Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
nl Gebruikersinstructie
Hoog Rendement Gaswandketel
Bosch
6 720 614 523-006.1DDC
24 HRC Compact 3 | 28 HRC Compact 4| 30 HRC Compact 5
6 720 646 230 (01/2011)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  6 720 614 523-006.1DDC

  Hoog Rendement Gaswandketel

  Bosch

  24 HRC Compact 3 | 28 HRC Compact 4| 30 HRC Compact 5

  6 720 646 230 (01/2011)

  nl Gebruikersinstructie • Page 2

  2 | Voorwoord

  Voorwoord
  Geachte klant,
  Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk
  dank voor uw keuze voor Bosch. Bosch staat voor
  zekerheid.
  Dit product voldoet aan de hoogste eisen: comfortabel, zuinig in gebruik en voorzien van intelligente Bosch technologie. Het product is met de
  meeste zorg samengesteld en uitvoerig getest. Zo
  kunt u vele jaren onbezorgd van warmte en warm
  water genieten.
  Om dit product ook op de langere termijn optimaal te laten functioneren, adviseren wij u deze
  instructie zorgvuldig door te lezen. Mocht uw product ooit niet naar behoren werken, neem dan
  contact op met uw Bosch installateur. Hij helpt u
  graag verder. Meer informatie vindt u op
  www.boschcvketels.nl.
  Wij wensen u veel energiezuinig comfort met uw
  Bosch-product!
  Bosch B.V.

  6 720 646 230 (2011/01)

  NL • Page 3

  NL

  Inhoudsopgave | 3

  Inhoudsopgave
  1
  1.1
  1.2

  Veiligheidsaanwijzingen en
  toelichting op de symbolen
  Toelichting op de symbolen
  Veiligheidsaanwijzingen

  4
  4
  4

  2
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4
  2.5

  Productinformatie
  Toepassingsgebied
  Conformiteitsverklaring
  Toesteltypen
  Garantiebepalingen
  Gaskeurlabels

  6
  6
  6
  6
  6
  6

  3
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
  3.6

  In bedrijf nemen
  8
  Overzicht van de aansluitingen 8
  Gaskraan openen
  8
  Serviceafsluiters openen
  8
  Cv-waterdruk controleren
  9
  Cv-installatie bijvullen
  9
  Instellen kamerthermostaat
  10

  4
  4.1
  4.2
  4.3
  4.4
  4.5

  Bediening
  Bedieningspaneel
  Symbolen in het display
  Infomenu
  Instelmenu
  Toetsblokkering

  11
  11
  12
  13
  15
  17

  5
  5.1
  5.2

  Zomer- en winterbedrijf
  Zomerbedrijf
  Winterbedrijf

  18
  18
  18

  6
  6.1

  Inspectie en onderhoud
  Reinigen mantel

  19
  19

  7

  Energie besparen

  20

  8
  8.1

  Displaycodes
  Soorten displaycodes

  21
  21

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 4

  4 | Veiligheidsaanwijzingen en toelichting op de symbolen

  NL

  1

  Veiligheidsaanwijzingen en toelichting op de symbolen

  1.1

  Toelichting op de symbolen

  Waarschuwingssymbolen
  Veiligheidsinstructies worden omkaderd en aangegeven met een uitroepteken in een gevarendriehoek
  met grijze achtergrond.
  Signaalwoorden geven het soort en de mate van
  de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd.
  OPMERKING betekent dat materiële schade
  kan ontstaan.  Informatiesymbool
  Belangrijke informatie zonder gevaar
  voor personen en materialen, wordt
  tussen 2 lijnen geplaatst en aangegeven met een i-symbool in een vierkant.
  Aanvullende symbolen
  Symbool

  Betekenis

  B

  Handeling

  Æ

  Verwijzing naar andere plaatsen
  in het document of naar andere
  documenten  Opsomming


  Opsomming (subniveau)

  Tabel 1

  1.2

  Veiligheidsaanwijzingen

  Bij gaslucht
  B Sluit de gaskraan.
  B Open ramen en deuren.
  B Bedien geen elektrische schakelaars.
  B Doof open vuur.
  B Waarschuw direct het gasbedrijf of een erkend installatiebedrijf.
  Bij rookgaslucht
  B Neem de netstekker uit de contactdoos en
  sluit de gaskraan.
  B Open ramen en deuren.
  B Neem contact op met een erkend installatiebedrijf.
  Opstelling en ombouw

  B Laat het cv-toestel alleen door een erkend
  installatiebedrijf installeren of ombouwen.
  B Verander delen van de verbrandingsgasafvoer
  niet.

