Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Polski - 4
W celu zmiany pozycji, poluzowaç ∂rub∑
uchwytu 3 i przestawiç uchwyt 4.
Dokr∑ciç ∂rub∑ uchwytu 3, aby zablokowaç
uchwyt 4 w †ådanej pozycji.
Regulacja d∆ugo∂ci drå†ka podkaszarki
Obrøciç tulej∑ zaciskowå 5 o 90°.
W celu wyd∆u†enia rozsunåç drå†ek, a w celu
skrøcenia zsunåç. Ponownie dokr∑ciç tulej∑
zaciskowå 5.
Ustawienie kåta g∆owicy podkaszarki:
Aby zmieniç kåt ci∑cia, wcisnåç dΩwigni∑ no†nå 12 i
obrøciç drå†ek 6 do †ådanej pozycji.
Zwolniç dΩwigni∑ no†nå 12.
Ustawienie do przycinania kraw∑dzi
Przesunåç kø∆ka (o ile zosta∆y zamontowane):
Zdjåç nakr∑tk∑ motylkowå 18.
Kø∆ka 11 obrøciç o 90°, tak jak to pokazano na
rysunku.
Za∆o†yç i dokr∑ciç nakr∑tk∑ motylkowå 18.
Ustawienie kåta g∆owicy podkaszarki:
Wcisnåç dΩwigni∑ no†nå 12.
Drå†ek prowadzåcy 6 ustawiç w najni†szym
po∆o†eniu. Zwolniç dΩwigni∑ no†nå 12.
Przesuwanie g∆owicy podkaszarki:
Poluzowaç tulej∑ zaciskowå 5.
Obrøciç drå†ek prowadzåcy 6 o 90°, aby ustawiç
g∆owic∑ podkaszarki 7 jak pokazano na rysunka - w
pozycji do podkaszania w pionie ew. do przycinania
kraw∑dzi. Ponownie dokr∑ciç tulej∑ zaciskowå 5.
Przed przyståpieniem do pracy usunåç z
trawnika kamienie, kawa∆ki drewna oraz
inne przedmioty.
Po wy∆åczeniu podkaszarki niç tnåca obraca si∑
jeszcze przez jaki∂ czas. Odczekaç do
ca∆kowitego zatrzymania silnika oraz nici tnåcej
przed ponownym uruchomieniem urzådzenia.
Nie w∆åczaç i nie wy∆åczaç podkaszarki w
krøtkich odst∑pach czasu.
Wƌczenie i wyƌczenie
Wcisnåç i przytrzymaç przycisk 1. Aby wy∆åczyç,
zwolniç przycisk 1.
Podkaszanie trawy
Poruszaç podkaszarkå ruchem wahad∆owym, w
lewå i prawå stron∑, zwracajåc uwag∑, aby trzymaç
urzådzenie z dala od siebie.
Efektywne koszenie trawy podkaszarkå mo†liwe
jest tylko w przypadku trawy nie wy†szej ni† 15 cm.
Wy†szå traw∑ nale†y kosiç stopniowo.
Przed koszeniem d∆u†szej trawy zdjåç kø∆ka (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM).
Podkaszanie bardzo d∆ugiej trawy i chwastøw
Urzådzenie jest wyposa†one w bardzo mocnå niç;
monta† nici jest opisany w cz∑∂ci „Konserwacja szpuliî.
W przypadku d∆ugich ro∂lin o†grubych ∆odygach
nale†y stosowaç specjalnå bardzo mocnå niç, ktøra
zwi∑ksza wydajno∂ç pracy i daje lepsze efekty.
Przycinanie kraw∑dzi
Prowadziç podkaszark∑ wzd∆u† kraw∑dzi trawnika.
Aby zapobiec szybkiemu zu†yciu nici, unikaç
kontaktu z twardymi powierzchniami oraz murkami.
W celu ∆atwiejszego manewrowania urzådzeniem,
nale†y u†yç kab∆åka dystansowego, chroniåcego
kor∑ drzew 9 (tylko ART 30/3000 COMBITRIM –
dla† ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM dost∑pny
jako wyposa†enie dodatkowe).
Podkaszanie wokø∆ drzew i krzewøw
Podkaszajåc traw∑ wokø∆ drzew i krzewøw, nale†y
zachowaç wyjåtkowå ostro†no∂ç i nie dopuszczaç
do ich zetkni∑cia si∑ z wirujåcå niciå tnåcå.
Uszkodzenie kory mo†e spowodowaç
obumarcie drzewa lub krzewu.
W celu ∆atwiejszego manewrowania urzådzeniem,
nale†y u†yç przestawnego uchwytu i kab∆åka
dystansowego, chroniåcego kor∑ drzew 9 (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM - dla ART 23/26/2300/
2600 COMBITRIM dost∑pny jako wyposa†enie
dodatkowe).
W pozycji s∆u†åcej do podkaszania kraw∑dzi
(zob. rys J) nie wolno przycinaç ani
regulowaç nici. Samowyzwalacz 20 mo†e
si∑ rozgrzaç do wysokiej temperatury.
Wirujåca niç mo†e si∑ zu†yç lub zerwaç.
Rozpoznaje si∑ to po tym, †e silnik pracuje bez
obciå†enia, a trawa nie jest przycinana.
Pracujåcå podkaszark∑ przycisnåç do pod∆o†a
lub twardej powierzchni i ponownie unie∂ç
(wymagana si∆a nacisku ok. 3 kg). Wywarcie
nacisku spowoduje, †e wyzwalacz 20 wyd∆u†y niç.
Ka†dorazowe naci∂ni∑cie podkaszarki spowoduje
wyd∆u†enie nici o ok. 4 cm.
W przypadku zerwania nici, nale†y przycisnåç
podkaszark∑ do pod∆o†a dwukrotnie, aby
doprowadziç do podkaszania pe∆nå ∂rednicå.
W przypadku przekroczenia maksymalnej
∂rednicy ci∑cia, niç zostanie skrøcona no†em 24
wbudowanym w pokryw∑ ochronnå 10.
Podkaszanie i przycinanie kraw∑dzi
D
E
F
G
H
I
Regulacja naciågu nici
J
K
L
M
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
97 F 016 L70 621 09.11
97

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info