Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328342 Rev.00
LIFESTYLE
®
235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM
LIFESTYLE
®
V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
LIFESTYLE
®
T20/ T10 HOME THEATER SYSTEMS
Operating Guide
LIFESTYLE
®
235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM/LIFESTYLE
®
V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS/LIFESTYLE
®
T20/ T10 HOME THEATER SYSTEMS
Cover_8.5x6.5_OP Guide_8L.fm Page 1 Thursday, July 15, 2010 9:21 AM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Meine Anlage stellt sich nach 15 Minuten aus.
  Wie kann ich das Umstellen? Eingereicht am 2-2-2019 20:35

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Cover_8.5x6.5_OP Guide_8L.fm Page 1 Thursday, July 15, 2010 9:21 AM

  LIFESTYLE® 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM/LIFESTYLE® V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS/LIFESTYLE® T20/ T10 HOME THEATER SYSTEMS

  ©2010 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM328342 Rev.00

  LIFESTYLE 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM
  ®

  LIFESTYLE V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
  LIFESTYLE T20/ T10 HOME THEATER SYSTEMS
  ®

  ®

  Operating Guide • Page 2

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page ii Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  VEILIGHEIDSINFORMATIE
  Lees deze handleiding.

  WAARSCHUWINGEN

  Neem de tijd om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te
  volgen. Aan de hand van deze instructies kunt u het systeem
  correct aansluiten en gebruiken zodat u optimaal gebruik kunt
  maken van de geavanceerde functies. Bewaar alle
  veiligheidsvoorschriften en handleidingen, waaronder deze
  handleiding, zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen.

  • Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoires.
  Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving
  van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar
  brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
  • Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het
  gehoor veroorzaken. Vermijd extreme geluidsniveaus wanneer
  u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor langere perioden.

  Alle producten van Bose® moeten worden gebruikt in navolging
  van lokale, nationale en industriële reguleringen.

  De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt
  de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke nietgeïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op
  elektrische schokken bestaat.
  Het uitroepteken in de driehoek maakt de gebruiker attent
  op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in
  deze handleiding.

  WAARSCHUWINGEN:
  • Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op
  brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.
  • Dit systeem mag niet worden blootgesteld aan druipende of
  spattende vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals
  vazen, mogen niet op of in de buurt van het systeem worden
  geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u te
  zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem
  terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of
  brandgevaar.
  • Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of
  nabij het apparaat worden geplaatst.
  • Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar
  kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger
  dan 3 jaar.

  ii

  Opmerkingen:
  • Wanneer een schakelaar op de netsnoerstekker of connector
  wordt gebruikt om het product uit te schakelen,dient deze
  schakelaar gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  • Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
  Het is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in
  recreatievoertuigen of op boten.
  • Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde
  voedingsbron.
  • Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.
  • De meegeleverde luidsprekerdraad en kabels zijn niet geschikt
  voor montage in de muur. Raadpleeg de lokale
  bouwvoorschriften voor het juiste type draad en de juiste kabel
  voor montage in de muur.

  Aanvullende veiligheidsinformatie
  Zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke
  veiligheidsinformatie. U vindt dit blad in de verpakking.

  Batterijen
  Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg
  volgens de plaatselijke voorschriften.
  Verbrand deze nooit. • Page 3

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page iii Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product
  voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante
  bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en andere
  toepasselijke richtlijnen. De volledige
  conformiteitsverklaring kunt u vinden op
  www.Bose.com/compliance.

  Mededeling
  Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal
  apparaat van de klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCCregels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te
  bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk.
  Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie
  uitstralen en het kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt
  volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan de
  radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing
  op zal treden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat
  schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv,
  hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te
  schakelen, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of
  meer van de volgende maatregelen te treffen:
  • Stel de antenne opnieuw af of verplaats deze.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de versterker.
  • Gebruik een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan
  de groep waarop de versterker is aangesloten.
  • Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tvmonteur.
  Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet
  uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de
  bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen,
  komen te vervallen.

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  Voor uw administratie
  Bose raadt u aan om de gegevens van uw systeemmodel hier
  te noteren en om de serienummers zowel hier als op uw
  registratiekaart te noteren.
  De serienummers bevinden zich op de onderkant van de
  console en op het aansluitpaneel van de Acoustimass®module.

  De naam en het nummer van het systeemmodel
  (deze treft u aan op de verpakking):
  LIFESTYLE® ___________________________________________

  Serienummers:
  Bedieningsconsole:_____________________________________
  Acoustimass®-module: ______________________________

  Informatie detailhandel:
  Naam van de dealer: ____________________________________
  Telefoonnummer van de dealer: __________________________
  Aankoopdatum: ________________________________________
  Bewaar uw aankoopbewijs en een fotokopie van uw
  registratiekaart, samen met deze handleiding

  De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het
  gebruik: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing
  veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe
  storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste
  werking tot gevolg hebben.
  ©2010 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden
  verveelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige wijze
  gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  iii • Page 4

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page iv Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  Vervaardigd onder licentie van Dolby
  Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool
  zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

  Alleen van toepassing op LIFESTYLE® V25/V35/
  T10/T20 home entertainment-systemen
  Onder licentie gefabriceerd conform de volgende
  nummers van het U.S. Patent: 5,451,942;
  5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en
  overige Amerikaanse en wereldwijde patenten die
  reeds zijn verstrekt en/of aangevraagd zijn. DTS en het
  daarbijbehorende symbool zijn geregistreerde handelsmerken.
  DTS Digital Surround en de logo’s van DTS zijn handelsmerken
  van DTS, Inc. Product bevat software. ©DTS, Inc. Alle rechten
  voorbehouden.

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  Alleen van toepassing op LIFESTYLE® 235
  home entertainment-systemen
  ‘Geschikt voor iPod’ en ‘Geschikt
  voor iPhone’ betekent dat een
  elektronisch accessoire speciaal
  is bedoeld voor gebruik met een
  iPod of iPhone en is
  gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de
  prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk
  voor de werking van dit apparaat noch voor het feit of het voldoet
  aan veiligheidsstandaarden en regelgeving.

  Geschikt voor:
  iPod touch (1ste en 2de generatie)

  Alleen van toepassing op LIFESTYLE® 235 home
  entertainment- systemen

  iPod nano (3de, 4de en 5de generatie)

  Onder licentie gefabriceerd conform de volgende
  U.S. Patent-nummers: 5,956,674; 5,974,380;
  6,487,535 en overige wereldwijde patenten die
  reeds zijn verstrekt en/of aangevraagd. DTS, het DTS-symbool
  en DTS + het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken
  en de DTS-logo’s zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product
  bevat software. © 2010 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

  iPod with video

  Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal
  Electronics Inc. © UEI 2000-2010.
  HDMI en het HDMI-logo zijn in de Verenigde Staten en in andere
  landen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  HDMI Licensing, LLC.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, en iPod touch zijn
  handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en
  andere landen.
  Xbox is een handelsmerk van Microsoft Corporation.
  TiVo is een handelsmerk van Tivo, Inc. of van de
  dochterondernemingen van Tivo, Inc.
  Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve
  houders.

  iv

  English

  iPod classic

  iPhone 3GS
  iPhone 3G
  iPhone • Page 5

  03.Amaryllis_OGTOC.fm Page v Thursday, July 15, 2010 11:33 AM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  v • Page 6

  03.Amaryllis_OGTOC.fm Page vi Thursday, July 15, 2010 11:33 AM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  INHOUD
  INLEIDING

  1

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN 7

  Welkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1

  Een aangesloten apparaat selecteren . . . . . . . . . . . .

  7

  Systeemfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1

  Als u hulp nodig hebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1

  Televisie kijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een set-top box gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De tuner in de televisie gebruiken . . . . . . . . . . . . .
  Op een televisiezender afstemmen . . . . . . . . . . . .

  8
  8
  8
  8

  Audio-/videoapparatuur afspelen . . . . . . . . . . . . . . .

