de
  trommel overlaadt zal dit het drogen
  nadelig beïnvloeden.
  Probeer altijd de maximale vulcapaciteit
  te benutten.

  Het display zal de resterende tijd tijdens
  de programma’s weergeven;

  Standaardprogramma's

  De deur

  • Duw tegen de deur om hem te openen.
  • Leg het wasgoed losjes in de trommel.
  • Sluit de deur en duw hierbij stevig tegen
  de deur tot u het slot hoort vastklikken.
  Zorg ervoor dat er geen kledingstukken
  geklemd worden door de deur.

  Afhankelijk van het type stof hebt u de
  beschikking over verschillende
  standaardprogramma’s:

  Katoenweefsels:
  Drogen op hoge temperatuur.

  Kreukherstellend:
  Drogen op lage temperatuur.

  6 • Page 8

  gaat om grotere en reeds gekorste vlekken is
  reiniging door professionele diensten
  aanbevolen.
  Het laken met de actieve oplossing verwijdert
  ook slechte geuren tijdens het programma
  (bijv. sigarettenrook).
  Voor uitzonderlijk gevoelige weefsels raden
  wij u aan een waszak te gebruiken.
  Gebruik:
  1. Voordat u het wasgoed in de droger laat
  pluizen, moeten alle kleine en verse vlekken
  worden verwijderd.
  2. Leg 1 tot 4 stukken wasgoed in de trommel
  of stop ze eerst in de waszak.
  3. Selecteer het programma “Kort delicaat”
  met de programmakeuzeschakelaar.
  4. Wanneer een programma klaar is, neemt
  u de stukken wasgoed uit de trommel of
  de waszak en hangt u ze op een
  kleerhanger om kreuken te voorkomen.

  In elke standaardprogramma kunt u
  verschillende droogniveaus kiezen.
  Resultaat
  droogniveau
  Extra droog* dik wasgoed met
  meerdere lagen:
  kastklaar gedroogd
  Kastdroog

  normaal wasgoed:
  kastklaar gedroogd

  Strijkdroog

  * alleen voor kook-/bonte was
  Selecteer het droogniveau niet hoger
  dan absoluut noodzakelijk. Hierdoor
  wordt het wasgoed gespaard en het
  energieverbruik beperkt.


  Pluizen/opfrissen:
  Om op te frissen of te luchten voor alle types
  stoffen.

  Speciale programma's

  U hebt ook de beschikking over een aantal
  speciale programma’s:

  Programma’s met timing
  U hebt de beschikking over verschillende
  programma’s met timing om uw wasgoed na
  te drogen of te luchten.
  – 60min, 40min, 20min, 10min


  Eén stuk
  Drogen met een lagere temperatuur in 30 min.
  tot een lading van 1,5 kg. wasgoed voor alle
  types stof.

  Drogen op een lage temperatuur; de
  droogcyclus zal steeds eindigen nadat
  de geselecteerde tijd verlopen is,
  ongeacht het droogniveau.


  Kort delicaat programma
  Extra voorzichtig drogen op een lagere
  temperatuur met een beperkte
  programmaduur van ca. 20 minuten. Wasgoed
  zoals fijne was, delicaat ondergoed en
  accessoires zoals een sjaal kunnen met dit
  programma worden gedroogd.

  Kreukbeveiliging

  Als u de was niet meteen uit de droger kunt
  halen nadat de droogcyclus beëindigd is, zal
  de anti-kreukcyclus automatisch starten. Hierbij
  wordt het wasgoed herhaaldelijk geschud
  zodat er minder kreuken kunnen worden
  gevormd.

  Droog uitsluitend stoffen die over het
  toepasselijke label beschikken.
  Stoffen die met P (chemische reiniging) zijn
  gemarkeerd of die met de hand moeten
  worden gewassen, kunnen in dit programma
  worden behandeld met speciale
  verzorgingsproducten. Respectievelijk reinigen
  van pluisjes op pullovers, broeken, jurken,
  vesten, pakken, enz. De verzorgingsproducten
  zijn aangepast voor gebruik voor kleding in
  katoen, gemengde vezels, wol, zijde en linnen.
  Door een laken te gebruiken dat doordrenkt
  is met een speciale actieve oplossing, kunnen
  kleine vlekjes worden verwijderd voordat u
  het stuk wasgoed in de droger legt. Als het

  Tijdens deze anti-kreukfase zal de
  trommel gedurende 2 uur elke 25
  seconden kort draaien en wordt tegelijk
  een signaal weergegeven. Tijdens deze
  fase wordt een roterende balk
  weergegeven op het display.