  B Opstelling als open cv-toestel, dus
  verbrandingsluchtaanzuiging uit de
  opstellingsruimte:
  be- en ontluchtingsopeningen in deuren,
  ramen en muren niet afsluiten of dicht maken
  of verkleinen. Bij kierdichte ruimte,
  luchttoevoer veiligstellen.
  Explosieve en licht ontvlambare materialen
  B Plaats en gebruik geen licht ontvlambare materialen (papier, oplosmiddelen, verf enz.) in
  de nabijheid van het cv-toestel.
  Verbrandings- en omgevingslucht
  B Houd verbrandings en omgevingslucht vrij van
  agressieve stoffen. Corrosie wordt zo voorkomen.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 5

  NL

  Veiligheidsaanwijzingen en toelichting op de symbolen | 5

  Schade door bedieningsfouten
  Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel
  en/of materiële schade tot gevolg hebben.
  B Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder
  toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen
  spelen.
  B Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn dit toestel deskundig te
  bedienen.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 6

  6 | Productinformatie

  2

  Productinformatie

  2.1

  Toepassingsgebied

  Het cv-toestel mag alleen worden toegepast voor
  verwarming van cv-water voor centrale verwarmingssystemen en/of voor warmwatervoorzieningen.
  Het cv-toestel dient voor normaal huishoudelijk
  gebruik te worden toegepast, op basis van een
  gemiddeld aantal bedrijfsuren. Zie ook het meegeleverde garantiebewijs.

  2.2

  NL  HRC Compact (compact hoog rendement):
  cv-toestel met geïntegreerde warmwatervoorziening;  3 - 4 - 5: Comfort Warm water klasse
  (Æ pag. 7).

  2.4

  B Zie voor de garantiebepalingen de
  meegeleverde garantiekaart.
  B Vul de garantiekaart, samen met
  de installateur, direct na installatie in.

  Conformiteitsverklaring

  B Stuur deze terug naar het op de
  garantiekaart vermelde adres.
  Hierdoor wordt eventuele aanspraak op fabrieksgarantie en/of
  inschakeling van onze servicedienst eenvoudiger.

  Dit product voldoet aan de betreffende Europese richtlijnen en aanvullende nationale voorschriften.
  De conformiteit wordt middels een
  CE-markering aangeduid.
  De conformiteitsverklaring is te
  downloaden van het internet, of op
  te vragen bij de fabrikant. Zie voor
  adresgegevens de achterzijde van
  dit document.

  2.3

  Toesteltypen

  Dit document heeft betrekking op de volgende
  toesteltypen:


  Bosch 24 HRC Compact 3;  Bosch 28 HRC Compact 4;  Bosch 30 HRC Compact 5.

  Garantiebepalingen

  2.5

  Gaskeurlabels

  Dit cv-toestel draagt een gaskeurlabel. Dit is een
  onafhankelijk prestatielabel dat door de keuringsinstantie KIWA Gastec Certification wordt
  toegekend aan die gasverbruikstoestellen die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een
  aantal doelmatigheids-, milieutechnische en comfortaspecten.

  De benaming van het cv-toestel is uit de volgende
  delen samengesteld:


  Bosch: fabrikant;  24-28-30: nominaal cv-vermogen [kW];
  7 746 800 038-129.1RS

  Afb. 1

  6 720 646 230 (2011/01)

  Gaskeurlabel • Page 7

  NL
  Het gaskeurlabel is onderverdeeld in de volgende
  labels:
  HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming)
  Dit cv-toestel is geclassificeerd met het HR-label
  107. Dit houdt in dat het rendement van het cvtoestel tijdens cv-bedrijf 107 % (onderwaarde)
  is. Dit betekent dat het cv-toestel energiezuinig
  is, dus lagere energiekosten en beter voor het milieu.
  HRww-label (HRww = Hoog Rendement Warm
  Water)
  Dit cv-toestel beschikt over het HRww-label.
  Het HRww-label geeft aan dat het cv-toestel op
  een zuinige en efficiënte wijze warm water produceert, dus zonder verspilling van energie en water.
  CW-label (CW = Comfort Warm Water)
  Dit cv-toestel draagt een CW-label. Dit is een
  prestatielabel dat aangeeft dat het cv-toestel bij
  de bereiding van warm water voldoet aan bepaalde toepassingsklassen voor Comfort Warm Water.

