Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing NL
Instructions EN
Mode d’emploi FR
Gebrauchsanleitung DE
Instrucciones de uso ES
20.2005.00.00 Classic Lotte Power Juicer 0.75L
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GebruiksaanwijzingNLInstructionsENMode demploiFRGebrauchsanleitungDEInstrucciones de usoES20.2005.00.00 Classic Lotte Power Juicer 0.75L
 • Page 2

  1235467 THE BOURGINI COMPANY B.V.WWW.BOURGINI.COM
 • Page 3

  GebruiksaanwijzingBourgini service en garantieNLNL46InstructionsBourgini service and warrantyENEN79Mode demploiService aprs-vente et garantie BourginiFRFR1012GebrauchsanleitungBourgini Kundenservice und GarantieDEDE1315Instrucciones de usoServicio postventa y garanta de BourginiESES1618
 • Page 4

  NLVEILIGHEIDSAANWIJZINGENLees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing.Het apparaat kan wordengebruikt, gereinigd enonderhouden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder toezichtstaan van een persoon dieverantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd het apparaat en het netsnoerbuiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar. Kinderen mogen niet methet apparaat spelen. Houd altijd toezicht opkinderen om te voorkomendat ze met het apparaat spelen.Het apparaat kan wordengebruikt door personen met een fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische handicap en door personen zonder debenodigde ervaring enkennis indien ze ondertoezicht staan van eenpersoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheidof instructies krijgen overhoe het apparaat op een veilige manier te gebruikenis en indien ze de gevarenbegrijpen die met het gebruik samenhangen.Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.Laat het apparaat niet onbeheerd achtertijdens gebruik.Gebruik het apparaat en de toebehoren uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat en de toebehoren nietvoor andere doeleinden dan beschreven in dehandleiding.Gebruik het apparaat niet als een onderdeel,toebehoren, netsnoer of stekker beschadigd ofdefect is. Laat een beschadigd of defect onderdeel, toebehoren, netsnoer of stekker door de leverancier of een erkend servicecentrum vervangen.Gebruik het apparaat niet in de buurt van voorzieningen die water bevatten zoals badkuipen, douches en wastafels.Dompel het apparaat niet onder in water ofandere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, haaldan zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact. Verwijder het apparaat nooit uitwater of andere vloeistoffen, voordat destekker uit het stopcontact gehaald is. Een apparaat dat in water of andere vloeistoffenterecht is gekomen kunt u niet meer gebruiken.Zorg dat er geen water in de aansluitpuntenvan het netsnoer en het verlengsnoer kan komen.Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning ophet typeplaatje van het apparaat.Sluit voor extra bescherming het apparaat aan op een groep die beveiligd is door een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van maximaal 30 mA.Bedien het apparaat niet door middel van eenexterne tijdschakelaar of een apart afstandsbedeningssysteem.Wikkel het netsnoer en een eventueel verlengsnoer altijd volledig af. Zorg dat het netsnoer en een eventueel verlengsnoer nietover de rand van een werkblad hangen, datdeze niet per ongeluk verstrengeld kunnen raken en dat niemand er over kan struikelen.4
 • Page 5

