Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
LIFESTYLE
®
235 series II
home entertainment system
Installatiehandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Meine Anlage stellt sich nach 15 Minuten aus.
  Wie kann ich das Umstellen? Eingereicht am 2-2-2019 20:35

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  LIFESTYLE 235 series II
  ®

  home entertainment system
  Installatiehandleiding • Page 2

  Veiligheidsinformatie
  Lees deze handleiding door.

  Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het
  systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze
  handleiding voor toekomstig gebruik.
  Alle producten van Bose® moeten worden gebruikt in overeenstemming met plaatselijke, landelijke en
  branchevoorschriften.

  De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van
  niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een
  risico van elektrische schokken kan bestaan.
  Het uitroepteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te
  maken op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.
  WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen.
  Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
  WAARSCHUWINGEN:
  • Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken zo klein
  mogelijk te houden.
  • Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld
  met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u
  op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot
  defecten en/of brandgevaar.
  • Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de netstekker op de juiste manier in het stopcontact te
  steken. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
  • Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
  WAARSCHUWINGEN:
  • Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Door onbevoegden aangebrachte
  wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van de wettelijke voorschriften en de werking van het
  systeem in gevaar brengen.
  • Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes
  wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.

  HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de
  Verenigde Staten en in andere landen.
  ©2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op
  andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  2 - Dutch • Page 3

  Veiligheidsinformatie
  OPMERKINGEN:

  • Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
  • Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze
  stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
  • Het product moet binnenshuis worden gebruikt. Het product is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis,
  in recreatievoertuigen of op boten.
  • Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
  • De bij het systeem geleverde luidsprekerdraad en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur.
  Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in de muur.
  Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg en neem daarbij de plaatselijke
  voorschriften in acht.
  Niet verbranden.
  Bose® Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere
  relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
  De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

  Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
  Naam
  onderdeel

  Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
  Lood
  (Pb)

  Kwik
  (Hg)

  Cadmium
  (Cd)

  Zeswaardig
  chroom
  (Cr(VI))

  Polybroombifenyl
  (PBB)

  Polybroomdifenylether
  (PBDE)

  PCB’s

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  Metalen
  onderdelen

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  Plastic
  onderdelen

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Luidsprekers

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  Kabels

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  0: geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel lager is dan de
  maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006.
  X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven
  de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.

  Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
  Het serie- en modelnummer vindt u op het onderpaneel van het product.
  Lifestyle®-model:__________________________________________________________________
  Serienummer van bedieningsconsole:________________________________________________
  Serienummer van Acoustimass®:____________________________________________________
  Serienummer van luidsprekerarray:__________________________________________________
  Aankoopdatum:___________________________________________________________________
  Bewaar het aankoopbewijs samen met deze installatiehandleiding en de
  bedieningshandleiding.
  Dutch - 3 • Page 4

  Veiligheidsinformatie
  Belangrijke veiligheidsinstructies

  1. Lees deze instructies door.
  2. Bewaar deze instructies.
  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle instructies.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
  6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek.
  7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
  8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere
  apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
  9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker
  heeft twee poten waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een
  derde poot voor de aarding. De bredere poot of de derde poot zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de
  bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien om het verouderde
  stopcontact te vervangen.
  10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers,
  stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant.
  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel
  12. 
  of de tafel die door de fabrikant worden vermeld of samen met het apparaat worden verkocht. Als u
  een verrijdbaar plateau gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat
  deze niet omvallen en letsel veroorzaken
  13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
  14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is
  beschadigd, als bijvoorbeeld een netsnoer of stekker van het apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het
  apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan
  regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen.

  Aanvullende veiligheidsinformatie

  Zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke veiligheidsinformatie. U vindt dit blad in de verpakking (alleen
  in Noord-Amerika).

  4 - Dutch • Page 5

  Inhoud
  Welkom
  Hartelijk dank ..................................................................................................... 6
  Uitpakken............................................................................................................. 6

  Installeren van het systeem
  Doos met bedieningsconsole........................................................................... 7
  Doos met Acoustimass®-module..................................................................... 10
  Doos met luidspreker......................................................................................... 12
  Doos met interactieve items............................................................................ 15
  Andere doos met 4 items.................................................................................. 17
  Rubbervoetjes aanbrengen.............................................................................. 18
  Problemen bij de installatie............................................................................. 19
  Contact opnemen met de klantenservice...................................................... 19

  Dutch - 5 • Page 6

  Welkom

  Hartelijk dank
  Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE® 235 Series II-homeentertainmentsysteem hebt gekozen voor uw woning. Deze handleiding
  biedt stapsgewijze instructies voor het installeren van uw nieuwe systeem.
  Het installatieproces bestaat uit twee delen:
  De fysieke installatie: het plaatsen en aansluiten van de componenten van
  het systeem.
  Interactieve installatie: de installatie voltooien aan de hand van de interactieve
  aanwijzingen op het tv-scherm van het UNIFY® intelligente integratiesysteem.