  Productinformatie | 7
  CW5:


  een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min.
  van 60 °C,  een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste
  7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met
  6 tot 12,5 l/min. bij 40 °C),  het vullen van een bad met 150 liter water van
  40 °C gemiddeld, binnen 10 minuten.

  SV-label (SV = Schonere Verbranding)
  Dit cv-toestel heeft een geavanceerde brander.
  De NOx-uitstoot is hierdoor zo laag mogelijk en
  daardoor voldoet het cv-toestel aan het gaskeurlabel Schonere Verbranding.
  NZ-label (NZ = Naverwarming Zonneboiler)
  Bij een zonne-energiesysteem zorgt de zon deels
  voor opwarming van het water. Wanneer de zon
  niet (fel) genoeg schijnt, dient het tapwater
  naverwarmd te worden.
  Dit cv-toestel voldoet aan de specifieke eisen
  voor die functie en zijn dus voorzien van het
  NZ-label.

  CW3:


  een CW-tapdebiet van tenminste 6 l/min. van
  60 °C,  een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste
  6 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met 6 tot
  10 l/min. bij 40 °C),  het vullen van een bad met 100 liter water van
  40 °C gemiddeld, binnen 12 minuten.

  CW4:


  een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min.
  van 60 °C,  een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste
  7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met
  6 tot 12,5 l/min. bij 40 °C),  het vullen van een bad met 120 liter water van
  40 °C gemiddeld, binnen 11 minuten.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 8

  8 | In bedrijf nemen

  3

  NL

  In bedrijf nemen

  3.1 Overzicht van de
  aansluitingen

  3.2 Gaskraan openen

  5
  1

  12

  1.

  8
  6

  2.

  7

  9 10 11
  7
  3

  2
  4
  Afb. 2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  6 720 646 228-010.1TD

  Overzicht aansluitingen
  gasleiding
  aanvoerleiding
  retourleiding
  warmwaterleiding
  koudwaterleiding
  gaskraan
  serviceafsluiter
  vul- en aftapkraan
  vulkraan
  inlaatcombinatie
  expansievat
  overstortventiel

  6 720 646 228-011.1TD

  Afb. 3

  Gaskraan

  B Druk de gaskraan in en draai deze helemaal
  naar links. (Met de stromingsrichtig mee =
  open)

  3.3 Serviceafsluiters openen

  6 720 646 228-012.1TD

  Afb. 4

  Serviceafsluiters

  B Open, indien aanwezig, de serviceafsluiters.
  (Met de stromingsrichtig mee = open)

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 9

  NL

  3.4

  In bedrijf nemen | 9

  Cv-waterdruk controleren

  3.5 Cv-installatie bijvullen
  Het cv-toestel toont een service- of storingscode
  op de display (Æ par. 8.1, pagina 21) wanneer de
  cv-waterdruk te laag is. Voor een goede werking
  van het cv-toestel is een cv-waterdruk nodig tussen de 1,5 en de 2,0 bar.
  Ga voor het vullen en ontluchten van de cv-installatie als volgt te werk:
  B Stel de kamerthermostaat in op de laagstmogelijke stand.
  B Controleer of het dopje van de automatische
  ontluchter 2 slagen geopend is.

  6 720 646 228-013.1TD

  Afb. 5

  Netstekker insteken

  B Steek de netstekker in de contactdoos.
  B Lees op het display de cv-waterdruk af.

  6 720 614 523-075.3DDC

  6 720 646 228-016.1TD

  Afb. 6

  Aflezen cv-waterdruk

  B Controleer of de cv-waterdruk tussen de
  1,5 en de 2,0 bar ligt.
  B Vul indien nodig de cv-installatie bij
  (Æ par. 3.5).

  Afb. 7

  Automatische ontluchter

  B Verwijder de afdekdop van de vul- en aftapkraan.
  B Sluit de vulslang aan op de vulkraan en vul de
  slang met water.
  B Sluit het andere eind van de vulslang aan op
  de vul- en aftapkraan.
  B Draai de vul-en aftapkraan een kwartslag
  open.
  B Draai de vulkraan open en lees de cv-waterdruk van het display af.
  B Vul de cv-installatie bij tot een druk van 2 bar.
  B Sluit de vulkraan en de vul- en aftapkraan.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 10

  10 | In bedrijf nemen

  NL

  B Ontlucht de cv-installatie. Begin op de laagste
  verdieping van het pand, en ga steeds een verdieping hoger. Hierbij komt een klein beetje
  cv-water vrij. Houd daarom een doek bij de
  hand.