  9

  Luisteren naar een
  Bose-link-bron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9

  UW AFSTANDSBEDIENING

  2

  UW BEDIENINGSCONSOLE

  5
  6

  Een iPod of iPhone afspelen (alleen op
  de systemen 235, V35 en V25) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Het systeem opstarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6

  De tv aanzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6

  Het systeem uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6

  De knoppen op de voorzijde van de
  console gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  USB-ingang voorkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Analoge A/V-ingang voorkant . . . . . . . . . . . . . . . .
  ®
  HDMI -ingang aan de voorkant . . . . . . . . . . . . . . .

  AAN/UIT-SCHAKELAAR

  11
  11
  12
  12

  De beeldweergave wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  *Niet beschikbaar op de systemen T20, T10.

  vi • Page 7

  03.Amaryllis_OGTOC.fm Page vii Thursday, July 15, 2010 11:33 AM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  LUISTEREN NAAR DE RADIO
  (ALLEEN OP DE SYSTEMEN 235, V25 EN V35)

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  GELUID AAN EEN ANDERE KAMER
  13

  De radio selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Op een zender afstemmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Een voorkeurzender opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Een voorkeurzender oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Een voorkeurzender verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Optionele instellingen voor de radiotuner . . . . . . . . 13

  MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

  TAB 5

  14

  Extra knoppen onder MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Een functie van een knop MORE activeren . . . . . 14
  Definities van knopfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Systeemopties wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  menu OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  TOEVOEGEN

  19

  Het systeem 235, V35 of V25 uitbreiden
  (niet beschikbaar op de systemen T20,
  T10 of in Japan.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Richtlijnen voor uitbreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  REINIGING EN ONDERHOUD

  20

  Batterijen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het systeem opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . .
  De afstandsbediening koppelen aan
  de console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Systeemsoftware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  21
  23
  23
  23

  Contact opnemen met klantenservice . . . . . . . . . . . 23
  Beperkte garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  UW INSTALLATIESELECTIES OPNIEUW
  BEKIJKEN

  18

  Technische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  De systeeminstallatie aanpassen . . . . . . . . . . . . . . 18
  Menukeuzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  *Niet beschikbaar op de systemen T20, T10 of in Japan.

  vii • Page 8 • Page 9

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 1 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  INLEIDING
  Welkom

  • Kan zorgen voor geluid in maximaal 14 extra kamers
  of locaties (alleen voor de systemen 235, V35 en V25)

  Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE®systeem hebt gekozen. Dit elegante en gemakkelijk te
  gebruiken systeem levert superieure prestaties op het
  gebied van muziek en video.

  Opmerking: Bediening voor meerdere kamers is niet
  beschikbaar bij de systemen die worden verkocht in Japan.

  U hebt nu uw systeem geïnstalleerd met behulp van het
  UnifyTM intelligente integratiesysteem en het geluid voor
  uw kamer gekalibreerd met behulp van het ADAPTiQ®audiokalibratiesysteem.
  In deze handleiding wordt de nieuwe afstandsbediening
  beschreven en wordt uitgelegd hoe u het systeem en de
  aangesloten apparatuur bedient.

  Systeemfuncties
  • Het Unify intelligente integratiesysteem helpt u om
  gemakkelijk apparatuur toe te voegen aan uw
  systeem.
  • Het ADAPTiQ-audiokalibratiesysteem optimaliseert
  de systeemprestaties voor uw kamer
  • RF-afstandsbediening
  • HDMI®-aansluiting
  • Video up-conversie tot 1080p
  • Fotoweergave met een USB-stick
  • Interface en dock zijn compatibel met iPod/iPhoneapparaten (alleen voor de systemen 235, V25 en V35)
  • AM/FM radio (alleen voor de systemen 235, V35 en V25)

  Als u hulp nodig hebt
  Ga naar http://owners.Bose.com voor nuttige
  bedieningsinformatie, als u vragen hebt tijdens het
  gebruik van het nieuwe LIFESTYLE®-systeem.
  Raadpleeg de tabel voor oplossen van problemen
  oppagina 21 als u problemen ondervindt bij de bediening.
  De meest voorkomende bedieningsproblemen zijn op te
  lossen met de handige tips in deze tabel.

  BELANGRIJK! – Registreer uw product
  direct!
  Als u dit product registreert, ontvangt u meldingen van
  software-updates zodat uw product optimaal blijft
  functioneren. Wij kunnen u dan ook informatie
  toesturen over nieuwe producten en speciale
  aanbiedingen van Bose.
  Volg de instructies op de productregistratiekaart om het
  product te registreren. Als u dit niet doet, is dit niet van
  invloed op uw rechten onder de garantie of op de
  mogelijkheid om software-updates voor het systeem te
  verkrijgen.

  1 • Page 10

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 2 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  UW AFSTANDSBEDIENING
  Deze geavanceerde afstandsbediening op basis van
  radio-frequentie werkt in de hele kamer. U hoeft de
  afstandsbediening niet op de bedieningscontrole te
  richten.

  iPod
  3:20
  The Beatles

  1

  SOURCE – Hiermee geeft u aangesloten apparatuur
  weer en selecteert u deze in de lijst met bronnen op uw
  televisie

  2

  Aan/uit – Hiermee schakelt u het LIFESTYLE®-systeem
  in of uit (ingedrukt houden om het systeem in alle kamers
  uit schakelen*)

  3

  Volume hoger/lager – Hiermee verhoogt (+) of
  verlaagt (–) u het systeemvolume

  4

  Mute – Hiermee dempt u de systeemluidsprekers/maakt
  u de demping ongedaan (Ingedrukt houden om de
  luidsprekers in alle kamers te dempen/de demping in alle
  kamers ongedaan te maken*)

  5

  Beeldweergave – Hiermee wijzigt u de manier waarop
  de video wordt weergegeven

  6

  Numeriek toetsenbord – Hiermee maakt u handmatige
  invoer van kanalen en instellingen mogelijk

  7

  Tv-ingang – Hiermee wijzigt u de ingangen van de
  televisie

  8

  Afspeelknoppen – Zie pagina 3

  9

  Laatste zender – Hiermee keert u terug naar het laatste
  kanaal of voorkeurszender

  14

  1

  13

  2

  12

  11
  3
  4

  10
  9

  5
  8

  10 Kanaal omhoog/omlaag – Hiermee gaat u naar het
  volgende of vorige genummerde kanaal of
  voorkeurszender

  11 MORE – Hiermee geeft u extra apparaatspecifieke
  knoppen en informatie weer op de televisie

  6

  12 Navigatieknoppen – Zie pagina 3
  7

  13 Aan/uit – Hiermee schakelt u de televisie aan of uit
  14 Informatiescherm
  *Niet van toepassing op systemen die worden verkocht in Japan.

  2 • Page 11

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 3 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  UW AFSTANDSBEDIENING

  Navigatieknoppen

  Afspeelknoppen
  1

  1
  9

  2

  8

  7

  3

  6

  2

  7

  3

  6

  4
  4

  1

  5

  5

  1

  Pagina omhoog/omlaag– Hiermee gaat u naar de
  volgende/vorige pagina

  2

  MENU – Hiermee geeft u het menu weer van een
  aangesloten apparaat

  1

  Shuffle

  2

  Afspelen herhalen/Ga achteruit

  3

  Achteruit zoeken/terugspoelen

  3

  INFO – Hiermee geeft u programma-informatie weer

  4

  Stop

  4

  OK – Hiermee selecteert of bevestigt u het gemarkeerde
  onderdeel

  5

  Opnemen

  5

  Links/rechts en Omhoog/omlaag – Navigatie

  6

  Vooruit zoeken/vooruitspoelen

  6

  EXIT – Hiermee wist u een menu of handleiding van het
  televisiescherm

  7

  Snel overslaan/Ga vooruit

  7

  GUIDE – Hiermee geeft u de programmagids van uw settop box of tv weer, ofwel het pop-upmenu van
  uw Blu-ray Disc™-speler.