  NLTrek niet aan netsnoer om de stekker uit hetstopcontact te halen.Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Plaatshet apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.Houd het apparaat Uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vlammen.Zorg dat uw handen droog zijn voordat u hetapparaat aanraakt.Haal de stekker uit het stopcontact voordat u hetapparaat gaat monteren of demonteren envoordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.Motor apparaten: pas op voor scherpe en/ofbewegende delen. Houd uw handen tijdens gebruik, reiniging en onderhoud uit de buurt vande bewegende delen.Verwarmingsapparaten: wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat u de behuizingen de onderdelen van het apparaat aanraakt.Wees extra voorzichtig tijdens reiniging en onderhoud.BESCHRIJVING (FIG. A, P.2)Uw BOURGINI citruspers is ontworpenvoor het snel persen van citrusvruchten.Het apparaat is uitsluitend geschikt voorhuishoudelijk gebruik.1. Perskegel2. Pulpopvanger3. Sapopvanger4. Motorbehuizing met hendel5. Perskop6. Druppelstop7. GlaskanEERSTE GEBRUIKVoorbereiding Reinig het apparaat.Zie het gedeelte Reiniging en onderhoud.ASSEMBLAGE (FIG. A)Waarschuwing! Verwijder voor assemblage de netstekkeruit het stopcontact en wacht tot de motorstopt met draaien. Plaats de motorbehuizing (4) op de kan (7).Zorg ervoor dat de druppelstop (6) volledigwordt ingedrukt door de kan (7). Plaats de sapopvanger (3) op demotorbehuizing (4).5Plaats de pulpopvanger (2) op desapopvanger (3).Plaats de perskegel (1) op depulpopvanger (2).GEBRUIKWAARSCHUWING! Gebruik het apparaat niet zonder desapopvanger (3), dan kan er sap in de motorlopen. Laat het apparaat niet continu ingeschakeldgedurende meer dan drie minuten. Laat het apparaat ongeveer vijf minutenafkoelen na iedere tien persbeurten.Assembleer de citruspers. Zie het gedeelteAssemblage. Snijd de citrusvrucht doormidden. Plaats het afgesneden deel van n helftin de perskop of op de perskegel. Pers de citrusvrucht met hendel. Hetapparaat begint automatisch met hetpersen van de citrusvrucht. Het sap vloeitautomatisch in de kan. Pers de citrusvrucht totdat er nauwelijksmeer sap uit de citrusvrucht komt. Hetapparaat stopt automatisch wanneer geendruk meer wordt uitgeoefend.Let op: Het apparaat verandert bij uit- eninschakeling automatisch van richting omervoor te zorgen dat er meer sap vrijkomt. Stop met het persen van de citrusvruchtin een van de volgende situaties:- Er komt geen sap meer uit de citrusvrucht;- De kan is gevuld met de gewenste hoeveelheid sap;- De kan heeft de maximale capaciteitbereikt. Verwijder de motorbehuizing van de kan. Verwijder na gebruik de netstekker uit hetstopcontact.
 • Page 6

  NLREINIGING EN ONDERHOUDHet apparaat moet na ieder gebruik wordengereinigd.Waarschuwing! Verwijder voor reiniging en onderhoud denetstekker uit het stopcontact en wacht totde motor stopt met draaien. Dompel het apparaat niet onder in water ofandere vloeistoffen.Voorzichtig! Gebruik geen bijtende of schurendereinigingsmiddelen om het apparaat tereinigen. Gebruik geen scherpe voorwerpen om hetapparaat te reinigen. Reinig het apparaat niet in de vaatwasser.Het wordt aanbevolen om de verwijderbareonderdelen van het apparaat of deaccessoires niet in een vaatwasser te wassen. Controleer het apparaat regelmatig opmogelijke schade. Reinig de motorbehuizing met een zachte,vochtige doek. Reinig de accessoires:- Reinig de kan in sop.-R einig de perskegel, de pulpopvanger en desapopvanger in sop.- Spoel de accessoires af onder stromend water.- Droog de accessoires grondig. Plaats het apparaat na reiniging in deoriginele verpakking. Berg het apparaat op op een droge envorstvrije plaats, buiten bereik van kinderen.AFVALVERWIJDERINGElektrische apparaten, accessoires en hunverpakkingen moeten op een voor het milieuverantwoorde wijze zoveel mogelijk wordenhergebruikt. Gooi deze materialen dus niet bij hethuisvuil. Alleen voor landen van de EU:Volgens de Europese WEEE richtlijn2002/96/EG voor afdanken van elektrische enelectronische oude apparaten moeten niet meerbruikbare apparaten apart worden ingezamelden op een milieu verantwoorde wijze wordengerecycled.BOURGINI SERVICE EN GARANTIEGarantie wordt verleend gedurende 2 jaar vanafde aankoop datum volgens de kassabon, welketevens het garantiebewijs is. Voor garantiewendt u zich tot de winkelier. Geen garantie voordefecten welke het gevolg zijn van verkeerdgebruik, ondeskundige demontage, schadedoor vallen, stoten e.d. en schade door niettijdig ontkalken van apparaten welke met waterworden gebruikt. Indien bij een bepaald productspecifieke garantievoorwaarden worden vermeld,hebben deze prioriteit boven de algemenevoorwaarden. De garantie is niet van toepassing opgevolgschade. Voor vragen over het gebruik vanhet product kunt u onze website raadplegenwww.bourgini.comDISCLAIMERWijzigingen voorbehouden; specificaties kunnenzonder opgave van redenen worden gewijzigd.6
 • Page 7