  3.6

  Instellen kamerthermostaat

  B Stel de kamerthermostaat aan de hand van
  zijn gebruikersinstructie op de gewenste temperatuur in.

  9

  12 h

  15

  18

  6

  3

  24 h

  21

  6 720 614 523-024.1TD

  Afb. 8

  Ontluchten radiator

  B Controleer na het ontluchten van de
  cv-installatie opnieuw de cv-waterdruk.
  B Vul zo nodig de cv-installatie bij.
  B Sluit de waterkraan en de vul- en aftapkraan.
  B Verwijder de vulslang. Houd er rekening mee
  dat hier een beetje water bij vrij kan komen.

  6 720 646 230 (2011/01)

  6 720 646 230-01.1TD

  Afb. 9

  Instellen kamerthermostaat • Page 11

  NL

  Bediening | 11

  4

  Bediening

  4.1

  Bedieningspaneel
  Infotoets: informatie.
  In dit menu kunnen actuele metingen en
  meldingen van het cv-toestel worden bekeken.
  1

  2 3

  4

  9

  5

  6 7

  8
  6 720 646 320-02.1TD

  Afb. 10
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  Bedieningspaneel

  resettoets
  schoorsteenvegertoets
  infotoets
  display
  menutoets
  pijltoets omlaag
  pijltoets omhoog
  Service Connector
  LED

  Het cv-toestel is aan de voorzijde voorzien van
  een bedieningspaneel met de volgende toetsen
  (afb. 10):
  Resettoets: herstarten.
  Bij een knipperend display moet het cvtoestel worden herstart. U voert een herstart uit door op de toets
  te drukken
  (Æ par. 8.1 Soorten displaycodes,
  pag. 21).

  y

  Schoorsteenvegertoets
  De schoorsteenvegertoets is bedoeld voor
  de installateur. Hij kan de functie gebruiken voor het uitvoeren van metingen tijdens inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

  B Druk op de toets
  te openen.

  om het Infomenu

  B Gebruik de toetsen P en Q om
  door het menu te lopen. Het menu verdwijnt automatisch nadat u het enige
  tijd niet meer hebt gebruikt (Æ par. 4.3
  Infomenu, pag. 13).
  Display
  Voor nadere uitleg over de weergaven op
  het display en hun betekenis zie par. 4.2
  Symbolen in het display, pag. 12.
  Menutoets: instellingen.
  In dit menu kunnen instellingen aan uw
  wensen worden aangepast.
  B Druk op de toets
  om het Instelmenu te openen. Wijzig de instellingen als
  volgt:

  Zoek met de toetsen P en
  instelling die u wilt wijzigen.

  Q de

  Druk op de toets
  totdat de waarde
  in de display knippert.
  Druk op de toets P of
  waarde te wijzigen.

  Q om de

  Druk kort op de toets
  om de ingestelde waarde te bevestigen.

  (Æ par. 4.4 Instelmenu, pag. 15)
  Service Connector is bedoeld voor de
  ! De
  installateur om de toestelstatus uit te kunnen lezen met de Service Tool.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 12

  12 | Bediening

  NL

  4.2 Symbolen in het display
  In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de
  symbolen die in het display kunnen verschijnen.
  Nadat de netstekker in de contactdoos is gestoken, worden alle symbolen kort weergegeven.
  Symbolen in het display

  C

  Het cv-toestel bevindt zich in schoorsteenvegerbedrijf.

  B

  De brander is actief.

  R

  Het cv-toestel is in bedrijf voor cv.

  S

  Het cv-toestel is in bedrijf voor warm water.

  I

  De cv-pomp draait.

  T

  Dit symbool heeft bij dit cv-toestel geen functie.
  Er is een storing opgetreden of het cv-toestel heeft service
  nodig.

  68.5
  P
  Tabel 2

  Gebruikte symbolen

  6 720 646 230 (2011/01)

  1.5

  Gemeten cv-watertemperatuur [°C].
  Gemeten cv-waterdruk [bar]. Deze weergave gaat knipperen zodra de cv-waterdruk te laag is. • Page 13

  NL

  4.3

  Bediening | 13
  B Verlaat het infomenu en ga terug naar het beginscherm door de toets
  in te drukken.