  7 • Page 9

  • Als het zoemsignaal u stoort, kunt u dit
  uitschakelen (zie verder).
  • U kunt het wasgoed op elk ogenblik uit
  de trommel halen en het programma
  beëindigen.

  Het kinderslot uitschakelen:
  Houd de knoppen die met de pijlen zijn
  aangeduid gedurende 5 seconden ingedrukt
  tot de indicatielampjes van het kinderslot
  doven.

  Extra functies

  Uitgestelde start

  Met de uitgestelde startfunctie kunt u de start
  van het programma tot 19 uur uitstellen.

  Zoemer dempen

  Het zoemsignaal wordt weergegeven aan het
  einde van het programma en tijdens de antikreukfase (zie hoger).
  • Als dit signaal u hindert, kunt u deze knop
  indrukken om de zoemer te dempen.
  • U hoeft de knop niet opnieuw in te
  drukken voor de volgende droogcyclus,
  aangezien de droger deze instelling
  onthoudt.

  Aangezien het apparaat daarna zonder
  toezicht zal drogen, dus als verwarming
  zal optreden, moet u de droger bijzonder
  zorgvuldig voorbereiden en instellen!
  Ga als volgt te werk:
  1. Controleer of
  – de ventilatiegleuven niet geblokkeerd
  zijn,
  – de pluizenfilter gereinigd is,
  – de afzuigslang correct is geplaatst.
  2. Leg het wasgoed in de trommel en sluit
  de deur.
  3. Stel de programmakeuzeschakelaar in.
  4. Druk op de knop + link van het display tot
  de gewenste vertraging wordt
  weergegeven. (telkens wanneer u op de
  knop + of - drukt, wordt de vertraging met
  1 uur verhoogd of verlaagd)

  Kinderslot

  Met het kinderslot kunt u het apparaat
  vergrendelen zodat het veilig is voor kinderen.
  U kunt deze functie instellen tijdens het
  programma of wanneer u het apparaat niet
  gebruikt of wanneer het in stand-by staat.
  Het kinderslot activeren:
  Houd de knoppen die met de pijlen zijn
  aangeduid gedurende 5 seconden ingedrukt
  tot de indicatielampjes van het kinderslot
  oplichten.

  5. Druk op de knop >Start<.
  Als de timer voor de uitgestelde start is
  geactiveerd, zal het lampje voor de uitgestelde
  start aan de rechterkant van het display
  knipperen.

  Met het kinderslot worden alle knoppen
  gedeactiveerd behalve de knop Aan/Uit.

  8 • Page 10

  Tijdens de wachtperiode van de
  uitgestelde start kunt u nog wasgoed
  toevoegen.
  Nadat u het wasgoed hebt toegevoegd,
  moet u opnieuw op de knop >Start<
  drukken.

  >Kastdroog
  <
  – brandt wanneer de kleren het niveau
  Kastdroog hebben bereikt.
  >Luchten
  <
  – brandt tijdens de afkoelingsfase van 8
  minuten of wanneer het programma
  >Pluizen/Opfrissen < werd gekozen.

  Een uitgestelde start annuleren

  U kunt een actieve timer voor de uitgestelde
  start op elk ogenblik activeren:
  Houd de knop >Start< gedurende 2 seconden
  ingedrukt tot het indicatielampje voor de
  uitgestelde start dooft.

  >Stop/Anti-kreuk-stop
  <
  – Licht op wanneer het programma
  beëindigd is, knippert wanneer de antikreukfase loopt.

  Indicator
  programmaverloop
  Deze reeks indicators geven de voortgang
  van het lopende programma weer.

  Als het indicatielampje
  Drogen
  knippert, betekent dit dat er een
  verkeerde werking of een fout is
  opgetreden (zie “Problemen en
  storingen”.

