Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Suomi - 5
Langan täyttäminen
Irrota kela 25 yllä kuvatulla tavalla.
Paina ohjainrengasta 27 yhteen, työnnä sitä eteen-
päin ja nosta pois rengas kelan pienemmän halkai-
sijan yli.
Leikkaa n. 8 m lankaa irti täyttörullasta. Paina lan-
gan pää kelan uraan niin, että n. 4 mm siitä on esillä.
Käämi lanka kelaan siisteissä kerroksissa tiukasti
nuolen suuntaan.
Pujota langan pää sisältäpäin ohjainrenkaan 27
raon 26 läpi.
Pidä lanka kireänä ja pujota ohjainrengas 27 kelaan
sen pienemmän halkaisijan yli.
Asenna kela ylläolevan selostuksen mukaisesti.
Huomio: Käytä vain Bosch-varaleikkuulankoja.
Tämä lanka on kehitetty erityisesti parempia leikkuu-
ja syöttöominaisuuksia varten. Muut langat johtavat
huonompaan työtehoon.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.
Puhdista viimeistelyleikkurin ulkopinta perusteelli-
sesti pehmeällä harjalla tai rievulla. Älä käytä vettä
äläkä liuotin- tai kiillotusaineita. Poista kaikki tarttu-
nut ruoho ja hiukkaset, etenkin tuuletusaukoista 8.
Aseta laite kyljelleen ja puhdista suojus 10 sisäpuo-
lelta. Poista tiukat ruohokertymät puu- tai muovipa-
lasella.
Ripusta sähköjohto leikkurissa olevaan johtokouk-
kuun. ÄLÄ kierrä liitäntä- ja jatkojohtoa sekä johto-
koukun että suojuksen ympäri. Jos sähköjohto kos-
kettaa lankaleikkuria, se saattaa vaurioitua. Ripusta
sähköjohto AINOASTAAN leikkurissa olevaan johto-
koukkuun.
Seuraava taulukko osoittaa vikaoireita ja kertoo mitä on tehtävissä, jos kone joskus reistailee. Ellet taulukon
avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun ottaa yhteyttä huoltopisteeseen.
Huomio: Katkaise laitteelta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
N
Leikkuun jälkeen/säilytys
Vianetsintä
Oire Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Viimeistelyleikkuri ei käy Verkkojännite puuttuu
Verkkopistorasia on viallinen
Jatkojohto vaurioitunut
Varoke on palanut
Tarkista ja liitä jännite
Käytä toista pistorasiaa
Tarkista jatkojohto, vaihda tarvittaessa
uuteen
Vaihda varoke
Viimeistelyleikkuri
käy katkonaisesti
Jatkojohto vaurioitunut
Koneen sisäinen johdotus on viallinen
Tarkista jatkojohto, vaihda tarvittaessa
uuteen Ota yhteys huoltopisteeseen
Ota yhteys huoltopisteeseen
Kone on ylikuormitettu Ruoho on liian korkea Leikkaa asteittain
Laite ei leikkaa Lanka on liian lyhyt/katkennut Syötä lankaa käsin/automaattisesti
Leikkuulankaa ei tule ulos Kela tyhjä
Lanka on sotkeutunut kelalla
Tarkista kela
Käämi tarvittaessa uudelleen
Leikkuulanka katkeaa
yhtenään
Lanka on sotkeutunut kelalla
Viimeistelyleikkuria käytetään väärin
Käämi tarvittaessa uudelleen
Leikkaa vain leikkuulangan kärjellä,
vältä kosketusta kivien, seinien ja mui-
den kiinteiden esineiden kanssa.
Syötä säännöllisesti lisää leikkuulan-
kaa, joten leikkuuleveys säilyisi.
F 016 L70 621.book Seite 5 Montag, 30. November 2009 3:03 15
78 F 016 L70 621 09.11
78

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info