  Infomenu

  Tabel 3 geeft een overzicht van het infomenu. In
  het infomenu kunnen gegevens worden uitgelezen over de status van het cv-toestel. Ga als volgt
  te werk:
  B Open het infomenu door de toets
  drukken.

  in te

  Zodra gedurende 10 minuten geen
  toets op het bedieningspaneel wordt
  ingedrukt, wordt het infomenu automatisch verlaten en wordt teruggekeerd naar het beginscherm.

  B Gebruik de toetsen P en Q om door het
  menu te lopen en lees de gewenste gegevens
  uit.
  Infomenu
  De tekst “info” wordt kort weergegeven.

  Ingestelde maximale cv-watertemperatuur
  Ingestelde maximale cv-watertemperatuur tijdens cv-bedrijf [°C]. Bij
  een uitgeschakeld cv-bedrijf wordt in het display “OFF” weergegeven.

  Ingestelde warmwatertemperatuur
  Ingestelde warmwatertemperatuur [°C]. Bij een uitgeschakeld warmwaterbedrijf wordt in het display “OFF” weergegeven.

  Q
  Servicecode

  Weergave van een servicecode. Dit scherm wordt alleen weergegeven
  wanneer het cv-toestel service nodig heeft. Voor een compleet overzicht van displaycodes en hun betekenis Æ par. 8.1, pag. 21.

  Q
  Bedrijfs- of storingscode

  Weergave van een bedrijfs- of storingscode. Voor een compleet overzicht van displaycodes en hun betekenis Æ par. 8.1, pag. 21.

  Q
  Tabel 3

  Infomenu

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 14

  14 | Bediening

  NL

  Infomenu
  Gemeten cv-waterdruk

  Q

  Gemeten cv-waterdruk [bar].

  Gemeten cv-watertemperatuur

  Q

  Gemeten cv-watertemperatuur [ºC].

  Gemeten uitstroomhoeveelheid warm water

  Q

  Gemeten uitstroomhoeveelheid warm water [l/min].

  Berekende cv-watertemperatuur
  Door het cv-toestel berekende en benodigde cv-watertemperatuur
  [ºC] tijdens cv-bedrijf R of warmwaterbedrijf S.

  Q
  Gemeten ionisatiestroom

  Q

  Gemeten ionisatiestroom [μA].

  Actueel brandervermogen
  Actueel brandervermogen [%] tijdens cv-bedrijf R of
  warmwaterbedrijf S.

  Q
  Actueel pomptoerental

  Q
  Tabel 3

  Actueel pomptoerental [%].
  Infomenu

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 15

  NL

  4.4

  Bediening | 15
  B Wijzig de instelling met de toetsen
  P en Q .

  Instelmenu

  Via het instelmenu kunnen instellingen van het
  cv-toestel worden aangepast op de warmte- en
  warmwaterbehoefte. Ga als volgt te werk:

  B Druk op de toets
  vestigen.

  Instelmenu openen

  B Druk op de toets
  verlaten.

  B Druk op de toets
  gaan.

  om het instelmenu in te

  B Gebruik de toetsen P en
  menu te lopen.

  om de wijziging te be-

  Instelmenu sluiten

  Q om door het

  Instelling wijzigen
  B Houd de toets
  ingedrukt tot de instelling
  begint te knipperen.

  om het instelmenu te

  Wijzigingen aan instelling in het instelmenu kunnen gevolgen hebben
  op het comfort en juist functioneren
  van het cv-toestel in de cv-installatie.
  Raadpleeg bij twijfel uw installateur
  over het aanpassen van de instellingen.

  In onderstaande tabel worden de fabrieksinstellingen als display-weergaven getoond.
  Instelmenu
  De tekst “menu” wordt kort weergegeven.

  Cv-bedrijf
  Zet het cv-bedrijf aan of uit (Æ par. 5.1).
  Instelling: On = aan, OFF = uit.

  Maximale cv-watertemperatuur
  Stel de maximale cv-watertemperatuur in aan de hand van het type
  cv-installatie. Instelbereik: 30 - 85 °C.

  Q

  Voorbeeldinstellingen:
  40 °C
  vloerverwarming
  75 °C - 85 °C
  radiatoren
  85 °C
  convectoren.

  Maximaal cv-vermogen
  Instelling alleen aanpassen na overleg met uw installateur.
  Pas het maximale cv-vermogen op de cv-installatie aan. Tijdens het
  wijzigen van de instelling wordt het cv-vermogen weergegeven in %.

