451005
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
ii
NederlandsTAB 6TAB 8 TAB 7 TAB 3TAB 5 TAB 2TAB 4
INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN REGELGEVING
Lees deze gebruikershandleiding
Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door te nemen. De instructies dienen om het systeem juist te
configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te
benutten. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWINGEN:
Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende
vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of
in de buurt van het apparaat worden geplaatst. Evenals bij andere
elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op
enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot
storing en/of brandgevaar.
Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het
apparaat worden geplaatst.
Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen.
De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden
veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten
boven 100°C of verbranden. Werp lege batterijen onmiddellijk weg.
Vervang een lege batterij altijd door een batterij van het juiste type en met
het juiste modelnummer.
Gooi gebruikte batterijen op de
juiste wijze weg volgens de
plaatselijke voorschriften. Verbrand
deze nooit.
Voor afstandsbedieningen van het type RC-35S2-27 in de
V.S. en Canada
OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen
voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens onderdeel 15 van
de FCC-regels. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk
radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen
verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt
volgens de instructies.
Er is echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een
bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt
aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door
het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
Stel de antenne opnieuw af of verplaats deze.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de versterker.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep
dan de groep waarop de versterker is aangesloten.
Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur.
Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de bevoegdheid van de
gebruiker om dit apparaat te bedienen komen te vervallen.
De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit
apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief
storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.
Alleen voor afstandsbedieningen van het type
RC-35S2-27 in Canada
Dit radiocommunicatie-apparaat voldoet aan de Canadese
industrienorm RSS-310.
Alleen voor afstandsbedieningen van het type
RC-35S2-27 of RC-35S2-40 in Europa
Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan
de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EC en andere toepasselijke richtlijnen. De
volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op
www.Bose.com/compliance.
RC35S2_OG_DUT.book Page ii Friday, March 26, 2010 1:59 PM
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bose RC 35S2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info