Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Svenska - 4
Gräsklippning
Förflytta grästrimmern åt vänster och höger samt
håll härvid trimmern på betryggande avstånd från
kroppen.
Grästrimmern kan effektivt klippa gräs till en längd
på 15 cm. Längre gräs måste klippas i flera steg.
För klippning av högt gräs ska hjulen tas bort (en-
dast ART 30/3000 COMBITRIM).
Klippning av högt gräs/ogräs
Grästrimmern är försedd med en extrastark skär-
tråd; monteringen beskrivs i avsnittet Spolens sköt-
sel.
Vid mycket höga, kraftiga växter ökar den extras-
tarka skärtråden arbetseffekten och ger bättre resul-
tat.
Kanttrimning
För grästrimmern längs gräskanterna. För att und-
vika snabbt slitage av tråden undvik kontakt med
hårda ytor eller murar.
Använd distansskyddsbygeln 9 som styrhjälp (en-
dast ART 30/3000 COMBITRIM finns att få som
tillbehör för ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Klippning kring träd och buskar
Klipp försiktigt kring träd och buskar och se till att
tråden inte kommer i kontakt med dem.
Träd och buskar kan dö om barken skadas.
För att underlätta styrningen använd det justerbara
handtaget och distansskyddsbygeln 9 (endast
ART 30/3000 COMBITRIM finns att få som tillbe-
hör för ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
I läget för kanttrimning (se bild J) får trå-
den inte matas och inte heller skäras av.
Utlösaren 20 kan bli het.
Den roterande tråden slits och kan sedan brista.
Detta märks av att motorn går utan belastning och
att gräset inte klipps.
Tryck den påkopplade grästrimmern mot marken
eller en stadig yta och lyft upp igen (det krävs ett an-
liggningstryck på ca 3 kg). Kopplingen 20 friger nu
skärtråden. Vid varje tryckning matar trådspolen
fram ca 4 cm tråd.
Har tråden brustit fullständigt, tryck två gånger för att
uppnå max klippdiameter.
När tråden överskrider max klippdiameter kapas
den av kniven 24 som är inbyggd i skyddsskär-
men 10.
Innan arbeten utförs på trimmern ska
stickproppen dras ur eluttaget.
Märk: Lång och tillförlitlig drift kan endast garanteras
om följande underhållsarbeten regelbundet utförs.
Undersök högtryckstvätten regelbundet avseende
defekter som t. ex. lös infästning och slitna eller ska-
dade komponenter.
Kontrollera att täckkåpor och skyddsanordningar är
felfria och korrekt monterade. Eventuellt nödvändiga
servicearbeten och reparationer ska utföras innan
maskinen tas i bruk.
Om i grästrimmern trots exakt tillverkning och sträng
kontroll störning skulle uppstå, bör reparation ut-
föras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch-el-
verktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktens artikelnummer som består
av 10 tecken.
Innan arbeten utförs på trimmern ska
stickproppen dras ur eluttaget.
Byte av trådspole
Håll fast spolplattan 23.
Vrid spolskyddet 21 moturs och ta bort det.
Ta bort tomma spolen 25 ur spolskyddet.
Trä tråden på den nya/påfyllda spolen genom hå-
let 22 och placera spolen i spolskyddet 21.
Dra ut ca. 9 cm tråd ur spolen.
Placera spolen med spolskyddet 21 i korrekt läge på
spolplattan (bajonett), tryck ned och vrid sedan åt
höger mot stopp.
Montering av spole med extrastark skärtråd
Håll fast spolplattan 23.
Vrid spolskyddet 21 moturs och ta bort det.
Lägg upp spolen med den extrastarka skärtråden 14
i rätt läge på spolplattan (bajonettlås), tryck ned och
vrid fast den medurs (klick).
Om den extrastarka skärtråden brister, ta bort
spolen enligt beskrivning ovan och sätt in reserv-
skärtråden 13 i spolen enligt bild.
Reservskärtrådar kan hängas upp på trimmern som
huvudbilden visar.
Trådens matning
I
J
K
L
M
Underhåll
Spolens skötsel
M
O
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
65 F 016 L70 621 09.11
65

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info