Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Bosch solar Pakket
6 720 616 018 (2010/05)
nl Montage- en Gebruikershandleiding
6720616018.00-1.ST
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  6720616018.00-1.ST

  Bosch solar Pakket

  6 720 616 018 (2010/05)

  nl

  Montage- en Gebruikershandleiding • Page 2

  2|

  NL

  Voorwoord
  In deze installatie-instructie wordt de installatie,
  ingebruikstelling en het onderhoud van het hele
  systeem beschreven. De installatie van de
  collector(en), regeling en de boiler worden in
  aparte handleidingen beschreven.

  6 720 616 018 (2010/03)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 3

  NL

  1

  |3

  Algemeen .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  1.1 Zonneboiler algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  1.2 Zonnekeur-label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  1.3 Voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2

  Systeem Opbouw .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  2.1 Principeschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  3

  Installatie .
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Oriëntatie en hellingshoek zonnecollectoren
  Installatie collectoren . . . . . . . . . . . . . . . .
  Installatie boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Installatie pumpunit . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3.4.1 Montage collectorcircuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.4.2 Isolatie leidingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  3.5 Installatie warmwatersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  3.5.1 Inlaatcombinatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  3.5.2 Thermostatisch mengventiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  3.5.3 Instelling Bosch combitoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  3.6 Elektrische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  4

  In bedrijfstelling

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  4.1.1 Vullen en ontluchten van het collectorcircuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  4.1.2 Instellingen regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  5

  Onderhoud en gebruik.
  5.1
  5.2
  5.3
  5.4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Collectoren . . . . . . . . . . . . .
  Controleer de systeemdruk . .
  Controle beschermingsgraad .
  Controle boiler . . . . . . . . . .

  Bosch Thermotechniek B.V.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 4

  4 | Algemeen

  1

  Algemeen

  1.1

  Zonneboiler algemeen

  NL

  Een zonneboiler kan uitstekend gebruikt worden
  voor het leveren van energie voor een
  warmwatervoorziening. De constante
  warmwatervraag over het hele jaar laat zich goed
  combineren met het zonne- energieaanbod. In
  de zomermaanden wordt het energieverbruik
  voor de warmwatervraag voldoende afgedekt
  met een zonnecollectorsysteem. Wanneer de
  zonne-energie niet toereikend is, garandeert een
  Bosch Combi toestel dat u altijd warm water
  heeft.
  De Bosch zonneboiler levert energie voor een
  energie- zuinige warmwatervoorziening. Het
  systeem bestaat uit collectoren op het dak en
  een voorraadvat in huis. De collector zet het
  zonlicht om in warmte. Via een separaat
  vloeistofcircuit wordt de warmte van de
  collector overgedragen aan het (tap)water in het
  voorraadvat.

  1.2

  Zonnekeur-label

  De Bosch zonneboilers beschikken over het
  Zonnekeurlabel. Dit betekent dat de Bosch
  zonne-energiesystemen voldoen aan de
  kwaliteits-, veiligheids- en opbrengsteisen die
  het Zonnekeurlabel stelt. Als zodanig levert het
  systeem een belangrijke bijdrage in de reductie
  van het gebruik van fossiele brandstoffen.

  6 720 616 018 (2010/03)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 5

  NL

  1.3

  Algemeen | 5

  Voorschriften

  Als installateur en/of eigenaar moet u er voor te
  zorgen dat de gehele installatie aan de geldende
  veiligheidsvoorschriften voldoet, zoals die zijn
  opgenomen in:
  – NEN 1006
  Voorschriften voor drinkwaterinstallaties
  – NEN 1010
  Veiligheidseisen voor
  laagspanningsinstallaties
  – NEN 3215
  Binnenriolering
  – Vewin werkbladen
  – Bouwbesluit
  – Plaatselijk geldende voorschriften van
  Brandweer, Nutsbedrijven en Gemeente.
  Het is belangrijk om de lengte van
  collectorleidingen en van warmwaterleidingen in
  de woning zo kort mogelijk te houden. Omdat
  water in de leidingen afkoelt, treedt onnodige
  opbrengstverlies op.
  De maximale leidinglengte tussen zonneboiler en
  naverwarmer is 6 meter van Ø 15 mm.
  Het collectorcircuit mag alleen gevuld worden
  met Solarvloeistof. Deze vloeistof is
  vorstbestendig. Voor de toepassing van deze
  vloeistof is een Kiwa-attest afgegeven.
  Kiwa-ATA nr: K12787

  Bosch Thermotechniek B.V.

