Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
LIFESTYLE
®
535/525 Series II
home entertainmentsystemen
LIFESTYLE
®
235/135 Series II
home entertainmentsystemen
LIFESTYLE
®
520/510
home cinemasystemen
Bedieningshandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  LIFESTYLE® 535/525 Series II
  home entertainmentsystemen

  LIFESTYLE® 235/135 Series II
  home entertainmentsystemen

  LIFESTYLE® 520/510
  home cinemasystemen
  Bedieningshandleiding • Page 2

  Veiligheidsinformatie
  Lees deze handleiding door.

  Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het
  systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze
  handleiding voor toekomstig gebruik.
  Alle Bose-producten moeten worden gebruikt volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften en
  industrienormen.

  De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van
  niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een
  risico van elektrische schokken bestaat.
  Het uitroepteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te
  maken op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.
  WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen.
  Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
  WAARSCHUWING:
  • Om het risico van brand of elektrische schokken te beperken, mag het product niet worden blootgesteld
  aan regen of vocht.
  • Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld
  met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u
  op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot
  defecten en/of brandgevaar.
  • Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de netstekker op de juiste manier in het stopcontact te
  steken. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
  • Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
  WAARSCHUWING:
  • Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoires. Door onbevoegden aangebrachte
  wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van de wettelijke voorschriften en de werking van het
  systeem in gevaar brengen.
  • Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes
  wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.
  Opmerkingen:
  • Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
  • Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze
  stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
  • Het product moet binnenshuis worden gebruikt. Het product is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis,
  in recreatievoertuigen of op boten.
  • Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
  • De bij het systeem geleverde luidsprekerkabels en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur.
  Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in de muur.
  Werp de batterijen weg op de juiste manier en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht.
  Niet verbranden.
  Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere
  relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van van toepassing zijnde
  EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.
  2 - Dutch • Page 3

  Veiligheidsinformatie
  Belangrijke veiligheidsinstructies

  1. Lees deze instructies door.
  2. Bewaar deze instructies.
  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle instructies.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
  6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek.
  7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
  8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere
  apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
  9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker
  heeft twee poten waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een
  derde poot voor de aarding. De bredere poot of de derde poot zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de
  bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien om het verouderde
  stopcontact te vervangen.
  10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers,
  stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant.
  12. 
  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de/het door de fabrikant vermelde of samen met
  het apparaat verkochte verrijdbare plateau, standaard, beugel of tafel. Als u een verrijdbaar plateau
  gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet omvallen en
  letsel veroorzaken
  13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
  14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is
  beschadigd, als bijv. een netsnoer of stekker is beschadigd; als er vloeistof op het apparaat is gemorst of
  voorwerpen in het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal
  werkt of is gevallen.

  Kennisgeving

  Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van
  de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing
  in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het
  kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan
  radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt bij een bepaalde installatie. Als dit
  apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door
  het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of meer van de volgende
  maatregelen te treffen:
  • Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.
  • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger
  is aangesloten.
  • Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.
  Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan
  de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen, vervallen.
  Deze apparaten voldoen aan de blootstellingslimieten voor RF-straling van de FCC en Industry Canada.
  Deze apparaten mogen niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.
  Deze apparaten voldoen aan de vergunningvrije Industry Canada RSS-norm(en). Voor het gebruik gelden de
  volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand
  zijn tegen externe interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot
  gevolg hebben.

  Dutch - 3 • Page 4

  Veiligheidsinformatie
  Geldt alleen voor:
  • LIFESTYLE® 535 en 525 Series II-home entertainmentsystemen
  • LIFESTYLE® 520 en 510-home cinemasystemen
  Onder licentie gefabriceerd onder de volgende octrooinummers in de Verenigde Staten:
  5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 en overige Amerikaanse en wereldwijde patenten die reeds
  zijn verleend en/of aangevraagd. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn
  gedeponeerde handelsmerken. DTS Digital Surround en de logo’s van DTS zijn
  handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. ©DTS, Inc. Alle rechten

  voorbehouden.

  Geldt alleen voor:
  LIFESTYLE® 235 en 135 Series II-home entertainmentsystemen
  Onder licentie vervaardigd onder de volgende octrooinummers in de Verenigde Staten:
  5,956,674; 5,974,380 en 6,487,535 en andere verleende en aangevraagde octrooien in
  andere landen. DTS, het DTS-symbool en DTS + het DTS-symbool zijn gedeponeerde
  handelsmerken en de DTS-logo’s zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat
  software. ©2010 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

  Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
  Naam
  onderdeel

  Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
  Lood
  (Pb)

  Kwik
  (Hg)

  Cadmium
  (Cd)

  Zeswaardig
  chroom
  (Cr(VI))

  Polybroombifenyl
  (PBB)

  Polybroomdifenylether
  (PBDE)

  PCB's

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  Metalen
  onderdelen

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  Plastic
  onderdelen

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Luidsprekers

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  Kabels

  X

  0

  0

  0

  0

  0

  0: geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel lager is dan de
  maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006.
  X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven
  de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.

  Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.
  Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2011.
  HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de
  Verenigde Staten en in andere landen.
  iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
  Xbox is een handelsmerk van Microsoft Corporation.
  TiVo is een handelsmerk van TiVo, Inc. of van dochterondernemingen van TiVo, Inc.
  Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve houders.
  ©2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op
  andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  4 - Dutch • Page 5

  Inhoud
  Inleiding
  Welkom................................................................................................................. 7
  Systeemfuncties................................................................................................. 7
  Als u hulp nodig hebt......................................................................................... 7

  Knoppen en lampjes
  Afstandsbediening............................................................................................. 8
  De afstandsbediening gebruiken............................................................. 8
  Navigatieknoppen....................................................................................... 9
  Afspeelknoppen........................................................................................... 9
  Informatiescherm (alleen 535/525/235/135 Series II-systemen)..... 10
  Knopverlichting voor de afstandsbediening......................................... 10
  MORE-knoppen................................................................................................... 11
  Een functie van een MORE-knop activeren............................................ 11
  Definities van knopfuncties...................................................................... 11
  Bedieningsconsole............................................................................................. 13
  Luidsprekerarray (alleen 135 Series II-systemen)........................................ 14
  Acoustimass®-module (alleen 135 Series II-systemen)............................... 14

  Aan/uit-knoppen
  Het systeem opstarten...................................................................................... 15
  De tv aanzetten................................................................................................... 15
  Het systeem uitschakelen................................................................................ 15

  Uw systeembronnen bedienen
  Een bron selecteren........................................................................................... 16
  Tv kijken............................................................................................................... 17
  Een settopbox gebruiken........................................................................... 17
  De tuner in de televisie gebruiken........................................................... 17
  Op een televisiezender afstemmen......................................................... 17
  Afspelen vanaf audio-/videoapparaten.......................................................... 18
  De radio selecteren (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)..... 19
  Op een zender afstemmen........................................................................ 19
  Een voorkeurzender opslaan.................................................................... 19
  Een voorkeurzender oproepen................................................................. 19
  Een voorkeurzender verwijderen............................................................. 19
  Optionele instellingen voor de radiotuner............................................. 19
  Inhoud afspelen vanaf een iPod of iPhone
  (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)......................................... 20
  Dutch - 5 • Page 6


  De ingangen aan de voorkant van de console gebruiken........................... 21
  USB-ingang aan de voorkant.................................................................... 21
  Analoge audio-/video-ingang aan de voorkant..................................... 22
  HDMI-ingang op de voorkant.................................................................... 22
  De beeldweergave wijzigen.............................................................................. 22

  Systeemopties wijzigen
  Met het menu OPTIONS.................................................................................... 23
  Het menu OPTIONS............................................................................................ 23

  De systeeminstellingen wijzigen
  Overzicht van het UNIFY®-systeem................................................................ 26
  Het menu UNIFY gebruiken.............................................................................. 26