  Uitpakken
  De onderdelen van uw nieuwe systeem zijn verpakt in vier genummerde dozen plus
  een kleine doos met alle gepaste netsnoeren:
  • 11 Doos met bedieningsconsole


  2

  Doos met Acoustimass®-module  3

  Doos met luidspreker  4

  Doos met interactieve items  Doos met netsnoeren (gebruikt met doos 1 en 2)

  Begin met doos 1. Pak elke doos uit en installeer de inhoud voordat u de volgende
  doos uitpakt.
  Bewaar alle verpakkingsmateriaal. Het originele verpakkingsmateriaal biedt de
  veiligste manier om het systeem te verzenden of vervoeren.
  Gebruik onderdelen niet als ze beschadigd lijken te zijn. Meld dit onmiddellijk aan
  Bose of aan uw erkende Bose-dealer. Voor Bose-contactgegevens raadpleegt u
  het blad met adresgegevens in doos 4.

  6 - Dutch • Page 7

  Installeren van het systeem

  11

  Doos met bedieningsconsole

  Wat u nodig hebt uit doos 1:
  Uit doos 1:

  Bedieningsconsole

  Voeding

  Audio-ingangskabel

  HTML®-kabel

  Wat u nodig hebt uit de doos met netsnoeren:
  Uit de doos met netsnoeren:

  Netsnoer

  A. Plaats de bedieningsconsole op een vlak, stabiel oppervlak bij de tv.

  Bedieningsconsole

  Opmerking: Totdat het systeem volledig is geïnstalleerd, plaatst u de
  bedieningsconsole bij voorkeur zodanig dat het aansluitingspaneel aan
  de achterkant van de module goed toegankelijk is.

  Dutch - 7 • Page 8

  Installeren van het systeem
  B. Steek een uiteinde van de HDMI®-kabel in de HDMI INPUT-aansluiting van de tv.
  Als er al een HDMI-kabel is aangesloten op de HDMI-ingang van de tv, kunt u
  deze gebruiken. Koppel het andere uiteinde eenvoudig los.

  C. Steek het andere uiteinde van de HDMI-kabel in de aansluiting HDMI OUT
  Video to TV van de bedieningsconsole.

  HDMI OUT
  Video to TV

  8 - Dutch • Page 9

  Installeren van het systeem
  D. Steek een uiteinde van de audio-ingangskabel in de aansluiting van de
  bedieningsconsole gelabeld Audio OUT. Zorg dat het platte deel van de
  stekker met de pijl erop naar boven wijst.
  Laat het andere uiteinde van de kabel op de vloer liggen. Bij het installeren van
  de inhoud van de volgende doos wordt u gevraagd deze aan te sluiten.

  Audio OUT

  E. Sluit het uitgangssnoer van de voeding aan op de Power-aansluiting op de
  bedieningsconsole.
  Power

  Netsnoer

  Voeding
  Uitgangssnoer van
  de voeding

  F. Neem een netsnoer uit de doos met netsnoeren.

  G. Steek een uiteinde van het netsnoer in de voeding. Steek de stekker zo ver
  mogelijk in de aansluiting.
  H. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een werkend stopcontact.
  I.

  Ga verder met doos 2 op de volgende pagina.

  Dutch - 9 • Page 10

  Installeren van het systeem

  2

  Doos met Acoustimass®-module

  Wat u nodig hebt voor de volgende stappen:
  Uit de doos met
  netsnoeren:

  Uit doos 2:

  Acoustimass-module

  Netsnoer

  A. Plaats de Accoustimass-module op de grond in hetzelfde deel van de kamer
  als waar de tv staat. Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

  Acoustimassmodule

  B. Leg de module op een zijkant en kijk waar het aansluitingspaneel zich bevindt.
  Aansluitingspaneel

  10 - Dutch • Page 11

  Installeren van het systeem
  WAARSCHUWING: Plaats de Acoustimass®-module NIET op de voor- of achterkant.