  Q
  Tabel 4

  Instelmenu

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 16

  16 | Bediening

  NL

  Instelmenu
  Warmwaterbedrijf
  Stel het gewenste warmwatercomfort in.
  Instelling:
  - Comf: hoog comfort, korte wachttijd, onvoordelig gasverbruik.
  - Norm: gemiddeld comfort, goede balans tussen wachttijd en
  gasverbruik.
  - Eco: laag comfort, lange wachttijd maar laag gasverbruik.
  - OFF: het warmwaterbedrijf is uitgeschakeld.

  Q

  Warmwatertemperatuur
  Stel de gewenste warmwatertemperatuur in. Instelbereik: 30 - 60 °C.

  Q

  Let op: Wanneer het cv-toestel als naverwarmer van een zonneboiler
  functioneert, dient de warmwatertemperatuur op 60 °C te worden ingesteld.

  Minimaal pomptoerental
  Instelling alleen aanpassen na overleg met uw installateur.
  Als delen van de cv-installatie onvoldoende warm worden, dan kan het
  minimale pomptoerental worden verhoogd.

  Q

  Wijzig het pomptoerental indien nodig.
  Instelbereik:
  50 %: laagste pomptoerental
  51 - 99 %: gemiddeld pomptoerental
  100 %: hoogste pomptoerental

  Maximaal pomptoerental
  Instelling alleen aanpassen na overleg met uw installateur.
  Wijzig het maximale pomptoerental indien nodig.
  Instelbereik:
  50 %: laagste pomptoerental
  51 - 99 %: gemiddeld pomptoerental
  100 %: hoogste pomptoerental

  Q

  Bij hinderlijke stromingsgeluiden in de cv-installatie kan het maximale
  pomptoerental worden verlaagd.
  Pompnadraaitijd
  Wijzig de pompnadraaitijd.

  Q

  Instelbereik:

  1 - 60 min
  24 uur

  Zie ook par. 5.2 op pagina 18.
  Tabel 4

  Instelmenu

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 17

  NL

  4.5

  Bediening | 17

  Toetsblokkering

  Om het ongewenst wijzigen van de instellingen
  door onbevoegden te voorkomen, kunnen de
  toetsen van het bedieningspaneel worden geblokkeerd. Ga hierbij als volgt te werk:

  6 720 617 779-101.1TD

  Afb. 11

  Toetsblokkering

  Activeren
  B Activeer de toetsblokkering door gedurende
  5 seconden gelijktijdig de toetsen P en Q
  ngedrukt te houden. Het woord “Lock” wordt
  gedurende 5 seconden in het display weergegeven.
  Deactiveren
  B Deactiveer de toetsblokkering door gelijktijdig
  de toetsen P en Q ingedrukt te houden.
  Het woord “Lock” verschijnt in het display.
  Laat de toetsen P en Q los zodra het
  woord “Lock” uit het display is verdwenen.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 18

  18 | Zomer- en winterbedrijf

  5

  Zomer- en winterbedrijf

  5.1

  Zomerbedrijf

  Om in de zomerperiode ongewenst verwarmen
  van de installatie te voorkomen kan het cv-bedrijf
  worden uitgezet.
  B Druk op de menutoets
  om het instelmenu
  in te gaan. De huidige status van het cv-bedrijf
  wordt weergegeven.
  ingedrukt tot de inB Houd de menutoets
  stelling begint te knipperen.
  B Wijzig de instelling met de toetsen
  P en Q van “On” naar “Off”.

  5.2 Winterbedrijf
  Tijdens vorstperiode bestaat de kans op bevriezing van leidingdelen. Om dit te voorkomen kan
  de pompnadraaitijd op “24 uur” worden ingesteld. Zo zal er continu water door de cv-installatie stromen wat de kans op bevriezing aanzienlijk
  verminderd.

  B Stel de nadraaitijd van de pomp in op “24 uur”
  (Æ par. 4.4 Instellen cv-toestel, pagina 15).
  B Controleer of alle radiatorkranen iets geopend
  zijn.

  6 720 646 230 (2011/01)

  NL • Page 19

  NL

  6

  Inspectie en onderhoud | 19

  Inspectie en onderhoud

  De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de milieuvriendelijke werking van de
  cv-installatie.
  B Aanbeveling: voor het juist functioneren van
  het cv-toestel, dient het onderhoud eens per
  2 jaar door een erkend installateur te worden
  uitgevoerd. Sluit hiervoor bij voorkeur een onderhoudscontract af.