  Reiniging en onderhoud
  Problemen oplossen.......................................................................................... 27
  Het systeem opnieuw instellen................................................................ 29
  De afstandsbediening koppelen aan de console................................... 29
  Systeemsoftware bijwerken..................................................................... 30
  Contact opnemen met klantenservice........................................................... 30
  Batterijen vervangen......................................................................................... 30
  Reinigen............................................................................................................... 31
  Beperkte garantie............................................................................................... 31
  Technische informatie....................................................................................... 32
  Licentiegegevens............................................................................................... 33

  Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie
  Het serie- en modelnummer vindt u op het onderpaneel van het product.
  LIFESTYLE®-model:_______________________________________________________________
  Serienummer van bedieningsconsole:_______________________________________________
  Serienummer van Acoustimass®:_ __________________________________________________
  Serienummer luidsprekerarray (135 Series II-systemen):_______________________________
  Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.
  6 - Dutch • Page 7

  Inleiding

  Welkom
  Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE®-systeem hebt gekozen.
  Dit elegante en gebruiksvriendelijke systeem levert superieure prestaties op het
  gebied van muziek en video.
  Als het goed is, hebt u het systeem geïnstalleerd met behulp van het intelligente
  Unify®-integratiesysteem en het geluid voor de ruimte gekalibreerd met behulp van
  het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem.
  In deze handleiding wordt de nieuwe afstandsbediening beschreven en wordt
  uitgelegd hoe u het systeem en de aangesloten apparaten bedient.

  Systeemfuncties
  Functies op alle systemen
  • Het intelligente UNIFY-integratiesysteem helpt u gemakkelijk apparaten aan het
  systeem toe te voegen
  • 3D-video-ondersteuning (vereist een voor 3D geschikte tv en Blu-ray Disc™speler, gameconsole, kabeldecoder of ander bronapparaat aangesloten op uw
  LIFESTYLE®-systeem)
  • Het ADAPTiQ-audiokalibratiesysteem optimaliseert de systeemprestaties voor
  uw kamer
  • RF-afstandsbediening
  • HDMI®-aansluiting
  • Video up-conversie tot 1080p
  • Fotoweergave met een USB-stick

  Extra functies alleen bij 535, 525, 235 en 135 Series IIsystemen
  • AM-/FM-radio
  • Aansluiting op achterpaneel voor een optioneel 30-pins dock (niet meegeleverd)
  dat compatibel is met iPod en iPhone

  Als u hulp nodig hebt
  Raadpleeg de tabel voor oplossen van problemen op pagina 27 als u problemen
  ondervindt bij de bediening. De meest voorkomende problemen zijn op te lossen
  met de handige tips in deze tabel. Als u verdere hulp of service nodig hebt voor het
  product, raadpleegt u het bijgevoegde blad met contactgegevens.
  BELANGRIJK! – Registreer uw product direct.
  Als u dit product registreert, ontvangt u meldingen van software-updates zodat
  uw product optimaal blijft functioneren. Wij kunnen u dan ook informatie toesturen
  over nieuwe producten en speciale aanbiedingen van Bose.
  Volg de instructies op de productregistratiekaart om het product te registreren.
  Als u het product niet registreert, heeft dit geen gevolgen voor uw rechten onder
  de garantie of voor de mogelijkheid om software-updates voor het systeem te
  verkrijgen.
  Dutch - 7 • Page 8

  Knoppen en lampjes

  Afstandsbediening
  De afstandsbediening gebruiken
  Deze geavanceerde radiofrequentie-afstandsbediening werkt overal in de kamer.
  U hoeft de afstandsbediening niet op de bedieningscontrole te richten.
  SOURCE – Hiermee geeft u
  aangesloten apparaten weer en
  selecteert u deze in de lijst met
  bronnen op uw televisie
  Aan/uit-knop – Hiermee schakelt
  u het systeem in of uit
  Kleurfuncties – Hiermee
  activeert u de kleurfuncties
  voor aangesloten bronnen
  zoals Blu-ray Disc™-spelers,
  settopboxen en teletekst
  Internet – Hiermee activeert
  u de internettoegang voor
  apparaten van andere
  fabrikanten zoals Blu-ray Disc™spelers en settopboxen
  Volume hoger/lager – Hiermee
  verhoogt (+) of verlaagt (–) u het
  systeemvolume
  Mute – Hiermee dempt u de
  systeemluidsprekers/maakt
  u de demping ongedaan
  Beeldweergave – Hiermee
  wijzigt u hoe video wordt
  weergegeven
  Numeriek toetsenbord –
  Hiermee kunt u zenders en
  instellingen handmatig invoeren

  8 - Dutch

  Informatiescherm –
  Zie pagina 10
  Tv aan/uit – Hiermee zet
  u de televisie aan of uit
  Teletekst – Hiermee
  schakelt u de
  teletekstknoppen in en uit
  Navigatieknoppen –
  Zie pagina 9
  MORE – Hiermee geeft u
  extra apparaatspecifieke
  knoppen en informatie weer
  op de televisie
  Raadpleeg pagina 11.
  Zender omhoog/omlaag –
  Hiermee gaat u naar de
  volgende of vorige genummerde
  zender of voorkeurzender
  Laatste zender –
  Hiermee keert u terug
  naar de laatste zender of
  voorkeurzender
  Afspeelknoppen – Zie
  pagina 9
  Tv-ingang – Hiermee
  wijzigt u de ingangen van
  de televisie • Page 9

  Knoppen en lampjes
  Navigatieknoppen
  OK – Hiermee selecteert of
  bevestigt u het gemarkeerde item

  Pagina omhoog – Hiermee
  gaat u naar de vorige pagina
  GUIDE – Hiermee geeft u de
  programmagids van uw settopbox
  of tv, of het pop-upmenu van uw
  Blu-ray Disc™-speler weer.

  MENU – Hiermee geeft u
  het menu weer voor een
  aangesloten apparaat

  EXIT – Hiermee wist u
  een menu of gids van het
  televisiescherm

  INFO – Hiermee geeft u
  programma-informatie weer
  Pagina omlaag – Hiermee gaat
  u naar de volgende pagina

  Links/rechts en Omhoog/
  omlaag – Navigatieknoppen

  Opmerking: Zie “Uw systeembronnen bedienen” op pagina 16 voor meer
  informatie over het gebruik van navigatie- en afspeelknoppen met
  geselecteerde bronnen.

  Afspeelknoppen
  Shuffle

  Afspelen
  Pauze

  Afspelen herhalen/
  Ga achteruit
  Achteruit zoeken/
  terugspoelen
  Stoppen

  Snel vooruit/Ga vooruit
  Vooruit zoeken/
  vooruitspoelen
  Opnemen

  Dutch - 9 • Page 10

  Knoppen en lampjes
  Informatiescherm
  (alleen 535/525/235/135 Series II-systemen)
  Het scherm geeft informatie over de bediening en geeft de systeemstatus weer.
  Voorbeelden:
  Bronidentificatie

  Volume

  Kabel

  Kabel
  43

  Radiotuner

  iPod

  FM
  90.9 - WBUR90.9

  P1

  iPod
  Album

  Bedieningsprompt
  Houd de nummertoets ingedrukt
  om een voorkeur in te stellen

  Knopverlichting voor de afstandsbediening
  Als u de knopverlichting
  aan de achterkant van de afstandsbediening
  inschakelt, worden de knoppen van de afstandsbediening (en het scherm van
  535/525/235/135 Series II-systemen) verlicht. Het licht wordt na enkele seconden
  automatisch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.
  Het verlichtingsniveau van het scherm aanpassen:
  Opmerking: Als AM of FM is geselecteerd als bron,
  schakelt u over naar een andere bron
  voordat u de aanpassing uitvoert. Hiermee
  voorkomt u dat u per ongeluk een
  voorkeurzender verwijdert.
  1. Houd de knoppen
  en OK tegelijkertijd
  5 seconden ingedrukt.
  2. Druk op de navigatieknop omhoog
  of omlaag
  om de helderheid en het contrast te selecteren.
  3. Druk op de navigatieknop links of rechts om
  het verlichtingsniveau te verhogen of verlagen.
  4. Druk op OK of
  bediening.

