Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
âesky - 4
Pfiesunutí hlavy sekaãky:
Uvolnûte svûrné pouzdro 5.
Vodící tyã 6 otoãte o 90°, aby se hlava
sekaãky 7 jak je znázornûno nastavila pro seãení /
seãení na okraji. Svûrné pouzdro 5 opût utáhnûte.
Kameny, volné kousky dfieva a jiné
pfiedmûty odstraÀte ze sekané plochy.
Po vypnutí strunové sekaãky stfiiÏná struna
je‰tû nûkolik sekund dobíhá. Vyãkejte, aÏ je
motor/stfiiÏná struna v klidu, neÏ sekaãku
znovu zapnete.
Nezapínejte a opût nevypínejte sekaãku krátce
po sobû.
Zapnutí a vypnutí
Spínaã 1 stlaãte a drÏte. Pro vypnutí spínaã 1
uvolnûte.
Sekání trávy
Strunovou sekaãkou pohybujte vlevo a vpravo a
pfiitom ji drÏte v dostateãné vzdálenosti od tûla.
Strunová sekaãka mÛÏe efektivnû sekat trávu aÏ
do v˘‰ky 15 cm. Vy‰‰í trávu sekejte postupnû.
Pfied seãením vysoké trávy kola odejmûte (jen
ART 30/3000 COMBITRIM).
Seãení velmi vysoké trávy/plevele
Stroj je vybaven extra silnou stfiiÏnou strunou;
montáÏ je popsána v odstavci „ÚdrÏba cívky“.
U velmi dlouh˘ch, odoln˘ch rostlin zvy‰uje extra
silná stfiiÏná struna pracovní v˘kon a pfiiná‰í lep‰í
v˘sledky.
Seãení na okraji trávníku
Strunovou sekaãku veìte podél okraje trávníku.
Pro zabránûní rychlému opotfiebování struny
zamezte kontaktu s pevn˘m povrchem nebo
zdivem.
Pro lep‰í ovládání pouÏijte jako vodící pomÛcku
distanãní oblouk pro ochranu stromÛ 9 (jen
ART 30/3000 COMBITRIM - jako zvlá‰tní
pfiíslu‰enství k dispozici pro ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM).
Sekání okolo stromÛ a kefiÛ
Pozor pfii sekání okolo stromÛ a kefiÛ, abyste se
nedostali do kontaktu se strunou.
Rostliny mohou odumírat, pokud se po‰kodí
kÛra.
Pro lep‰í ovládání pouÏijte pfiestavitelnou rukoja
distanãní oblouk pro ochranu stromÛ 9 (jen
ART 30/3000 COMBITRIM - jako zvlá‰tní
pfiíslu‰enství k dispozici pro ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM).
Strunu nedodávejte a nestfiíhejte v poloze
pro seãení na okraji (viz obrázek J).
Spou‰tûã 20 mÛÏe b˘t hork˘.
Rotující struna se mÛÏe opotfiebit nebo pfietrhnout.
To se zjistí z toho, Ïe se motor toãí bez zatíÏení a
tráva není sekána.
BûÏící strunovou sekaãku stlaãte proti zemi
nebo pevnému povrchu a opût uvolnûte
(poÏadovan˘ pfiítlak ca. 3 kg). Tím spou‰tûã 20
uvolní stfiiÏnou strunu. Strunová cívka doplní pfii
kaÏdém stlaãení ca. 4 cm struny.
Je-li struna zcela ulomena, stlaãte dvakrát, abyste
udrÏeli pln˘ stfiiÏn˘ prÛmûr.
Pokud struna pfiekroãí maximální stfiiÏn˘
prÛmûr, bude ufiíznuta noÏem 24 zaintegrovan˘m v
ochranném krytu 10.
Pfied kaÏdou prací na stroji vytáhnûte
síÈovou zástrãku.
Upozornûní: Následující údrÏbové práce
provádûjte pravidelnû, aby bylo zaruãeno dlouhé a
spolehlivé pouÏívání.
Pravidelnû kontrolujte stroj na zjevné vady, jako je
volné upevnûní a opotfiebované nebo po‰kozené
díly konstrukce.
Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranné pfiípravky
nepo‰kozené a správnû namontované. Pfied
pouÏitím proveìte pfiípadnû nutnou údrÏbu a opravy.
Pokud i pfies peãlivou v˘robu a zkou‰ky dojde na
strunové sekaãce k poru‰e, nechte opravu provést
v autorizovaném servisu pro elektronáfiadí Bosch.
Pfii v‰ech dotazech a objednávkách náhradních
dílÛ nutnû prosím uveìte desetimístné objednací
ãíslo podle typového ‰títku stroje.
Pfied kaÏdou prací na stroji vytáhnûte
síÈovou zástrãku.
V˘mûna strunové cívky
Desku cívky 23 pevnû podrÏte.
Kryt cívky 21 otoãte proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek a odejmûte.
Prázdnou cívku 25 vyjmûte z krytu cívky.
Strunu nové/doplnûné cívky provléknûte
otvorem 22 a vloÏte ji do krytu cívky 21.
Vytáhnûte pfiibliÏnû 9 cm struny z cívky.
Cívku s krytem cívky 21 nasaìte správnû na desku
cívky (bajonet), zatlaãte a potom otoãte vpravo aÏ
na doraz.
Seãení a seãení na okraji
H
I
J
K
Doplnûní struny
ÚdrÏba
ÚdrÏba cívky
L
M
M
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
104 F 016 L70 621 09.11
104

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info