Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Magyar - 3
Fæszegély-nyíró
Védœburkolat
Beállítható fogantyú (felszerelve)
Kerekek (csak ART 30/3000 COMBITRIM)
Fa-védœkengyel (csak
ART 30/3000 COMBITRIM)
Extra-erœs vágóhuzal
Kezelési Utasítás
Ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy megrongálódott,
forduljon ahhoz a kereskedœhöz, akinél a készüléket
vásárolta.
1 Be-/kikapcsoló
2 Fogantyú
3 Fogantyúcsavar
4 Beállítható fogantyú
5 Szorítóhüvely
6 Csœ
7 Nyírófej
8 Szellœzœnyílás
9 Fa-védœkengyel (csak
ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Védœburkolat
11 Kerekek (csak ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Lábpedál a nyírófej szögének beállítására
13 Extra-erœs vágóhuzal
14 Tekercs, extra-erœs vágóhuzalllal
15 Hálózati csatlakozó dugó**
16 Gyári szám
**az alkalmazási országtól függ
Az ábrákon látható, vagy a szövegben leírásra kerülœ
tartozékok részben nem képezik a szállítás terjedelmét.
Elektromos biztonsági elœírások
Az Ön kéziszerszáma biztonsági
meggondolásokból védœszigeteléssel van ellátva és
földelésre nincs szüksége. Az üzemi feszültség
230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban a
kiviteltœl függœen 220 V, 240 V). Csak
engedélyezett hosszabbító kábelt használjon.
További információkat az erre feljogosított
vevœszolgálattól kaphat.
A nagyobb biztonság érdekében célszeræ a
berendezést egy legfeljebb 30 mA leoldási áramú
hibaáram-kapcsolón (RCD) keresztül csatlakoztatni
a villamos hálózathoz. Ezt a hibaáram-kapcsolót
minden egyes használatbavétel elœtt ellenœrizni kell.
Figyelem: A 15 berendezésre szerelt csatlakozó
dugót az Ön biztonsága érdekében össze kell
kapcsolni a 17 hosszabbító kábellel.
Csak fröccsenœ víz ellen védett kivitelæ, gumiból
készült, vagy gumival bevont hosszabbító
csatlakozót szabad használni.
A hosszabbító kábelhez egy húzásmegszüntetœt
kell használni.
A csatlakozó vezetéket rendszeresen ellenœrizni
kell, nem észlelhetœk-e rajta rongálódások; és csak
jó állapotban szabad használni.
Az éles vágóélek által okozható sérülések
megelœzésére viseljen mind a szerelés és
megfeszítés, mind az utána következœ ellenœrzés
során védœkesztyæt.
Csak a H05VV-F vagy H05RN-F kivitelnek
megfelelœ hosszabbító kábelt szabad használni.
Ne csatlakoztassa a berendezést egy
dugaszolóaljzathoz, amíg az nincs
teljesen összeszerelve.
A védœburkolat felszerelése
Tegye fel a 10 védœburkolatot a 7 nyírófejre.
Akassza be a védœburkolatot a fæszegély-
nyírófejbe és tolja el hátra.
Nyomja lefelé a védœburkolatot, amíg az biztosan
beugrik a reteszelési helyzetbe (klikk).
A kerekek felszerelése
(csak ART 30/3000 COMBITRIM)
Tegye fel a 11 kerekeket a 6 vezetœrúdra.
Szerelje fel a 19 csavart és a 18 szárnyasanyát.
Megjegyzés: A kerekek helyzetét a 18
szárnyasanya kilazításával és a kerekeknek a
kívánt helyzetbe való eltolásával lehet
megváltoztatni.
A kerekeket a 6 vezetœrúd mentén felfelé és
lefelé el lehet tolni és így be lehet állítani a
szükséges vágási magasságot.
A készülék részei
Az Ön biztonságáért
Figyelem! A beállítási vagy tisztítási munkák
megkezdése elœtt, ha átvágták a kábelt, vagy
ha a kábel megrongálódott vagy
összetekeredett, kapcsolja ki a berendezést és
húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló
aljzatból.
A fæszegély-nyíró kikapcsolása után a
vágóhuzal még néhány másodpercig
forgásban marad.
Vigyázat – Ne érjen hozzá a forgó
vágóhuzalhoz.
Összeszerelés
A
B1
B2
B3
F 016 L70 621.book Seite 3 Montag, 30. November 2009 3:03 15
117 F 016 L70 621 09.11
117

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info