  ENSAFETY INSTRUCTIONSRead these instructions carefully before use andkeep them in a safe place.This appliance may be used, cleaned and servicedby children older than 8years of age provided theyare supervised by a personresponsible for their safety.Keep the appliance and thepower cord away fromchildren younger than 8. Children are not allowed toplay with the appliance. Children should always bemonitored to prevent themfrom playing with the appliance.The appliance may be usedby persons with a physical,sensory, mental or motordisability and by persons without the necessary experience and knowledge,provided they aresupervised by a person responsible for their safety,or when they are giveninstructions on how to safely use the appliance and if understand the dangers that come with theuse of the appliance.7This appliance is only intended for normal household use.Never leave the appliance unattended when inuse.Only use the appliance and accessories for their intended purposes. Do not use the appliance and accessories for any other purposes than those described in theinstructions.Do not use the appliance when a part, accessory, the power cord or plug is damagedor defective. Only let the supplier or an acknowledged service centre replace adamaged or defective part, accessory, powercord or plug.Do not use the appliance near facilitiescontaining water, such as bath tubs, showersand wash basins.Do not immerse the appliance in water or anyother liquid. If this nevertheless happens, unplug the appliance from the wall socket assoon as possible. Never remove the appliancefrom water or other liquids before unplugging itfrom the wall socket. You can no longer use anappliance that has been immersed in water orother liquids.Make sure that water cannot get into the connection points of the power cord nor theextension cord.Always keep the power cord away from heatsources, oil and sharp edges.Always check, before use, that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate of the appliance.For extra safety, connect the appliance to agroup protected by a residential current operated circuit breaker with a nominal operating current of max. 30 mA.Never operate the appliance by means of anexternal time switch or a separate remote control system.Always unroll the power cord and extensioncord (when applicable) fully. Make sure that thepower cord and extension cord (whenapplicable) do not dangle over the edge of theworktop to prevent them from becoming entangled or somebody accidentally trippingover them.Do not unplug the appliance by pulling the power cord.Always unplug the appliance when not in use.Do not use the appliance outdoors. Place theappliance on a stable and level surface.Keep the appliance away from heat sources.Do not place the appliance on hot surfaces ornear open flames.
 • Page 8

  ENMake sure your hands are dry before you touchthe appliance.Unplug the appliance before assembling or disassembling it and before cleaning or servicing the unit.Engine driven appliances: beware of sharpand/or moving parts. Always keep your handsaway from the moving parts when using, cleaning or servicing the appliance.Heating devices: wait until the appliance hascooled down before you touch the housing andparts of the unit.Be extra careful during cleaning and servicing.DESCRIPTION (FIG. A, P.2)Your BOURGINI juicer has been designedfor rapidly pressing citrus fruits. The applianceis suitable for domestic use only.1. Pressing cone2. Pulp collector3. Juice collector4. Motor housing with lever5. Juicer cone cup6. Drip stop control7. JarINITIAL USEPreparation Clean the appliance. Refer to the sectionCleaning and maintenance.ASSEMBLY (FIG. A)Warning! Before assembly, remove the mains plugfrom the wall socket and wait for the motorto stop running.Place the motor housing (4) onto the jar (7).Make sure that the drip stop control (6) isfully pressed by the jar (7).Place the juice collector (3) onto the motorhousing (4).Place the pulp collector (2) onto the juicecollector (3)Place the pressing cone (1) onto thepulp collector (2).USEWARNING! Do not use the appliance without the juicecollector (3), juice may run into the motorhousing. Do not leave the appliance switched oncontinuously for more than three minutes. Let the appliance cool down forapproximately five minutes after every tenpressings.Assemble the juicer. Refer to the sectionAssembly. Cut the fruit in half and place one cut side overthe juicer cone or in juicer cone cup in the lid. Press the citrus fruit with the lever. Theappliance automatically starts to press thecitrus fruit. The juice automatically flowsinto the jar. Press the citrus fruit until hardly any morejuice is extracted from the citrus fruit. Theappliance automatically stops when thepressure is released.Note: The appliance automatically changesdirection when it is switched off and on inorder to increase the amount of juice beingextracted. Stop pressing the citrus fruit in one of thefollowing situations:- No more juice is extracted from the citrusfruit;- The jar is filled with the required amount of juice;- The jar has reached the maximumcapacity. Remove the motor housing from the jar. After use, remove the mains plug from thewall socket.CLEANING AND MAINTENANCEThe appliance must be cleaned after each use.Warning! Before cleaning or maintenance, removethe mains plug from the wall socket andwait for the motor to stop running. Do not immerse the appliance in water orother liquids.Caution! Do not use aggressive or abrasive cleaningagents to clean the appliance. Do not use sharp objects to clean theappliance.8
 • Page 9