  8

  Pauze

  9

  Afspelen

  Opmerking: Zie ‘De aangesloten apparatuur bedienen’ op
  pagina 7 voor meer informatie over het gebruik van
  navigatie- en afspeelknoppen met geselecteerde bronnen.

  3 • Page 12

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 4 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  UW AFSTANDSBEDIENING

  Informatiescherm

  Knopverlichting afstandsbediening

  (alleen op de systemen 235, V25 en V35)
  Het scherm geeft informatie over de bediening en geeft
  de systeemstatus weer.

  Door op de verlichtingsknop achterop de
  afstandsbediening te drukken, worden de knoppen en
  het scherm van de afstandsbediening verlicht. Het licht
  wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld
  om de levensduur van de batterij te verlengen.

  Voorbeelden:
  • Bronidentificatie
  Kabel

  • Volume

  Het verlichtingsniveau aanpassen:
  Kabel
  43

  • Radiotuner
  FM
  P1
  90.9 - WBUR90.9

  Opmerking: Als de huidige geselecteerde
  bron AM of FM is, schakelt u naar een andere
  bron voordat u de aanpassing maakt.
  Hiermee voorkomt u dat een voorkeurszender
  per ongeluk wordt verwijderd.

  1. Houd de knopverlichting en de knop
  2.

  • iPod
  iPod
  Album

  • Bedieningsaanwijzingen
  Houd de nummerknop ingedrukt
  om een voorkeurzender in
  te stellen

  4

  Knopverlichting

  3.
  4.

  OK tegelijkertijd 5 seconden lang
  ingedrukt.
  Druk op de navigatieknop omhoog/
  omlaag om de helderheid en het
  contrast te selecteren.
  Druk op de navigatieknop links/rechts
  om het verlichtingsniveau te verhogen
  of verlagen.
  Druk op OK of op de knopverlichting
  om terug te gaan naar normale
  bediening. • Page 13

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 5 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  UW BEDIENINGSCONSOLE
  3

  Hoofdtelefoonuitgang

  Geschikt voor stereohoofdtelefoons met een
  stereostekker van 3,5 mm. Volumeniveau wordt
  ingesteld met de volumeknoppen.
  4

  1
  2 3

  4

  5 6

  Hiermee schakelt u het systeem in of uit
  Source

  1 Aan/uit-lampje
  • Rood...................... Systeem staat uit (stand-by)
  • Knippert groen ...... Systeem wordt opgestart
  • Brandt groen ......... Systeem is ingeschakeld en is
  klaar voor gebruik in de
  woonkamer of andere kamers
  • Oranje.................... Systeem uitgeschakeld en iPod
  wordt opgeladen
  2

  Bedieningsknoppen
  Hiermee geeft u de systeembronnen weer
  op de televisie
  Hiermee zet u het geluid van de
  systeemluidsprekers aan/uit
  Hiermee verlaagt u het systeemvolume
  Hiermee verhoogt u het systeemvolume

  Installatie Hiermee geeft u het Instellingenmenu
  (indrukken en loslaten) of de
  systeeminformatie (ingedrukt houden) weer

  Audio/video-ingangen voorkant

  Gebruikt voor het tijdelijk aansluiten van een audio-/
  videoapparaat zoals een camcorder.
  Rechter (R) audiokanaal (rood)

  5

  USB-ingang voorkant

  Gebruikt voor het weergeven van fotobestanden van
  USB-apparatuur zoals een digitale camera. Wordt
  tevens gebruikt voor het bijwerken van systeemsoftware.

  Linker (L) of mono-audiokanaal (wit)
  Composite video (geel)

  6

  HDMI-ingang voorkant

  Gebruikt voor het tijdelijk aansluiten van HDMIapparatuur zoals een videocamera.
  5 • Page 14

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 6 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  AAN/UIT-SCHAKELAAR
  Het systeem opstarten
  Druk op de aan/uit-knop van de
  afstandsbediening of de console.
  Na enkele seconden gaat het aan/uit-lampje op de
  console over van groen knipperen in groen branden.
  Het systeem is nu gebruiksklaar.
  Als u op de knop SOURCE van uw
  afstandsbediening drukt, wordt het systeem
  ook ingeschakeld en verschijnt het menu
  SOURCE op het televisiescherm.
  Installatie

  6

  Als u op de knop Setup van de console
  drukt, wordt het systeem ook
  ingeschakeld en verschijnt het menu
  Setup op het televisiescherm.

  De tv aanzetten
  Als u de afstandsbediening hebt
  geprogrammeerd in het Unify™-installatiemenu,
  kunt u de televisie inschakelen door op de aan/
  uit-knop van de afstandsbediening te drukken.
  Gebruik anders de afstandsbediening die bij de
  televisie is geleverd.

  Het systeem uitschakelen
  Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening
  of de bedieningsconsole. Het systeem wordt na
  enkele seconden automatisch uitgeschakeld.
  Als u echter besluit de aan/uit-knoppen van de
  aangesloten apparatuur te gebruiken, zal het
  automatisch uitschakelen worden gestopt en
  moet u uitschakelen met behulp van de knoppen
  op het scherm. • Page 15

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 7 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN
  Een aangesloten apparaat
  selecteren
  Met het menu SOURCE kunt u de aangesloten
  apparaten selecteren.
  1. Druk op de knop SOURCE op de
  afstandsbediening om een lijst van aangesloten
  apparaten weer te geven op de televisie.
  Het momenteel geselecteerde apparaat wordt
  gemarkeerd zoals in het volgende voorbeeld.

  2. Blijf op SOURCE drukken om omlaag te gaan in de
  lijst en de gewenste bron te selecteren.
  • U kunt ook bronnen selecteren met de
  navigatieknoppen omhoog ( ) of omlaag (

  ).

  • Als u tijdens de installatie een naam hebt gegeven
  aan een apparaat, zal deze naam in de lijst
  worden weergegeven. Apparaten zonder naam
  worden weergegeven als algemene ingangen
  zoals ‘Ingang 1 (HDMI)’ en ‘Ingang 2 (HDMI)’.
  • Als u een apparaat selecteert dat niet is
  ingeschakeld, zal een bericht op het scherm
  verschijnen om u eraan te herinneren het
  apparaat in te schakelen.

  Gemarkeerde
  selectie

  Met het Unify intelligente integratiesysteem kunt
  u de Lifestyle -afstandsbediening instellen om al
  uw apparaten te bedienen.
  TM

  ®

  Als een of meerdere apparaten niet reageren op de
  Lifestyle -afstandsbediening, raadpleegt u
  ‘Problemen oplossen’ op pagina 21.
  ®

  7 • Page 16

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 8 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

  Televisie kijken

  2. Druk op de knop TV Input om de ingebouwde tuner
  van de televisie te selecteren.

  De televisie ontvangt mogelijk programma’s via een
  set-top box of de ingebouwde tuner ontvangen.

  3. Een zender zoeken. Zie ‘Op een televisiezender
  afstemmen’.

  Opmerking: De meeste televisies hebben een infraroodafstandsbediening, dus het kan nodig zijn de Bose afstandsbediening naar uw televisie te richten om deze te
  bedienen.
  ®

  Om terug te gaan naar andere bronnen gebruikt u
  de knop TV Input om eerst de ingang voor het Bosesysteem te selecteren en vervolgens drukt u op de
  knop SOURCE om een andere bron te selecteren.

  Op een televisiezender afstemmen
  Een set-top box gebruiken
  Als u een kabeldecoder, satellietdecoder of andere settop box op de LIFESTYLE -bedieningsconsole hebt
  aangesloten, zal deze in het menu SOURCE worden
  weergegeven onder de naam die u tijdens de installatie
  hebt ingevoerd.

