Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Eλληνικά - 7
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήµατα και οι
συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται µε
τρπο φιλικ προς το περιβάλλον.
Μνο για χώρες της EΕ:
Μη ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στα απορρίµµατα του σπιτιού σας!
Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία
2002/96/EΚ σχετικά µε τις παλαιές
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές και την µεταφορά της
σε εθνικ δίκαιο, τα άχρηστα ηλεκτρικά
εργαλεία δεν είναι υποχρεωτικ πλέον να
συλλέγονται ξεχωριστά πριν να ανακυκλωθούν
µε τρπο φιλικ προς το περιβάλλον.
Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά
µε την επισκευή και τη συντήρηση του προïνος
σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά.
Λεπτοµερή σχέδια και πληροφορίες για τα
ανταλλακτικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.bosch-pt.com
Η οµάδα συµβούλων της Bosch σας υποστηρίζει
µε ευχαρίστηση ταν έχετε ερωτήσεις σχετικές
µε την αγορά, τη χρήση και τη ρύθµιση των
προϊντων και ανταλλακτικών.
Eλλάδα
Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162
12131 Περιστέρι-Αθήνα
Tel.: +30 (0210) 57 01 200 KENTPO
Tel.: +30 (0210) 57 70 081 83 KENTPO
Fax: +30 (0210) 57 01 263
Fax: +30 (0210) 57 70 080
www.bosch.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: +30 (0210) 57 01 375 378 SERVICE
Fax: +30 (0210) 57 73 607
Οι τιµές µέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν
σύµφωνα µε το πρτυπο 2000/14/EΚ (ύψος
1,60 m, απσταση 1 m).
Η χαρακτηριστική στάθµη θορύβου του
µηχανήµατος εξακριβώθηκε σύµφωνα µε την
καµπύλη Α και ανέρχεται σε: Στάθµη
ακουστικής πίεσης 85 dB(A)· στάθµη
ακουστικής ισχύος 95 dB(A). Ανασφάλεια
µέτρησης K=1 dB.
Φοράτε ωτασπίδες!
Οι συνολικές τιµές κραδασµών (άθροισµα
ανυσµάτων τριών διεθύνσεων) εξακριβώθηκαν
σύµφωνα µε το πρτυπο EN 60335:
Τιµή εκποµπής κραδασµών a
h
=3,5 m/s
2
,
Ανασφάλεια K=2 m/s
2
.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα τι το προϊν που
αναφέρεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά»
εκπληρώνει πλήρως τα εξής πρτυπα ή
κανονιστικά έγγραφα: EN 60335 σύµφωνα µε τις
διατάξεις των οδηγιών 2004/108/EΚ, 98/37/EΚ
(έως 28.12.2009), 2006/42/EΚ (απ 29.12.2009),
2000/14/EΚ.
2000/14/EΚ: Εγγυµαστε στάθµη ακουστικής
έντασης 96 dB(A).
∆ιαδικασία αξιολγησης της ∆ήλωσης
συµβαττητας σύµφωνα µε το παράρτηµα VI.
Κατηγορία προϊντος: 33
Κατονοµαζµενη υπηρεσία δοκιµών: SRL,
Sudbury, England, Nr. 1088
Τεχνικς φάκελος απ: Bosch Lawn and Garden
Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY,
England
Leinfelden, στις 21.10.2009
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Τηρούµε το δικαίωµα αλλαγών
Συµπτώµατα Πιθανή αιτία Θεραπεία
Το σπάσιµο της
µεσηνέζας συνεχίζεται
Μπερδεύτηκε η µεσηνέζα στο
καρούλι
Ο χειρισµς του χλοοκπτη δεν
είναι σωστς
Αν χρειαστεί, ξανατυλίξτε την
Κβετε µνο µε την αιχµή της
µεσηνέζας και αποφεύγετε την επαφή
µε πέτρες, τοίχους και άλλα σταθερά
αντικείµενα. Ρυθµίζετε τακτικά τη
µεσηνέζα για να επιτυγχάνετε
ολκληρο το φάρδος κοπής.
Απσυρση
Service και σύµβουλος πελατών
∆ήλωση συµβατικτητας
F 016 L70 621.book Seite 7 Montag, 30. November 2009 3:03 15
86 F 016 L70 621 09.11
86

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info