Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Slovensky - 3
1 Vypínaã
2 RukoväÈ
3 Skrutka rukoväte
4 Nastaviteºná rukoväÈ
5 Upínacia objímka
6 Rúrka
7 Hlava kosaãky
8 Vetracie ‰trbiny
9 Oblúk na ochranu stromov (platí len pre
ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Ochrann˘ kryt
11 Kolesá (platí len pre
ART 30/3000 COMBITRIM)
12 NoÏn˘ pedál na nastavovanie uhla hlavy
kosaãky
13 Extra hrubá rezacia struna
14 Cievka s extra hrubou rezacou strunou
15 Zástrãka**
16 Sériové ãíslo
**‰pecifické pre danú krajinu
Vyobrazené alebo popísané príslu‰enstvo nepatrí celé
do rozsahu ‰tandardnej dodávky.
Elektrická bezpeãnosÈ
Vበv˘robok je kvôli bezpeãnosti vybaven˘
ochrannou izoláciou a nepotrebuje Ïiadne
uzemnenie. Prevádzkové napätie náradia je
230 V AC (striedav˘ prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo
EÚ 220 V, 240 V – podºa konkrétneho
vyhotovenia). PouÏívajte len predlÏovacie ‰núry
zodpovedajúce predpisom. Bliωie informácie Vám
poskytne Va‰e autorizované servisné stredisko
Bosch.
Na zaruãenie bezpeãnosti odporúãame pouÏívaÈ
ochrann˘ spínaã pri poruchov˘ch prúdoch (FI) s
maximálnym chybov˘m 30 mA. Tento ochrann˘
spínaã treba pred kaÏd˘m pouÏitím prekontrolovaÈ.
UPOZORNENIE: Pre Va‰u bezpeãnosÈ je
potrebné, aby bola zástrãka 15 namontovaná na
náradí spojená s predlÏovacou ‰núrou 17.
Spojenie predlÏovacieho kábla musí byÈ chránené
pred ostrekujúcou vodou, musí byÈ vyrobené z
gumy alebo potiahnuté gumou.
PredlÏovací kábel musí byÈ vybaven˘
odºahãovacími prípravkami pri namáhaní na Èah.
Prívodnú ‰núru treba pravidelne kontrolovaÈ, ãi
nevykazuje znaky po‰kodenia a smie sa pouÏívaÈ
len vtedy, keì je v dobrom stave.
Keì je prívodná ‰núra po‰kodená, smie sa zveriÈ
do opravy len autorizovanému servisnému
stredisku Bosch.
Smú sa pouÏívaÈ len predlÏovacie ‰núry typu
H05VV-F alebo H05RN-F.
Nepripájajte náradie do zásuvky skôr,
ako je kompletne zmontované.
MontáÏ ochranného krytu
Nasaìte ochrann˘ kryt 10 na hlavu kosaãky 7.
Zaháãkujte ochrann˘ kryt na hlave kosaãky a
posuÀte ho smerom dozadu.
Stlaãte ochrann˘ kryt smerom dole tak, aby
zaskoãil (klik).
MontáÏ kolies
(platí len pre ART 30/3000 COMBITRIM)
Kolesá 11 nasaìte na vodiacu tyã 6.
Namontujte skrutku 19 a krídlovú maticu 18.
Upozornenie: Poloha kolies sa dá meniÈ po
uvoºnení krídlovej matice 18 posunutím kolies do
poÏadovanej polohy.
Kolesá sa dajú posúvaÈ pozdæÏ vodiacej tyãe 6
smerom hore alebo dole a nastaviÈ takto na
potrebnú pracovnú v˘‰ku.
PouÏívanie pohyblivej rukoväte
Pohyblivá rukoväÈ 4 sa dá nastavovaÈ do rôznych
polôh.
Ak chcete nastavenú polohu pohyblivej
rukoväte 3 zmeniÈ, uvoºnite skrutku rukoväte 4 a
nastavte rukoväÈ do inej polohy.
Skrutku rukoväte 3 utiahnite, aby ste pohyblivú
rukoväÈ 4 v nastavenej polohe zafixovali.
Nastavenie dæÏky strunovej kosaãky
Upínaciu objímku 5 otoãte o 90°.
Ovládacie prvky
Bezpeãnostné pokyny
Pozor! Vypnite kosaãku a vytiahnite zástrãku
prívodnej ‰núry zo zásuvky vÏdy, keì idete
v˘robok nastavovaÈ alebo ãistiÈ, alebo keì sa
prívodná ‰núra prerezala, po‰kodila alebo
zauzlila.
Po vypnutí kosaãky struna e‰te niekoºko
sekúnd dobieha.
Pozor – nedot˘kajte sa rotujúcej rezacej
struny.
MontáÏ
Nastavenie
A
B1
B2
B3
C
D
F 016 L70 621.book Seite 3 Montag, 30. November 2009 3:03 15
110 F 016 L70 621 09.11
110

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info