  Gebruik een van de volgende manieren om af te
  stemmen op een televisiezender:

  ®

  Voer het kanaalnummer in op het
  toetsenbord en druk op OK. Gebruik de
  streepjesknop voor kanaalnummers met
  een streepje of punt.

  1. Druk op de knop SOURCE op de
  afstandsbediening en selecteer het apparaat dat
  de televisieprogramma’s levert.

  Druk op kanaal omhoog ( ) of omlaag
  ( ) om van kanaal te wisselen.

  2. Een zender zoeken. Zie ‘Op een televisiezender
  afstemmen’.

  Druk op
  om af te stemmen op het
  laatst geselecteerde kanaal.

  De tuner in de televisie gebruiken

  Druk op GUIDE. Gebruik de
  navigatieknoppen, pagina omhoog/
  omlaag en OK om een zender in de
  programmagids te selecteren.

  Als u de tuner van de televisie gebruikt voor het
  ontvangen van televisieprogramma’s:
  1. Druk op de knop SOURCE op de
  afstandsbediening en selecteer tv.

  8 • Page 17

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 9 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

  Audio-/videoapparatuur
  afspelen
  Tijdens het interactieve installatieproces hebt u
  mogelijk een audio-/video-apparaat zoals een cd-,
  dvd-, dvr- of Blu-ray Disc™-speler aangesloten.
  Deze worden meestal aangesloten op ingang 1-5.
  ®

  Als u de afstandsbediening van Bose hebt
  geprogrammeerd voor het apparaat, kunt u de
  volgende knoppen gebruiken voor de bediening van
  het geselecteerde apparaat.
  MENU

  Hiermee geeft u het apparaatmenu
  (indien beschikbaar) of het
  instellingsmenu van het systeem weer

  HANDLEIDING

  Hiermee geeft u het Blu-ray popupmenu weer

  INFO

  Hiermee geeft u informatie over het
  apparaat weer

  EXIT

  Menu Exit
  Een optie omhoog

  Afspelen
  Pauze
  Stop
  Opnemen
  Snel vooruitspoelen of vooruit
  zoeken
  Snel terugspoelen of achteruit
  zoeken
  Snel overslaan of vooruit gaan
  Afspelen herhalen of achteruit gaan
  Shuffle modus

  Luisteren naar een
  Bose-link-bron
  ®

  U kunt het LIFESTYLE -systeem gebruiken om te
  luisteren naar een systeem dat geschikt is voor Bose
  link, zoals een ander LIFESTYLE -systeem. Sluit dat
  systeem aan op de connector Bose link IN op het
  achterpaneel van de bedieningsconsole.
  ®

  Een optie omlaag
  Ga naar links
  Ga naar rechts
  Selecteren
  Volgende pagina, kanaal of schijf
  Vorige pagina, kanaal of schijf

  Druk op de knop SOURCE en selecteer Bose link om te
  luisteren naar de Bose link-bron.
  U dient het Bose link-apparaat aan te sluiten
  voordat u het selecteert. Apparaten die niet zijn
  aangesloten worden niet weergegeven in de lijst
  met bronnen.
  9 • Page 18

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 10 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

  Een iPod of iPhone afspelen
  (alleen op de systemen 235, V35 en V25)
  ®

  Het LIFESTYLE -systeem kan audio en video afspelen
  van uw iPod of iPhone.
  U moet uw iPod of iPhone in het dock plaatsen
  voordat u het selecteert. Als de iPod niet in het
  dock is geplaatst, zal deze niet worden
  weergegeven in de lijst met bronnen.
  De menu’s en inhoud van een iPod of iPhone
  verschijnen aan de linkerkant van het scherm zoals
  weergegeven in het volgende voorbeeld. Het nummer
  dat momenteel wordt afgespeeld verschijnt aan de
  rechterkant.

  De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de
  bediening van de aangesloten iPod of iPhone.
  Een menuniveau omhoog
  • Houd deze knop ingedrukt om naar het
  MENU
  hoogste menuniveau te gaan.
  • Voor video, pauze en terugkeren naar
  het menu.
  Een pagina omhoog
  Een pagina omlaag
  Een menuoptie omhoog
  • Ingedrukt houden om snel te bladeren.
  Een menuoptie omlaag
  • Ingedrukt houden om snel te bladeren.
  Een menuniveau omhoog
  • Voor video, pauze en terugkeren naar
  het menu.
  Een menuniveau omlaag
  Een menuniveau omlaag
  Afspelen
  Pauze
  Stop
  Volgende nummer of audiobladwijzer
  • Ingedrukt houden voor de volgende
  afspeellijst.
  Vorige nummer of audiobladwijzer
  • Ingedrukt houden voor de vorige
  afspeellijst.
  Snel vooruitspoelen

  Opmerking: Ga naar pagina ivvoor een lijst met
  compatibele iPod- en iPhone-modellen.

  10

  Snel terugspoelen
  Shuffle aan/uit • Page 19

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 11 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

  De knoppen op de voorzijde
  van de console gebruiken

  Gebruik de volgende knoppen voor het bekijken van
  digitale foto’s.
  Een menuoptie omhoog
  • Ingedrukt houden om te herhalen

  De voorkant van de console heeft analoge A/Vingangen, een USB-ingang en een HDMI -ingang. Deze
  ingangen worden alleen weergegeven in het menu
  SOURCE als A/V (Front), USB, en HDMI (Front)
  wanneer er een apparaat op is aangesloten. Deze
  ingangen zijn bedoeld voor het tijdelijk aansluiten van
  apparatuur als digitale camera’s en videocamera’s.
  ®

  Een menuoptie omlaag
  • Ingedrukt houden om te herhalen
  Een mapniveau omhoog
  • Voor een diavoorstelling, afsluiten en
  terugkeren naar bladeren in mappen
  MENU

  USB-ingang voorkant
  ®

  Het LIFESTYLE -systeem kan fotobestanden (alleen
  .jpg of .jpeg formaat) van een USB-opslagapparaat
  weergeven.

  Een mapniveau omhoog
  • Voor een diavoorstelling, afsluiten en
  terugkeren naar bladeren in mappen
  Een mapniveau omlaag
  Een mapniveau omlaag (als er een map is
  geselecteerd)
  Diavoorstelling afspelen (als er een
  fotobestand is geselecteerd)

  Wanneer u de USB-bron selecteert, verschijnen er
  mappen bovenin de lijst aan de linkerkant, gevolgd
  door beeldbestanden. Als u een map selecteert, wordt
  de inhoud ervan weergegeven.

  Negen opties omhoog
  Negen opties omlaag
  EXIT

  Diavoorstelling afsluiten en teruggaan
  naar het bladeren in de mappen
  Diavoorstelling of gemarkeerde map
  afspelen
  Diavoorstelling pauzeren
  Diavoorstelling afsluiten en terugkeren
  naar bladeren in mappen
  Volgende beeld
  Vorige beeld

  11 • Page 20

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 12 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

  Analoge A/V-ingang voorkant
  U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met
  composite video en linker- en rechter-audiouitgangen.
  De afstandsbediening van Bose kan niet worden
  gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op
  deze ingang is aangesloten. U dient gebruik te maken
  van de knoppen op het apparaat zelf of de
  afstandsbediening die bij het apparaat werd geleverd.

  Automatische
  breedte

  Hiermee vult u de breedte
  van het scherm zonder de
  inhoud bij te snijden.

  Uitrekken 1

  Hiermee rekt u het beeld
  gelijkmatig uit vanaf het
  midden.

  Uitrekken 2

  Hiermee rekt u de randen
  van het videobeeld veel
  meer uit dan het
  middendeel van het beeld.

  Zoomen

  Hiermee vergroot u het
  videobeeld (druk op de
  navigatieknoppen omhoog/
  omlaag om het beeld
  verticaal op het scherm te
  verschuiven).

  Grijze balken

  Hiermee zet u verticale
  grijze balken links en rechts
  van een standaardvideobeeld.

