Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Magyar - 1
Figyelem! Gondosan olvassa el a következœ
elœírásokat. Ismerkedjen meg a kezelœelemekkel
és a fæszegély-nyíró elœírásszeræ használatával.
Œrizze meg biztos helyen a késœbbi
használathoz a Kezelési Utasítást.
A fæszegély-nyírón található szimbólumok
magyarázata
Általános tájékoztató a veszélyekrœl.
Olvassa el végig a Kezelési Utasítást.
Viseljen védœszemüveget.
Ügyeljen arra, hogy a berendezésbœl kirepülœ
idegen anyagok ne sebesíthessék meg a a közelben
álló személyeket.
Gondoskodjon arról, hogy a közelben álló
személyek a berendezéstœl biztonságos
távolságban maradjanak.
A berendezésen végzett beállítások elœtt,
ha a kábel beakadt valamibe, vagy ha a
fæszegély-nyírót csak rövid idœre felügyelet
nélkül hagyja, kapcsolja ki a berendezést és
húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból. Tartsa távol az
áramvezetœ kábelt a vágóhuzaltól.
Ne nyírjon füvet esœben és ne hagyja a
fæszegély-nyírót esœs idœben a szabadban.
Sohase üzemeltesse a fæszegély-nyírót
megrongálódott fedéllel vagy biztonsági
berendezésekkel, vagy ha ezeket levették a
berendezésrœl.
Használat elœtt ellenœrizze a hálózati, illetve
hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajta
megrongálódás vagy öregedés jelei. Ha a kábel
használat közben megrongálódik, azonnal húzza
ki a dugaszolóaljzatból. Né érjen hozzá a
kábelhez, MIELŒTT KIHÚZTA A CSATLAKOZÓ
DUGÓT A DUGASZOLÓ ALJZATBÓL. Ne
használja a fæszegély-nyírót, ha a kábel
megrongálódott vagy elkopott.
Használat elœtt és ha a berendezést egy ütés
érte, ellenœrizze, nem használódott-e el és nem
rongálódott-e meg a berendezés. Szükség
esetén javíttassa meg.
Sohase használja a fæszegély-nyírót mezítláb,
vagy nyitott szandálban, viseljen mindig stabil
lábbelit és hosszú nadrágot.
Tartsa távol a hosszabbító kábelt a
vágószerszámtól.
Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy ezen
elœírásokat nem ismerœ személyeknek, hogy a
fæszegély-nyírót használják. Az Ön országában
érvényes elœírások lehet hogy korlátozzák a
kezelœ korát. A fæszegély-nyírót használaton
kívül gyermekek számára nem elérhetœ módon
kell tárolni.
Ezt a berendezést olyan személyek (beleértve a
gyerekeket is) nem használhatják, akik testileg,
szellemileg korlátozottak, vagy korlátozott a látó-
és hallóképességük, vagy akik nem
rendelkeznek megfelelœ tapasztalattal vagy
tudással, hacsak nem állnak egy a
biztonságukért felelœs személy felügyelete alatt,
vagy pedig nem képezték ki œket megfelelœen a
berendezés használatára.
Ügyeljen a gyerekekre, és gondoskodjon arról,
hogy azok ne játszhassanak a berendezéssel.
Sohase dolgozzon a berendezéssel, ha
személyek, mindenek elœtt gyerekek vagy
háziállatok, tartózkodnak a közvetlen közelében.
A más személyek által elszenvedett balesetekért,
illetve a más tulajdonában keletkezett károkért a
kezelœ vagy felhasználó felel.
Várjon, amíg a forgó huzal teljesen leáll, mielœtt
hozzáérne. A huzal a berendezés kikapcsolása
után egy ideig még tovább forog és sérüléseket
okozhat.
Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges
megvilágítás mellett nyírjon füvet.
A fæszegély-nyírót nedves fæben lehetœség
szerint ne használja.
Kapcsolja ki a fæszegély-nyírót, amikor azt a
megmunkálandó felülethez szállítja, vagy onnan
elszállítja.
A bekapcsolás elœtt húzza el a kezét és a lábát a
forgó huzaltól.
Ügyeljen arra, hogy a keze és a lába ne kerüljön
a forgó huzal közelébe.
Ehhez a fæszegély-nyíróhoz sohase használjon
fém vágóhuzalt.
A fæszegély-nyírót rendszeresen ellenœrizze és
tartsa karban.
A fæszegély-nyírót csak erre feljogosított
javítómæhelyekben szabad javíttatni.
Biztonsági figyelmeztetések
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
115 F 016 L70 621 09.11
115

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info