Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Slovensky - 6
V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e
náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa
na svoju autorizovanú servisnú opravovÀu Bosch.
Upozornenie: Pred vyhºadávaním poruchy náradie vypnite a jeho zástrãku vytiahnite zo zásuvky.
Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal
treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie.
Len pre krajiny EÚ:
Neodhadzujte ruãné elektrické
náradie do komunálneho odpadu!
Podºa Európskej smernice
2002/96/ES o star˘ch elektrick˘ch a
elektronick˘ch v˘robkoch a podºa jej
aplikácií v národnom práve sa musia
uÏ nepouÏiteºné elektrické produkty zbieraÈ
separovane a daÈ na recykláciu zodpovedajúcu
ochrane Ïivotného prostredia.
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky
t˘kajúce sa opravy a údrÏby Vá‰ho produktu ako aj
náhradn˘ch súãiastok. RozloÏené obrázky a
informácie k náhradn˘m súãiastkam nájdete aj na
web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradenskej sluÏby pre zákazníkov Bosch
Vám rád pomôÏe aj pri problémoch t˘kajúcich sa
kúpy a nastavenia produktov a príslu‰enstva.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Hºadanie porúch
Symptómy MoÏné príãiny Odstránenie poruchy
Strunová kosaãka
nebeÏí
V˘padok sieÈového napätia
Zásuvka elektrickej siete je chybná
PredlÏovacia ‰núra je po‰kodená
Poistka vypadla
Skontrolujte a zapnite
PouÏite inú zásuvku
Prekontrolujte prívodnú ‰núru,
prípadne ju vymeÀte
VymeÀte poistku
Strunová kosaãka beÏí s
preru‰eniami
PredlÏovacia ‰núra je po‰kodená
Vnútorná kabeláÏ kosaãky je
poru‰ená
Prekontrolujte prívodnú ‰núru,
prípadne ju vymeÀte Vyhºadajte
autorizovanú servisnú opravovÀu
Vyhºadajte autorizovanú servisnú
opravovÀu
Náradie je preÈaÏené Tráva je príli‰ vysoká Koste po ãastiach
Náradie nekosí Struna je príli‰ krátka/odlomená Strunu posuÀte manuálne/
automaticky
Rezacia struna sa
neprivádza
Cievka je prázdna
Struna je v cievke zamotaná
Skontrolujte cievku
V prípade potreby znova naviÀte
Rezacia struna sa ìalej
láme
Struna je v cievke zamotaná
Kosaãka nie je pouÏívaná korektne
V prípade potreby znova naviÀte
Koste len hrotom rezacej struny,
vyh˘bajte sa kontaktu s kameÀmi,
stenami a s in˘mi pevn˘mi
predmetmi. Strunu pravidelne
podávajte, aby ste zachovávali plnú
‰írku rezu kosaãky.
Likvidácia Servisné stredisko a poradenská
sluÏba pre zákazníkov
F 016 L70 621.book Seite 6 Montag, 30. November 2009 3:03 15
113 F 016 L70 621 09.11
113

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info