  ®

  ®

  HDMI -ingang aan de voorkant
  U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een
  HDMI-uitgang. De afstandsbediening van Bose kan niet
  worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat
  dat op deze ingang is aangesloten. U dient gebruik te
  maken van de knoppen op het apparaat zelf of de
  afstandsbediening die bij het apparaat werd geleverd.

  De beeldweergave wijzigen
  Druk op de beeldweergaveknop om een menu
  met videoformatteringsopties weer te geven.
  Blijf op deze knop drukken totdat uw keuze is
  geselecteerd.
  Het beeld op de televisie zal veranderen nadat u een
  formaat hebt geselecteerd.
  Normaal

  12

  Hiermee laat u het originele
  videobeeld ongewijzigd. • Page 21

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 13 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  LUISTEREN NAAR DE RADIO

  (ALLEEN

  Nederlands

  TAB 7

  OP DE SYSTEMEN

  235, V25

  TAB 8
  EN

  V35)

  De radio selecteren

  Een voorkeurzender oproepen

  1. Druk op de knop SOURCE.

  Opgeslagen voorkeurszenders oproepen:

  2. Blijf op de knop SOURCE drukken om FM of AM te
  selecteren in de lijst met bronnen.

  Op een zender afstemmen
  • Druk op (verhogen) of (verlagen)
  om de frequentieband te verhogen of
  verlagen.
  OF
  • Druk op
  (volgende zoeken) of
  (vorige zoeken) om het volgende/
  vorige krachtige station te zoeken.

  Een voorkeurzender opslaan
  De ingebouwde radiotuner kan maximaal 25 FM en
  25 AM voorkeurszenders opslaan.
  1. Een zender zoeken.
  2. Voor voorkeurszenders 1-9: houd een
  nummertoets ingedrukt. Voor voorkeurszenders
  10-25: houd OK ingedrukt om de zender op te
  slaan in de volgende beschikbare voorkeurszender
  FM
  P1
  90.9 - WBUR90.9

  Nummer van de
  voorkeurszender

  • Druk op de knop kanaal omhoog
  of
  omlaag
  om naar de volgende of
  vorige voorkeurszender te gaan.
  • Voor snelle toegang tot
  voorkeurszender 1-9 drukt u op de
  nummertoets van de voorkeurszender.

  Een voorkeurzender verwijderen
  1. Roep de voorkeurszender op die u wilt verwijderen.
  2. Houd OK ingedrukt totdat het nummer van de
  voorkeurszender van het display verdwijnt.

  Optionele instellingen voor
  de radiotuner
  1. Druk op de knop MORE en selecteer OPTIONS.
  2. Selecteer de optie die u wilt wijzigen in het menu
  (zie ‘menu OPTIONS’ op pagina 16 voor meer
  informatie):
  • Huidig station:
  • RDS:

  Stereo toestaan, Stereo uit
  Aan, uit
  13 • Page 22

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 14 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES
  Extra knoppen onder MORE
  Druk op de knop MORE om extra functieknoppen
  voor de huidige bron weer te geven bovenaan het
  televisiescherm. De weergegeven functies zijn
  afhankelijk van de geselecteerde bron. Het volgende
  voorbeeld laat zien hoe deze knoppen op de televisie
  worden weergegeven.

  Hiermee voert u rode, groene, gele of
  blauwe functies uit op Blu-ray Disc™spelers, set-top boxen en teletekst.
  Hiermee geeft u de programmagids weer
  voor de vorige of volgende dag.
  Hiermee geeft u de afspeellijst van
  opgenomen programma’s weer.
  Hiermee activeert u de beeld-in-beeld
  modus.
  Hiermee heeft u toegang tot video-ondemand.

  Een functie van een knop MORE activeren
  1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.

  Hiermee schakelt u de televisie over op live
  weergave.

  2. Selecteer de functie die u wilt activeren met de
  navigatieknoppen links ( ) en rechts ( ).

  Hiermee schakelt u tussen hoofdfuncties
  (bijvoorbeeld van dvd naar videorecorder)
  op een gecombineerd apparaat.

  3. Druk op OK op de afstandsbediening.

  Hiermee gaat u naar de ‘Start’-status van
  een apparaat.

  Definities van knopfuncties

  Hiermee selecteert u een herhaaloptie op de
  huidige bron.

  Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
  Hiermee geeft u een lijst met favoriete
  zenders weer.

  Hiermee schakelt u tussen tv en radio op
  een set-top box die beide heeft.

  Hiermee schakelt u teletekstfuncties in of uit.

  Hiermee heeft u toegang tot de
  apparaatmenu’s.

  Hiermee schakelt u internetfuncties in of uit.

  14

  Hiermee wisselt u van tuner op een
  apparaat met meerdere tuners. • Page 23

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 15 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES
  Hiermee voert u functie A, B, C of D uit in
  een interactieve programmagids.

  3. Druk op OK op de afstandsbediening om het menu
  OPTIONS weer te geven van de huidige bron.
  Het volgende is een voorbeeld voor een
  videoapparaat.

  Hiermee heeft u toegang tot Xbox-functies.

  Hiermee heeft u toegang tot de uitzending
  van gegevens op een tunerapparaat (alleen
  in Japan).

  Geselecteerde optie

  Hiermee heeft u toegang tot PlayStationfuncties.

  Geactiveerde
  instelling

  Hiermee selecteert u verschillende manieren
  om videosignalen uit te zenden (alleen in
  de EU).
  Zie het volgende over ‘Systeemopties
  wijzigen.’

  Systeemopties wijzigen
  Het aantal opties dat verschijnt in het menu OPTIONS
  is afhankelijk van de momenteel geselecteerde bron.

  4. Selecteer de optie die u wilt wijzigen met de
  navigatieknoppen omhoog/omlaag.
  5. Selecteer de instelling met de
  navigatietoetsen links/rechts.
  6. Druk op de knop EXIT op de afstandsbediening
  wanneer u klaar bent.

  1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.
  2. Selecteer OPTIONS met de navigatieknoppen
  links/rechts.
  15 • Page 24

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 16 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

  menu OPTIONS
  *geeft de fabrieksinstellingen aan
  Optie

  Beschikbare instellingen

  Geluid
  (Niet beschikbaar op
  een 235-systeem)

  Origineel .......................... Hiermee speelt u stereo-audio af wanneer er stereo-audio wordt ontvangen van de bron.
  Aanbevolen* .................... Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er 2- of 5-kanaals audio wordt ontvangen van
  de bron.
  Alternatief ........................ Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er stereo of 5-kanaals audio wordt ontvangen
  van de bron.
  Verbeterd monogeluid ..... Hiermee speelt u gesimuleerde surround sound af wanneer mono-audio wordt ontvangen van de
  bron.

  Huidig station
  (Niet beschikbaar op
  de systemen T20 of
  T10).

  Stereo toestaan* ............. Stereogeluid toestaan van de huidige stereo FM-radiozender.
  Stereo uit ......................... Hiermee wijzigt u de huidige zender naar mono. Dit kan nuttig zijn bij het afstemmen op een
  zwakke radiozender.

  RDS
  (Niet beschikbaar op
  de systemen T20 of
  T10).

  Aan* ................................. Hiermee wordt RDS-informatie weergegeven (indien beschikbaar) op de afstandsbediening.
  Uit .................................... Hiermee wordt geen RDS-informatie weergegeven op de afstandsbediening.

  Gamemodus

  Aan .................................. Hiermee produceert u betere videoprestaties voor gamesystemen.
  Uit* ................................... Hiermee krijgt u normale videoprestaties.

  Audio compressie

  Verbeterde dialogen*........ Betere geluidsweergave zodat de dialoog van de film beter verstaanbaar wordt (alleen voor
  bronapparaten die u tijdens de interactieve installatie een naam hebt gegeven).
  Intelligent volume ............. Hiermee beperkt u het aantal volumeniveaus van een soundtrack zodat het verschil tussen
  extreme geluidspieken en zachte geluiden minder merkbaar wordt.
  Uit..................................... Hiermee wordt niets aan het oorspronkelijke geluidsspoor veranderd.