  10 - Dutch

  om terug te gaan naar normale • Page 11

  Knoppen en lampjes

  MORE-knoppen
  Druk op de knop MORE om extra functieknoppen voor de huidige bron
  weer te geven boven aan het televisiescherm. De weergegeven functies
  zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Slechts 13 van de beschikbare
  knoppen kunnen worden weergegeven. Een pijl rechts of links van de knoppen
  geeft aan dat extra knoppen beschikbaar zijn.
  Wanneer er meer dan 13 knoppen zijn, verschijnt een pijl rechts of links van de
  weergegeven knoppen om u aan te geven dat u links of rechts moet scrollen om de
  andere knoppen te zien.

  Wijst op meer knoppen aan de linkerkant.
  Verplaats de markering naar links.

  Wijst op meer knoppen aan de rechterkant.
  Verplaats de markering naar rechts.

  Een functie van een MORE-knop activeren
  1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.
  2. Druk op de navigatieknop links
  wilt activeren.

  of rechts

  om de functie te markeren die u

  3. Druk op de knop OK op de afstandsbediening.

  Definities van knopfuncties
  Hiermee zet u het apparaat
  aan of uit.

  Hiermee schakelt u de televisie over
  op live weergave.

  Hiermee geeft u een lijst met
  favoriete zenders weer.

  Hiermee schakelt u tussen
  hoofdfuncties (bijvoorbeeld van
  dvd naar videorecorder) op een
  multifunctioneel apparaat.

  Hiermee geeft u de
  programmagids weer voor de
  volgende dag.

  Hiermee gaat u naar de “Start”status van een apparaat.

  Hiermee geeft u de
  programmagids weer voor de
  vorige dag.

  Hiermee selecteert u een
  herhaaloptie op de huidige bron.

  Hiermee geeft u de
  afspeellijst met opgenomen
  programma’s weer.

  Hiermee wisselt u van tuner bij een
  apparaat met meerdere tuners.

  Beeld-in-beeld-modus.

  Hiermee schakelt u tussen tv en radio
  op een settopbox die beide heeft.

  Video op aanvraag.

  Hiermee wisselt u van tuner bij een
  apparaat met meerdere tuners.

  Dutch - 11 • Page 12

  Knoppen en lampjes
  Definities van knopfuncties (vervolg)
  Hiermee kunt u een 3-cijferig nummer
  invoeren (alleen in Japan).
  Hiermee opent u het menu OPTIONS.
  Raadpleeg “Systeemopties wijzigen”
  op pagina 23.
  Hiermee hebt u toegang tot het
  systeemmenu voor uw settopbox.
  Hiermee opent u het bovenste menu (of
  titelmenu) op Blu-ray Disc™-spelers.
  Hiermee voert u functie A, B, C of D uit
  in een interactieve programmagids.
  Hiermee voert u Xbox®-functies uit.
  Hiermee heeft u toegang tot de
  uitzending van gegevens op een
  tunerapparaat (alleen in Japan).
  Hiermee voert u PlayStation®-functies
  uit.
  Hiermee selecteert u verschillende
  manieren om videosignalen uit te
  zenden (alleen in de EU).
  Hiermee kunt u bepaalde content een
  beoordelingscijfer geven, zoals een
  TiVo®-programma.
  Hiermee heeft u toegang tot specifieke
  “tools” op Blu-ray Disc™-spelers of
  settopboxen.

  12 - Dutch • Page 13

  Knoppen en lampjes

  Bedieningsconsole

  1
  2

  3
  4
  5

  6

  1 Systeemstatusindicator
  Rood �������������������������������������Systeem staat uit (stand-by)
  Knippert groen ���������������������� Systeem wordt opgestart
  Groen, continu brandend �����Systeem staat aan en is klaar voor gebruik
  Oranje �����������������������������������Systeem is of wordt uitgeschakeld, en bij het
  opladen van de iPod of iPhone in het optionele
  dock (verkrijgbaar bij Bose)
  2 Audio/video-ingangen aan de voorkant
  Worden gebruikt om een audio-/videoapparaat zoals een camcorder tijdelijk
  aan te sluiten.
  3 Hoofdtelefoonuitgang
  Geschikt voor stereohoofdtelefoons met een stereostekker van 3,5 mm.
  Volumeniveau wordt ingesteld met de volumeknoppen.
  4 Bedieningsknoppen

  Bron
  In-/
  selecteren
  uitschakelen

  Geluid
  uit- en
  inschakelen

  Volume
  lager

  Volume
  hoger

  Menu UNIFY®
  (pagina 26)

  5 USB-ingang aan de voorkant
  Wordt gebruikt voor het weergeven van fotobestanden vanaf een USBapparaat, zoals een digitale camera. Wordt tevens gebruikt voor het bijwerken
  van systeemsoftware.
  6 HDMITM-ingang aan de voorkant
  Wordt gebruikt om een HDMI-apparaat, zoals een videocamera, tijdelijk aan
  te sluiten.

  Dutch - 13 • Page 14

  Knoppen en lampjes

  Luidsprekerarray
  (alleen 135 Series II-systemen)
  Status

  Statuslampje:
  Uit............................................... De luidsprekerarray en Acoustimass®-module zijn
  aangesloten
  Langzaam oranje knipperend..... De luidsprekerarray is beschikbaar voor het tot
  stand brengen van een draadloze verbinding
  Snel oranje knipperend.............. De luidsprekerarray is niet aangesloten en er wordt
  geprobeerd verbinding te maken
  Rood, continu brandend............ Systeemfout (Bel de Bose-klantenservice)

  Acoustimass®-module
  (alleen 135 Series II-systemen)
  Status

  Statuslampje:
  Oranje, continu brandend ����������� De luidsprekerarray en Acoustimass-module zijn
  verbonden
  Elke 3 seconden knipperend ������ De Acoustimass-module is niet verbonden met de
  luidsprekerarray of de luidsprekerarray staat uit
  (Acoustimass-module op stand-by)
  Langzaam oranje knipperend �����De Acoustimass-module is beschikbaar voor het
  tot stand brengen van een draadloze verbinding
  Rood, continu brandend ������������Systeemfout (Bel de Bose-klantenservice)

  14 - Dutch • Page 15

  Aan/uit-knoppen

  Het systeem opstarten
  Zo start u uw systeem op:
  Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of de console.
  Na enkele seconden gaat de systeemstatusindicator op de console over van
  groen knipperen in groen branden. Het systeem is nu gebruiksklaar.
  Zo start u uw systeem op en gaat u onmiddellijk naar het menu SOURCE:
  Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening. Dit start uw
  systeem op en opent het menu SOURCE op het televisiescherm.
  Zo start u uw systeem op en gaat u onmiddellijk naar het menu UNIFY®:
  Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Dit start uw
  systeem op en opent het menu UNIFY® op het televisiescherm.
  Opmerking: Om het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken, werkt het
  systeem in de modus Energiebesparing wanneer het is uitgeschakeld.
  Hierdoor kan het enkele seconden duren voordat het systeem opstart.

  De tv aanzetten
   ls u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd tijdens de eerste
  A
  configuratie met behulp van UNIFY, kunt u de televisie aanzetten door op
  de knop TV Power van de afstandsbediening te drukken. Als dit niet het
  geval is, gebruikt u de afstandsbediening die bij de televisie is geleverd.

  Het systeem uitschakelen
  Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of de bedieningsconsole.
  Het systeem wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld.
  Opmerking: Als u besluit de aan/uit-knoppen van de aangesloten apparatuur te
  gebruiken, wordt het automatisch uitschakelen gestopt en moet u
  uitschakelen met behulp van de knoppen op het scherm.

  Dutch - 15 • Page 16

  Uw systeembronnen bedienen

  Een bron selecteren
  Met het menu SOURCE kunt u de bronnen en aangesloten apparaten selecteren.
  Het menu kan maximaal 10 selecties weergeven. Wanneer er meer dan 10 selecties
  zijn, verschijnt er een pijl boven of onder in het menu die u aangeeft omhoog of
  omlaag te scrollen om de andere items te zien.
  1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening om de lijst met op de tv
  aangesloten apparaten weer te geven.

