Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 5
Κοπή γύρω απ δένδρα και θάµνους
Προσοχή ταν κβετε γύρω απ δένδρα και
θάµνους να µην τα εγγίξει η µεσηνέζα.
Τα φυτά µπορεί να µαραθούν, αν χαλάσει ο
φλοις τους.
Για να µπορείτε να οδηγείτε καλύτερα το
µηχάνηµα χρησιµοποιείτε την κινητή λαβή και
το τξο προστασίας δένδρων 9 (µνο ART 30/
3000 COMBITRIM – διατίθεται σαν ειδικ
εξάρτηµα για το ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM).
ταν το χλοοκοπτικ βρίσκεται στη θέση
για κοπή των άκρων (βλέπε εικνα J) να
µη ρυθµίζετε και να µην κβετε τη
µεσηνέζα. Η σκανδάλή 20 µπορεί να
ζεσταθεί υπερβολικά.
Η περιστρεφµενη µεσηνέζα µπορεί να φθαρεί
και να κοπεί. Αυτ το καταλαβαίνετε, ταν ο
κινητήρας περιστρέφεται χωρίς φορτίο και το
χορτάρι δεν κβεται.
Πατήστε τον ευρισκµενο σε λειτουργία
χλοοκπτη επάνω στο έδαφος, ή σε µια άλλη
σταθερή επιφάνεια κι ακολούθως αφήστε τον
ελεύθερο (απαραίτητη πίεση 3 kg περίπου).
Έτσι η σκανδάλη 20 απελευθερώνει τη
µεσηνέζα. Κάθε φορά που ενεργοποιείται η
σκανδάλη το καρούλι αποδεσµεύει 4 cm
µεσηνέζα περίπου.
Αν η µεσηνέζα έχει σπάσει τελείως πιέστε δυο
φορές, για να πετύχετε την πλήρη διατοµή
κοπής.
ταν η µεσηνέζα υπερβεί τη µεγιστη
διατοµή κοπής κβεται απ το ενσωµατωµένο
στην προστατευτική καλύπτρα 10 µαχαίρι 24.
Τραβάτε το φις απ την πρίζα πριν
διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο
το µηχάνηµα.
Υπδειξη: ∆ιεξάγετε τακτικά τις παρακάτω
εργασίες συντήρησης, για να εξασφαλιστεί µια
µακρχρονη και ασφαλής χρήση.
Ελέγχετε τακτικά το µηχάνηµα, µήπως
παρουσιάζει εµφανείς ελλείψεις, π. χ. χαλαρές
συνδέσεις και φθαρµένα ή χαλασµένα
εξαρτήµατα.
Ελέγχετε, αν οι καλύπτρες και οι
προστατευτικές διατάξεις είναι σώες και σωστά
συναρµολογηµένες. Πριν απ κάθε χρήση
διεξάγετε ενδεχοµένως τυχν απαραίτητες
εργασίες συντήρησης ή επισκευής.
Αν παρλες τις επιµεληµένες µεθδους
κατασκευής και ελέγχου το χλοοκοπτικ
σταµατήσει κάποτε, ττε η επισκευή του πρέπει
να ανατεθεί σ’ ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
ηλεκτρικών συσκευών της Bosch.
Οταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες και
ταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά,
παρακαλούµε να αναφέρετε οπωσδήποτε το
10ψήφιο κωδικ αριθµ που υπάρχει στην
πινακίδα κατασκευαστή!
Τραβάτε το φις απ την πρίζα πριν
διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο
το µηχάνηµα.
Αντικατάσταση του καρουλιού της
µεσηνέζας
Συγκρατήστε την πλάκα του καρουλιού 23.
Περιστρέψτε το κάλυµµα του καρουλιού 21 µε
φορά αντίθετη εκείνης των δεικτών του
ρολογιού και αφαιρέστε το.
Αφαιρέστε το άδειο καρούλι 25 απ την
καλύπτρα καρουλιού.
Περάστε τη µεσηνέζα του νέου/γεµάτου
καρουλιού µέσα απ την τρύπα 22 και βάλτε την
στο κάλυµµα του καρουλιού 21.
Τραβήξτε απ το καρούλι περίπου 9 cm
µεσηνέζα.
Τοποθετήστε το καρούλι µαζί µε το κάλυµµα
καρουλιού 21 σωστά επάνω στην πλάκα του
καρουλιού (µπαγιονέτα), πιέστε το λίγο και στη
συνέχεια γυρίστε το προς τα δεξιά µέχρι
αναστολής.
Συναρµολγηση του καρουλιού µε ιδιαίτερα
γερή µεσηνέζα
Συγκρατήστε την πλάκα του καρουλιού 23.
Περιστρέψτε το κάλυµµα του καρουλιού 21 µε
φορά αντίθετη εκείνης των δεικτών του
ρολογιού και αφαιρέστε το.
Τοποθετήστε το καρούλι µε την ιδιαίτερα γερή
µεσηνέζα 14 στη σωστή θέση επάνω στην πλάκα
καρουλιού (σύνδεση µπαγιονέτ), πατήστε το
προς τα κάτω και σφίξτε το γυρίζοντάς το µε
ωρολογιακή φορά (κλικ).
Σε περίπτωση που η ιδιαίτερα γερή
µεσηνέζα σπάσει, αφαιρέστε το καρούλι πως
περιγράφεται πιο πάνω και περάστε την
εφεδρική µασηνέζα 13 στο καρούλι πως
φαίνεται στην εικνα.
Η εφεδρική ιδιαίτερα γερή µεσηνέζα µπορεί να
διαφυλαχθεί στο µηχάνηµα πως φαίνεται στη
εικνα.
Ρύθµιση µήκους της µεσηνέζας
Συντήρηση
K
L
M
Συντήρηση των καρουλιών
M
O
F 016 L70 621.book Seite 5 Montag, 30. November 2009 3:03 15
84 F 016 L70 621 09.11
84

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info