  6.1

  Reinigen mantel

  B Reinig de mantel van het cv-toestel uitsluitend
  met een vochtige doek en eventueel met zeep.
  Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen die de lak of kunststofdelen
  kunnen aantasten.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 20

  20 | Energie besparen

  7

  NL

  Energie besparen

  Zuinig verwarmen

  Warmwatercomfort

  Het cv-toestel is zo geconstrueerd dat het gasverbruik en de belasting voor het milieu zo laag mogelijk is en het comfort zo groot mogelijk is.
  De gastoevoer naar de brander wordt geregeld al
  naar het gelang de warmtebehoefte van de
  cv-installatie.
  Het cv-toestel werkt verder met een lage vlam
  wanneer de warmtebehoefte kleiner wordt. In de
  vaktaal heet dit proces “modulerende regeling”.
  Door de modulerende regeling worden temperatuurschommelingen gering en wordt de warmte
  in de ruimtes gelijkmatig verdeeld.
  Zo kan het gebeuren dat het apparaat gedurende
  een lange tijd werkt, maar toch minder gas verbruikt dan een apparaat dat voordurend wordt inen uitgeschakeld.

  Kies een zo laag mogelijk warmwatercomfort dat
  aansluit bij uw warmwatergebruik. Laat u hierbij
  adviseren door uw installateur. Hoe lager het ingestelde warmwatercomfort, des te zuiniger zal
  het cv-toestel omspringen met energie.

  Vloerverwarming
  B Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in dan
  de door de installateur aanbevolen maximale
  aanvoertemperatuur.
  Ventileren
  Ventileer niet door de ramen op een kier te laten
  staan. Hierbij wordt constant warmte aan de
  ruimte onttrokken, zonder dat de kwaliteit van de
  ruimtelucht noemenswaardig wordt verbeterd.
  Het is beter een raam een uur helemaal open te
  zetten.
  B Zet tijdens het ventileren de thermostaat lager.

  6 720 646 230 (2011/01)

  B Zet bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld een
  vakantie, het warmwaterbedrijf uit (OFF)
  (Æ par. 4.4 Instellen cv-toestel, pagina 15).
  Kamerthermostaat
  B Stel de kamerthermostaat overdag één graad
  lager in.
  B Stel de kamerthermostaat een half uur, voordat u gaat slapen of voor langere tijd het huis
  verlaat, laag. • Page 21

  NL

  Displaycodes | 21

  8

  Displaycodes

  8.1

  Soorten displaycodes

  Een displaycode zegt iets over de status van het
  cv-toestel. Displaycodes worden direct in de display weergegeven of zijn via het infomenu op te
  roepen. Ga hierbij als volgt te werk:
  B Open het infomenu (Æ par. 4.3, pag. 13).
  B Ga in het infomenu naar het niveau van de displaycode. Dit kan niveau 3 of 4 zijn.
  B Lees de displaycode uit en zoek de betekenis
  hiervan op (Æ tabel 5).
  Er zijn 3 soorten displaycodes:


  blokkerende storingscode;  vergrendelende storingscode.

  Soort
  code

  B Druk de resettoets (Æ afb. 10, [1], pag. 11) in,
  totdat “rE” in de display wordt weergegeven.
  In veel gevallen zal het cv-toestel na het resetten
  weer normaal functioneren, maar in sommige gevallen is de storing hardnekkig en zal deze eerst
  moeten worden verholpen.
  B Voer de oplossing door om de storing te verhelpen.

  – normale bedrijfscode;  Displaycode

  Zodra een ernstige storing is opgetreden, wordt
  het cv-toestel om veiligheidsredenen uitgeschakeld en vergrendeld. Dit is herkenbaar aan het
  knipperen van de storingscode. Om het cv-toestel te ontgrendelen moet het cv-toestel gereset
  worden. Ga hierbij als volgt te werk:

  B Blijft de storing? Neem dan contact op met de
  installateur en geef het toesteltype en de storingscode door.

  Betekenis

  Oplossing

  --

  200

  Het cv-toestel is in
  bedrijf voor cv.

  Geen actie nodig.

  --

  201

  Het cv-toestel is in
  bedrijf voor warm water.

  Geen actie nodig.

  --

  202

  Het cv-toestel kan zijn
  warmte niet kwijt aan de
  cv-installatie en wacht.
  Controleer of er voldoende radiatoren open staan.
  Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.

  --

  283

  Het cv-toestel is aan het
  starten.

  Geen actie nodig.

  --

  203

  Het cv-toestel staat
  standby, er is geen
  warmtevraag.

  Geen actie nodig.

  --

  284

  Het cv-toestel is aan het
  starten.

