Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Dansk - 1
Bemærk! Gennemlæs denne vejledning grun-
digt. Gør dig fortrolig med græstrimmerens be-
tjeningsanordninger og korrekte anvendelse.
Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted
til senere brug.
Forklaring af symboler på græstrimmeren
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs betjeningsvejledningen.
Brug beskyttelsesbriller.
Pas på udkastede eller flyvende genstande, der kan
kvæste tilskuere.
Hold tilskuere i sikker afstand fra maskinen.
Sluk for græstrimmeren og tag stikket ud af
stikkontakten, inden græstrimmeren juste-
res, rengøres eller hvis ledningen er sam-
menfiltret og før græstrimmeren forlades
uden opsyn i længere tid. Hold den fleksible
ledning væk fra klippetråden.
Trim ikke græs i regnvejr og lad ikke
græstrimmeren stå udenfor, når det regner.
Brug aldrig græstrimmeren, hvis beskyttelses-
skærmene eller beskyttelsesanordningerne er
beskadiget eller hvis de er taget af.
Inden brug skal strømforsyningskablet hhv. for-
længerledningen kontrolleres for beskadigelser
eller ældning. Hvis kablet beskadiges under brug,
trækkes stikket straks ud af stikdåsen. BERØR
IKKE KABLET, FØR STIKKET ER TRUKKET
UD. Græstrimmeren må ikke benyttes, hvis kab-
let er beskadiget eller slidt.
Undersøg trimmeren for slid eller skader og repa-
rér den efter behov, før den tages i brug og efter
stød/slag.
Betjen ikke græstrimmeren med bare fødder eller
åbne sandaler; brug altid solidt fodtøj og lange
bukser.
Hold forlængerledningen væk fra maskindele, der
kan skære.
Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gen-
nemlæst denne betjeningsvejledning, anvende
græstrimmeren. Lokale regler kan begrænse al-
deren på den person, som må betjene græstrim-
meren. Græstrimmeren skal opbevarees utilgæn-
geligt for børn, når den ikke er i brug.
Dette værktøj må ikke anvendes af personer (inkl.
børn) med fysisk og psysisk reducerede evner
samt forringet syns- og høreevne, eller mang-
lende erfaring og viden, medmindre de overvåges
af en person, der sørger for deres sikkerhed eller
der er instrueret i at håndtere værktøjet.
Sørg for, at børn er under opsyn og sikre, at disse
ikke spiller med værktøjet.
Benyt aldrig græstrimmeren, mens der er nogen,
især børn eller kæledyr, i nærheden.
Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der
sker på andre mennesker eller deres ejendom.
Den roterende tråd skal altid stå helt stille, før den
berøres. Tråden roterer også efter at der er slukket
for græstrimmeren. Dette kan føre til kvæstelser.
Benyt kun græstrimmeren i dagslys eller i god
kunstig belysning.
Undgå at bruge græstrimmeren på vådt græs,
hvor det er muligt.
Græstrimmeren skal altid være slukket, når den
transporteres fra og til arbejdsstedet.
Hold hænder og fødder væk fra den roterende
tråd, når der tændes for græstrimmeren.
Hænder og fødder skal holdes væk fra den rote-
rende tråd.
Denne græstrimmer må aldrig forsynes med en
klippetråd af metal.
Kontrollér og vedligehold græstrimmeren med re-
gelmæssige mellemrum.
Græstrimmeren må kun repareres af autorise-
rede serviceværksteder.
Ventilationsåbningerne skal altid være frie for
græsrester.
Beskyt dig mod kvæstelser fra den isatte kniv, der
skærer tråden af i længden. Drej altid trimmeren
efter påfyldning/efterføring af tråden, så den står
i vandret arbejdsposition, før du tænder for den.
I positionen til kantskæring må tråden ikke efter-
føres og skæres.
Sluk for trimmeren og træk stikket ud af stik-
dåsen:
før man forlader maskinen
før trådspolen udskiftes
hvis kablet har viklet sig ind
før trimmeren rengøres eller før der arbejdes på
trimmeren.
Opbevar trimmeren et sikkert, tørt sted, uden for
børns rækkevidde. Anbring ikke andre genstande
oven på trimmeren.
Udskift slidte eller beskadigede dele for en sikker-
heds skyld.
Sørg for kun at montere reservedele, der er god-
kendt af Bosch.
Sikkerhedsforskrifter
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
56 F 016 L70 621 09.11
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info