  Kabel
  Blu-ray
  Dvd
  Gameconsole
  FM
  AM
  iPod
  USB
  HDMI, voorkant
  A/V, voorkant

  Wijst op meer selecties
  hieronder. Verplaatst de
  markering naar boven.

  Wijst op meer selecties
  hierboven. Verplaatst de
  markering naar onder.

  2. Blijf drukken op SOURCE om door de lijst te navigeren en de gewenste bron
  te selecteren.
  • U kunt ook de navigatieknoppen omhoog
  bron te selecteren.

  of omlaag

  gebruiken om een

  • Als u tijdens de configuratie een naam hebt toegewezen aan een
  apparaat, wordt deze naam in de lijst weergegeven. Apparaten zonder
  naam worden weergegeven als algemene ingangen zoals “Ingang1
  (HDMI)” en “Ingang 2 (HDMI)".
  • Als u een bron selecteert die is uitgeschakeld, verschijnt een bericht op het
  scherm met de melding om de bron in te schakelen.
  Opmerking: Wanneer u luistert naar een audiobron, wordt automatisch de modus
  Schermbeveiliging geactiveerd om inbranden te voorkomen. Druk
  op een willekeurige knop op de LIFESTYLE-afstandsbediening om
  het beeld te herstellen. Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen,
  raadpleegt u “Systeemopties wijzigen” op pagina 23.
  Opmerking: Met het intelligente UNIFY®-integratiesysteem kunt u de LIFESTYLE®afstandsbediening instellen zodat u hiermee al uw apparaten kunt
  bedienen. Als een of meerdere apparaten niet reageren op de
  LIFESTYLE®-afstandsbediening, raadpleegt u “Problemen oplossen”
  op pagina 27.

  16 - Dutch • Page 17

  Uw systeembronnen bedienen

  Tv kijken
  De televisie ontvangt mogelijk programma’s via een settopbox of de in de tv
  ingebouwde tuner.
  Opmerking: De meeste televisies hebben een infrarood-afstandsbediening. Het kan
  daarom nodig zijn de Bose®-afstandsbediening naar uw televisie te
  richten om deze te bedienen.

  Een settopbox gebruiken
  Als u een kabeldecoder, satellietdecoder of andere settopbox op de televisie hebt
  aangesloten, wordt deze in het menu SOURCE weergegeven onder de naam die u
  tijdens de installatie hebt opgegeven.
  1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer het apparaat
  dat de televisieprogramma’s levert.
  2. Stem af op een zender. Raadpleeg hieronder “Op een televisiezender afstemmen”.

  De tuner in de televisie gebruiken
  Als u de tuner van de televisie gebruikt voor het ontvangen van
  televisieprogramma’s:
  1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer TV.
  2. Druk op de knop TV Input
  selecteren.

  om de ingebouwde tuner van de televisie te

  3. Stem af op een zender. Raadpleeg hieronder “Op een televisiezender
  afstemmen”.
  Als u wilt teruggaan naar andere bronnen, gebruikt u de knop TV Input
  om
  eerst de ingang voor het Bose®-systeem te selecteren en vervolgens drukt u op de
  knop SOURCE om een andere bron te selecteren.

  Op een televisiezender afstemmen
  Gebruik een van de volgende manieren om af te stemmen op een televisiezender:
  Voer het zendernummer in met de nummertoetsen en druk op OK.
  Gebruik de streepjesknop voor zendernummers met een streepje
  of punt.

  Druk op
  (zender omhoog) of
  te wisselen.
  Druk op de knop Laatste
  geselecteerde zender.

  (zender omlaag) om van zender

  om af te stemmen op de laatst

  Druk op de knop GUIDE. Gebruik de navigatieknoppen, pagina
  omhoog/omlaag en OK om een zender in de programmagids te
  selecteren.

  Dutch - 17 • Page 18

  Uw systeembronnen bedienen

  Afspelen vanaf audio-/videoapparaten
  Tijdens het interactieve instelproces hebt u mogelijk een cd-, dvd-, dvr-, of Blu-ray
  Disc™-speler of een vergelijkbaar apparaat aangesloten. Deze worden doorgaans
  aangesloten op ingangen 1-5.
  Als u de LIFESTYLE®-afstandsbediening hebt geprogrammeerd voor het apparaat,
  kunt u de volgende knoppen gebruiken om het geselecteerde apparaat te bedienen.
  MENU

  Hiermee geeft u het menu voor het apparaat
  (indien beschikbaar) of het menu met
  systeeminstellingen weer

  GUIDE

  Hiermee wordt het pop-upmenu van de Blu-ray
  Disc-speler weergegeven

  INFO

  Hiermee worden apparaatgegevens weergegeven

  EXIT

  Menu afsluiten
  Een optie omhoog
  Een optie omlaag
  Naar links gaan
  Naar rechts gaan
  Selecteren
  Volgende pagina, zender of schijf (cd, dvd, dvr,
  Blu-ray)
  Vorige pagina, zender of schijf (cd, dvd, dvr, Blu-ray)
  Afspelen
  Pauze
  Stoppen
  Opnemen
  Snel vooruitspoelen of vooruit zoeken
  Snel terugspoelen of achteruit zoeken
  Snel overslaan of vooruit gaan
  Afspelen herhalen of achteruit gaan
  Shuffle-modus

  18 - Dutch • Page 19

  Uw systeembronnen bedienen

  De radio selecteren

  (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)
  1. Druk op de knop SOURCE.
  2. Houd de knop SOURCE ingedrukt om FM of AM te selecteren in de lijst
  met bronnen.

  Op een zender afstemmen
  • Druk op (verhogen) of
  verhogen of verlagen.

  (verlagen) om de frequentieband te

  Of,
  • Druk op
  (volgende zoeken) of
  (vorige zoeken) om de
  volgende/vorige krachtige zender te zoeken.

  Een voorkeurzender opslaan
  De ingebouwde radiotuner kan maximaal 25 FM en 25 AM voorkeurzenders opslaan.
  1. Stem af op een zender.
  2. Voor voorkeurzenders 1-9 houdt u een nummertoets ingedrukt. Voor
  voorkeurzenders 10-25 houdt u OK ingedrukt om de zender op te slaan in de
  volgende beschikbare voorkeurzender.
  FM
  90.9 - WBUR90.9

  P1

  Nummer
  voorkeurzender

  Een voorkeurzender oproepen
  Druk op (kanaal omhoog) of
  (kanaal omlaag) om naar de volgende
  of vorige voorkeurzender te gaan.

  Voor snelle toegang tot
  voorkeurzender 1-9 drukt
  u op de nummertoets van
  de voorkeurzender.

  Een voorkeurzender verwijderen
  1. Roep de voorkeurzender op die u wilt verwijderen.
  2. Houd de knop OK ingedrukt totdat het nummer van de voorkeurzender van
  het scherm verdwijnt.

  Optionele instellingen voor de radiotuner
  1. Druk op de knop MORE

  en selecteer OPTIONS.

  2. In het menu OPTIONS (raadpleeg pagina 23 voor informatie) kunt u het
  volgende selecteren:
  • Huidige zender: Stereo toestaan, Stereo uit
  • RDS: Aan, Uit
  Dutch - 19 • Page 20

  Uw systeembronnen bedienen

  Inhoud afspelen vanaf een iPod of iPhone

  (alleen 535, 525, 235 en 135 Series II-systemen)
  Uw LIFESTYLE®-systeem kan audio en video vanaf een iPod of iPhone afspelen met
  behulp van het optionele 30-pins dock (niet meegeleverd) dat verkrijgbaar is bij Bose.
  De menu’s en inhoud van een iPod of iPhone worden links op het scherm
  weergegeven zoals in het volgende voorbeeld. Het nummer dat momenteel wordt
  afgespeeld wordt rechts weergegeven.

  De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de bediening van de aangesloten iPod.