  ENDo not clean the appliance in the dishwasher.It is not recommended to wash theremovable parts of the appliance or theaccessories in a dishwasher.Regularly check the appliance for possibledamage.Clean the motor housing with a soft, damp cloth.Clean the accessories:- Clean the jar in soapy water.-C lean the pressing cone, the pulp collector andthe juice collector in soapy water.- Rinse the accessories under running water.- Thoroughly dry the accessories.After cleaning, put the appliance in theoriginal packaging.Store the appliance in a dry and frost-freeplace, out of the reach of children.WASTE DISPOSALElectrical appliances, accessories and theirpackaging must be reused as much as possible inan environmentally sound manner. Do not dispose ofthese items together with your normal rubbish. Onlyfor EU countries:According to the European 2002/96/EG WEEEGuideline on the disposal of old electric andelectronic appliances, the appliances that are nolonger used must be collected and recycled in anenvironmentally sound manner.9BOURGINI SERVICE AND WARRANTYThe warranty is valid for a period of 2 years fromthe date of purchase as stated on your purchasereceipt, which also your proof of warranty. Pleaseturn to your retailer to claim your warranty. Thewarranty shall not apply if the product is subjectedto incorrect use,, improperly disassembled,damaged by falls, impacts or similar, or if damageis caused due to failure to descale in good timeproducts that are manufactured for use with water.Should a certain product be provided with specificwarranty terms and conditions, these shall receivepriority over general terms and conditions. Thewarranty shall not apply to indirect damages.Should you have any questions regarding the useof the product, please consult our website atwww.bourgini.comDISCLAIMERChanges reserved; specifications are subject tochange without stating grounds for doing so.
 • Page 10

  FRCONSIGNES DE SCURITLisez attentivement le mode demploi avant touteutilisation. Conservez lemode demploi.Cet appareil peut treutilis, nettoy et entretenupar des enfants partirde 8 ans sous la supervision dun adulte responsable de leurscurit. Tenez lappareilet le cordon lectrique hors de porte des enfantsde moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pasjouer avec lappareil. Surveillez toujours les enfants pour viter quilsne jouent avec lappareil.Lappareil peut tre utilispar des personnes ayantun handicap physique, sensoriel, mental ou moteur et par des personnes ne disposantpas de lexprience et desconnaissances ncessaires condition quelles soientsupervises par une personne responsable deleur scurit ou quellesreoivent des instructionssur la faon dutiliser cetappareil en toute scuritet quelles comprennentles dangers qui vont de pair avec son utilisation.Cet appareil est uniquement conu pour un usage mnager. Ne laissez pas lappareil sans surveillance pendant son utilisation. Utilisez lappareil et ses accessoires uniquement pour lusage pour lequel il est conu. Nutilisez pas lappareil et les accessoires pour un usage autre que ceux dcrits dans le mode demploi. Nutilisez pas lappareil lorsquun de ses composants, un accessoire, le cordon ou la fiche sont endommags ou dfectueux.Faites remplacer un composant, accessoire,cordon ou fiche endommags ou dfectueuxpar le fournisseur ou un rparateur agr. Nutilisez pas lappareil proximit dlmentscontenant de leau tels que baignoires, doucheset lavabos. Ne plongez pas lappareil dans leau ou tout autre liquide. Si cela se produit, dbranchezimmdiatement lappareil de la prise de courant. Ne sortez jamais lappareil hors de leau ou autre liquide avant davoir dbranch lafiche de la prise de courant. Vous ne pouvezplus utiliser un appareil qui est tomb dans leau ou un autre liquide. vitez que leau ne puisse pntrer dans lespoints de connexion du cordon et de la rallonge. Tenez le cordon lcart de sources de chaleur,de produits huileux et de rebords coupants. Avant emploi, vrifiez toujours que le voltage devotre domicile correspond a voltage indiqu surla plaque didentification de lappareil. Pour une meilleure protection, branchezlappareil sur un groupe protg par un disjoncteur avec une tension nominale de30 mA maximum. Nalimentez pas lappareil au moyen dune minuterie externe ou dun systme spar decommande distance. Droulez toujours entirement le cordon et ventuellement la rallonge. Veillez ce que lecordon et ventuellement la rallonge ne pendent pas sur le rebord dun plan de travail,quils ne risquent pas de semmler et que personne ne risque de se prendre les pieds dedans. Ne tirez pas sur le cordon pour dbrancher lafiche de la prise de courant. Dbranchez la fiche de la prise de courantlorsque lappareil nest pas utilis.10
 • Page 11

