Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Slovensky - 5
Skontrolujte, ãi sú nepo‰kodené kryty a ochranné
prvky a ãi správne namontované. Pred pouÏitím
vykonajte prípadne potrebnú údrÏbu alebo opravu
kosaãky.
Ak by strunová kosaãka napriek starostlivej v˘robe
a kontrole predsa len prestala niekedy fungovaÈ,
treba daÈ opravu vykonaÈ niektorej autorizovanej
servisnej opravovni elektrického náradia Bosch.
Ak poÏadujete informácie, alebo objednávate
náhradné súãiastky, uveìte prosím
bezpodmieneãne 10-miestne objednávacie ãíslo
podºa typového ‰títku náradia.
Pri kaÏdej práci na náradí vytiahnite
zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky.
V˘mena cievky na strunu
PridrÏte podloÏku cievky 23.
Kryt cievky 21 otoãte proti smeru pohybu
hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ho.
Prázdnu cievku 25 vyberte z krytu cievky.
Strunu novej cievky/cievky s novou strunou
prevleãte cez otvor 22 a vloÏte ju do krytu
cievky 21.
Vytiahnite z cievky pribliÏne 9 cm struny.
Cievku s krytom cievky 21 správne nasaìte na
podloÏku cievky (bajonetové spojenie), pritlaãte a
potom otoãte smerom doprava aÏ na doraz.
MontáÏ cievky s extra hrubou rezacou strunou
PridrÏte podloÏku cievky 23.
Kryt cievky 21 otoãte proti smeru pohybu
hodinov˘ch ruãiãiek a vytiahnite ho.
Cievku s extra hrubou rezacou strunou 14 zaloÏte
do správnej polohy na platniãku cievky (bajonetov˘
uzáver), stlaãte ju smerom dole a pootoãte v smere
pohybu hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ zaskoãí (klik).
Ak sa extra hrubá rezacia struna pretrhne,
demontujte cievku podºa popisu vy‰‰ie a vloÏte do
cievky náhradnú rezaciu strunu 13 podºa obrázka.
Rezervná extra hrubá rezacia struna sa dá
uschovávaÈ na náradí, ako to ukazuje hlavn˘
obrázok.
DopæÀanie struny
Demontujte cievku 25 podºa popisu v texte vy‰‰ie.
PridrÏiavací krúÏok 27 stlaãte dohromady, posuÀte
smerom dopredu a cez men‰í priemer cievky ho
demontujte.
Zo zásobnej cievky odreÏte cca. 8 m struny. Jeden
koniec zatlaãte do zárezu cievky tak, aby vyãnieval
cca. 4 mm.
Strunu poriadne naviÀte v smere ‰ípky tak, aby
bola napnutá.
Koniec vlákna prevleãte zvnútra cez ‰trbinu 26 v
pridrÏiavacom krúÏku 27.
Strunu majte napnutú a pridrÏiavací krúÏok 27
nasuÀte na men‰í priemer cievky.
ZaloÏte cievku podºa popisu v texte vy‰‰ie.
Upozornenie: PouÏívajte len náhradné struny
Bosch. Tieto ‰peciálne vyvinuté cievky vykazujú
zlep‰ené vlastnosti pri kosení a podávaní struny.
Iné rezacie struny vedú k hor‰ím pracovn˘m
v˘sledkom.
Pri kaÏdej práci na náradí vytiahnite
zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky.
Vonkaj‰ok strunovej kosaãky dôkladne vyãistite
mäkkou kefou a vyutierajte handrou. NepouÏívajte
pritom vodu ani rozpú‰Èadlá ani Ïiaden le‰tiaci
prostriedok. OdstráÀte v‰etky zvy‰ky uchytenej
trávy a iné drobné neãistoty, predov‰etk˘m z
vetracích ‰trbín 8.
PoloÏte náradie na bok a vyãistite ochrann˘ kryt 10
vnútri. Utlaãené zvy‰ky trávy alebo rastlín
odstráÀte pomocou kúska dreva alebo plastu.
Prívodnú ‰núru zaveste do integrovaného háãika
na zavesenie ‰núry. Prívodnú a predlÏovaciu ‰núru
NENAVÍJAJTE dohromady okolo háãka a
ochranného krytu. Keì sa prívodná ‰núra dot˘ka
noÏa, môÏe dôjsÈ k jej po‰kodeniu. SieÈovú ‰núru
ve‰ajte LEN na integrovan˘ háãik.
ÚdrÏba cievky
M
O
N
Po pokosení/uschovanie
F 016 L70 621.book Seite 5 Montag, 30. November 2009 3:03 15
112 F 016 L70 621 09.11
112

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info