  MENU

  Een menuniveau omhoog (ingedrukt houden om naar
  het bovenste menuniveau te gaan). Als u video afspeelt,
  wordt het afspelen onderbroken en gaat u terug naar
  het menu.
  Een pagina omhoog
  Een pagina omlaag
  Een menuoptie omhoog (ingedrukt houden om snel
  omhoog te schuiven)
  Een menuoptie omlaag (ingedrukt houden om snel
  omlaag te schuiven)
  Een menuoptie omhoog. Als u video afspeelt, wordt het
  afspelen onderbroken en gaat u terug naar het menu.
  Een menuniveau omlaag
  Een menuniveau omlaag
  Afspelen
  Pauze
  Stoppen
  Volgende track of audiobladwijzer
  Vorige track of audiobladwijzer
  Snel vooruitspoelen
  Snel terugspoelen
  Shuffle-modus

  20 - Dutch • Page 21

  Uw systeembronnen bedienen

  De ingangen aan de voorkant van de
  console gebruiken
  De voorkant van de console heeft analoge A/V-ingangen, een USB-ingang en een
  HDMI®-ingang. Deze ingangen worden alleen weergegeven in het menu SOURCE
  als A/V (Front), USB, en HDMI (Front) wanneer er een apparaat op is aangesloten.
  Deze ingangen zijn bedoeld voor het tijdelijk aansluiten van apparaten als digitale
  camera’s en videocamera’s.

  USB-ingang aan de voorkant
  Het LIFESTYLE®-systeem kan fotobestanden (alleen jpg- of jpeg-formaat) van een
  USB-opslagapparaat weergeven.
  Wanneer u de USB-bron selecteert, ziet u mappen boven aan de lijst aan de
  linkerkant, gevolgd door afzonderlijke beeldbestanden. Als u een map selecteert,
  wordt de inhoud ervan weergegeven.

  Gebruik de volgende knoppen voor het bekijken van digitale foto’s.
  Een menuoptie omhoog (ingedrukt houden om te herhalen)
  Een menuoptie omlaag (ingedrukt houden om te herhalen)
  Een mapniveau omhoog of afsluiten en teruggaan naar bladeren
  door de mappen (bij het bekijken van een diavoorstelling)
  Een mapniveau omhoog of afsluiten en teruggaan naar bladeren
  MENU
  door de mappen (bij het bekijken van een diavoorstelling)
  Een mapniveau omlaag
  Een mapniveau omlaag (als er een map is geselecteerd) of
  diavoorstelling afspelen (als er een fotobestand is geselecteerd)
  Negen opties omhoog
  EXIT

  Negen opties omlaag
  Diavoorstelling afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen
  Diavoorstelling of gemarkeerde map afspelen
  Diavoorstelling onderbreken
  Diavoorstelling afsluiten en terugkeren naar bladeren in mappen
  Volgend beeld
  Vorig beeld
  Dutch - 21 • Page 22

  Uw systeembronnen bedienen
  Analoge audio-/video-ingang aan de voorkant
  U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met composietvideo en linker- en
  rechter-audiouitgangen. De afstandsbediening van Bose® kan niet worden gebruikt
  voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U moet
  de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening gebruiken die bij het
  apparaat is meegeleverd.

  HDMI-ingang op de voorkant
  U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang. De
  afstandsbediening van Bose kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een
  apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U moet de knoppen op het apparaat
  zelf of de afstandsbediening gebruiken die bij het apparaat is meegeleverd.

  De beeldweergave wijzigen
  Druk op de beeldweergaveknop om een menu met
  videoformatteringsopties weer te geven. Houd deze knop ingedrukt
  totdat uw keuze is gemarkeerd.
  Het beeld op de televisie verandert nadat u een formaat hebt
  geselecteerd.
  Opmerking: Bij het weergeven van 3D video geeft de knop Image
  View geen keuzemenu voor videoformaten weer.
  De vorm van de video kan niet worden gewijzigd bij het
  kijken naar 3D-video.

  22 - Dutch

  Normal

  Hiermee laat u het originele videobeeld
  ongewijzigd.

  Automatische
  breedte

  Hiermee vult u de breedte van het scherm zonder
  de inhoud bij te snijden.

  Uitrekken 1

  Hiermee rekt u het beeld gelijkmatig uit vanaf
  het midden.

  Uitrekken 2

  Hiermee rekt u de randen van het videobeeld veel
  meer uit dan het middendeel van het beeld.

  Zoomen

  Hiermee vergroot u het videobeeld (druk op de
  navigatieknoppen omhoog/omlaag om het beeld
  verticaal op het scherm te verschuiven).

  Grijze balken

  Hiermee zet u verticale grijze balken links en
  rechts van een standaard-videobeeld. • Page 23

  Systeemopties wijzigen

  Met het menu OPTIONS
  Het aantal opties in het menu OPTIONS is afhankelijk van de momenteel
  geselecteerde bron.
  1. Druk op de knop MORE

  op de afstandsbediening.

  2. Druk op de navigatieknop links of rechts en markeer OPTIONS. Druk op
  de knop OK op de afstandsbediening om het menu OPTIONS van de huidige
  bron weer te geven zoals in het volgende voorbeeld.

  Kabel
  Blu-ray
  Dvd

  Volume van tv
  Volumeweergave op tv in- en uitschakelen

  Aan
  Luidsprekers van tv
  Video-uitgang
  Automatisch uitschakelen

  3. Druk op de navigatieknop omhoog
  wilt wijzigen.
  4. Druk op de navigatieknop links

  of omlaag

  of rechts

  en markeer de optie die u

  en selecteer de instelling.

  5. Druk op de knop EXIT op de afstandsbediening wanneer u klaar bent.

  Het menu OPTIONS
  Fabrieksinstellingen zijn vet gedrukt.
  Optie

  Beschikbare instellingen

  Geluid
  (Niet beschikbaar
  bij 235 Series II-
  of 135 Series II-
  systemen)

  Origineel ����������������������� Hiermee speelt u stereo-audio af wanneer er stereoaudio wordt ontvangen van de bron
  Aanbevolen ����������������� Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er
  2- of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron
  Alternatief ���������������������Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of
  er stereo of 5-kanaals audio wordt ontvangen van
  de bron
  Verbeterd monogeluid �� Hiermee speelt u gesimuleerde surround sound af
  wanneer mono-audio wordt ontvangen van de bron

  Huidig station
  (Niet beschikbaar
  op 520- of
  510-systemen)

  Stereo toestaan ���������� Stereogeluid toestaan van de huidige stereo FMradiozender
  Stereo uit ���������������������� Hiermee wijzigt u de huidige zender naar mono.
  Dit kan nuttig zijn bij het afstemmen op een zwakke
  radiozender.

  Dutch - 23 • Page 24

  Systeemopties wijzigen
  Optie

  Beschikbare instellingen

  RDS
  (Niet beschikbaar
  op 520- of
  510-systemen)

  Aan ������������������������������� Hiermee geeft u RDS-informatie weer op de
  afstandsbediening

  Gamemodus

  Aan ������������������������������� Vermindert de verwerking van het videosignaal en
  de vertraging

  Uit ��������������������������������� Geen RDS-informatie op de afstandsbediening

  Uit ��������������������������������� Normale prestaties
  Audiocompressie

  Uit ��������������������������������� Geen wijziging van audiotrack
  Verbeterde spraak ������ Betere geluidsuitvoer zodat de gesproken tekst van
  films beter verstaanbaar is
  Intelligent volume ��������� Hiermee beperkt u het aantal volumeniveaus van
  een soundtrack zodat het verschil tussen extreme
  geluidspieken en zachte geluiden minder wordt

  Audiotrack

  Track 1 ������������������������� Hiermee selecteert u track 1 van een externe
  audiostream met meerdere audiotracks
  Track 2 �������������������������� Hiermee selecteert u track 2 van een externe
  audiostream met meerdere audiotracks
  Beide tracks ����������������� Hiermee selecteert u track 1 en 2 van een externe
  audiostream
  Niet beschikbaar ���������� Deze optie is automatisch geselecteerd wanneer er
  slechts één track wordt ontvangen

  Volume-offset

  Hiermee verhoogt u het volumeniveau van de geselecteerde bron ten
  opzichte van andere bronnen (0 tot 10)

  Bron-overscan
  (alleen 2D)

  Aan ������������������������������� Hiermee past u video-overscan toe op de huidige
  videobron
  Uit ��������������������������������� Videobron blijft ongewijzigd
  Opmerking: Bij het afspelen van een 3D-bron wordt “Not Available” (Niet
  beschikbaar) weergegeven in plaats van een overscanwaarde.