  FRNutilisez pas lappareil lextrieur. Placez lappareil sur une surface stable et plane. Ne placez pas lappareil proximit de sourcesde chaleur. Ne placez pas lappareil sur dessurfaces chaudes ou proximit dun feu ou deflammes. Veillez avoir les mains bien sches lorsquevous touchez lappareil. Dbranchez la fiche de la prise de courant avantde monter ou de dmonter lappareil et avantdeffectuer des oprations de nettoyage ou dentretien. Appareils motoriss : faites attention aux partiesacres et/ou mobiles. Pendant lemploi, lenettoyage et lentretien, ne touchez pas les parties mobiles. Appareils de chauffage : attendez que lappareilait refroidi avant de toucher le coffrage et lespices.Soyez particulirement vigilant lors du nettoyage et delentretien.DESCRIPTION (FIG. A, P.2)Votre presse-fruits BOURGINI a t conu pour presserrapidement les agrumes.Lappareil est rserv un usage domestique.1. Cne de presse2. Collecteur de pulpe3. Collecteur de jus4. Botier de moteur quip dun levier5. Cne dextraction6. Anti-goutte7. Bol en verreUTILISATION INITIALEPrparation Nettoyez lappareil. Consultez la sectionNettoyage et entretien.ASSEMBLAGE (FIG. A)Avertissement !Avant lassemblage, dbranchez la fiche secteurde la prise murale et attendez que le moteurcesse de tourner.Placez le carter du moteur (4) sur le bol (7).Assurez-vous que lanti-goutte (6) est bienenfonc sur le bol (7).Placez le collecteur de jus (3) sur le carter dumoteur (4).Placez le collecteur de pulpe (2) sur le collecteurde jus (3).Placez le cne de presse (1) sur le collecteur depulpe (4).11UTILISATIONAVERTISSEMENT ! Pour viter lcoulement du jus dans le moteur,nutilisez pas lappareil sans le bac collecteurde jus (3). Ne faites pas fonctionner lappareil pendantplus de trois minutes en continu. Laissez lappareil refroidir environ cinqminutes toutes les dix oprations.Assemblez le presse-fruits.Consultez la section Assemblage. Coupez les agrumes en deux. Posez la moiti du fruit sur le cne dextraction oudans le logement suprieur. Pressez lagrume dun levier. Lappareilcommence automatiquement presserlagrume. Le jus coule automatiquementdans le bol. Pressez lagrume jusqu extrairepratiquement tout son jus. Lappareil sarrteautomatiquement ds que la pression serelche.Remarque : lappareil change automatiquementde sens chaque mise en marche et arrt afindaugmenter la quantit de jus extraite.Arrtez de presser lagrume dans les cassuivants :- lagrume ne donne plus aucun jus ;- le bol est rempli de la quantit de jus requise ;- le bol atteint sa capacit maximum.Retirez le carter du moteur du bol.Aprs usage, dbranchez la fiche secteur de laprise murale.NETTOYAGE ET ENTRETIENLappareil doit tre nettoy aprs chaqueutilisation.Avertissement ! Avant le nettoyage ou lentretien, dbranchezla fiche secteur de la prise murale et attendezque le moteur cesse de tourner. Ne plongez pas lappareil dans leau ouautres liquides.Attention ! Nutilisez pas de produits de nettoyageagressifs ou abrasifs pour nettoyer lappareil. Ne nettoyez pas lappareil avec des objetscoupants. Ne nettoyez pas lappareil dans lelavevaisselle. Il est dconseill de nettoyer aulave-vaisselle les pices amovibles delappareil ou les accessoires.
 • Page 12