  Geen actie nodig.

  --

  270

  Het cv-toestel is aan het
  starten.

  Geen actie nodig.

  Tabel 5

  Displaycodes

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 22

  22 | Displaycodes

  Displaycode

  NL

  Soort
  code

  Betekenis

  Oplossing

  --

  204

  Het cv-toestel kan zijn
  warmte niet kwijt aan de
  cv-installatie en wacht.

  Geen actie nodig.

  E9

  276

  De aanvoersensor heeft
  een temperatuur gemeten die hoger is dan
  95 °C.  E9

  De retoursensor heeft
  een temperatuur gemeten die hoger is dan
  95 °C.

  285  CE

  207

  De cv-waterdruk is te
  laag.

  345

  De sensoren in het
  cv-toestel meten een afwijkende temperatuur.  De sensoren in het
  cv-toestel meten een afwijkende temperatuur.


  EF
  CE

  266

  +
  d4
  Tabel 5

  341

  Displaycodes

  6 720 646 230 (2011/01)

  De sensoren in het
  cv-toestel meten een afwijkende temperatuur

  Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel.
  Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk
  is.
  Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de aanvoersensor. Vervang het onderdeel indien
  nodig.
  Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel.
  Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk
  is.
  Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de retoursensor. Vervang het onderdeel indien
  nodig.
  Controleer de cv-waterdruk en vul zo
  nodig bij.
  Herstart het cv-toestel
  Controleer of er voldoende radiatoren open staan.
  Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
  Herstart het cv-toestel.
  Controleer de cv-waterdruk en vul zo
  nodig bij.
  Controleer of er voldoende radiatoren open staan.
  Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
  Herstart het cv-toestel.
  Controleer of er voldoende radiatoren open staan.
  Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
  Herstart het cv-toestel. • Page 23

  NL

  Displaycodes | 23

  Displaycode

  d4
  E9

  Soort
  code

  213

  224

  Betekenis

  Oplossing

  De sensoren in het
  cv-toestel meten een afwijkende temperatuur.  De sensoren in het
  cv-toestel hebben een te
  hoge temperatuur gemeten.


  EA
  Fd

  227

  +

  231

  H07
  rE
  Tabel 5

  Controleer of er voldoende radiatoren open staan.
  Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
  Herstart het cv-toestel.
  Controleer de cv-waterdruk en vul zo
  nodig bij.
  Controleer of er voldoende radiatoren open staan.
  Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
  Herstart het cv-toestel.  Controleer of de gaskraan is
  geopend.
  Herstart het cv-toestel.

  Tijdens een storing is er
  een korte stroomonderbreking geweest.  Herstart het cv-toestel.

  De cv-waterdruk is te
  laag.  Controleer de cv-waterdruk en vul zo
  nodig bij.

  Een reset van het cv-toestel wordt uitgevoerd.

  Geen actie nodig.

  De brander ontsteekt
  niet.  Displaycodes

  Geen displaycode, wel storing
  Het kan zijn dat er geen displaycode wordt weergegeven, maar dat het cv-toestel niet doet wat u
  verwacht. Controleer dan het volgende:
  B Cv-installatie wordt niet verwarmd.
  – Kijk in het infomenu of er een storingscode
  wordt weergegeven en probeer deze te
  verhelpen.
  – Controleer in het instelmenu de instelling
  van het cv-bedrijf R. Indien “Off”: zet het
  cv-bedrijf op “On”.

  – Controleer in het instelmenu de instelling
  van het warmwaterbedrijf S . Indien
  “Off”: zet het warmwaterbedrijf op “On”.
  – Controleer aan de hand van de gebruikersinstructie de instellingen van de kamerthermostaat.
  Blijft de storing? Neem dan contact op met de installateur en geef het toesteltype en de storingscode door.

  – Controleer aan de hand van de gebruikersinstructie de instellingen van de kamerthermostaat.
  B Warm water blijft koud.
  – Kijk in het infomenu of er een storingscode
  wordt weergegeven en probeer deze te
  verhelpen.

  6 720 646 230 (2011/01) • Page 24

  Bosch Thermotechniek B.V.
  Postbus 379
  7300 AJ Apeldoorn
  Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
  Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44

  6720646230 0001

  www.boschcvketels.nl
  infott@nl.bosch.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch 30 HRC Compact 5 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch 30 HRC Compact 5 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,28 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bosch 30 HRC Compact 5

Bosch 30 HRC Compact 5 Installationsanweisung - Holländisch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info