  Lage tonen van
  het systeem

  Hiermee past u lage tonen aan: – 9 tot Normaal tot +6 (na ADAPTiQ®kalibratie)

  –14 tot Normaal tot +14 (geen ADAPTiQkalibratie)

  Hoge tonen van
  het systeem

  Hiermee past u hoge tonen aan: –9 tot Normaal tot +6 (na ADAPTiQ®kalibratie)

  –14 tot Normaal tot +14 (geen ADAPTiQkalibratie)

  2D A/V Sync
  (alleen 2D)

  Hiermee stelt u de geluidsvertraging in om het geluid te synchroniseren met
  de 2D video:
  –2 tot Normaal tot +5

  3D (alleen 3D)

  Hiermee stelt u het 3D-beeld in zodat het correct wordt weergegeven met
  de juiste 3D-bril
  Automatisch................. Hiermee wordt het juiste 3D-beeldformaat
  automatisch ingesteld
  Naast elkaar.................. Hiermee wordt het naast-elkaar-formaat
  geselecteerd
  Boven en onder............. Hiermee wordt het boven-/onder-formaat
  geselecteerd

  3D A/V Sync
  (alleen 3D)

  Hiermee stelt u de geluidsvertraging in om het geluid te synchroniseren met
  de 3D-video.
  –2 tot Normaal tot +10

  Uitschakelen

  Normaal ����������������������� Het systeem wordt uitgeschakeld zonder dat het
  menu Uitschakelen wordt weergegeven
  Menu Uitschakelen ������� Het menu Uitschakelen wordt weergegeven bij het
  uitschakelen

  24 - Dutch • Page 25

  Systeemopties wijzigen
  Optie

  Beschikbare instellingen

  Schermbeveiliging

  Aan ����� Na 20 minuten zonder activiteit van de gebruiker wordt een
  schermbeveiliging weergegeven wanneer bronnen met uitsluitend
  audio worden afgespeeld
  Uit ������� Hiermee schakelt u de schermbeveiligingsmodus uit

  Achterste
  luidsprekers (Niet
  beschikbaar bij
  235 Series II-
  of 135 Series IIsystemen)

  Hiermee past u het volumeniveau van de achterste luidsprekers aan ten
  opzichte van de voorste luidsprekers
  (–10 tot Normal tot +6)

  Middelste
  luidspreker
  (Niet beschikbaar
  bij 235 Series II-
  of 135 Series IIsystemen)

  Hiermee past u het volumeniveau van de luidspreker middenvoor aan ten
  opzichte van andere luidsprekers: -8 tot Normaal tot +8

  Luidsprekers
  (Niet beschikbaar
  bij 235 Series II-
  of 135 Series IIsystemen)

  Stereo (2).............. Hiermee activeert u alleen de luidsprekers links- en
  rechtsvoor

  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld
  op Stereo (2) of Voor (3).

  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld
  op Stereo (2)

  Voor (3)................. Hiermee activeert u alleen de luidsprekers links-, middenen rechtsvoor
  Surround (5)......... Hiermee activeert u zowel de voorste als achterste
  luidsprekers

  Volume van tv

  Aan ����� Hiermee kunnen de volumeniveaumeter en het pictogram Geluid uit
  op de televisie worden weergegeven
  Uit ������� Hiermee voorkomt u de weergave van de volumeniveaumeter en het
  pictogram Geluid uit

  Luidsprekers
  van tv

  Aan ����� Hiermee stuurt u HDMI®-audio naar de televisie (audio van
  de televisie wordt niet beïnvloed door het aansluiten van een
  hoofdtelefoon op de bedieningsconsole of het indrukken van de
  knop Mute of Volume op de afstandsbediening)
  Uit ������� Hiermee stuurt u HDMI-audio naar de LIFESTYLE®systeemluidsprekers

  Video-uitgang
  (alleen 2D)

  Hiermee wijzigt u de resolutie (Standaard/720p/1080i/1080p) van het
  videosignaal dat naar de televisie wordt gezonden (alleen instellingen die
  worden ondersteund door uw televisie zijn beschikbaar als opties)
  Opmerking: Wanneer er een 3D-bron wordt afgespeeld, komt de
  uitgangsresolutie altijd overeen met de resolutie van de
  aangesloten 3D-bron. Video-uitgang geeft dan de automatisch
  ingestelde uitgangsresolutie weer en u kunt de resolutie niet
  wijzigen terwijl er een 3D-bron wordt afgespeeld.

  Automatisch
  uitschakelen

  Ingeschakeld ��� Het systeem, inclusief de tweede zone van de Bose®link, wordt na 4 uur zonder dat de gebruiker iets doet
  automatisch uitgeschakeld.
  Uitgeschakeld �� Het systeem wordt niet automatisch uitgezet
  Opmerking: Het systeem wordt automatisch uitgezet 15 minuten nadat
  u geen audio meer hoort of geen video meer ziet van een
  videobron of geen audio meer hoort van een audiobron.
  De instelling voor automatisch uitschakelen na vier uur heeft geen
  invloed op deze functie.

  Dutch - 25 • Page 26

  De systeeminstellingen wijzigen

  Overzicht van het UNIFY®-systeem
  Het intelligente UNIFY-integratiesysteem helpt u bij de eerste installatie en
  configuratie van het systeem. Het helpt u bij de keuze van de juiste kabels en
  ingangen en bij de programmering van de LIFESTYLE®-afstandsbediening om de
  aangesloten apparaten te bedienen.
  Nadat u de eerste configuratie hebt voltooid, kunt u het UNIFY-systeem altijd weer
  gebruiken om de instellingen en configuratie van het systeem te wijzigen.

  Het menu UNIFY gebruiken
  Druk op de knop Setup aan de voorkant van de bedieningsconsole om het menu
  UNIFY op de televisie weer te geven. Selecteer de gewenste functie met de
  navigatieknoppen op de afstandsbediening en volg de instructies op het scherm
  Menuoptie

  Wat u kunt doen

  Eerste configuratie
  hervatten

  Als de eerste configuratie niet is voltooid, kunt u het UNIFYconfiguratieproces hervatten bij de laatst uitgevoerde stap.

  Eerste configuratie
  opnieuw starten

  Als de eerste configuratie niet is voltooid, kunt u het Unifyconfiguratieproces weer helemaal van voren af aan uitvoeren.

  Volg de aanwijzingen op het scherm om de luidsprekerarray opnieuw aan
  Acoustimass
  te sluiten op de Acoustimass-module.
  verbinden®
  (alleen 135 Series II-
  systemen)
  Taal

  Hiermee wijzigt u de taal van de tekst op het scherm.

  ADAPTiQ®

  Hiermee start u het ADAPTiQ-audiokalibratieproces. Nadat ADAPTiQ is
  uitgevoerd, kunt u ADAPTiQ via deze menuoptie uit- of inschakelen.

  Tv instellen

  Nadat u de tv hebt aangesloten op de console, kunt u:

  Bronnen instellen

  De LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om de tv te bedienen
  Handmatig IR-apparaatcodes invoeren op de afstandsbediening
  De televisie vervangen
  De audioaansluiting van de televisie toevoegen, wijzigen of verwijderen

  Voor bronnen die zijn aangesloten op ingang 1-5 van de bedieningsconsole
  kunt u:
  • De naam van het apparaat wijzigen
  • De afstandsbediening programmeren om het apparaat te bedienen en
  de IR-zender toevoegen
  • Handmatig IR-apparaatcodes invoeren op de afstandsbediening
  • Het apparaat verwijderen
  • Een audio- of videoaansluiting toevoegen of het type ervan wijzigen

  Een nieuw apparaat
  toevoegen

  Nadat de eerste configuratie is voltooid, kunt u een ander apparaat of
  accessoire toevoegen aan het systeem.