  FRContrlez rgulirement les ventuelsdommages sur lappareil. Nettoyez le carter du moteur laide dunchiffon doux et humide. Nettoyez les accessoires :- Nettoyez le bol leau savonneuse.- Nettoyez le cne de presse, le collecteur de pulpe et le collecteur de jus leausavonneuse.- Rincez les accessoires sous de leaucourante.- Schez soigneusement les accessoires. Aprs le nettoyage, rangez lappareil dansson emballage dorigine. Rangez lappareil dans un endroit sec, horsde porte des enfants et labri du gel.COLLECTE DES DCHETSLes appareils et accessoires lectriques ainsi que leursemballages doivent autant que possible tre recyclsen tenant compte de lenvironnement. Par consquent,ne jetez pas ces matriaux avec les ordures mnagres.Uniquement pour les pays de lUE :SERVICE APRS-VENTE ET GARANTIEBOURGINILe ticket de caisse fait office de bon de garantieet vous permet de bnficier dune garantie de 2ans partir de la date dachat. Pour la garantie,veuillez vous adresser au magasin o vous avezeffectu votre achat. La garantie ne couvre pas lesdommages rsultant dune mauvaise utilisation et dundmontage non effectu par un professionnel agr.Vous ne pouvez bnficier en outre de la garantie sivous faites tomber votre appareil ou si vous le cognez,et si vous ne dtartrez pas temps les appareilsncessitant lutilisation deau. Les conditions degarantie spcifiques concernant un produit particulierprvalent sur les conditions de garantie gnrales.La garantie ne couvre pas les dommages indirects.Pour toute question relative lutilisation du produit,vous pouvez vous reporter sur notre site Webwww.bourgini.comAVIS DE NON-RESPONSABILITSous rserve de modifications ; les spcificationspeuvent tre modifies sans notification pralable.Conformment la directive europenne 2002/96/EGDEEE relative aux dchets dquipements lectriquesou lectroniques, les appareils ne pouvant plus treutiliss doivent tre collects et soumis un recyclagerespectueux de lenvironnement.12
 • Page 13

  DEzum sicheren Gebrauch des Gertes erhalten unddie Gefahren, die von derBenutzung ausgehen, verstehen.SICHERHEITSHINWEISEDiese Gebrauchsanleitungvor der Benutzung desGerts bitte sorgfltigdurchlesen. DieGebrauchsanleitungdanach aufbewahren.Das Gert kann von Kindernab 8 Jahren benutzt, gereinigt und gepflegt werden, allerdings nurunter Aufsicht einer Person,die fr ihre Sicherheit zustndig ist. Gert undNetzkabel von Kindernunter 8 Jahren fernhalten.Kinder drfen nicht mit demGert spielen. Kinder immer beaufsichtigen unddarauf achten, dass sienicht mit dem Gert spielen.Das Gert kann vonPersonen mit krperlichen,sensorischen, mentalenoder motorischen Einschrnkungen und vonPersonen ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen benutzt werden, allerdingsnur unter Aufsicht einer Person, die fr ihre Sicherheit zustndig ist, oder sofern sie Anweisungen 13Dieses Gert ist ausschlielich fr den Hausgebrauch bestimmt.Das Gert whrend des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.Das Gert und die Zubehrteile drfen nur zweckgebunden benutzt werden. VerwendenSie das Gert und die Zubehrteile niemals frandere als die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke.Bei Schden an einem Element, einem Zubehrteil, am Netzkabel oder am Steckerdarf das Gert nicht benutzt werden. Beschdigte oder defekte Elemente,Zubehrteile, Netzkabel oder Stecker solltennur vom Lieferanten oder von einemanerkannten Kundendienst ausgetauscht werden.Verwenden Sie das Gert nicht in der Nhevon Vorrichtungen, die Wasser enthalten, wieBadewannen, Duschen oder Waschbecken.Das Gert nie in Wasser oder andere Flssigkeiten tauchen. Sollte dies doch einmalpassieren, mssen Sie schnellstmglich den Netzstecker ziehen. Das Gert niemalsaus dem Wasser oder aus anderen Flssigkeiten herausnehmen, solange derStecker noch in der Steckdose steckt. Ein Gert, das ins Wasser oder in sonstige Flssigkeiten gefallen ist, knnen Sie nichtmehr benutzen.Achten Sie darauf, dass kein Wasser in dieAnschlusspunkte von Netzkabel und Verlngerungskabel gelangen kann.Das Netzkabel darf nicht in die Nhe von Wrmequellen, l oder scharfkantigen Gegenstnden gelangen.Kontrollieren Sie vor Gebrauch immer, ob dieNetzspannung der auf dem Typenschild desGerts angegebenen Spannung entspricht.Fr eine zustzliche Sicherung sollte das Gert an eine Gruppe angeschlossen werden,die durch einen Erdschlussschalter mit einem Ansprechstrom von maximal 30 mAgesichert ist.Bedienen Sie das Gert nicht mithilfe einerexternen Zeitschaltuhr oder einer separatenFernbedienung.
 • Page 14

