Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 1
Προσοχή! ∆ιαβάστε προσεκτικά τις επµενες
οδηγίες. Εξοικειωθείτε µε την κανονική χρήση
του χλοοκοπτικού. ∆ιαφυλάξτε καλά τις οδηγίες
χειρισµού για ενδεχµενες µελλοντικές
χρήσεις.
Ερµηνεία των συµβλων επάνω στο
χλοοκοπτικ
Γενική υπδειξη ασφάλειας.
∆ιαβάστε ολκληρο το εγχειρίδιο των
οδηγιών χρήσης.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
Προσέχετε, να µην τραυµατιστούν απ
εκσφενδονίζοµενα αντικείµενα τυχν
παρευρισκµενα άτοµα.
Κρατάτε τα παρευρισκµενα άτοµα σε
απσταση απ το µηχάνηµα.
Πριν τη ρύθµιση ή τον καθαρισµ του
µηχανήµατος, σε περίπτωση που
περιπλακεί το καλώδιο ή αν πρκειται
ν’ αφήσετε το χλοοκοπτικ έστω και για
ελάχιστο χρνο ανεπιτήρητο, διακψτε
τη λειτουργία του και βγάλτε το καλώδιο
απ την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο
παροχής ρεύµατος µακριά απ τη
µεσηνέζα.
Μην κβετε υπο βροχή και µην αφήνετε
το χλοοκοπτικ στην ύπαιθρο ταν
βρέχει.
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το χλοοκοπτικ
χωρίς τις καλύπτρες ή χωρίς τις
προστατευτικές διατάξεις ή ταν αυτές
έχουν αφαιρεθεί.
Πριν χρησιµοποιήσετε το καλώδιο παροχής
ρεύµατος ή το καλώδιο επιµήκυνσης ελέγξτε
τα, µήπως παρουσιάζουν συµπτώµατα
βλάβης ή γήρανσης. Αν κατά τη διάρκεια της
εργασίας το καλώδιο χαλάσει βγάλτε το
αµέσως απ την πρίζα. ΜΗΝ ΕΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΙΖΑ. Μη χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ
ταν το καλώδιο είναι χαλασµένο ή σχισµένο.
Ελέγξτε το µηχάνηµα πριν το
χρησιµοποιήσετε καθώς και µετά απ µια
τυχν πρσκρουση/ένα τυχν χτύπηµα για
φθορές ή ζηµιές και, αν χρειαστεί,
επισκευάστε το.
Μη χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ αν είσθε
ξυπλυτοι ή αν φοράτε ανοιχτά πέδιλα.
Φοράτε πάντοτε στερεά υποδήµατα και
µακριά παντελνια.
Κρατάτε το καλώδιο επιµήκυνσης
(την µπαλαντέζα) µακριά απ κοφτερά
εξαρτήµατα.
Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή σε άτοµα που
δεν είναι αξοικειωµένα µε τις παρούσες
οδηγίες να χρησιµοποιήσουν το χλοοκοπτικ.
Εθνικές διατάξεις περιορίζουν ενδεχοµένως
την ηλικία του χρήστη. ∆ιαφυλάγετε το
χλοοκοπτικ, αν αυτ δε χρησιµοποιείται, σε
θέση απρσιτη στα παιδιά.
Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται απ άτοµα
(συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών) που
δεν βλέπουν ή δεν ακούν καλά ή
παρουσιάζουν σωµατικές ή πνευµατικές
ανεπάρκειες καθώς και απ άτοµα που δεν
διαθέτουν σχετικές γνώσεις και πείρα,
εφσον αυτά δεν θα επιτηρούνται απ ένα
για την ασφάλειά τους υπεύθυνο άτοµο ή δεν
θα έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισµ της
συσκευής.
Να επιτηρείτε τα παιδιά και να φροντίζετε να
µην παίζουν µε τη συσκευή.
Μην κβετε ποτέ ταν σε κοντινή απσταση
βρίσκονται άλλα άτοµα, ιδιαίτερα παιδιά, ή
κατοικίδια ζώα.
Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για
ατυχήµατα ή ζηµιές που ενδεχοµένως θα
προκληθούν σε άλλους ανθρώπους ή την
ιδιοκτησία τους.
Περιµένετε να σταµατήσει η
περιστρεφµενη µεσηνέζα την κίνησή της
πριν την εγγίξετε. Η µεσηνέζα συνεχίζει να
περιστρέφεται µετά απ τη διακοπή
λειτουργίας του κινητήρα και µπορεί να
προκαλέσει τραυµατισµούς.
Κβετε πάντοτε υπ το φως της ηµέρας ή
υπ καλ τεχνητ φως.
Μη χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ, κατά το
δυνατ, ταν η χλη είναι υγρή.
∆ιακπτετε τη λειτουργία του χλοοκοπτικού
για να το µεταφέρετε απ/προς την
επιφάνεια εργασίας.
Αποµακρύντε τα χέρια σας και τα πδια σας
απ την περιστρεφµενη µεσηνέζα πριν
θέσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία.
Υποδείξεις ασφάλειας
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
80 F 016 L70 621 09.11
80

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info