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 6

  6 | Systeem Opbouw

  2

  Systeem Opbouw

  2.1

  Principeschema

  NL

  11
  6720616018-02.2ST

  Fig. 1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  Systeemopbouw

  Collector temperatuursensor
  Collector
  Zonnestation
  Zonneboiler
  Zonneboiler temperatuursensor
  Regelaar
  Expansievat
  Bosch combi toestel
  Inlaatcombinatie
  Thermostatisch mengventiel
  Aanvoerleiding tot onderkant collector1)

  1) Bevindt de collector zich op dezelfde hoogte of lager dan het
  solarstation dan wel de boiler, dan moet de aanvoerleiding
  van de collector zo aangelegd worden dat deze eerst
  minimaal naar de onderkant van de collector gaat. Vanaf dat
  punt wordt de leiding omhoog gebracht naar het
  solarstation of de boiler.

  6 720 616 018 (2010/03)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 7

  NL

  Installatie | 7

  3

  Installatie

  3.1

  Oriëntatie en hellingshoek zonnecollectoren

  Om een gunstig rendement van de zonneboiler
  te verkrijgen moeten de collectoren naar het
  zuiden gericht worden. De collector moet in een
  schaduwvrije opstelling geplaatst worden.
  Voor een schuindakopstelling is de oriëntatie van
  de collectoren afhankelijk van de bestaande
  constructie. Bij een platdakopstelling kan de
  positie van de collectoren geoptimaliseerd
  worden, om 100% van de zonne-energie op te
  vangen.
  De energieopbrengst van de collector is het
  hoogst wanneer de collectoren tussen zuid-oost
  en zuid-west zijn gepositioneerd. De optimale
  hellingshoek van de collectoren is tussen de 30
  en 60°. Figuur 3 geeft de energieopbrengst van
  de collectoren afhankelijk van de positionering
  weer.
  GEBRUIKSTIP
  door zoninstraling.
  B Houd rekening met de
  zoninstraling.
  B Vermijd schaduwen van bomen
  en gebouwen. Houd rekening met
  een lagere zonstand in de winter!
  Fig. 2

  3.2

  Instralingsgrafiek

  Installatie collectoren

  B Voor de montage van de collectoren: zie de
  montagehandleiding die bij de aansluitset van
  de collectoren is toegevoegd.
  B Bevindt de collector zich op dezelfde hoogte
  of lager dan het solarstation dan wel de
  boiler, dan moet de aanvoerleiding van de
  collector zo aangelegd worden dat deze eerst
  minimaal naar de onderkant van de collector
  gaat. Vanaf dat punt wordt de leiding omhoog
  gebracht naar het solarstation of de boiler.

  Bosch Thermotechniek B.V.

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 8

  8 | Installatie

  3.3

  NL

  Installatie boiler

  B Voor de montage van de boiler zie de
  montagehandleiding die bij de boiler is
  toegevoegd.
  De leidingen naar de collectoren sluit u aan op
  de "cv" aansluitingen van de boiler.
  Dit zijn de twee buitenste aansluitingen van de
  boiler.
  De leiding vanaf de collectoren (heet water)
  wordt altijd op de linker aansluiting gemaakt
  (Gezien vanaf de voorkant van de boiler. Dit is
  ongeacht of de boiler wordt opgehangen of staat
  op de grond. De leiding naar de pompunit toe
  wordt altijd op de rechter aansluiting gemaakt.
  De volgorde van de sanitair aansluiting kunt u
  bepalen door het plaatsen van de dompelbuizen.
  B Hangt u de boiler aan de muur, dan sluit u het
  collector circuit als volgt aan.

