Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 2
Μη βάζετε τα χέρια σας και τα πδια σας
κοντά στην περιστρεφµενη µεσηνέζα.
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ σ’ αυτ το
χλοοκοπτικ µεσηνέζες απ µέταλλο.
Ελέγχετε και συντηρείτε το χλοοκοπτικ
τακτικά.
∆ίνετε το χλοοκοπτικ για επισκευή πάντα σ’
ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Service.
Φροντίζετε πάντα, οι σχισµές αερισµού να
παραµένουν ελεύθερες απ κατάλοιπα χλης.
Προσέχετε να µην τραυµατιστείτε απ το
µαχαίρι που κβει τη µεσηνέζα. Μετά το
γέµισµα της µεσηνέζας να γυρίζετε το
χλοοκοπτικ στην οριζντια θέση εργασίας
και κατπιν να το θέτετε σε λειτουργία.
ταν το χλοοκοπτικ βρίσκεται στη θέση για
κοπή των άκρων να µη ρυθµίζετε και να µην
κβετε τη µεσηνέζα.
∆ιακψτε τη λειτουργία και βγάλτε το
καλώδιο απ την πρίζα:
πάντοτε ταν αφήνετε το µηχάνηµα
ανεπιτήρητο
πριν την αντικατάσταση του καρουλιού της
µεσηνέζας
ταν περιπλακεί (µπερδευτεί) το καλώδιο
πριν τον καθαρισµ ή αν διεξάγετε κάποια
εργασία στο µηχάνηµα.
∆ιαφυλάγετε/αποθηκεύετε το µηχάνηµα σ’
εναν ασφαλή, στεγν κι απρσιτο στα παιδιά
χώρο. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείµενα
επάνω στο µηχάνηµα.
Για λγους ασφαλείας αντικαθιστάτε τυχν
φθαρµένα ή χαλασµένα εξαρτήµατα.
Βεβαιωθείτε τι τα ανταλλακτικά είναι απ
την Bosch.
Το µηχάνηµα προορίζεται για την κοπή
γρασιδιού και ζιζανίων κάτω απ θάµνους καθώς
και σε κατηφοριές και άκρες, που δεν µπορούν
να χρησιµοποιηθούν τα κοινά χλοοκοπτικά.
Η χρήση σύµφωνα µε τον προορισµ βασίζεται
σε θερµοκρασία του περιβάλλοντος µεταξύ 0 °C
και 40 °C.
Το εγχειρίδιο αυτ περιέχει οδηγίες σχετικά µε
τη σωστή συναρµολγηση και την ασφαλή
χρήση του µηχανήµατς σας. Η ανάγνωση των
οδηγιών αυτών είναι σηµαντική.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χλοοκοπτικ ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Κωδικς αριθµς 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Ονοµαστική ισχύς [W] 400 450 500
Αριθ. στροφών
χωρίς φορτίο [min
-1
] 12 000 11 500 10 500
Ρύθµιση του
µήκους µεσηνέζας
Pro aυτµατα,
µε πίεση
Pro aυτµατα,
µε πίεση
Pro aυτµατα,
µε πίεση
Ρυθµιζµενη λαβή
Ρύθµιση γωνίας
για την κεφαλή
κοπής/Ρύθµιση για
κοπή σε άκρες
Μεσηνέζα [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
∆ιάµετρος κοπής [cm] 23 26 30
Χωρητικτητα του
καρουλιού [m] 8 8 8
Ιδιαίτερα γερή
µεσηνέζα [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Βάρος (χωρίς
εξαρτήµατα) [kg] 2,7 3,0 3,2
Μνωση / II / II / II
Αριθµς σειράς Βλέπε αριθµ σειράς 16 (πινακίδα κατασκευαστή) στο µηχάνηµα.
Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµ Εισαγωγή
F 016 L70 621.book Seite 2 Montag, 30. November 2009 3:03 15
81 F 016 L70 621 09.11
81

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info