  (Niet beschikbaar
  voor naamloze
  bronnen.)
  Audionummer

  Nummer 1* ...................... Hiermee selecteert u nummer 1 van een externe audio stream met meerdere audionummers.
  Nummer 2 ........................ Hiermee selecteert u nummer 2 van een externe audio stream met meerdere audionummers.
  Beide nummers................ Hiermee selecteert u nummer 1 en 2 van een externe audio stream.
  Niet beschikbaar .............. U krijgt geen opties wanneer slechts één spoor wordt ontvangen.

  Volume-offset

  Hiermee verhoogt u het volumeniveau van de geselecteerde bron ten opzichte van andere bronnen (0* tot 10).

  Bron overscan

  Aan .................................. Hiermee past u video overscan toe op de huidige videobron.
  Uit* ................................... Hiermee wordt niets aan de oorspronkelijke video veranderd.

  16 • Page 25

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 17 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

  Optie

  Beschikbare instellingen

  Lage tonen van het
  systeem

  Lage tonen aanpassen.
  –9 tot Normaal* tot +6 (Na ADAPTiQ -kalibratie)
  –14 tot Normaal* tot 14 (Geen ADAPTiQ-kalibratie)

  Hoge tonen van het
  systeem

  Hoge tonen aanpassen.
  –9 tot Normaal* tot +6 (na ADAPTiQ -kalibratie)
  –14 tot Normaal* tot 14 (Geen ADAPTiQ-kalibratie)

  Audio-/
  videosynchronisatie

  Hiermee stelt u de geluidsvertraging in zodat het geluid synchroon loopt met de videobeelden.
  –2 tot Normaal* tot +5

  Achterste
  luidsprekers
  (Niet beschikbaar op
  het 235-systeem.)

  Hiermee past u het volumeniveau van de achterste luidsprekers aan ten opzichte van de voorste luidsprekers (–10 tot
  Normaal* tot +6).
  Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2) of Voor (3).

  Middenluidsprekers
  (Niet beschikbaar op
  het 235-systeem.)

  Hiermee past u het volumeniveau van de voorste middenluidsprekers aan ten opzichte van andere luidsprekers (–8 tot
  Normaal* tot +8).
  Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2).

  Luidsprekers
  (Niet beschikbaar op
  het 235-systeem.)

  Stereo (2)............ Hiermee activeert u alleen de voorste linker- en rechterluidsprekers.
  Voorzijde (3) ...... Hiermee activeert u de linker-, rechter- en middenluidsprekers.
  Surround (5) ...... Hiermee activeert u alle voorste en achterste luidsprekers.

  Volume van tv

  Aan* .................... Hiermee kan het systeem het volumeniveau en de dempenindicator op de televisie weergeven.
  Uit ....................... Hiermee voorkomt u de weergave van het volumeniveau en dempenindicator.

  Luidsprekers van tv

  Aan ..................... Hiermee stuurt u HDMI -audio naar de televisie (audio van de televisie wordt niet beïnvloed door het
  aansluiten van een hoofdtelefoon op de bedieningsconsole of het indrukken van de knop Mute of Volume
  van de afstandsbediening).
  Uit* ...................... Hiermee stuurt u HDMI-audio naar de LIFESTYLE -systeemluidsprekers.

  ®

  ®

  ®

  ®

  Video-uitgang

  Hiermee wijzigt u de resolutie (Standaard/720p/1080i/1080p) van het videosignaal dat naar de televisie wordt gezonden
  (alleen instellingen die worden ondersteund door uw televisie zijn beschikbaar als opties.)

  17 • Page 26

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 18 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  UW INSTALLATIESELECTIES OPNIEUW BEKIJKEN
  De systeeminstallatie
  aanpassen
  Na de oorspronkelijke installatie met het Unify™
  intelligente integratiesysteem kunt u op elk gewenst
  moment wijzigingen aanbrengen in de
  systeeminstellingen.

  Menukeuzes
  Druk op de knop Setup op de voorkant van de
  bedieningsconsole om het menu Unify op de televisie
  weer te geven. Selecteer de gewenste functie met de
  navigatieknoppen op de afstandsbediening en volg de
  instructies op het scherm
  Menu-onderdeel

  Wat u kunt doen

  Hiermee hervat u Hiermee gaat u terug naar de laatst voltooide
  de oorspronkelijke actie van het interactieve installatieproces.
  installatie
  (Opmerking 1)
  Hiermee herstart u Hiermee start u het interactieve installatieproces
  de oorspronkelijke vanaf het begin.
  installatie
  (Opmerking 1)
  Taal
  ADAPTiQ

  Hiermee wijzigt u de taal van de informatie op
  het scherm.
  ®

  Hiermee start u het ADAPTiQaudiokalibratieproces.

  Menu-onderdeel

  Wat u kunt doen

  Tv-instelling
  (Opmerking 2)

  • Hiermee programmeert u de
  afstandsbediening om de televisie te
  bedienen.
  • Televisie vervangen.
  • De audio-aansluiting van de televisie
  toevoegen, wijzigen of verwijderen.

  Broninstelling
  (Opmerking 2
  en 3)

  • Apparaatnaam wijzigen.
  • De afstandsbediening programmeren om een
  apparaat te bedienen en eventueel de IRemitter toevoegen.
  • Apparaat verwijderen.
  • Audio- of videoaansluitingen toevoegen of
  wijzigen.

  Apparaat
  toevoegen
  (Opmerking 2)

  Hiermee voegt u een ander apparaat of
  accessoire toe aan het systeem.

  Door het hele huis • De huiscodemodus selecteren: Standaard
  (Opmerking 2)
  (16 huiscodes, 16 kamercodes) of Alternatief
  (64 huiscodes, 4 kamercodes).
  • Kamercode wijzigen.
  (Alleen
  beschikbaar voor • Zie ‘Geluid aan een andere kamer toevoegen’
  op pagina 19voor meer informatie over
  de systemen 235,
  uitbreiding.
  V35 en V25.)
  Update

  Hiermee werkt u de systeemsoftware bij (zie
  ‘Systeemsoftware bijwerken’ op pagina 23 voor
  meer informatie).

  Leermodus
  (Opmerking 2)

  Hiermee verstuurt u IR-codes om een daarvoor
  geschikte afstandsbediening te programmeren.

  Het Unify-systeem Hiermee gaat u terug naar de laatst
  afsluiten
  geselecteerde bron.
  OPMERKINGEN
  1. Verschijnt alleen als de oorspronkelijke installatie niet is voltooid.
  2. Verschijnt alleen als de oorspronkelijke installatie is voltooid.
  3. Verschijnt voor elke bron die op de achterkant van de
  bedieningsconsole is aangesloten.

  18 • Page 27

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 19 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  GELUID AAN EEN ANDERE KAMER TOEVOEGEN
  Het systeem 235, V35 of V25
  uitbreiden (niet beschikbaar op de systemen
  T20, T10 of in Japan.)
  ®

  Uw LIFESTYLE 235-, V35- of V25-systeem kan geluid
  van Bose -kwaliteit weergeven in maximaal 14 extra
  kamers. Als u een product dat compatibel is met Bose
  link aansluit op de OUT-uitgang van de
  bedieningsconsole van de Bose link, kunt u in andere
  kamers naar een andere geluidsbron luisteren. Zo kan er
  in de woonkamer een dvd-film worden afgespeeld, terwijl
  u in een andere kamer naar de AM/FM-radio luistert.
  ®

  Voor meer informatie of voor de aanschaf van extra
  producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
  Bose-dealer.

