Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 4
Υπδειξη: Η θέση των τροχών µπορεί να
µεταβληθεί µε λύσιµο του παξιµαδιού
µοχλού 18 και ώθηση στην επιθυµητή θέση.
Οι τροχοί µπορούν να µετακινηθούν προς
τα επάνω και προς τα κάτω κατά µήκος της
ράβδου οδήγησης 6 και να ρυθµιστούν έτσι στο
κατάλληλο ύψος κοπής.
Χρήση της κινητής λαβής
Η κινητή λαβή 4 µπορεί να τεθεί σε
διαφορετικές θέσεις:
Για ν’ αλλάξετε τη θέση της λύστε τη βίδα
λαβής 3 και ρυθµίστε την κινητή λαβή 4.
Σφίξτε πάλι τη βίδα λαβής 3 για να
ασφαλίσετε την κινητή λαβή 4 στη ρυθµισµένη
θέση.
Ρύθµιση µήκους του χλοοκοπτικού
Γυρίστε το κέλυφος σύσφιξης 5 κατά 90°.
Για αύξηση του µήκους τραβήξτε τη ράβδο
οδήγησης προς τα έξω, για µείωση σπρώξτε την
προς τα µέσα. Σφίξτε το κέλυφος σύσφιξης 5.
Ρύθµιση της γωνίας της κεφαλής κοπής:
Για να αλλάξετε τη γωνία κοπής πατήστε µε το
πδι σας το πετάλι 12 και γυρίστε τη ράβδο
οδήγησης 6 στην επιθυµητή θέση.
Αφήστε ελεύθερο το πετάλι 12.
Ρύθµιση για κοπή στις άκρες
Μετακίνηση των τροχών (αν είναι
συναρµολογηµένοι):
Λύστε το παξιµάδι µοχλού 18.
Γυρίστε τους τροχούς 11 κατά 90° πως
φαίνεται στην εικνα.
Σφίξτε το παξιµάδι µοχλού 18.
Ρύθµιση της γωνίας της κεφαλής κοπής:
Πατήστε µε το πδι σας το πετάλι 12.
Θέστε τη ράβδο οδήγησης 6 στην κατώτατη
θέση. Αφήστε πάλι ελεύθερο το πετάλι 12.
Μετακίνηση της κεφαλής κοπής:
Λύστε το κέλυφος 5.
Γυρίστε τη ράβδο οδήγησης 6 κατά 90°, πως
φαίνεται στην εικνα, για να ρυθµίσετε την
κεφαλή κοπής 7 για απλή κοπή/για κοπή στις
άκρες. Σφίξτε πάλι το κέλυφος σύσφιξης 5.
Αποµακρύντε τυχν πέτρες, πεταµένα
ξύλα και άλλα αντικείµενα απ την υπ
κοπή επιφάνεια.
Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του
χλοοκοπτικού η µεσηνέζα συνεχίζει να κινείται
για µερικά δευτερλεπτα ακµη. Περιµένετε να
σταµατήσει να κινείται ο κινητήρας/η µεσηνέζα
πριν θέσετε το µηχάνηµα εκ νέου σε
λειτουργία.
Μη θέτετε το µηχάνηµα εκτς λειτουργίας κι
αµέσως µετά σε λειτουργία.
Θέση σε κι εκτς λειτουργίας
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το διακπτη 1.
Για να διακψετε τη λειτουργία αφήστε το
διακπτη 1 ελεύθερο.
Κοπή χορταριού
Μετακινείτε το χλοοκοπτικ προς τα δεξιά και
προς τα αριστερά, κρατώντας ταυτχρονα
επαρκή απσταση απ το σώµα σας.
Το χλοοοκοπτικ µπορεί και κβει
αποτελεσµατικά χορτάρι ύψους µέχρι 15 cm.
Υψηλτερο χορτάρι κβεται βαθµιαία.
Πριν κψετε ψηλ χορτάρι αφαιρέστε τους
τροχούς (µνο ART 30/3000 COMBITRIM).
Κοπή πολύ ψηλού χορταριού/ζιζανίων
Το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε µια ιδιαίτερα
γερή µεσηνέζα. Η συναρµολγηση
περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση των
καρουλιών».
Για να κψετε πολύ µεγάλα, ανθεκτικά φυτά
η ιδιαίτερα γερή µεσηνέζα αυξάνει την
απδοση κοπής επιφέροντας έτσι καλύτερα
αποτελέσµατα.
Κοπή άκρων
Οδηγείτε το χλοοκοπτικ κατά µήκος της άκρης
του χορτοτάπητα. Προς αποφυγή της ταχείας
φθοράς της µεσηνέζας αποφεύγετε την επαφή
µε στερεές επιφάνειες ή τοίχους.
Για να µπορείτε να οδηγείτε καλύτερα το
µηχάνηµα χρησιµοποιείτε το τξο προστασίας
δένδρων 9 σαν ράβδο οδήγησης (µνο
ART 30/3000 COMBITRIM – διατίθεται σαν
ειδικ εξάρτηµα για το ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM).
Ρύθµιση
B3
C
D
E
F
G
H
Κοπή και κοπή άκρων
I
J
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
83 F 016 L70 621 09.11
83

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info