  Indicatielampen
  • Wanneer u een programma kiest en op
  de startknop drukt, zal een van de
  indicatielampjes oplichten om aan te
  duiden dat het programma is gestart.
  • Tijdens het verloop van het programma,
  zal één indicatielampje verlicht zijn om
  aan te duiden welk programma op dat
  ogenblik wordt uitgevoerd.
  fase:

  >Uitgestelde start
  <
  knippert wanneer de optie voor de uitgestelde
  start actief is.
  >Kinderslot
  <
  – brandt wanneer het kinderslot werd
  geactiveerd.

  >Drogen
  <
  – brandt tijdens de eigenlijke
  opwarmingsfase van een
  droogprogramma.

  >Pluizenfilter
  <
  – brandt aan het einde van een
  programma om u eraan te herinneren
  dat u de pluizenfilter moet reinigen (zie
  “Pluizenfilter”.)

  >Strijkklaar
  <
  – brandt wanneer de kleren het niveau
  Strijkdroog hebben bereikt.

  Als het indicatielampje Pluizenfilter
  reinigen knippert tijdens het programma,
  raadpleeg dan het hoofdstuk “Problemen
  en storingen”.

  9 • Page 11

  Trommelribben

  Na het drogen…

  Aan de ribben op de binnenkant van de
  trommel bevinden zich de
  vochtigheidssensoren, die het apparaat
  signaleren dat het wasgoed droog is.
  Reinig de trommelribben
  – na ongeveer 20 droogcycli, of
  – 4 maal per jaar.
  De trommelribben reinigen:
  1. Open de deur. Wacht tot het apparaat is
  afgekoeld.
  2. Veeg alle trommelribben schoon met een
  zachte doek die u met azijn hebt
  bevochtigd. Droog de trommel met een
  zachte doek.

  Pluizenfilter

  Door het dragen van de kleding, en niet door
  het drogen, ontstaan pluisballetjes door
  slijtage van het weefsel. Tijdens het drogen
  worden deze pluizen opgevangen in de
  pluizenzeef.
  Het is absoluut noodzakelijk dat u de
  pluizenfilter na elke droogcyclus reinigt.
  De pluizenzeef reinigen:
  1. Open de deur.
  2. Trek de pluizenfilter uit de deur.

  Gebruik geen oplosmiddelen, nafta of
  gelijkaardig! Brand- of explosiegevaar!

  3. Verwijder voorzichtig de pluisballetjes met
  de hand of met een zachte, droge doek.
  4. Schuif de pluizenfilter terug in de correcte
  positie.

  10 • Page 12

  Programma-einde

  IN ééN OOGOPSLAG

  De programmacyclus is voltooid wanneer de
  indicatielampjes >Stop/Anti-kreuk < en
  >Pluizenfilter reinigen < oplichten.

  Voorbereiden en starten

  1. Leg het wasgoed in de trommel en sluit
  de deur.
  2. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat
  in te schakelen.
  3. Stel de programmakeuzeschakelaar in.
  4. Stel de timer in voor de uitgestelde start
  als u dat wenst.
  5. Druk op de knop >Start<.

  Tijdens de hele anti-kreukfase blijft het
  indicatielampje >Stop\Anti-kreuk
  <
  branden. Het programma kan op elk
  ogenblik worden beëindigd.
  1. Open de deur, haal de was uit, controleer
  de trommel op vreemde objecten.
  2. Stel de programmakeuzeschakelaar in op
  >Stop<.
  3. Na elke droogcyclus:
  – Reinig de pluizenfilter (zie
  “Pluizenfilter”).
  4. Na ongeveer 20 droogcycli, of vier maal
  per jaar:
  – Reinig de trommelribben (zie
  “Trommelribben”).
  5. Indien nodig:
  – Reinig de behuizing en het
  bedieningspaneel met een zachte doek
  en een zachte zeep. Droog af met een
  zachte doek.
  Gebruik geen schuurmiddelen en
  schuurpoeders! Deze zullen de delen
  in plastic en lak beschadigen.

  Het programma wijzigen

  Wanneer u naar een ander programma
  overschakelt, moet het lopende
  programma eerst worden gestopt.
  Om het programma te annuleren moet
  u de knop >Start< gedurende 2 sec.
  ingedrukt houden.