  C. Steek het vrije uiteinde van de audio-ingangskabel in de Media Centeraansluiting van de Acoustimass-module.
  Zorg dat het vlakke oppervlak met de pijl naar de voorkant van de module wijst.

  Media Center

  D. Neem een netsnoer uit de doos met netsnoeren.

  E. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de AC Power-aansluiting op de
  Acoustimass-module. Steek de stekker zo ver mogelijk in de aansluiting.
  AC power

  F. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een werkend stopcontact.
  G. Ga verder met doos 3 op de volgende pagina.

  Dutch - 11 • Page 12

  Installeren van het systeem

  3

  Doos met luidspreker

  Wat u nodig hebt voor de volgende stappen:
  Linkerluidspreker

  Rechterluidspreker

  Gemstone® ES-luidsprekerarrays

  Luidsprekerkabel

  Opmerking: U kunt de systeemluidsprekers aan de muur bevestigen met behulp
  van beugels of op een standaard op de grond zetten. Als u deze
  accessoires wilt aanschaffen, raadpleegt u uw plaatselijke Bose®-dealer
  of gaat u naar www.Bose.com.
  A. Plaats de luidspreker met een L (op de achterkant) links van de tv en de
  andere (met een R) rechts.
  Linkerluidspreker (L)

  Rechterluidspreker (R)

  • Plaats de luidsprekers niet meer dan 1 meter van het tv-scherm om te
  voorkomen dat het geluid en het beeld te ver uit elkaar worden gehaald.
  U kunt de afstand aan de omstandigheden in de kamer en aan persoonlijke
  voorkeur aanpassen.
  • Plaats de luidsprekers zo mogelijk op een open plank.
  • Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaatst u
  deze in het midden en vooraan op de plank.
  • Zorg dat de voorkant van elke luidspreker recht naar de kamer wijst. Plaats
  de luidsprekers niet onder een hoek.
  12 - Dutch • Page 13

  Installeren van het systeem
  B. Trek de twee stekkers aan het uiteinde van de luidsprekerkabel uit elkaar zodat
  elk van de beide stekkers een luidspreker kan bereiken

  C. Steek de stekker met een L in de luidspreker met een L, die links van de tv
  staat, gezien vanaf de voorkant van de tv.

  D. Steek de stekker met een R in de luidspreker rechts van de tv, gezien vanaf de
  voorkant van de tv.
  Rechterluidspreker (R)

  Linkerluidspreker (L)

  Dutch - 13 • Page 14

  Installeren van het systeem
  E. Steek het vrije uiteinde van de luidspreker kabel in de aansluiting SPEAKERS
  op de Acoustimass® module.
  Draai elke duimschroef vingervast aan.

  Duimschroef

  F. Plaats de Acoustimass-module waar u deze wilt hebben:
  • Rechtop (BIJ VOORKEUR) of op de zijkant (ALTERNATIEF).

  VOORKEUR

  ALTERNATIEF

  • Met de opening aan de voorkant naar de kamer gericht.
  • Op ten minste 45 cm van de tv, om magnetische storing van het tv-beeld te
  voorkomen. Plaats de module verder weg als er nog steeds storing is.
  WAARSCHUWINGEN:
  • Plaats geen elektronische media, zoals video- of audiotapes, gedurende
  langere tijd op of naast de Acoustimass-module. Het magnetische veld rond
  de module kan een deel van of al het opgenomen materiaal wissen.
  • Zorg dat de ventilatieopeningen van de module niet zijn geblokkeerd. Dit kan
  oververhitting veroorzaken.

  Ventilatieopeningen

  G. Gefeliciteerd! U hebt de bedieningsconsole, de Acoustimass®-module en de
  luidsprekers geïnstalleerd. U bent nu gereed om het systeem aan te zetten
  en te beginnen met de interactieve fase van de installatie met behulp van het
  UNIFY® intelligente integratiesysteem.
  Ga verder met doos 4 op de volgende pagina.

  14 - Dutch • Page 15

  Installeren van het systeem

  4

  Doos met interactieve items

  Wat u nodig hebt voor de volgende stappen:

  Afstandsbediening met batterijen

  Hoofdtelefoon voor ADAPTiQ®-audiokalibratie

  BELANGRIJK!
  Voordat u begint, zorgt u dat de luidsprekers en de Acoustimass®-module op
  hun definitieve plaats staan.
  Sluit nog geen apparatuur aan op de bedieningsconsole. De instructies op de
  tv geven aan wanneer dit moet gebeuren.
  A. Schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de
  afstandsbediening af.

