Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Nederlands - 5
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact voor werkzaamheden aan de machine.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare ge-
breken zoals een losse bevestiging en versleten of
beschadigde onderdelen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoorzie-
ningen niet beschadigd zijn en juist zijn aange-
bracht. Voer voor het gebruik eventueel noodzake-
lijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit.
Wanneer de gazontrimmer ondanks zorgvuldige
productie- en testprocédés toch defect raakt, moet
de reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen worden uitge-
voerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangings-
onderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers
van de machine.
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact voor werkzaamheden aan de machine.
Draadspoel vervangen
Houd de spoelplaat 23 vast.
Draai de spoelafscherming 21 tegen de wijzers van
de klok en verwijder deze.
Neem de lege spoel 25 uit de spoelafscherming.
Steek de draad van de nieuwe of gevulde spoel door
het gat 22 en leg de spoel in de spoelafscher-
ming 21.
Trek ongeveer 9 cm draad uit de spoel.
Plaats de spoel met de spoelafscherming 21 juist op
de spoelplaat (bajonetsluiting), druk de spoel vast
en draai deze vervolgens naar rechts tot aan de aan-
slag.
Spoel met extra sterke snijdraad monteren
Houd de spoelplaat 23 vast.
Draai de spoelafscherming 21 tegen de wijzers van
de klok en verwijder deze.
Plaats de spoel met extra sterke snijdraad 14 in de
juiste positie op de spoelplaat (bajonetsluiting), druk
de spoel omlaag en draai met de wijzers van de klok
mee tot deze vastklikt.
Als de extra sterke snijdraad breekt, verwijdert u
de spoel zoals boven beschreven en plaatst u de
vervangingssnijdraad 13 zoals weergegeven in de
spoel.
Een reserve van extra sterke snijdraden kan op het
apparaat worden bewaard, zoals op de hoofdafbeel-
ding weergegeven.
Draad bijvullen
Verwijder de spoel 25 zoals boven beschreven.
Druk de vasthoudring 27 samen, duw de ring naar
voren en verwijder deze over de kleine diameter van
de spoel.
Snijd ongeveer 8 m draad van de bijvulrol. Duw een
einde in de inkeping van de spoel zodat dit ongeveer
4 mm uitsteekt.
Wikkel de draad netjes, strak, in lagen en in de rich-
ting van de pijl op.
Steek het einde van de draad van binnen door de
sleuf 26 in de vasthoudring 27.
Houd de draad strak en schuif de vasthoudring 27
over de kleine diameter van de spoel.
Breng de spoel aan zoals boven beschreven.
Opmerking: Gebruik alleen Bosch-vervangingssnij-
draad. Dit speciaal ontwikkelde product bezit verbe-
terde snij- en toevoereigenschappen. Een andere
snijdraad leidt tot een slechter werkresultaat.
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact voor werkzaamheden aan de machine.
Maak de buitenkant van de gazontrimmer grondig
schoon met een zachte borstel en een doek. Ge-
bruik geen water en geen oplos- of polijstmiddelen.
Verwijder al het vastzittende gras en deeltjes, in het
bijzonder van de ventilatieopeningen 8.
Leg de machine op de zijkant en reinig de be-
schermkap 10 van binnen. Verwijder vastgekoekt
gras met een stuk hout of plastic.
Hang de kabel op aan de geïntegreerde kabelhaak.
Wikkel de aansluit- en verlengkabel NIET samen om
de kabelhaak en de beschermkap. Als de kabel het
snijmes aanraakt, kan het beschadigd worden.
Hang de kabel ALLEEN op aan de geïntegreerde
kabelhaak.
Onderhoud
Onderhoud van de spoel
M
Na het trimmen.
Machine opbergen
O
N
F 016 L70 621.book Seite 5 Montag, 30. November 2009 3:03 15
53 F 016 L70 621 09.11
53

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info