  Een programma annuleren

  1.
  2.
  3.
  4.

  Schakel het apparaat niet uit tijdens de
  opwarmfase (indicatielampje >Drogen
  < is aan). Risico op warmteaccumulatie!
  Stop eerst het lopende programma (houd
  de knop >Start> gedurende 2 seconden
  ingedrukt.)
  Stel de programmakeuzeschakelaar in op
  >Pluizen/Opfrissen<.
  Druk op de knop >Start<.
  Wacht tot de programmacyclus wordt
  beëindigd.

  Wanneer de deur tijdens het programma
  wordt geopend, zal het programma
  automatisch worden gepauzeerd en zal
  het lampje op de startknop knipperen.
  Druk opnieuw op de startknop om het
  programma voor te zetten.

  Extra wasgoed toevoegen

  Dit heeft enkel zin aan het begin van
  een droogcyclus, aangezien u anders
  een combinatie krijgt van niet volledig
  droge en te droge was.
  1. Druk op de pauzeknop.
  2. Leg het wasgoed in de trommel en sluit
  de deur.
  3. Druk op de knop >Start<.

  Wasgoed nadrogen

  1. Stel de programmakeuzeschakelaar in op
  een van de programma’s met timing
  >
  60min<, >40 min< of >10min<.
  2. Druk op de knop >Start<.

  11 • Page 13

  Programmatabel

  Uitgestelde start
  Strijkdroog  Kreukbeveiliging

  Zoemer dempen

  Maximale hoeveelheid
  was (kg)  Kastdroog

  Programma

  Type wasgoed

  Verzorgingssymbool

  Extra functie

  Kook-/bonte was
  Duurzame stoffen in
  katoen en linnen

  Extra droog

  7.0

  Kreukherstellend
  Synthetische stoffen
  (polyester,
  polyamide) en
  gemengde stoffen
  (met katoen)

  Kastdroog

  3.0
  Strijkdroog

  Speciale programma's
  Synthetische stoffen,
  katoen of mengweefsel

  Eén stuk

  Delicaat wasgoed
  met “P” gemarkeerde
  weefsels
  Was die kort moet
  worden gelucht

  Kort delicaat

  Koel luchten (20
  min)

  1.5  1.0  1-4
  stuks
  zie
  boven
  Programma’s met timing
  Was die moet worden
  nagedroogd, of kleine
  gelijkaardige
  stoffen

  60 min warm
  40 min warm

  zie
  boven

  20 min warm
  10 min warm

  max. 2 uur extra opschudden na einde programma.
  hoorbaar signaal bij einde programma en tijdens anti-kreukfase

  12
 • Page 14

  Problemen en storingen
  Als u merkt…
  controleer dan…
  Apparaat wordt niet ingeschakeld • Programma geselecteerd? Knop >Start< ingedrukt?
  of programma start niet
  • Deur goed gesloten?
  • Stekker in stopcontact?
  • Hoofdzekering van uw huis niet gesprongen?
  • Combinatie van extra functies niet mogelijk.
  Apparaat reageert niet op invoer
  • Kinderslot geactiveerd?
  • Als storing zich blijft voordoen: stekker uittrekken, enkele
  seconden wachten en stekker opnieuw insteken.
  Indicatielampje >Pluizenfilter
  • Stop het programma
  reinigen
  < knippert tijdens het • Reinig de pluizenzeef.
  programma.
  • Als storing zich blijft voordoen: zet het toestel uit en
  neem contact met de klantendienst.
  Anti-kreukfase is actief (gedurende 2 uur).
  Indicatielampje >Stop/anti-kreuk <
  knippert, zoemer gaat af (gedurende 2 uur) • zet het toestel uit en haal het wasgoed uit.
  Indicatielampje >Stop/anti-kreuk Programma-einde bereikt.
  < brandt, zoemer gaat af
  • zet het toestel uit en haal het wasgoed uit.
  Indicatielampje >Pluizenfilter
  • Reinig de pluizenfilter.
  reinigen < is aan.
  Het indicatielampje >Pluizenfilter Doorlopende bedieningsbegrenzing geactiveerd
  reinigen
  < en alle indicators
  voor het programmaverloop
  • Als storing zich blijft voordoen: zet het toestel uit en
  knipperen, de zoemer gaat af*
  neem contact met de klantendienst.
  Programma stopt zonder enige • Is de deur geopend? Druk op de knop >Start<.
  duidelijke reden
  • Was er een stroomstoring? Druk op de knop >Start<.
  Trommellampje (afhankelijk van • Is het lampje defect? Neem contact op met de
  model) werkt niet
  klantendienst.
  • Is de trommel overbelast? Zie “Programmatabel”.
  De was is te vochtig of de
  • Zorg voor een goede ventilatie. Controleer de ventilatiegleuven.
  droogtijd duurt te lang
  • Controleer de afzuigslang en indien nodig de muurdoorlaat.
  • Reinig de pluizenfilter.
  • Reinig de trommelribben.
  • Gebruik een geschikt programma met timing voor het
  nadrogen.

