Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Magyar - 4
A mozgatható fogantyú használata
A 4 mozgatható fogantyút különbözœ helyzetekbe
lehet állítani:
A fogantyú helyzetének megváltoztatásához
lazítsa ki a 3 fogantyú csavart és állítsa be a 4
mozgatható fogantyút.
A 4 mozgatható fogantyúnak a beállított
helyzetben való rögzítéséhez húzza meg feszesen
a 3 fogantyú csavart.
A nyírási hossz beállítása
Forgassa el 90°-kal az 5 szorítóhüvelyt.
A meghosszabbításhoz húzza ki a vezetúrudat, a
lerövidítéshez tolja be a vezetœrudat. Ezután ismét
húzza meg szorosra az 5 szorítóhüvelyt.
A nyírófej szögének beállítása:
A vágási szög megváltoztatádához nyomja le a 12
lábpedált és forgassa el a kívánt helyzetbe a 6
vezetœrudat.
Engedje fel a 12 lábpedált.
Beállítás gyepszegélynyíráshoz
Tolja el a kerekeket (amennyiben fel vannak
szerelve):
Lazítsa ki a 18 szárnyasanyát.
Az ábrán látható módon fordítsa el 90°-kal a 11
kerekeket.
Húzza meg szorosra a 18 szárnyasanyát.
A nyírófej szögének beállítása:
Nyomja le a 12 lábpedált.
Hozza a legalsó helyzetbe a 6 vezetœrudat. Ismét
engedje fel a 12 lábpedált.
A nyírófej eltolása:
Lazítsa ki az 5 szorítóhüvelyt.
Fordítsa el 90°-kal a 6 vezetœrudat, hogy
beállíthassa vágáshoz /gyepszegélynyíráshoz a 7
nyírófejet. Ezután ismét húzza meg szorosra az 5
szorítóhüvelyt.
Távolítsa el a köveket, fadarabokat és
egyéb tárgyakat a vágásra kerülœ
felületrœl.
A fæszegély-nyíró kikapcsolása után a
vágóhuzal még néhány másodpercig forgásban
marad. Az ismételt bekapcsolás elœtt várja meg
amíg a motor/a vágóhuzal teljesen leáll.
Sohase kapcsolja ki és ismét be gyorsan
egymás után a berendezést.
Be- és kikapcsolás
Nyomja be a és tartsa benyomva az 1 kapcsolót. A
kikapcsoláshoz engedje el az 1 kapcsolót.
Fænyírás
Mozgassa jobbra és balra a berendezést és
ügyeljen arra, hogy az mindig elegendœ távolságban
legyen a testétœl.
A fæszegély-nyíróval legfeljebb 15 cm magasságig
lehet a füvet hatásosan levágni. Magasabb fæ
esetén a vágást több fokozatban kell végrehajtani.
Hosszú vágása elœtt szerelje le a kerekeket (csak
az ART 30/3000 COMBITRIM kivitel esetén).
Nagyon hosszú fæ/gyom vágása
A berendezés egy extra-erœs vágóhuzallal van
ellátva; ennek a felszerelése „A tekercs
karbantartása” c. szakaszban kerül ismertetésre.
Nagyon hosszú, nagy ellenállóképességæ növények
esetén az extra-erœs vágóhuzal megnöveli a
munkateljesítményt és jobb eredményeket nyújt.
Gyepszegély nyírása
Vezesse végig a fæszegély-nyírót a gyep szegélye
mentén. A vágóhuzal gyors kopásának
megelœzésére ügyeljen arra, hogy a vágóhuzal ne
érjen hozzá szilárd felületekhez vagy falakhoz.
Az irányítás megkönnyítésére használja a 9 fa-
védœkengyelt vezetœsínként (csak az ART 30/3000
COMBITRIM kivitel esetén az ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM kivitelhez külön tartozékként kapható).
Vágás fák és bokrok körül
Fák és bokrok körül óvatosan nyírja a füvet, nehogy
a huzal hozzáérjen a fához vagy a bokrokhoz.
A növények elpusztulhatnak, ha a kérgük
károkat szenved.
Az irányítás megkönnyítésére használja a
beállítható fogantyút és 9 fa-védœkengyelt (csak az
ART 30/3000 COMBITRIM kivitel esetén – az
ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM kivitelhez külön
tartozékként kapható).
A gyepszélnyírási helyzetben (lásd az J
ábrát) ne vezesse utána és ne vágja le a
vágóhuzalt. A 20 kioldó felforrósodhat.
A forgó huzal elhasználódhat vagy elszakadhat. Ezt
arról lehet felismerni, hogy a motor terhelés nélkül
forog és a berendezés nem nyírja a füvet.
Nyomja rá a mæködésben lévœ fæszegély-nyírót
a talajra vagy egy szilárd felületre, majd ismét
engedje fel (a berendezésre gyakorolt szükséges
nyomás kb. 3 kg). Ekkor a 20 kioldó feloldja a
vágóhuzal reteszelését. A huzaltekercs minden
egyes mæködtetésnél kb. 4 cm huzalt enged ki.
Beállítás
Vágás és szegélynyírás
C
D
E
F
G
H
A huzal utánvezetése
I
J
K
L
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
118 F 016 L70 621 09.11
118

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info