  DENetzkabel und ein eventuelles Verlngerungskabel immer vollstndigabwickeln. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und ein eventuellesVerlngerungskabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhngen, sodassjemand sich darin verfangen oder darberstolpern knnte.Nicht am Netzkabel ziehen, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen mchten.Den Stecker auch aus der Steckdose ziehen,wenn das Gert nicht in Betrieb ist.Das Gert nicht im Freien benutzen. Das Gertauf eine stabile und ebene Flche stellen.Das Gert nicht in der Nhe von Wrmequellen aufstellen. Das Gert nichtauf heie Oberflchen stellen und von offenem Feuer fernhalten.Das Gert nur mit trockenen Hnden anfassen.Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gert zusammensetzen oder auseinandernehmenund wenn Sie das Gert reinigen oder pflegen.Bei motorbetriebenen Gerten: Achten Sieauf scharfe und/oder bewegende Teile. Achten Sie darauf, dass Ihre Hnde bei derBenutzung, Reinigung und Pflege nicht zunah an die bewegenden Teile kommen.Bei Gerten, die hei werden: Lassen Sie dasGert immer abkhlen, ehe Sie das Gehuseund die einzelnen Teile berhren. Lassen Siebei Reinigung und Pflege besondere Vorsichtwalten.BESCHREIBUNG (ABB. A, P.2)Ihre BOURGINI Fruchtpresse wurde zum schnellenEntsaften von Zitrusfrchten konstruiert. Das Gertist nur fr denHausgebrauch geeignet.1. Presskonus2. Fruchtfleischfnger3. Saftfnger4. Motorgehuse mit Hebel5. Presskopf6. Tropfstopp7. GlaskanneERSTER GEBRAUCHVorbereitung Reinigen Sie das Gert. Siehe AbschnittReinigung und Wartung.ZUSAMMENBAU (ABB. A)ACHTUNG! Ziehen Sie vor dem Zusammenbau denNetzstecker aus der Wandsteckdose undwarten Sie, bis der Motor zum Stillstandgekommen ist. Setzen Sie das Motorgehuse (4) auf das Gef (7). Vergewissern Sie sich, dass der Tropfstopp (6) vom Gef (7) vollstndig gedrckt wird. Setzen Sie den Saftfnger (3) auf dasMotorgehuse (4). Setzen Sie den Fruchtfleischfnger (2)auf den Saftfnger (3). Setzen Sie den Presskonus (1) auf denFruchtfleischfnger (2).GEBRAUCHACHTUNG! Verwenden Sie das Gert niemals ohne denSaftfnger (3), da sonst Saft in den Motorgelangen knnte. Lassen Sie das Gert nicht lnger als dreiMinuten ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gert alle zehn Pressungenca. fnf Minuten herunterkhlen. Bauen Sie die Fruchtpresse zusammen. SieheAbschnitt Zusammenbau. H albierte Zitrusfrucht in den Presskopf legen oderauf den Presskegel setzen: Pressen Sie die Zitrusfrucht mit der Hebelaus. Das Gert beginnt automatisch, dieZitrusfrucht auszupressen. Der Saft luftautomatisch in das Gef. Pressen Sie die Zitrusfrucht aus, bis kaumnoch Saft herausfliet. Das Gert stopptautomatisch, sobald kein Druck mehrangewandt wird.Hinweis: Das Gert ndert automatisch dieLaufrichtung, wenn es aus- und eingeschaltetwird, um die Menge an ausgepresstem Saftzu erhhen. Stellen Sie in folgenden Situationen dasAuspressen der Zitrusfrucht ein:-E s wird kein Saft mehr aus der Zitrusfruchtausgepresst;-D er Behlter ist mit der erforderlichenSaftmenge gefllt;-D er Behlter hat seine maximale Fllmengeerreicht. Entfernen Sie das Motorgehuse vom Gef. Ziehen Sie nach dem Gebrauch denNetzstecker aus der Wandsteckdose.14
 • Page 15