  Bijwerken

  Hiermee werkt u de systeemsoftware bij (raadpleeg “Systeemsoftware
  bijwerken” op pagina 30 voor meer informatie).

  Leermodus

  Deze optie wordt gebruikt om IR-codes te verzenden om een
  afstandsbediening met leercurve te programmeren.

  Unify afsluiten

  Hiermee sluit u het menu UNIFY en keert u terug naar de laatst
  geselecteerde bron.

  26 - Dutch • Page 27

  Reiniging en onderhoud

  Problemen oplossen
  Probleem

  Wat te doen

  Het systeem reageert
  niet op het eerste
  gebruik van mijn Bose®afstandsbediening

  • Controleer of de bedieningsconsole aanstaat.
  • Controleer of de batterijen van de afstandsbediening juist zijn
  geplaatst of moeten worden vervangen. Raadpleeg “Batterijen
  vervangen” op pagina 30.
  • Stel het systeem opnieuw in. Raadpleeg “Het systeem opnieuw
  instellen” op pagina 29.
  • Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en kijk naar
  de systeemstatusindicator op de bedieningsconsole. Het lampje
  hoort te knipperen telkens wanneer u op een knop drukt. Als dit niet
  het geval is, raadpleegt u “De afstandsbediening koppelen aan de
  console” op pagina 29 en volgt u de procedure.

  De Boseafstandsbediening werkt
  niet voor een apparaat
  dat ik tijdens de eerste
  configuratie heb
  toegevoegd.

  • Probeer het apparaat nogmaals in te stellen. Druk op de knop Setup
  op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de
  instructies op het scherm om het apparaat opnieuw in te stellen.
  • U moet mogelijk de software bijwerken. Raadpleeg
  “Systeemsoftware bijwerken” op pagina 30.

  De video-aansluiting van
  een aangesloten bron is
  niet optimaal.

  Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de
  instellingsopties van het apparaat om een videoaansluiting te wijzigen.
  Volg de instructies op het scherm.

  Het systeem doet niets.

  • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de voeding.
  • Controleer of de Acoustimass®-module en de voeding goed zijn
  aangesloten op een werkend stopcontact.
  • (Alleen 135 Series II-systemen) Controleer of de stekker van de
  luidsprekerarray is aangesloten op een werkend stopcontact.
  • Selecteer een aangesloten apparaat in het menu SOURCE.
  • Stel het systeem opnieuw in. Raadpleeg “Het systeem opnieuw
  instellen” op pagina 29.

  Geen geluid

  • Controleer of de stekker van de Acoustimass-module is
  aangesloten op een werkend stopcontact.
  • (Alleen 135 Series II-systemen) Controleer of de stekker van de
  luidsprekerarray is aangesloten op een werkend stopcontact.
  • Zet het volume hoger.
  • Druk op de knop Mute en controleer of het geluid van het systeem
  niet is uitgeschakeld.
  • Controleer de ingangsaansluitingen van de bedieningsconsole.
  Zorg ervoor dat de juiste bron is geselecteerd.
  • Controleer of de audio-ingangskabel stevig op de aansluiting
  Audio Out van de bedieningsconsole is aangesloten (en niet op
  de Bose link) en of het andere uiteinde goed is aangesloten op de
  Mediacenter-aansluiting van de Acoustimass-module.
  • (Alleen 135 Series II-systemen) Controleer of de audio-ingangskabel
  stevig op de aansluiting Audio Out van de bedieningsconsole
  is aangesloten (en niet op de Bose link) en of het andere
  uiteinde goed is aangesloten op de Audio In-aansluiting van de
  luidsprekerarray.
  • (Alleen 135 Series II-systemen) Probeer mogelijke bronnen van
  interferentie, zoals een draadloze router van een computernetwerk,
  een ander draadloos apparaat of een magnetron, verder van het
  systeem te plaatsen.
  • Sluit de FM- en AM-antennes aan om radio te ontvangen.
  • Stel het systeem opnieuw in. Raadpleeg “Het systeem opnieuw
  instellen” op pagina 29.
  Dutch - 27 • Page 28

  Reiniging en onderhoud
  Probleem

  Wat te doen

  De geluidskwaliteit
  Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de
  is veranderd en het
  optie “Reconnect Acoustimass” (Acoustimass opnieuw aansluiten).
  statuslampje van de
  Volg de instructies op het scherm.
  luidsprekerarray knippert
  oranje (alleen 135 Series
  II-systemen)
  De tv reageert niet op
  opdrachten van de
  afstandsbediening
  (alleen 135 Series IIsystemen)

  • Controleer of de luidsprekerarray de IR-sensor op de tv niet
  blokkeert. Verplaats de tv en de luidsprekerarray zodat de IRsensor niet wordt geblokkeerd.
  • Voor informatie over de locatie van IR-sensor van de tv raadpleegt
  u de gebruikershandleiding bij de tv.

  De lage tonen vallen
  soms weg
  (alleen 135 Series IIsystemen)

  • Controleer of het statuslampje op de Acoustimass®-module continu
  oranje brandt en niet knippert.
  • Als het statuslampje van de luidsprekerarray oranje knippert:
  ——Controleer of de Acoustimass-module is aangesloten op een
  werkend stopcontact en of het statuslampje oranje brandt.
  ——Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer
  de optie “Reconnect Acoustimass” (Acoustimass opnieuw
  aansluiten). Volg de instructies op het scherm.
  ——Probeer mogelijke bronnen van interferentie, zoals een draadloze
  router van een computernetwerk, een ander draadloos apparaat
  of een magnetron, verder van het systeem te plaatsen.

  Het geluid wordt
  verstoord door een
  luid gebrom of gezoem
  dat elektrisch van aard
  kan zijn

  Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen
  of en hoe andere apparaten in de ruimte ongewenste signalen
  voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.

  Radio werkt niet

  • Controleer of antennes op de juiste manier zijn aangesloten.
  • Plaats de AM-antenne minstens 50 cm van de bedieningsconsole
  en de Acoustimass-module.
  • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
  • Zorg dat de AM-antenne rechtop staat.
  • Plaats antennes verder van de bedieningsconsole, tv of andere
  elektrische apparaten.
  • Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een
  gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak is.

  FM-geluid is vervormd

  • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
  • Trek de FM-antenne helemaal uit.

  Het beeld is onscherp bij • Als uw 3D-bril van het actieve type is, controleert u of deze aanstaat.
  het bekijken van 3D
  • Probeer de systeemoptie 3D op een andere instelling te zetten.
  • Als het probleem niet is opgelost, controleert u of de
  luidsprekerarray de IR-sensor op de tv niet blokkeert. Verplaats de tv
  en de luidsprekerarray zodat de IR-sensor niet geblokkeerd wordt.
  • Voor informatie over de locatie van IR-sensor van de tv raadpleegt
  u de gebruikershandleiding bij de tv.
  Het geluid
  wordt vervormd

  28 - Dutch

  • Controleer of de audio-ingangskabel niet is beschadigd en of deze
  aan beide zijden goed is aangesloten.
  • Verlaag het uitgangsvolume van een van de externe apparaten die
  zijn aangesloten op de bedieningsconsole.
  • (Alleen 135 Series II-systemen) Verwijder de beschermfolie van de
  omlijsting en het rooster van de luidsprekerarray en de voorkant
  van de Acoustimass-module. • Page 29

  Reiniging en onderhoud
  Probleem

  Wat te doen

  Er komt geen geluid uit
  een van de aangesloten
  apparaten

  • Controleer de aansluitingen.
  • Zorg er bij het gebruik van een coaxiale of optische
  audioaansluiting voor dat u niet beide soorten aansluitingen tot
  stand hebt gebracht bij dezelfde ingang van de bedieningsconsole.
  • Controleer of het apparaat aanstaat.
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij het apparaat is geleverd.

  Geen televisiebeeld,
  maar wel audio

  • Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd.
  Controleer of deze geschikt is voor de videobron.
  • Controleer of de videokabels stevig zijn aangesloten.

  Een aangesloten
  apparaat reageert niet
  steeds op dezelfde wijze
  op de afstandsbediening

  Sluit de meegeleverde externe IR-zender aan op de
  bedieningsconsole. Druk voor hulp op de knopSetup van de
  bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies
  op het scherm.