  3

  Bij onderaansluiting van de boiler (fig. 3) dient
  de lange dompelbuis voor het "uitstroom
  warmwater" gebruikt te worden.

  1

  2
  Fig. 3

  Aansluiting hangende boiler

  1

  Inlaat koudwater

  2

  Uitstroom warmwater

  3

  Aanvoer (heet water van de collectoren)

  4

  Retour (water naar de pompunit voor de collectoren)

  B Plaats u de boiler op de grond, dan sluit u het
  collectorcircuit als volgt aan.

  1

  Bij bovenaansluiting (fig. 4) dient de lange
  dompelbuis voor het "inlaat koudwater" gebruikt
  te worden.

  2
  1

  4

  Fig. 4

  6 720 616 018 (2010/03)

  4

  3

  Aansluiting staande boiler

  1

  Uitstroom warmwater

  2

  Inlaat koudwater

  3

  Retour (Water naar de pompunit voor de collectoren)

  4

  Aanvoer (Heet water van de collectoren)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 9

  NL

  3.4

  Installatie | 9

  Installatie pumpunit

  Voor de montage van de zonnestation zie de
  montagehandleiding die bij de zonnestation is
  toegevoegd
  3.4.1 Montage collectorcircuit
  Voorzichtig: Schade aan de installatie door
  gebruik kunststof leidingen (bijv. PE-buis)!
  B Gebruik alleen materialen die bestand zijn
  tegen de temperaturen, max. 150 °C die
  optreden in zonnesystemen.
  De leidingen tussen collector, pumpunit en
  boiler kan men aanleggen met 15 mm koper
  leiding. Om warmteverlies uit de leidingen te
  beperken dient de zonneboiler zo dicht mogelijk
  bij de collector geplaatst te worden.
  Er is voldoende zonneboiler vloeistof voor max
  20 mtr. leiding, meegeleverd.
  3.4.2 Isolatie leidingen
  De inpandige leidingen moeten goed geïsoleerd
  worden, zodat fysiek contact met de leidingen
  niet mogelijk is. Het toegepaste isolatiemateriaal
  moet een temperatuur van 180 °C kortstondig
  kunnen weerstaan.

  Bosch Thermotechniek B.V.

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 10

  10 | Installatie

  3.5

  NL

  Installatie warmwatersysteem

  3.5.1 Inlaatcombinatie
  Plaats een inlaatcombinatie in de
  koudwatertoevoerleiding van het Bosch
  zonneboiler. De inlaatcombinatie behoort niet
  tot de standaard leveromvang.
  3.5.2 Thermostatisch mengventiel
  Plaats een thermostatische mengventiel na het
  Bosch combitoestel. Het thermostatische
  mengventiel begrenst de uitstroomtemperatuur
  van het zonneboiler waarmee een constante
  warmwateruitstroom-temperatuur wordt
  verkregen.
  B Stel het mengventiel in op minimaal 60 °C en
  maximaal 65 °C.
  3.5.3 Instelling Bosch combitoestel
  B Stel de uitstroomtemperatuur op het
  combitoestel in op minimaal 60 °C.
  Indien de watertemperatuur uit de zonneboiler
  lager is dan 60 °C, dan zal het combitoestel het
  water opwarmen.

  3.6

  Elektrische installatie

  Aansluiting netspanning
  Monteer de regelaar zoals beschreven is in de
  instructie van de regelaar en het zonnestation.
  De wandcontactdoos moet dan ook met
  randaarde worden uitgerust. De elektrische
  installatie dient te voldoen aan de geldende
  voorschriften.

  6 720 616 018 (2010/03)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 11

  NL

  In bedrijfstelling | 11

  4

  In bedrijfstelling

  4.1

  Algemeen

  Het Bosch solar pakket dient als volgt in bedrijf
  gesteld te worden:
  – Vul- en ontlucht het collectorcircuit
  – Controleer en stel de flowregelaar af
  – Controleer de instellingen van de regeling
  4.1.1 Vullen en ontluchten van het
  collectorcircuit
  De procedure voor het vullen van het
  collectorcircuit staat beschreven in de instructie
  van het zonnestation.
  4.1.2 Instellingen regeling
  De regelaar staat standaard uit. Stel de regelaar
  in op automatisch bedrijf, via het servicemenu.
  De regelaar staat standaard ingesteld op een
  watertemperatuur van 60 °C. Om de opbrengst
  van de zonneboiler te verhogen, kunt u deze op
  maximaal 85 °C instellen.
  SCHADE AAN DE INSTALLATIE
  door te hoge watertemperatuur.
  OPGELET!

