Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Magyar - 5
Ha a huzal teljesen leszakadt, nyomja meg kétszer
a berendezést, hogy az a teljes vágási átmérœhöz
szükséges huzalmennyiséget utánaengedje.
Ha a huzal a vágási átmérœnél tovább ér, azt
a 10 védœburkolatba beépített 24 kés levágja.
A csatlakozó dugót a készüléken
végzendœ bármely munka megkezdése
elœtt húzza ki a dugaszoló aljzatból.
Megjegyzés: A berendezés hosszú és megbízható
mæködésének biztosítására rendszeresen hajtsa
végre a következœ karbantartási munkákat.
Rendszeresen ellenœrizze, nincs-e a berendezésen
nyilvánvaló, azonnal szembetænœ hiba, például egy
laza, kiakadt, elkopott, vagy megrongálódott
alkatrészek.
Ellenœrizze, hogya a fedelek nincsenek-e
megrongálódva és helyesen vannak-e felszerelve.
A használat elœtt hajtsa végre a szükséges
karbantartási vagy javítási munkákat.
Ha a fæszegély-nyíró a gondos gyártási és
ellenœrzési eljárás ellenére egyszer mégis
meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch
elektromos kéziszerszám-mæhely ügyfélszolgálatát
szabad megbízni.
Ha a készülékkel kapcsolatban kérdései vannak,
vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, akkor
okvetlenül adja meg a készüléken elhelyezett gyári
táblán található tízjegyæ megrendelési számot.
A csatlakozó dugót a készüléken
végzendœ bármely munka megkezdése
elœtt húzza ki a dugaszoló aljzatból.
A huzaltekercs kicserélése
Fogja szorosan a 23 tekercslapot.
Forgassa el az óramutató járásával ellenkezœ
irányba és vegye le a tekercs 21 fedelét.
Vegye ki a tekercs fedelébœl az üres 25 tekercset.
Fæzze át az új/feltöltött tekercs huzalját
a 22 nyíláson és helyezze be a tekercs 21 fedelébe.
Húzzon ki kb. 9 cm huzalt a tekercsbœl.
Helyezze fel a tekercset a 21 tekercsfedéllel együtt
a helyes helyzetben a tekercslapra (bajonett),
nyomja rá, majd forgassa el ütközési jobbra.
Az extra-erœs vágóhuzallal ellátott tekercs
felszerelése
Fogja szorosan a 23 tekercslapot.
Forgassa el az óramutató járásával ellenkezœ
irányba és vegye le a tekercs 21 fedelét.
Tegye fel a 14 extra-erœs vágóhuzallal ellátott
tekercset a helyes helyzetben a tekercslapra
(bajonettzáras fedél), nyomja le és csavarja rá az
óramutató járásával megegyezœ irányban (amíg egy
„klik” kattanás nem hallható).
Ha az extra-erœs vágóhuzal eltörik, a fentiekben
leírtaknak megfelelœen szerelje le a tekercset és
tegye be a 13 pót-vágóhuzalt az ábrán látható
módon a tekercsbe.
Egy extra-erœs tartalék vágóhuzalt a ábrán látható
módon magában a készülékben is lehet tárolni.
A huzal feltöltése
Vegye le a fentiekben leírtaknak megfelelœen
a 25 tekercset.
Nyomja össze a 27 tartógyæræt, tolja elœre, majd a
tekercs kisebb átmérœjén keresztül vegye le.
Vágjon le az utántöltœ tekercsrœl kb. 8 m huzalt.
Nyomja bele a huzal egyik végét a tekercs
bevágásába, úgy hogy az kb. 4 mm-re álljon ki.
Tekerje fel a nyíl által jelzett irányban feszesen,
rendesen elhelyezett rétegekben a huzalt.
Fæzze át belülrœl a huzal végét
a 27 tartógyæræ 26 résén.
Tartsa feszesen a huzalt és tolja fel a tekercs kisebb
átmérœjén keresztül a 27 tartógyæræt.
Tegye be a fentiekben leírtaknak megfelelœen a
tekercset.
Megjegyzés: Csak Bosch pót-vágóhuzalt
használjon. Ennek a külön erre a célra kifejlesztett
anyagnak jobbak a vágó és utánvezetési jellemzœi.
Más vágóhuzalok rosszabb munkateljesítményhez
vezetnek.
A csatlakozó dugót a készüléken
végzendœ bármely munka megkezdése
elœtt húzza ki a dugaszoló aljzatból.
Egy puha kefével és egy kendœvel alaposan tisztítsa
meg a fæszegély-nyíró külsejét. Vizet, oldószereket
és polírozó szereket ne használjon. Távolítsa el a
berendezésre lerakódott fæmaradékokat és
részecskéket, különösen a 8 szellœzœnyílásról.
Fektesse az oldalára a berendezést és tisztítsa meg
a 10 védœburkolat belsœ oldalát. A kompakt
fæmaradékokat egy fa- vagy mæanyagdarabbal
távolítsa el.
Akassza fel a kábelt a beépített kábelhorogra. A
csatlakozó- és hosszabbító kábelt NE tekerje fel
együtt a kábelhorog és a védœburkolat köré. Ha a
kábel hozzáért a vágókéshez, ez megrongálódhat.
A kábelt csak a beépített kábelhorogra szabad
felakasztani.
Karbantartás
A tekercs karbantartása
M
M
A fæszegély-nyírás után/tárolás
O
N
F 016 L70 621.book Seite 5 Montag, 30. November 2009 3:03 15
119 F 016 L70 621 09.11
119

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info