  Het geluid van coaxiale
  digitale audio-ingangen
  valt soms weg

  Vraag de klantenservice van Bose om een composite video-kabel die
  kan worden gebruikt voor de coaxiale digitaleaudioverbinding.

  Het systeem opnieuw instellen
  1. Houd de aan/uit-knop van de bedieningsconsole ingedrukt gedurende
  5 seconden of totdat de systeemstatusindicator op de bedieningsconsole
  rood wordt. De systeemstatusindicator van de bedieningsconsole wordt rood
  wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.
  2. Laat de aan/uit-knop op de bedieningsconsole los om het systeem
  opnieuw te starten. De systeemstatusindicator zal groen knipperen en
  vervolgens groen blijven branden wanneer het systeem is ingeschakeld en
  klaar is voor gebruik.
  3. Als u het systeem nog steeds niet kunt bedienen met de afstandsbediening,
  volgt u de volgende procedure om de afstandsbediening te koppelen aan de
  bedieningsconsole.

  De afstandsbediening koppelen aan de console
  U moet deze procedure mogelijk uitvoeren als u de afstandsbediening vervangt of
  wanneer dit wordt aangegeven in instructies voor het oplossen van een probleem.
  1. Controleer of het systeem aanstaat. Als dit niet het geval is, drukt u op de aan/
  uit-knop van de bedieningsconsole.
  2. Houd de afstandsbediening dicht bij de bedieningsconsole.
  3. Houd de knoppen Mute
  van de bedieningsconsole en OK van
  de afstandsbediening tegelijkertijd vijf seconden lang ingedrukt.
  De systeemstatusindicator knippert wanneer het koppelen is voltooid.
  4. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening en controleer of de
  systeemstatusindicator op de bedieningsconsole knippert wanneer een knop
  wordt ingedrukt.

  Dutch - 29 • Page 30

  Reiniging en onderhoud
  Systeemsoftware bijwerken
  Software-updates zijn mogelijk regelmatig beschikbaar bij Bose. Deze kunnen via
  het internet worden gedownload op de bij het systeem bijgeleverde USB-stick.
  1. Druk op de knop Setup aan de voorkant van de bedieningsconsole om het
  menu UNIFY® weer te geven.
  2. Gebruik de navigatieknoppen van de afstandsbediening en selecteer Update.
  3. Volg de instructies op het scherm.
  Opmerking: Om te zorgen dat de Bose-afstandsbediening wordt geüpdatet, houd u
  de afstandsbediening tijdens het updaten bij de voorkant van de
  bedieningsconsole.

  Contact opnemen met klantenservice
  Indien u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op
  met de klantenservice van Bose®. Zie de adressenlijst in de doos.

  Batterijen vervangen
  Vervang alle vier de batterijen wanneer het bereik of de werking van de
  afstandsbediening duidelijk afneemt, of wanneer het pictogram Batterij bijna leeg
  wordt weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.
  Pictogram
  Batterij
  bijna leeg

  Cable
  iPod
  3:20
  iP
  Pod
  3:2
  0
  The Beatles
  B

  1. Schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de
  afstandsbediening af.
  AA (IEC-LR6) batterijen (4)

  Klep van het batterijvakje

  2. Verwijder de oude batterijen.
  3. Plaats vier nieuwe AA-batterijen van 1,5V (IEC-LR6) in het batterijvakje en zorg
  ervoor dat de aanduidingen voor de polen (+ en –) corresponderen met de
  aanduidingen in het vakje.
  4. Schuif het batterijklepje weer op zijn plaats.
  30 - Dutch • Page 31

  Reiniging en onderhoud

  Reinigen
  U kunt de buitenkant van de apparaten afnemen met een zachte, droge doek.
  U kunt de roosters ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.
  WAARSCHUWINGEN:
  • Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays tijdens de reiniging.
  • Mors GEEN vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.

  Beperkte garantie
  Voor uw LIFESTYLE®-systeem geldt een beperkte garantie. Zie de registratiekaart
  van het product voor meer informatie. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart
  naar Bose. Als u dit niet doet, heeft dit geen gevolgen voor de beperkte garantie.

  Dutch - 31 • Page 32

  Reiniging en onderhoud

  Technische informatie
  Afstandsbediening
  Frequentie: 2,4 GHz
  Bereik: 10 m
  Vermogen van de voeding van de bedieningsconsole
  Netvoeding: 100-240 V
  50/60 Hz, 1,0A

  DC-uitgang: 12 V
  35 W max.
  Vermogen van Acoustimass®-module voor LIFESTYLE® 535, 525, 520, 510 en
  235 Series II-systemen
  VS/Canada: 100-120V
  50/60 Hz 350W
  Internationaal: 220-240V
  50/60 Hz 350W
  Dubbel voltage: 100-120/220-240V
  50/60 Hz 350W
  Vermogen van Acoustimass®-module, alleen voor LIFESTYLE® 135 Series IIsystemen
  Netvoeding: 100-240 V
  50-60 Hz 150 W
  Vermogen van de luidsprekerarray, alleen voor LIFESTYLE® 135 Series IIsystemen
  Netvoeding: 100-240 V
  50-60 Hz 60 W
  Vermogen van draadloze verbinding, alleen voor LIFESTYLE® 135 Series IIsystemen
  Uitgangsvermogen: 5 mW, 2400-2480 MHz
  Bereik: 6,1 m

  32 - Dutch • Page 33

  Reiniging en onderhoud

  Licentiegegevens
  Dit product bevat een of meerdere gratis of opensourcesoftwareprogramma’s
  van derden die worden gedistribueerd als onderdeel van het softwarepakket
  STLinux. Ga naar www.stlinux.com/download voor meer informatie. Deze gratis
  opensourcesoftware valt onder de voorwaarden van de GNU General Public
  Licence, GNU Library/Lesser General Public License, of andere en/of aanvullende
  copyrightlicenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Voor een beschrijving
  van uw rechten onder deze licenties raadpleegt u de specifieke voorwaarden van
  de licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Deze zijn beschikbaar als
  elektronisch bestand met de naam “licenties.pdf” in de bedieningsconsole van het
  product. Als u dit bestand wilt lezen hebt u een computer met een USB-poort en
  een softwareprogramma nodig dat pdf-bestanden kan weergeven.
  Het bestand “licenties.pdf” downloaden vanaf de bedieningsconsole van uw product:
  1. Houd de knop Setup aan de voorkant van de bedieningsconsole ingedrukt om
  het scherm Systeeminformatie weer te geven.
  2. Sluit een USB-stick (er is er een meegeleverd in het systeempakket) aan op de
  USB-ingang aan de voorkant van de bedieningsconsole.
  3. Druk op OK op de afstandsbediening om het bestand te kopiëren naar de
  USB-stick. Het downloaden duurt hooguit 30 seconden. Daarna kunt u de
  USB-stick verwijderen.
  4. Als u het bestand Licenties.pdf wilt lezen, sluit u het USB-station aan op een
  computer met een USB-poort, navigeert u naar de hoofdmap van het USBstation en opent u het bestand Licenties.pdf met een programma dat PDFbestanden kan weergeven.
  Kopieën van de broncode voor de opensourcesoftwareprogramma’s die bij dit
  product zijn meegeleverd zijn schriftelijk aan te vragen bij: Licensing Manager,
  Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168
  Verenigde Staten. Bose Corporation zal u deze broncodetoezenden op een
  cd tegen kostprijs, zoals de kosten van de media, verzending en verwerking
  van de aanvraag. Alle licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules die
  hierboven worden genoemd, worden gereproduceerd en zijn beschikbaar bij een
  dergelijke broncode. Dit aanbod is geldig voor een periode van drie (3) jaar na de
  distributiedatum van dit product door Bose Corporation.

  Dutch - 33 • Page 34

  ©2013 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM372639 Rev. 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bose LIFESTYLE 535 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bose LIFESTYLE 535 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bose LIFESTYLE 535

Bose LIFESTYLE 535 Bedienungsanleitung - Englisch - 67 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info