  De maximale watertemperatuur van
  de zonneboiler mag nooit hoger
  ingesteld worden dan 85 °C. Dit om
  schade aan het cv-toestel te
  voorkomen.

  Bosch Thermotechniek B.V.

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 12

  12 | Onderhoud en gebruik

  5

  NL

  Onderhoud en gebruik

  Het Bosch zonneboiler dient om de 2 tot 3 jaar
  op de volgende punten gecontroleerd te worden.

  5.1

  Collectoren

  Controleer de collectoren op vervuiling door
  luchtverontreiniging, zand en/of stof. Het
  schoonmaken van de glasplaat kan het beste met
  water gebeuren. Geen schuur- of oplosmiddelen
  toepassen!

  5.2

  Controleer de systeemdruk

  Controleer in koude toestand de druk in het
  collectorcircuit. Deze dient ca 1,3 bar te
  bedragen.
  Wanneer het zonneboiler in bedrijf is, of niet in
  koude toestand is, dan kunnen hogere drukken
  voorkomen.
  Wanneer de druk te laag is, waarschuw de
  installateur om het systeem bij te laten vullen.
  Voor het vullen moet gebruik gemaakt worden
  van Solarvloeistof om de vorstbestendigheid te
  blijven garanderen.

  6 720 616 018 (2010/03)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 13

  NL

  5.3

  Onderhoud en gebruik | 13

  Controle beschermingsgraad

  De Bosch Solarvloeistof in het collectorcircuit
  dient gecontroleerd te worden op
  vorstbestendigheid. Is de beschermingsgraad
  tussen de 0 en -25 ºC, dan dient u een correctie
  uit te voeren. De controle kan alleen met een
  speciale solarvloeistof
  vorstbestendigheidsmeter uitgevoerd worden.
  Een eventuele afwijking in de
  beschermingsgraad kan worden gecorrigeerd
  met 100% Bosch Solarvloeistof.
  Procedure voor het corrigeren van de
  beschermingsgraad van de solarvloeistof:
  B Voor de meting is het belangrijk dat de
  Solarvloeistof een zo homogeen mogelijk
  mengsel is. Laat hiervoor de circulatiepomp
  ongeveer 10 minuten draaien.
  B Tap via de vulkraan een kleine hoeveelheid
  Solarvloeistof af.
  B Meet de vorstbeschermingsgraad van de
  vloeistof met de solarvloeistofmeter. De
  vloeistofmeter dient geheel gevuld te zijn en
  vrij van luchtbellen.
  B Bepaal de hoeveelheid 100% concentraat die
  toegevoegd moet worden volgens
  onderstaande tabel.
  Gemeten beschermingsgraad [°C]

  -8

  -10

  -11

  -12

  -14

  -16

  -19

  -21

  Toe te voegen concentraat [ltr]

  3,8

  3,5

  3,2

  2,9

  2,6

  2,2

  1,8

  1,4

  Tab. 1

  5.4

  Tabel toe te voegen 100% concentraat

  Controle boiler

  B Raadpleeg de handleiding van de boiler voor
  het noodzakelijke onderhoud aan de boiler.

  Bosch Thermotechniek B.V.

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 14

  14 |

  NL

  Notities

  6 720 616 018 (2010/03)

  Bosch Thermotechniek B.V. • Page 15

  NL

  | 15

  Notities

  Bosch Thermotechniek B.V.

  6 720 616 018 (2010/03) • Page 16

  Bosch Thermotechniek B.V.
  Postbus 379
  7300 AJ Apeldoorn
  Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
  Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44
  www.boschsupportline.nl
  infott@nl.bosch.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch Solar Pakket wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch Solar Pakket in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,28 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info