Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Magyar - 2
Mindig gondoskodjon arról, hogy a
szellœzœnyílások szabadon maradjanak a
fæmaradványoktól.
Ügyeljen arra, hogy a behelyezett kés, amely a
vágóhuzalt méretre vágja, ne okozhasson
sérüléseket. A huzal betöltése/utántöltése után
azonnal állítsa nyírófejet a vízszintes
munkavégzési helyzetbe, mielõtt bekapcsolná.
A gyepszélnyírási helyzetben ne vezesse utána
és ne vágja le a vágóhuzalt.
Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a
dugaszolóaljzatból a hálózati csatlakozó
dugót:
minden esetben, amikor a berendezést felügyelet
nélkül hagyja
a huzaltekercs kicserélése elœtt
ha a kábel összecsomózódott
a tisztítás elœtt, vagy ha a fæszegély-nyírón
valamilyen munkát akar végezni.
A berendezést egy biztonságos, száraz
helységben, a gyerekek által el nem érhetœ
helyen tárolja. Ne tegyen más tárgyakat a
berendezésre.
Az elkopott vagy megrongálódott alkatrészeket
biztonsági meggondolásokból cserélje ki.
Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként
csak Bosch gyártmányú alkatrészeket
használjanak.
A készülék a bokrok alatt, lejtœkön és széleken
történœ fæ- és gyomnyírásra szolgál, ahol ezekhez
egy fænyírógéppel nem lehet hozzáférni.
A rendeltetésszeræ használat egy 0 °C és 40 °C
közötti környezeti hœmérsékletre vonatkozik.
Ez a kézikönyv az Ön berendezésének helyes
összeszerelésére és biztonságos használatára
vonatkozó elœírásokat tartalmazza. Igen fontos,
hogy gondosan elolvassa ezeket az elœírásokat.
Óvatosan vegye ki a fæszegély-nyíró a
csomagolásból és ellenœrizze, hogy az alábbi
alkatrészek teljes mértékben megvannak-e:
Mæszaki Adatok
Fæszegély-nyíró ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Rendelési szám
3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Névleges
teljesítményfelvétel [W] 400 450 500
Üresjárati
fordulatszám [perc
-1
] 12 000 11 500 10 500
A huzal utánvezetése Pro lépésenkénti
felcsavaró automatika
Pro lépésenkénti
felcsavaró automatika
Pro lépésenkénti
felcsavaró automatika
Beállítható helyzetæ
fogantyú
A nyírófej szögének
beállítása/beállítás
gyepszélnyíráshoz
Vágóhuzal [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Vágási átmérœ [cm] 23 26 30
A huzaltekercs
kapacitása [m] 8 8 8
Extra-erœs vágóhuzal [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Tömeg (külön
tartozékok nélkül) [kg] 2,7 3,0 3,2
Védelmi osztály
/ II / II / II
Gyári szám Lásd a 16 gyári számot (típustábla) a berendezésen.
Rendeltetésszeræ használat Bevezetés
A szállítmány tartalma
F 016 L70 621.book Seite 2 Montag, 30. November 2009 3:03 15
116 F 016 L70 621 09.11
116

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info