Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Suomi - 4
Ruohon leikkuu
Liikuttele viimeistelyleikkuria vasemmalle ja oikealle
pitäen sitä riittävällä etäisyydellä kehosta.
Viimeistelyleikkurilla voidaan tehokkaasti leikata
jopa 15 cm korkeaa ruohoa. Pidempi ruoho tulee lei-
kata asteittain.
Irrota pyörät, ennen kuin leikkaat pitkää ruohoa (vain
ART 30/3000 COMBITRIM).
Hyvin pitkän ruohon/rikkaruohon leikkuu
Laite on varustettu erittäin vahvalla leikkuulangalla;
asennus selostetaan kappaleessa Kelan huolto.
Erittäin pitkiä, sitkeitä kasveja leikattaessa, parantaa
erittäin vahva leikkuulanka työtehoa ja antaa parem-
man tuloksen.
Reunanleikkuu
Kuljeta viimeistelyleikkuria pitkin nurmikon reunaa.
Vältä kosketusta kiinteiden pintojen ja muurien
kanssa langan nopean kulumisen estämiseksi.
Käytä paremman ohjattavuuden saavuttamiseksi
kaarnasuojaa 9 apuohjaimena (vain ART 30/3000
COMBITRIM saatavana lisätarvikkeena ART 23/
26/2300/2600 COMBITRIM).
Leikkuu puiden ja pensaiden ympäriltä
Leikkaa varovasti puiden ja pensaiden ympäriltä,
jotta lanka ei kosketa runkoja.
Kasvit voivat kuolla, jos kuori vahingoittuu.
Käytä paremman ohjattavuuden saavuttamiseksi
säädettävää kahvaa ja kaarnasuojaa 9 apuohjai-
mena (vain ART 30/3000 COMBITRIM saatavana
lisätarvikkeena ART 23/26/2300/2600 COMBIT-
RIM).
Älä syötä ja leikkaa lankaa reunanleikkuu-
asennossa (katso kuva J). Laukaisin 20
saattaa kuumeta.
Pyörivä nauha voi kulua tai katketa. Huomaat sen
siitä, että moottori pyörii kuormittamattomana eikä
laite leikkaa ruohoa.
Paina käynnissä oleva viimeistelyleikkuri maata
tai tukevaa pintaa vasten ja päästä taas vapaaksi
(tarvittava paine n. 3 kg). Tällöin laukaisin 20 va-
pauttaa leikkuulangan. Lankakela syöttää jokaisella
painalluksella n. 4 cm lankaa ulos.
Paina kahdesti, jos lanka on kokonaan katkennut,
jotta saisit täyden leikkuuhalkaisijan käyttöösi.
Jos nauhan pituus ylittää suurimman leikkuuhal-
kaisijan, leikkaa suojuksessa 10 oleva terä 24 lan-
gan oikeaan pituuteen.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.
Ohje: Pitkäaikaisen ja luotettavan käytön varmista-
miseksi tulee suorittaa seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisin väliajoin.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole ilmeisiä
puutteita, kuten irtonainen liitos tai kuluneet tahi vau-
rioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja turvalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettuja. Suorita tarvittavat
huolto- ja korjaustoimet ennen käyttöä.
Jos viimeistelyleikkuriin, huolellisesta valmistus- ja
koestusmenetelmästä huolimatta tulee vika, on kor-
jaus annettava Bosch-sähkötyökalut keskushuollon
suoritettavaksi.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilaus-
numero kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.
Lankakelan vaihtaminen uuteen
Pidä kiinni kelalevystä 23.
Irrota kelan kansi 21 kiertämällä sitä vastapäivään.
Poista tyhjä kela 25 kelan kotelosta.
Pujota uuden/täytetyn kelan lanka reiän 22 läpi ja
aseta kela kanteen 21.
Vedä n. 9 cm lankaa ulos kelasta.
Kiinnitä kela kansineen 21 oikealla tavalla kelale-
vylle (pikaliitin), paina alas ja kierrä sitä oikealle vas-
teeseen asti.
Erittäin vahvalla leikkuulangalla varustetun lan-
kakelan asennus
Pidä kiinni kelalevystä 23.
Irrota kelan kansi 21 kiertämällä sitä vastapäivään.
Aseta kela, jossa on erittäin vahva leikkuulanka 14
oikeaan asentoon kelalevyyn (pikasulku), paina sitä
alaspäin ja kierrä myötäpäivään (naksahdus).
Jos erittäin vahva leikkuulanka katkeaa, tulee
kela irrottaa yllä selostetulla tavalla ja varaleikkuu-
lanka 13 asentaa kelaan kuvan osoittamalla tavalla.
Erittäin vahvaa leikkuulankaa voi säilyttää leikku-
rissa varalla pääkuvassa osoitetulla tavalla.
Lisänauhan syöttö
I
J
K
L
M
Huolto
Kelan huolto
M
O
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
77 F 016 L70 621 09.11
77

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info