  AA-batterijen (IEC LR6) (4)

  Klep van het batterijvakje

  B. Plaats vier AA-batterijen (IEC LR6) en zorg dat de aanduidingen voor de
  polariteit (+ en –) overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvakje.
  C. Schuif het batterijklepje weer op zijn plaats.

  Dutch - 15 • Page 16

  Installeren van het systeem
  D. Druk op de aan-uitknop op de bedieningsconsole om het systeem aan te zetten.
  Doordat het systeem in energiebesparingsmodus staat wanneer het op
  stand-by staat, duurt het een paar seconden voordat het opstart. Wanneer de
  statusindicator van het systeem verandert van knipperend in continu groen is
  het systeem klaar voor gebruik.

  Statusindicator

  Aan-uitknop

  E. Zet de tv aan.
  F. Gebruik de afstandsbediening van de tv om de tv-ingang te wijzingen
  in de ingang die is aangesloten op het LIFESTYLE® 235 Series II-homeentertainmentsysteem.
  G. Volg de instructies op het tv-scherm. U krijgt de opdracht het volgende te doen:
  • Selecteer uw taal.
  • Optimaliseer de audio van het systeem met het ADAPTiQ®audiokalibratiesysteem.
  • Sluit audio-/videoapparatuur aan op de bedieningsconsole.
  • Configureer de Bose®-afstandsbediening zodat u hiermee de aangesloten
  apparatuur kunt bedienen.

  16 - Dutch • Page 17

  Installeren van het systeem

  Andere doos met 4 items
  De resterende onderdelen in doos 4 zijn mogelijk niet nodig voor het installeren van
  uw LIFESTYLE® 235 Series II-home-entertainmentsysteem. Voor meer informatie
  over het gebruik van deze accessoires of over het later toevoegen van andere
  apparaten aan het systeem raadpleegt u de bedieningshandleiding.

  Stereo-audiokabel

  Kabel voor IR-zender

  LIFESTYLE® 535/525 series II
  home entertainment systems

  FM-antenne

  Rubbervoetjes voor
  Acoustimass®-module

  LIFESTYLE® 235/135 series II
  home entertainment systems

  LIFESTYLE® 520/510
  home theater systems
  Operating Guide

  Bedieningshandleiding
  Rubbervoetjes voor de
  voorste middenluidspreker

  AM-antenne
  USB-stick
  (alleen voor het updaten van
  de systeemsoftware)

  Dutch - 17 • Page 18

  Installeren van het systeem

  Rubbervoetjes aanbrengen
  Als u de Acoustimass®-module op een kale vloer plaatst, kunt u de rubbervoetjes
  aan de onderkant van de module bevestigen voor meer stabiliteit en om de vloer te
  beschermen.
  Rubbervoetjes
  Onderpaneel

  Trillingen kunnen ertoe leiden dat de luidsprekers gaan bewegen, vooral als deze
  op gladde oppervlakken als glas of geboend hout worden geplaatst. Als u de
  middelste luidspreker op een dergelijk oppervlak plaatst, kunt u de bijgeleverde
  rubbervoetjes aanbrengen op de onderkant van de luidspreker voor een betere
  stabiliteit.
  Rubbervoetjes
  Onderpaneel

  18 - Dutch • Page 19

  Installeren van het systeem

  Problemen bij de installatie
  U kunt u de interactieve installatiemodus op elk gewenst moment reactiveren
  en een deel van uw systeeminstellingen corrigeren of wijzigen als u problemen
  ondervindt bij de installatie, zoals een afstandsbediening van een apparaat die niet
  wordt herkend of een aansluitingsfout. Zie “De instellingsmodus gebruiken” in de
  bedieningshandleiding van het systeem.
  Raadpleeg de tabel voor het oplossen van problemen in de bedieningshandleiding
  voor hulp bij het oplossen van problemen.

  Contact opnemen met de klantenservice
  Voor verdere hulp bij het oplossen van problemen neemt u contact op met de
  Bose®-klantenservice. Zie het blad met adresgegevens in doos 4.

  Dutch - 19 • Page 20

  ©2013 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168, VS
  AM372612_00 Rev. 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bose Lifestyle 235 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bose Lifestyle 235 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bose Lifestyle 235

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Deutsch - 33 seiten

Bose Lifestyle 235 Installationsanweisung - Englisch - 18 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Englisch - 100 seiten

Bose Lifestyle 235 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Holländisch - 34 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Holländisch - 34 seiten

Bose Lifestyle 235 Bedienungsanleitung - Französisch, Spanisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info