Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 3
Βγάλτε το χλοοκοπτικ προσεκτικά απ τη
συσκευασία κι ελέγξτε, αν υπάρχουν λα τα
παρακάτω εξαρτήµατα:
Χλοοκοπτικ
Προστατευτική καλύπτρα
Pυθµιζµενη λαβή (συναρµολογηµένη)
Τροχοί (µνο ART 30/3000 COMBITRIM)
Τξο προστασίας δένδρων
(µνο ART 30/3000 COMBITRIM)
Ιδιαίτερα γερή µεσηνέζα
Οδηγίες χρήσης
Αν λείπουν εξαρτήµατα ή αν εξαρτήµατα είναι
χαλασµένα σας παρακαλούµε να απευθυνθείτε στον
έµπορ σας.
1 ∆ιακπτης ON/OFF
2 Λαβή
3 Βίδα λαβής
4 Pυθµιζµενη λαβή
5 Κέλυφος σύσφιξης
6 Σωλήνας
7 Κεφαλή κπτη
8 Σχισµή αερισµού
9 Τξο προστασίας δένδρων
(µνο ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Προστατευτική καλύπτρα
11 Τροχοί (µνο ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Πετάλι για ρύθµιση της γωνίας κοπής της
κεφαλής κοπής
13 Ιδιαίτερα γερή µεσηνέζα
14 Καρούλι µε ιδιαίτερα γερή µεσηνέζα
15 Ρευµατολήπτης (φις)**
16 Αριθ. σειράς
**ανάλογα µε την εκάστοτε χώρα
Εξαρτήµατα που απεικονίζονται και περιγράφονται
στις οδηγίες χρήσης δεν είναι υποχρεωτικ
συνοδεύουν πάντοτε το µηχάνηµα!
Ηλεκτρική ασφάλεια
Για λγους ασφαλείας το µηχάνηµά σας
διαθέτει µια προστατευτική µνωση και γι’ αυτ
δε χρειάζεται να γειωθεί. Η τάση λειτουργίας
ανέρχεται σε 230 V AC, 50 Hz (για χώρες εκτς
ΕΕ 220 V, 240 V, ανάλογα µε την εκάστοτε
έκδοση). Χρησιµοποιείτε µνο εγκριµένα
καλώδια επιµήκυνσης. Σχετικές πληροφορίες
σας προσφέρει το αρµδιο για σας κατάστηµα
εξυπηρέτησης πελατών.
Για αύξηση της προστασίας συνιστάται η χρήση
ενς αυτµατου διακπτη διαρροής (FI/RCD)
30 mA. Ο διακπτης αυτς θα πρέπει να
ελέγχεται πριν απ κάθε χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη δική σας, προσωπική
ασφάλεια είναι απαραίτητο, ο ρευµατολήπτης
(φις) 15 που είναι αναρτηµένος στο µηχάνηµα
να είναι συνδεµένος µε το καλώδιο
επιµήκυνσης 17.
Ο συνδετήρας του καλώδιου επιµήκυνσης
πρέπει να αντέχει στον ψεκασµ µε νερ, να
είναι απ ελαστικ ή να φέρει ελαστική
επίστρωση.
Το καλώδιο επιµήκυνσης πρέπει να
χρησιµοποιείται µαζί µ’ ένα στοιχείο αντοχής.
Το ηλεκτρικ καλώδιο πρέπει να ελέγχεται
τακτικά, µήπως παρουσιάζει συµπτώµατα
βλάβης και να χρησιµοποιείται µνο ταν
βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Η επισκευή ενς τυχν χαλασµένου ηλεκτρικού
καλωδίου επιτρέπεται να διεξαχθεί µνο απ
ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Bosch.
Επιτρέπεται µνο η χρήση καλώδιων
επιµήκυνσης κατασκευαστικού τύπου H05VV-F
ή H05RN-F.
Μη συνδέστε το µηχάνηµα στην πρίζα
πριν το συναρµολογήσετε εντελώς.
Συναρµολγηση της προστατευτικής
καλύπτρας
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα 10 και την
κεφαλή κοπής 7.
Αναρτήστε τον προφυλακτήρα στην κεφαλή
κοπής και ωθήστε τον προς τα πίσω.
Πατήστε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω
µέχρι ν’ ασφαλίσει αισθητά (κλικ).
Συναρµολγηση των τροχών
(µνο ART 30/3000 COMBITRIM)
Θέστε τους τροχούς 11 επάνω στη ράβδο
οδήγησης 6.
Συναρµολογήστε τη βίδα 19 και το παξιµάδι
µοχλού 18.
Συσκευασία
Μέρη µηχανήµατος
Για την ασφάλειά σας
Προσοχή! Θέστε το µηχάνηµα εκτς
λειτουργίας και βγάλτε το φις απ την πρίζα
πριν τη ρύθµιση ή τον καθαρισµ, καθώς κι αν
το καλώδιο κοπεί, χαλάσει ή περιπλακεί.
Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του
µηχανήµατος η µεσηνέζα συνεχίζει να
κινείται για µερικά δυετερλεπτα ακµη.
Προσοχή Μην εγγίζετε την περιστρεφµενη
µεσηνέζα.
Συναρµολγηση
A
B1
B2
F 016 L70 621.book Seite 3 Montag, 30. November 2009 3:03 15
82 F 016 L70 621 09.11
82

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info