97440
103
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/105
Nächste Seite
Türkçe | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 N72 | (30.1.08)
Hizal kesme (Baknz: Şekil E)
Esnek bimetal testere bçaklar ile örneğin su
borular ve benzeri çkntl malzemeler duvarla
ayn hizada kesilebilir.
f Testere bçağ uzunluğunun kesilecek iş
parças çapndan daima daha uzun olmasna
dikkat edin. Geri tepme tehlikesi vardr.
Testere bçağn doğrudan duvara dayayn ve
yana doğru hafifçe bastrarak taban levhasnn
duvara bütün yüzeyi ile dayanmasn sağlayn.
Testereyi çalştrn ve yana doğru sabit bastrma
kuvveti uygulayarak iş parçasn kesin.
Soğutma ve yağlama maddesi
Metalleri keserken malzemenin snmas
nedeniyle kesme hattna soğutma veya yağlama
maddesi sürmelisiniz.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el
aletini ve havalandrma deliklerini daima
temiz tutun.
Testere bçağ kovannn temizlenmesi
(Baknz: Şekil F)
Testere bçağ kovann basnçl hava veya
yumuşak bir frça ile temizleyin. Temizliğe
başlamadan önce testere bçağn elektrikli el
aletinden çkarn. Testere bçağ kovann uygun
yağlama maddesi kullanarak her zaman işlevsel
tutun.
Elektrikli el aleti aşr ölçüde kirlenirse işlev bo-
zukluklar ortaya çkabilir. Bu nedenle çok toz
çkaran malzemeyi alttan veya baş üzerinde
kesmeyin.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test
yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arza
yapacak olursa, onarm Bosch elektrikli aletleri
için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlandrr.
Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün
özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar işlemleri
hakkndaki sorularnz ile yedek parçalarna ait
sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere
tekrar kazanm merkezine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletini evsel çöplerin
içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elekt-
ronik aletlere ilişkin 2002/96/AT
sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve
bunlarn tek tek ülkelerin hukuk-
larna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplan-
mak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere yeniden kazanm merkezlerine gönderilmek
zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-648-001.book Page 103 Wednesday, January 30, 2008 8:54 AM
103

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch PFZ 700 PE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info