97292
54
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Türkçe
- 3
2 609 931 950 • TMS • 06.10.00
Aleti en fazla 10 dakika çal∂µt∂r∂n ve daha sonra
soπumaya b∂rak∂n.
Bir eµyay∂ µiµirmeden önce bunun güncel
bas∂nç deπerini tespit edin.
Ωiµireceπiniz eµyay∂ s∂k∂ca tutun veya uygun
bir tertibatla sabitleyin.
Aletle µiµirilen eµya aras∂ndaki baπlant∂n∂n
kusursuz biçimde yap∂lm∂µ olmas∂na dikkat
edin.
Hava ç∂k∂µ deliπi ve adaptör daima temiz ve
aç∂k olmal∂d∂r. Aç∂k havada çal∂µ∂rken
havaland∂rma aral∂klar∂na
14
kum
kaçmamas∂na dikkat edin.
Baµl∂k somunu
1
, özellikle adaptör
kullan∂l∂rken iyice s∂k∂lm∂µ olmal∂ ve alet
çal∂µ∂rken gevµememelidir.
Sadece uygun adaptör kullan∂n.
Aletin kontrol d∂µ∂ çal∂µmas∂n∂ önlemek için,
kullan∂m d∂µ∂nda iken taµ∂ma emniyetini yat∂r∂n.
Eriµilmesi zor olan yerlerde genelde bas∂nçl∂
hava hortumunun
2
kullan∂lmas∂ gerekir. Bunu
yapmak için baµl∂k somununu
1
gevµetin,
bas∂nçl∂ hava hortumunu
2
döndürerek tak∂n
ve baµl∂k somununu tekrar s∂k∂n.
Otomobil lastiklerinin µiµirilmesi
Otomobil lastiklerini µiµirmek için hava pompas∂n∂
direkt olarak veya bas∂nçl∂ hava hortumu
2
kullanarak lastik supab∂na yerleµtirin.
Bas∂nç göstergesi kesin ve hassas
ayarl∂ olmad∂π∂ ve gösterge verileri
baπlay∂c∂ olmad∂π∂ için otomobille yola
ç∂kmadan önce uygun bir ölçme cihaz∂
ile lastiklerin havas∂n∂ kontrol edin.
Motosiklet ve bisiklet lastiklerinin
µiµirilmesi
Geleneksel supapl∂ motosiklet ve bisiklet
lastiklerini µiµirmek için adaptörü
4
supaba
vidalay∂n. Hava pompas∂n∂ adaptör
4
üzerine
yerleµtirin veya bas∂nçl∂ hava hortumunu
adaptör
4
üzerine çevirerek tak∂n ve lastiπi
istediπiniz bas∂nca kadar µiµirin.
Otomobil supapl∂ motosiklet veya bisiklet
lastiklerini µiµirirken (örneπin Mountain-Bike)
hava pompas∂n∂ direkt olarak veya bas∂nçl∂ hava
hortumu
2
ile supap üzerine yerleµtirin.
Diπer eµyalar∂n µiµirilmesi
Diπer oyun, spor veya plaj malzemesini µiµirirken
top adaptörünü 3 veya µiµme yatak adaptörünü 5
kullan∂n.
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan önce
aküyü ç∂kar∂n.
Akü uru ve donma tehlikesi olmayan bir
yerde saklanmal∂d∂r. Aleti uzun süre güneµ
∂µ∂π∂ alt∂nda b∂rakmay∂n, 50 °C'nin
üzerindeki s∂cakl∂klar alete zarar verebilir.
Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen alet
ar∂za yapacak olursa, onar∂m, Bosch elektrikli el
aletleri için yetkili bir servise yapt∂r∂lmal∂d∂r.
Bütün baµvuru ve yedek parça sipariµlerinizde
lütfen aletin 10 haneli sipariµ numaras∂n∂ mutlaka
belirtin!
Bosch elektrikli el aletleri için, yasal hükümler
çerçevesinde, malzeme ve üretim hatalar∂ndan
kaynaklanan hasarlar için garanti veriyoruz.
Normal y∂pranma, aµ∂r∂ zorlanma veya usulüne
ayk∂r∂ kullanmadan kaynaklanan hasarlar garanti
kapsam∂nda deπildir. Malzeme veya üretim
hatalar∂ndan kaynaklanan hasarlar, hatal∂ parça
veya aletin kendisinin verilmesi veya onar∂m∂
yoluyla telafi edilir.
Garantiye iliµkin talepler ancak, alet sökülmeden
teslimatç∂ya veya Bosch'un pnömatik veya
elektrikli el aletleri müµteri servis atölyelerinden
birine gönderildiπi takdirde kabul edilebilir.
Çal∂µ∂rken dikkat edilecek hususlar
Bak∂m ve temizlik
Garanti
54

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch PAG 9,6 V wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info