Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Slovensky - 1
Pozor! Starostlivo si preãítajte nasledujúce
pokyny. Dobre sa oboznámte s obsluÏn˘mi
prvkami strunovej kosaãky a s jej správnym
pouÏívaním. Tento Návod na pouÏívanie
spoºahlivo uschovajte na neskor‰ie pouÏitie.
Vysvetlenie symbolov na strunovej kosaãke
V‰eobecné upozornenie na
nebezpeãenstvo.
Návod na pouÏívanie si starostlivo
preãítajte.
PouÏívajte ochranné okuliare.
Dávajte pozor na to, aby ste pri práci nezranili
blízko stojace osoby odletujúcimi cudzími telesami.
Postarajte sa o to, aby mali osoby stojace v
blízkosti bezpeãn˘ odstup od stroja.
Pred nastavovaním náradia alebo pred
jeho ãistením, keì sa zachytila prívodná
‰núra, alebo keì nechávate elektrickú
strunovú kosaãku hoci len na chvíºu bez
dozoru, strunovú kosaãku vypnite a
vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo
zásuvky. Dbajte na to, aby bola sieÈová
‰núra vÏdy ìaleko od rezacej struny.
Neskoste za daÏìa a nenechávajte
strunovú kosaãku odstavenú za daÏdivého
poãasia vonku.
Nikdy nepouÏívajte strunovú kosaãku vtedy, keì
má po‰kodené niektoré kryty alebo ochranné
prvky, alebo keì sú tieto demontované.
Pred pouÏitím skontrolujte ‰núru sieÈového
prívodu resp. predlÏovaciu ‰núru, ãi na nich nie
sú znaky po‰kodenia alebo starnutia. Keì sa
prívodná ‰núra po‰kodí poãas pouÏívania,
ihneì vytiahnite zástrãku ‰núry zo zásuvky.
NEDOT¯KAJTE SA SIEËOVEJ ·NÚRY SKÔR,
AKO JU ODPOJÍTE ZO ZÁSUVKY.
NepouÏívajte strunovú kosaãku v tom prípade,
keì je prívodná ‰núra po‰kodená alebo
opotrebovaná.
Pred pouÏitím a po údere (spadnutí) náradie
skontrolujte, ãi nie je opotrebované alebo
po‰kodené, a v prípade potreby ho dajte opraviÈ.
Strunová kosaãka sa nesmie pouÏívaÈ naboso
ani s otvoren˘mi sandálmi, vÏdy majte na
nohách pevnú obuv a obleãené dlhé nohavice.
PredlÏovaciu ‰núru drÏte v dostatoãnej
vzdialenosti od rezacieho nástroja.
Nikdy nedovoºte pouÏívaÈ strunovú kosaãku na
trávu deÈom ani Ïiadnym in˘m osobám, ktoré nie
sú dôkladne oboznámené s jej pouÏívaním.
Predpisy niektorej krajiny môÏu prípadne
obmedzovaÈ vek obsluhujúcej osoby. Keì
strunovú kosaãku nepouÏívate, uschovávajte ju
tak, aby nebola dosiahnuteºná pre deti.
Tento prístroj nie je dovolené pouÏívaÈ t˘m
osobám (vrátane detí), ktoré majú telesné
obmedzenia, ktoré majú oslaben˘ zrak,
oslaben˘ sluch alebo sú du‰evne postihnuté,
alebo ktor˘m ch˘bajú skúsenosti a vedomosti,
pokiaº nie pod dohºadom osoby zodpovednej
za ich bezpeãnosÈ alebo v prípade, Ïe boli
zauãené v pouÏívaní tohto prístroja.
Dávajte pozor na deti a postarajte sa o to, aby sa
s t˘mto prístrojom nemohli hrávaÈ.
Nikdy nepouÏívajte strunovú kosaãku vtedy, keì
sa v bezprostrednej blízkosti zdrÏiavajú deti
alebo domáce zvieratá.
Obsluhujúca osoba alebo uÏívateº je
zodpovedn˘ za úrazy a ‰kody spôsobené in˘m
ºuìom alebo na ich vlastníctve.
Skôr ako sa budete dot˘kaÈ rotujúcej struny,
poãkajte, k˘m sa úplne zastaví. Po vypnutí
motora rotuje struna e‰te ìalej a mohla by Vám
spôsobiÈ poranenie.
Strunovú kosaãku pouÏívajte len za denného
svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
Podºa moÏnosti nepouÏívajte strunovú kosaãku
vtedy, keì je tráva mokrá.
Pri prenose/preváÏaní strunovej kosaãky na
miesto pouÏitia alebo späÈ vÏdy vypnite vypínaã.
Pred zapnutím dajte ruky a nohy preã od
rotujúcej struny.
Nedávajte ruky ani chodidlá do blízkosti
rotujúcich súãiastok ani pod ne.
Nikdy nepouÏívajte v tejto strunovej kosaãke
oceºovú strunu.
Strunovú kosaãku pravidelne kontrolujte a
vykonávajte jej údrÏbu.
Strunovú kosaãku dávajte opravovaÈ len v
autorizovan˘ch servisn˘ch opravovniach.
VÏdy zabezpeãte, aby neboli vetracie ‰trbiny
motora zanesené zvy‰kami trávy.
ChráÀte sa pred poranením, ktoré Vám môÏe
spôsobiÈ vloÏen˘ pomocn˘ nôÏ, ktor˘ odsekáva
dÍÏku struny (lanka). Po vloÏení/zavedení struny
(lanka) otoãte kosaãku vÏdy do vodorovnej
pracovnej polohy, aÏ potom ju môÏete zapnúÈ.
V polohe na kosenie pri kraji trávnika
nevykonávajte prísun ani rezanie struny.
Bezpeãnostné pokyny
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
108 F 016 L70 621 09.11
108

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info