Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
âesky - 1
Pozor! Proãtûte si peãlivû následující pokyny.
Seznamte se s obsluÏn˘mi prvky a fiádn˘m
pouÏitím strunové sekaãky. Návod k obsluze
bezpeãnû uloÏte pro pozdûj‰í pouÏití.
Vysvûtlivky symbolÛ na strunové sekaãce
V‰eobecné upozornûní na nebezpeãí.
Proãtûte si návod k obsluze.
Noste ochranné br˘le.
Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly
poranûny odmr‰tûn˘mi cizími tûlesy.
V blízkosti stojící osoby drÏte v bezpeãné
vzdálenosti od stroje.
Pfied sefiizováním stroje nebo ãi‰tûním,
pokud se zamotal kabel nebo pokud
strunovou sekaãku necháte i na pouze
krátkou dobu bez dohledu, pak stroj
vypnûte a kabel vytáhnûte ze zásuvky.
Elektrick˘ kabel udrÏujte daleko od struny.
Neseãte za de‰tû nebo nenechávejte
strunovou sekaãku za de‰tû venku.
Strunovou sekaãku nikdy neprovozujte s
po‰kozen˘mi kryty nebo ochrann˘mi pfiípravky
nebo jsou-li tyto odejmuty.
Pfied pouÏitím zkontrolujte elektrick˘ kabel popfi.
prodluÏovací kabel na znaky po‰kození nebo
stárnutí. Pokud se kabel bûhem pouÏívání
po‰kodí, okamÏitû jej vytáhnûte ze zásuvky.
KABELU SE P¤ED JEHO VYTAÎENÍM
NEDOT¯KEJTE. Strunovou sekaãku
nepouÏívejte, je-li kabel po‰kozen˘ nebo
roztrÏen˘.
Pfied pouÏitím a po nárazu stroj zkontrolujte, zda
není opotfiebovan˘ nebo nemá závady a
pfiípadnû je opravte.
Strunovou sekaãku nepouÏívejte bosi nebo v
otevfien˘ch sandálech, noste vÏdy pevnou obuv
a dlouhé kalhoty.
ProdluÏovací kabel drÏte daleko od stfiiÏného
nástroje.
Nikdy nedovolte strunovou sekaãku pouÏívat
dûtem nebo osobám, jeÏ nejsou seznámeni s
tûmito pokyny. Národní pfiedpisy moÏná omezují
vûk obsluhy. Strunovou sekaãku, není-li
pouÏívána, uskladÀujte mimo dosah dûtí.
Tento stroj nesmí b˘t pouÏíván osobami (vãetnû
dûtí), které mají tûlesné, zrakové, sluchové nebo
du‰evní omezení, nebo tûmi, jimÏ chybí
zku‰enosti a znalosti, pokud nebudou pro svoji
bezpeãnost pod dohledem zodpovûdné osoby
nebo nebudou pouãeni o zacházení se strojem.
Dohlédnûte na dûti a zajistûte, aby si se strojem
nehrály.
Nikdy neseãte, nacházejí-li se v bezprostfiední
blízkosti osoby, zvlá‰tû dûti nebo domácí
zvífiata.
Obsluha nebo uÏivatel je zodpovûdn˘ za nehody
a ublíÏení jin˘m osobám nebo jejich majetku.
Poãkejte, aÏ je rotující struna zcela v klidu, neÏ
se jí dotknete. Struna po vypnutí motoru je‰tû
dále rotuje a mÛÏe zpÛsobit poranûní.
Seãte pouze za denního svûtla nebo pfii dobrém
umûlém osvûtlení.
Strunovou sekaãku podle moÏností
neprovozujte, je-li tráva mokrá.
Strunovou sekaãku vypnûte, kdyÏ ji
pfiepravujete od/k pracovní plo‰e.
Pfied zapnutím dejte ruce a nohy pryã od rotující
struny.
Ruce a nohy nedávejte do blízkosti rotující struny.
Nikdy nepouÏívejte do této sekaãky struny z kovu.
Strunovou sekaãku pravidelnû kontrolujte a
udrÏujte.
Strunovou sekaãku nechte opravit pouze
autorizovan˘m servisem.
VÏdy zajistûte, aby vûtrací otvory byly bez
zbytkÛ trávy.
ChraÀte se pfied poranûním od vsazeného noÏe,
kter˘ stfiíhá strunu na pracovní délku. Dfiíve neÏ
sekaãku po doplnûní/dodání struny zapnete,
vÏdy ji otoãte do vodorovné pracovní polohy.
Strunu nedodávejte a nestfiíhejte v poloze pro
seãení na okraji.
Vypnûte a síÈovou zástrãku vytáhnûte ze
zásuvky:
vÏdy, kdyÏ necháte stroj bez dozoru
pfied v˘mûnou strunové cívky
je-li kabel zamotan˘
pfied ãi‰tûním nebo kdyÏ se na strunové
sekaãce pracuje.
Bezpeãnostní pfiedpisy
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
101 F 016 L70 621 09.11
101

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info