  Richtlijnen voor uitbreiding
  Volg de instructies die bij het uitbreidingsproduct zijn
  ingesloten voor de installatie van een systeem dat
  compatibel in met Bose link in een andere kamer en let
  hierbij op het volgende.
  • Bose link-aansluitingen – Uw systeem werkt niet
  met producten die tegelijkertijd op de connectors
  Bose link IN en Bose link OUT zijn aangesloten.
  • Kamercodes – De kamercode voor het andere
  luidsprekersysteem en de afstandsbediening moeten
  overeenkomen. Zie de gebruikershandleiding die bij
  het Bose link-product werd geleverd voor informatie
  over het instellen van kamercodes.
  • Huiscode – De huiscode voor de andere
  afstandsbediening en de bedieningsconsole moeten
  overeenkomen. Dit zorgt ervoor dat beide systemen
  kunnen communiceren.

  Het systeem is standaard ingesteld op huiscode 15.
  Selecteer Door het hele huis in het menu Unify™ en
  selecteer vervolgens de huiscode. Op het scherm
  wordt de huiscode weergegeven, samen met een
  voorstelling van hoe de afstandsbediening in de
  tweede kamer dient te zijn ingesteld om overeen te
  komen met de huiscode van de bedieningsconsole.
  Uw systeem heeft twee huiscodemodi. De standaard
  modus biedt 16 huiscodes en 16 kamercodes. Als uw
  woonhuis uit meerdere eenheden bestaat, kunt u de
  Alternatieve modus selecteren; deze biedt 64
  huiscodes en 4 kamercodes.
  Opmerking: Als u wisselt tussen de standaard en de
  alternatieve huiscodemodi, wordt de huiscode teruggezet
  naar nul (0).
  • Het gebruik van audio-aansluitingen voor een
  tweede kamer – Om in een andere kamer audio te
  horen van een apparaat dat is aangesloten op
  HDMI -ingang 1, 2 of 3, moet u ook een analoge
  audioverbinding tot stand brengen tussen het
  apparaat en de analoge linkeraansluiting (L) en
  rechteraansluiting (R) voor die ingang. Hetzelfde geldt
  voor alle apparaten met een digitale audio-aansluiting
  op ingang 4 of 5 van de bedieningsconsole.
  • Bediening van de radio – Met een
  afstandsbediening voor de kamer die wordt
  toegevoegd, kunt u de radio selecteren en bedienen
  die is ingebouwd in de bedieningsconsole in de
  woonkamer. Als u echter in beide kamers
  tegelijkertijd naar de radio wilt luisteren, kunt u alleen
  naar dezelfde radiozender luisteren.
  19
  ® • Page 28

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 20 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Batterijen vervangen

  Reiniging

  Vervang alle vier de batterijen wanneer het bereik of
  werking van de afstandsbediening duidelijk afneemt, of
  wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de
  batterij bijna leeg is.

  U kunt de buitenkant van de apparatuur afnemen met
  een zachte, droge doek. U kunt de roosters ook
  voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

  Indicator die aangeeft
  dat de batterij bijna
  leeg is

  Cable
  iPod
  3:20
  iP
  Pod
  3:2
  0
  The Beatles
  B

  1. Op de achterkant van de afstandsbediening
  bevindt zich het batterijcompartiment. Schuif het
  klepje eraf.
  AA (IEC-LR6) batterijen (4)

  Klep van batterijvakje

  2. Verwijder de oude batterijen.
  3. Plaats vier nieuwe AA-batterijen van 1,5V (IEC-LR6)
  in het batterijvakje en zorg hierbij dat de
  aanduidingen voor de polen (+ en –)
  corresponderen met de aanduidingen in het vakje.
  4. Schuif het batterijklepje weer dicht.
  20

  • Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
  • Mors GEEN vloeistof in de openingen en laat er geen
  voorwerpen in vallen. • Page 29

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 21 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Problemen oplossen
  Probleem

  Wat te doen

  Het systeem reageert niet op het
  eerste gebruik van mijn Bose®afstandsbediening


  Zorg ervoor dat de bedieningsconsole is ingeschakeld.
  Zorg ervoor dat er batterijen in de afstandsbediening zitten.
  Herstel het systeem. Zie ‘Het systeem opnieuw instellen’ op pagina 23.
  Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en controleer of het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole
  aan gaat. Elke keer dat u een knop indrukt, zou het lampje moeten knipperen.
  Zo niet, volg ‘De afstandsbediening koppelen aan de console’ op pagina 23 de procedure.

  De Bose-afstandsbediening
  werkt niet voor een apparaat dat
  ik tijdens de oorspronkelijke
  installatie heb toegevoegd.

  • Probeer het apparaat nogmaals te installeren. Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Selecteer de
  apparaatinstelling en volg de instructies op het scherm.
  • Gebruik de handmatige optie om het apparaat in te stellen. Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Selecteer
  de apparaatopties en volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening handmatig in te stellen.
  • U moet mogelijk uw software bijwerken. Zie ‘Systeemsoftware bijwerken’ op pagina 23.

  Een videoaansluiting is niet
  optimaal.

  • Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de apparaatinstelling om een videoaansluiting te wijzigen.
  Volg de instructies op het scherm.

  Het systeem doet niets


  Geen geluid

  • Controleer of de stekker van de Acoustimass-module in een werkend stopcontact zit.
  • Zorg ervoor dat de audioingangskabel stevig in de Accoustimass-aansluiting van de bedieningsconsole zit en het
  andere uiteinde goed is aangesloten op de Mediacenter- aansluiting van de Acoustimass-module.
  • Verhoog het volume.
  • Druk op de knop More ( ) en zorg ervoor dat het volume van het systeem niet is gedempt.
  • Controleer de ingangsaansluitingen van de bedieningsconsole. Zorg ervoor dat de juiste bron is geselecteerd.
  • Controleer de aansluitingen tussen de luidsprekers en de Acoustimass-module.
  • Verbind de FM- en AM-antennes om radio te ontvangen.
  • Herstel het systeem. Zie ‘Het systeem opnieuw instellen’ op pagina 23.

  Het geluid wordt verstoord door
  een luid gebrom of gezoem dat
  elektrisch van aard kan zijn (niet
  harmonisch)

  • Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen of en hoe andere apparaten in de kamer mogelijk

  Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit en de voeding goed is aangesloten op de bedieningsconsole.
  Controleer of de Acoustimass®-module en de voeding goed zijn aangesloten op een werkend stopcontacten.
  Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer een aangesloten apparaat in het menu SOURCE.
  Herstel het systeem. Zie ‘Het systeem opnieuw instellen’ op pagina 23.

  ongewenste signalen voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.

  21 • Page 30

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 22 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Probleem
  Radio werkt niet

  Wat te doen

  (Niet beschikbaar op de
  systemen T20 en T10.)
  De antennes moeten op de correcte manier zijn aangesloten.
  Plaats de AM-antenne ten minste 50 cm van de bedieningsconsole en de Acoustimass®-module.
  Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
  Zorg dat de AM-antenne rechtop staat.
  Verplaats antennes verder van de bedieningsconsole, tv of andere elektrische apparaten.
  Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak
  doorkomt.

  FM-geluid is vervormd

  • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
  • Trek de FM-antenne helemaal uit.

  (Niet beschikbaar op de
  systemen T20 en T10.)
  Geluid is vervormd

  • Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en goed vastzitten.
  • Verlaag het uitgangsvolume van een van de externe apparaten die zijn aangesloten op de bedieningsconsole.

  Er komt geen geluid uit een van
  de aangesloten apparaten.

  • Controleer de aansluitingen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij het apparaat was ingesloten.

  Geen televisiebeeld, maar wel
  audio.

  • Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd. Zorg dat deze past bij de videobron.
  • Zorg dat de videokabels stevig zijn aangesloten.

  Een aangesloten apparaat
  reageert niet steeds op dezelfde
  wijze op de afstandsbediening

  • Sluit de meegeleverde externe IR emitter aan op de bedieningsconsole. Druk voor hulp op de knop Setup van de
  bedieningsconsole. Selecteer de apparaatinstelling en volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening in te
  stellen.

