Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Slovensky - 4
Ak chcete strunovú kosaãku predæÏiÈ, vodiacu
tyã vytiahnite, ak chcete kosaãku skrátiÈ, vodiacu
tyã zasuÀte. Upínaciu objímku 5 opäÈ utiahnite.
Nastavenie uhla hlavy kosaãky:
Ak chcete zmeniÈ uhol rezu pri kosení, stlaãte
noÏn˘ pedál 12 a nastavte vodiacu tyã 6 do
poÏadovanej polohy.
NoÏn˘ pedál 12 uvoºnite.
Nastavenie na kosenie pri kraji trávnika
Posunutie kolies (pokiaº sú namontované):
Uvoºnite krídlovú maticu 18.
Kolesá 11 otoãte o 90° podºa obrázka.
Utiahnite krídlovú maticu 18.
Nastavenie uhla hlavy kosaãky:
Stlaãte noÏn˘ pedál 12.
Vodiacu tyã 6 nastavte do najniωej polohy.
NoÏn˘ pedál 12 opäÈ uvoºnite.
Prestavenie hlavy kosaãky:
Uvoºnite upínaciu objímku 5.
Vodiacu tyã 6 otoãte o 90°, aby ste mohli hlavu
kosaãky 7 nastaviÈ podºa obrázka na kosenie / na
kosenie pri okraji trávnika. Upínaciu objímku 5 opäÈ
utiahnite.
Z plochy, ktorú budete kosiÈ, odstráÀte
kamene, voºné kúsky dreva a iné
predmety.
Po vypnutí strunovej kosaãky rezacia struna
e‰te niekoºko sekúnd dobieha. Skôr ako
zapnete kosaãku znova, poãkajte, k˘m sa
motor/rezacia struna celkom zastaví.
Nezapínajte a nevypínajte kosaãku krátko za
sebou.
Zapnutie a vypnutie
Stlaãte vypínaã 1 a podrÏte ho stlaãen˘. Na
vypnutie kosaãky uvoºnite vypínaã 1.
Kosenie trávy
Pohybujte strunovú kosaãku doºava a doprava a
drÏte ju pritom v dostatoãnej vzdialenosti od svojho
tela.
Strunová kosaãka môÏe efektívne kosiÈ trávu do
v˘‰ky 15 cm. Vy‰‰iu trávu koste po ãastiach.
Pred kosením vysokej trávy demontujte kolesá (len
typ ART 30/3000 COMBITRIM).
Kosenie veºmi vysokej trávy / buriny
Toto náradie je vybavené extra hrubou rezacou
strunou; montáÏ je popísaná v odseku „ÚdrÏba
cievky“.
V prípade kosenia veºmi dlh˘ch a húÏevnat˘ch
bylín dosiahnete pomocou extra hrubej rezacej
struny zv˘‰en˘ v˘kon kosaãky a dospejete k
lep‰ím v˘sledkom.
Kosenie okrajov trávnika
Veìte strunovú kosaãku pozdæÏ okraja trávnika.
Aby ste sa vyhli r˘chlemu opotrebovaniu rezacej
struny, vyh˘bajte sa kontaktu spevn˘m povrchom
alebo smúrom.
Na lep‰ie ovládanie pouÏite ako vodiacu pomôcku
oblúk na ochranu stromov 9 (len typ ART 30/3000
COMBITRIM – k dispozícii ako príslu‰enstvo pre
typ ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Kosenie okolo stromov a kríkov
Pri kosení okolo stromov a kríkov buìte opatrn˘,
aby ste sa nedostali do kontaktu so strunou.
Keì sa na drevit˘ch rastlinách po‰kodí kôra,
môÏu odumrieÈ.
Na lep‰ie ovládanie pouÏite ako vodiacu pomôcku
oblúk na ochranu stromov 9 (len typ ART 30/3000
COMBITRIM – k dispozícii ako príslu‰enstvo pre
typ ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
V polohe na kosenie pri kraji trávnika
(pozri obrázok J) nevykonávajte prísun
ani rezanie struny. SpúäÈ 20 sa môÏe
veºmi zahriaÈ.
Rotujúca struna sa môÏe opotrebovaÈ alebo
odtrhnúÈ. To zbadáte podºa toho, Ïe sa motor otáãa
bez zaÈaÏenia a kosaãka trávu nekosí.
BeÏiacu kosaãku pritlaãte o zem alebo o inú
pevnú podloÏku a opäÈ ju uvoºnite (potrebn˘ prítlak
cca. 3 kg dosiahnete jemn˘m klepnutím). T˘m sa
uvoºní uvoºÀovací mechanizmus 20 rezacej struny.
Pri kaÏdej takejto manipulácii s cievkou struny sa
pracovná dæÏka struny predæÏi o cca. 4 cm.
Keì sa struna úplne odtrhla, treba pritlaãiÈ dvakrát,
aby sa dosiahol pln˘ priemer rezu.
Keì je vlákno dlh‰ie ako maximálny priemer
rezu, nôÏ 24 zabudovan˘ do ochranného krytu 10
ho odreÏe.
Pri kaÏdej práci na náradí vytiahnite
zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky.
Upozornenie: Pravidelne vykonávajte nasledujúce
práce na údrÏbe v˘robku, aby bola zabezpeãili jeho
dlhodobé a spoºahlivé pouÏívanie.
Náradie pravidelne kontrolujte, ãi nemá viditeºné
poruchy, ako napr. uvoºnené spoje, alebo
opotrebované prípadne po‰kodené súãiastky.
Kosenie trávy a vyká‰anie okrajov
E
F
G
H
I
Prísun struny
ÚdrÏba
J
K
L
M
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
111 F 016 L70 621 09.11
111

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info