Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 6
Γέµισµα της µεσηνέζας
Αφαιρέστε το καρούλι 25 πως περιγράφτηκε
παραπάνω.
Συµπιέστε το δακτύλιο συγκράτησης 27,
ωθήστε τον προς τα εµπρς και αφαιρέστε τον
πάνω απ τη µικρτερη διατοµή του καρουλιού.
Κψτε περίπου 8 m µεσηνέζα απ το εφεδρικ
καρούλι γεµίσµατος. Πιέστε το ένα άκρο µέσα
στην εγκοπή του καρουλιού κατά τέτοιο τρπο,
ώστε να προεξέχει κατά 4 mm περίπου.
Τυλίξτε την καλά τεντωµένη µεσηνέζα σε
συµµετρικά στρώµατα πως δείχνει το βέλος.
Περάστε το άκρο της µεσηνέζας µέσα απ τη
σχισµή 26 στο δακτύλιο συγκράτησης 27.
Κρατήστε τη µεσηνέζα τεντωµένη και ωθήστε
το δακτύλιο συγκράτησης 27 επάνω απ τη
µικρτερη διατοµή του καρουλιού.
Τοποθετήστε το καρούλι πως περιγράφτηκε
παραπάνω.
Υπδειξη: Χρησιµοποιείτε µνο µεσηνέζες απ
την Bosch. Αυτές διαθέτουν βελτιωµένες
ιδιτητες κοπής και ξαναγεµίσµατος. Άλλες,
διαφορετικές µεσηνέζες οδηγούν σε µειωµένη
απδοση εργασίας.
Τραβάτε το φις απ την πρίζα πριν
διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο
το µηχάνηµα.
Καθαρίστε το εξωτερικ τµήµα του
χλοοκοπτικού ριζικά µε µια µαλακή βούρτσα κι
ένα πανί. Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες ή µέσα
στίλβωσης. Αποµακρύντε ολοσχερώς τα
κολληµένα υπολείµµατα της χλης και τα άλλα
µικροαντικείµενα, ιδιαίτερα απ τις σχισµές
αερισµού 8.
Τοποθετήστε το µηχάνηµα µε την πλευρά στο
δάπεδο και καθαρίστε το εσωτερικ της
προστατευτικής καλύπτρας 10. Αφαιρέστε
τυχν συµπιεσµένα υπολείµµατα της χλης µ’
ένα κοµµάτι ξύλο ή πλαστικ.
Αναρτάτε το καλώδιο στο γάντζο καλωδίου.
ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο και την µπαλαντέζα
µαζί γύρω απ γάντζο καλωδίου και τον
προφυλακτήρα. Το καλώδιο µπορεί να υποστεί
βλάβη αν αγγίξει το µαχαίρι κοπής. Να τυλίγετε
το καλώδιο ΜΟΝΟ στον ενσωµατωµένο γάντζο
καλωδίου.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συµπτώµατα των σφαλµάτων καθώς και πως µπορείτε να τα
εξουδετερώσετε, αν κάποια φορά το µηχάνηµα δε θα εργάζεται άψογα. Απευθυνθείτε στο
συνεργείο σας της εξυπηρέτησης πελατών (Service) αν µ’ αυτν τρπο δεν θα µπορέσετε να
εντοπίσετε και να εξουδετερώστε το πρβληµα.
Προσοχή: Πριν αρχίσετε την αναζήτηση του σφάλµατος διακψτε τη λειτουργία και τραβήξτε το φις
απ την πρίζα.
N
Μετά την κοπή/∆ιαφύλαξη
Αναζήτηση σφαλµάτων
Συµπτώµατα Πιθανή αιτία Θεραπεία
Το χλοοκοπτικ δε
λειτουργεί
Λείπει η τάση δικτύου
Χαλασµένη πρίζα δικτύου
Χαλασµένο καλώδιο επιµήκυνσης
Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια
Ελέγξτε και θέστε σε λειτουργία
Χρησιµοποιήστε µια άλλη πρίζα
Ελέγξτε κι ενδεχοµένως
αντικαταστήστε το καλώδιο
Αλλάξτε την ασφάλεια
Το χλοοκοπτικ κάνει
διακοπές
Χαλασµένο καλώδιο επιµήκυνσης
Χαλασµένη εσωτερική καλωδίωση
του µηχανήµατος
Ελέγξτε κι ενδεχοµένως
αντικαταστήστε το καλώδιο
Απευθυνθείτε στην υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών
Απευθυνθείτε στην υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών
Το µηχάνηµα
υπερφορτίζεται
Πολύ υψηλ χορτάρι Κβετε βαθµιαία
Το µηχάνηµα δεν κβει Πολύ κοντή/σπασµένη µεσηνεζα Ρυθµίστε το µήκος της µεσηνέζας
µε το χέρι/αυτµατα
∆εν προωθείται η
µεσηνέζα
΄Αδειο καρούλι
Μπερδεύτηκε η µεσηνέζα στο
καρούλι
Ελέγξτε το καρούλι
Αν χρειαστεί, ξανατυλίξτε την
F 016 L70 621.book Seite 6 Montag, 30. November 2009 3:03 15
85 F 016 L70 621 09.11
85

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info