  Het geluid valt soms weg van
  coaxiale digitale audioingangen

  • Vraag de klantenservice van Bose om een composite video-kabel die kan worden gebruikt voor de coaxiale digitale
  audioverbinding.

  22 • Page 31

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 23 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Het systeem opnieuw instellen
  1. Houd de aan/uit-knop van de bedieningsconsole
  5 seconden lang ingedrukt, of totdat het aan/uitlampje op de bedieningsconsole op rood brandt.
  Het aan/uit-lampje van de bedieningsconsole
  brandt op rood wanneer het systeem wordt
  uitgeschakeld.
  2. Druk op de aan/uit-knop op de bedieningsconsole
  om het systeem opnieuw te starten. Het aan/uitlampje zal groen knipperen en vervolgens groen
  branden wanneer het systeem is ingeschakeld en
  klaar is voor gebruik.
  3. Als u het systeem nog steeds niet kunt bedienen
  met de afstandsbediening, volgt u de volgende
  procedure om de afstandsbediening te koppelen
  aan de bedieningsconsole.

  De afstandsbediening koppelen aan
  de console
  1. Zorg dat het systeem is ingeschakeld. Zo niet, druk
  op de aan/uit-knop van de bedieningsconsole.
  2. Houd de afstandsbediening dicht bij de
  bedieningsconsole.
  3. Houd de knoppen Mute( ) van de
  bedieningsconsole en OK van de afstandsbediening
  tegelijkertijd vijf seconden lang ingedrukt. Het aan/
  uit-lampje knippert wanneer het koppelen is voltooid.

  4. Druk op een willekeurige knop van de
  afstandsbediening en controleer of het aan/uitlampje op de bedieningsconsole knippert wanneer
  er een knop wordt ingedrukt.

  Systeemsoftware bijwerken
  Software-updates zijn periodiek beschikbaar en
  kunnen via internet worden gedownload op het USBstation van uw systeem.
  1. Druk op de knop Setup op de voorkant van de
  bedieningsconsole om het menu Setup weer te
  geven.
  2. Gebruik de navigatieknoppen van de
  afstandsbediening, selecteer Update.
  3. Volg de instructies op het scherm.
  Opmerking: Houd de afstandsbediening vlakbij de
  voorkant van de bedieningsconsole tijdens het updaten
  om te zorgen dat uw Bose®-afstandsbediening wordt
  geüpdatet.

  Contact opnemen met
  klantenservice
  Indien u verdere hulp nodig hebt voor het oplossen van
  problemen, neemt u contact op met de Bose
  Klantenservice. Zie hiervoor de bijgevoegde adressenlijst.

  23 • Page 32

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 24 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  TAB 8

  TAB 7

  Nederlands

  TAB 5

  TAB 4

  TAB 3

  TAB 2

  English

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Beperkte garantie
  Uw LIFESTYLE home entertainment-systeem valt onder een
  beperkte, overdraagbare garantie. Informatie over de garantie
  staat op de registratiekaart die in de verpakking is bijgesloten.
  Zie de kaart voor informatie over registratie. Als u dit niet doet, is
  dit niet van invloed op uw garantierechten.
  ®

  Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de
  beperkte garantie:
  Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende
  Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk:
  1. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio (ga naar
  Global.Bose.com/register voor contactinformatie in uw
  land/regio) voor specifieke retournerings- en
  verzendinstructies.
  2. Stuur de verpakking franco op naar het door de Bosevestiging van uw land opgegeven adres.
  3. Noteer zo nodig het retourautorisatienummer op de
  buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare plek. Dozen
  zonder retourautorisatienummer worden geweigerd, indien
  een dergelijk nummer vereist is.

  Technische informatie
  Afstandsbediening
  Frequentie: 2,4 GHz
  Bereik: 10 m

  Voltage bedieningsconsole
  Netvoeding: 100-240 V
  50/60 Hz,
  DC-uitgang: 12 V
  20 W max.

  Acoustimass®-module
  VS/Canada: 100-120V
  50/60 Hz 350W
  Internationaal: 220-240V
  50/60 Hz 350W
  Dubbel voltage: 100-120/220-240V
  50/60 Hz 350W

  24

  Licentiegegevens
  Dit product bevat een of meerdere gratis of open source
  softwareprogramma’s van derde partijen die worden gedistribueerd
  als onderdeel van het softwarepakket STLinux. Ga naar
  www.stlinux.com/download voor meer informatie. Deze gratis en
  open source software valt onder de voorwaarden van de GNU
  General Public Licence, GNU Library/Lesser General Public License,
  of andere aanvullende en/of extra copyrightlicenties, kennisgevingen
  en vrijwaringsclausules. Om uw rechten onder deze licenties te
  begrijpen, raadpleegt u de specifieke voorwaarden van de licenties,
  kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Deze zijn beschikbaar als
  elektronisch bestand met de naam ‘licenties.pdf’ in de
  bedieningsconsole van het product. Om dit bestand te lezen, hebt u
  een computer met een USB-poort en een softwareprogramma nodig
  dat .pdf bestanden kan weergeven. ‘licenties.pdf’ downloaden van
  de bedieningsconsole van uw product:
  1. Houd de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole
  ingedrukt om het scherm Systeeminformatie weer te geven.
  2. Plaats een USB-station (er is er een meegeleverd in uw systeem
  pakket) in de USB-ingang op de voorkant van de bedienings
  console.
  3. Druk op OK op de afstandsbediening om het bestand te kopiëren
  naar het USB-station.Het downloaden dient binnen 30 seconden
  te zijn voltooid. Daarna kunt u het USB-station verwijderen.
  4. Om het bestand ‘licenties.pdf’ te lezen steekt u het USB-station in
  een computer met een USB-poort, navigeert u naar de hoofdmap
  van de USB en opent u ‘licenties.pdf’ met een programma dat
  .pdf bestanden kan weergeven.
  Kopieën van de broncode voor de open source softwareprogramma’s
  die bij dit product zijn meegeleverd zijn schriftelijk aan te vragen bij:
  Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 Verenigde Staten. Bose Corporation zal
  dergelijke codes ter beschikking stellen op een schijf tegen de
  kostprijs van een dergelijke activiteit, zoals de kosten van de media,
  verzending en verwerking van de aanvraag. Alle licenties,
  kennisgevingen en vrijwaringsclausules die hierboven worden
  genoemd, worden gereproduceerd en zijn beschikbaar bij een
  dergelijke broncode. Dit aanbod is geldig voor een periode van drie (3)
  jaar na de distributiedatum van dit product door Bose Corporation. • Page 33

  00.Amaryllis_OperatingGuide_DUT.book Page 25 Wednesday, July 14, 2010 9:33 PM

  English

  TAB 2

  TAB 3

  TAB 4

  TAB 5

  Nederlands

  TAB 7

  TAB 8

  REINIGING EN ONDERHOUD

  25 • Page 34

  Cover_8.5x6.5_OP Guide_8L.fm Page 1 Thursday, July 15, 2010 9:21 AM

  LIFESTYLE® 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM/LIFESTYLE® V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS/LIFESTYLE® T20/ T10 HOME THEATER SYSTEMS

  ©2010 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM328342 Rev.00

  LIFESTYLE 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM
  ®

  LIFESTYLE V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
  LIFESTYLE T20/ T10 HOME THEATER SYSTEMS
  ®

  ®

  Operating Guide | Betjeningsvejledning | Bedienungsanleitung | Guía del usuario | Guide d’utilisation
  Manuale d'uso | Bedieningshandleiding | Bruksanvisning


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bose Lifestyle 235 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bose Lifestyle 235 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bose Lifestyle 235

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Deutsch - 33 seiten

Bose Lifestyle 235 Installationsanweisung - Englisch - 18 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Englisch - 100 seiten

Bose Lifestyle 235 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Bose Lifestyle 235 Installationsanweisung - Holländisch - 20 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Holländisch - 34 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Französisch, Spanisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info