  Droog alleen weefsels die volgens het label geschikt zijn voor drogers.
  Was is gekrompen, gevilt,
  • Droog alleen met een programma dat geschikt is voor het specifieke
  beschadigd
  type stof.
  Het indicatielampje
  voor het
  • Zet het toestel uit en haal het wasgoed uit.
  drogen knippert tijdens het
  programma.
  Laat ons u helpen!
  Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met onze klantendienst.
  Houd het model- en identificatienummer van het classificatielabel bij de hand.

  13 • Page 15

  Technische gegevens / Verbruiksgegevens
  Laadcapaciteit (droog gewicht)
  – Kook-/bonte was max. 7 kg
  – Kreukherstellend
  – Eén stuk
  – Kort delicaat
  – Pluizen/Opfrissen – Katoen/kreukherstellend
  – Tijdprogramma (10, 20, 40, 60 min.)

  max. 7.0 kg
  max. 3 kg
  max. 1.5 kg
  max. 1.0 kg
  max. 7.0 kg / 3.0 kg
  max. 7.0 kg / 3.0 kg
  Verbruikte lucht, vochtigheidscontrole

  Droogmethode
  Afmetingen
  – Hoogte / hoogte voor onderbouwinstallatie
  – Breedte
  – Diepte / diepte voor onderbouwinstallatie
  – Diepte met geopende deur
  – Hoogteverstelling voetjes

  85.0 cm / 82.0 cm
  59.5 cm
  60 cm / 59 cm
  106.5 cm
  0.5 cm
  ca. 36 kg

  Gewicht, leeg
  Elektrische aansluiting
  – Spanning
  – Aansluitwaarde
  – Zekeringbeveiliging

  230 V ~ 50 Hz
  2800 W / 1900 W
  16 A / 10 A

  Afzuigaansluiting
  – Doorsnede
  – Lengte afzuigslang
  – Lengte afzuigbuis
  Verbruik 1)

  1)

  2)
  3)

  Kook-/bonte was kastdroog
  Kook-/bonte was kastdroog 2)3)
  Kook-/bonte was strijkdroog
  Kook-/bonte was strijkdroog 2)
  Kreukherstellende was kastdroog 2)

  minimum 10 cm
  maximum 8.0 m
  maximum 10.0 m

  bij
  centrifugetoerental
  1400 min -1:
  1000 min -1:
  1400 min -1:
  -1
  1000 min :
  -1
  600 min
  :

  Energie Restvochtigheid

  3.2 kWh
  3.8 kWh
  2.4 kWh
  3.0 kWh
  1.2 kWh

  approx.%50
  approx.%60
  approx.%50
  approx.%60
  approx.%50

  Tijd

  90 min
  110 min
  75 min
  90 min
  45 min

  Standaardwaarden, vastgesteld onder standaard omstandigheden. Afhankelijk van het
  centrifugetoerental, het type weefsel en de omgevingsomstandigheden is een afwijking
  tot 10% mogelijk.
  Testprogramma volgens EN 61121:2005
  Standaardprogramma voor energie-identificatielabel.

  14


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Blomberg tkf 1330 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Blomberg tkf 1330 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Blomberg tkf 1330

Blomberg tkf 1330 Bedienungsanleitung - Deutsch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info