  DEREINIGUNG UND WARTUNGDas Gert muss nach jedem Gebrauchgereinigt werden.Achtung! Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartungden Netzstecker aus der Wandsteckdoseund warten Sie, bis der Motor zumStillstand gekommen ist. Tauchen Sie das Gert niemals in Wasseroder andere Flssigkeiten ein.Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oderscheuernden Mittel, um das Gert zureinigen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstnde,um das Gert zu reinigen. Reinigen Sie das Gert nicht in derGeschirrsplmaschine. Es wird nichtempfohlen, die entfernbaren Teile des Gertsoder das Zubehr in einerGeschirrsplmaschine zu waschen. Kontrollieren Sie das Gert regelmig aufmgliche Schden. Reinigen Sie das Motorgehuse mit einemweichen, feuchten Lappen. Reinigen Sie das Zubehr:- Reinigen Sie das Gef in Seifenwasser.- Reinigen Sie die Presskonus, denFruchtfleischfnger und den Saftfnger inSeifenwasser.- Splen Sie das Zubehr unter flieendemWasser ab.- Trocknen Sie das Zubehr grndlich ab. Verstauen Sie das Gert nach der Reinigungin der Originalverpackung. Bewahren Sie das Gert an einem trockenen,frostfreien und fr Kinder unerreichbaren Ortauf.15ENTSORGUNGElektrische Gerte, Zubehrteile und ihre Verpackungenmssen umweltschonend entsorgt und nachMglichkeit wiederverwendet werden. Werfen Siediese Materialien daher nicht in den Hausmll. Nur frEU-Lnder:Gem der Europischen WEEE- Richtlinie 2002/96/EGzur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgertenmssen nicht mehr funktionsfhige Gerte separateingesammelt und auf umweltfreundliche Weiserecycelt werden.BOURGINI KUNDENSERVICE UND GARANTIEDie Garantie wird fr die Dauer von zwei Jahren ab demauf dem Kassenbon angegebenen Kaufdatum gewhrt.Der Kassenbon gilt als Garantieschein. Sie knnendie Garantie bei dem Einzelhndler einlsen, bei demSie das Gert gekauft haben. Die Garantie deckt keineSchden, die durch falsche Nutzung, unsachgemesAuseinandernehmen, Fallenlassen, Ste u. .entstanden sind sowie Schden an Gerten, diemit Wasser benutzt werden, die durch zu sptesEntkalken entstehen. Sofern bei einem bestimmtenProdukt besondere Garantiebestimmungenangegeben werden, gelten diese vor den AllgemeinenGarantiebestimmungen. Die Garantie gilt nichtfr Folgeschden. Bei Fragen zur Anwendung desProdukts besuchen Sie bitte unsere Website:www.bourgini.comHAFTUNGSAUSSCHLUSSnderungen vorbehalten; Produktspezifikationenknnen ohne Angabe von Grnden gendert werden.
 • Page 16

  ESINSTRUCCIONES DESEGURIDADLea dentenidamente lasinstrucciones de uso antes de utilizar elaparato. Conserve las instrucciones de uso.El aparato puede serutilizado, limpiado y cuidado por nios a partirde los 8 aos siempre queestn supervisados por una persona responsablede su seguridad.Mantenga el aparato y elcable de alimentacin fuera del alcance de los nios menores de 8 aos.Los nios no deben jugarcon el aparato. Mantengasiempre vigilados a los nios para evitar que jueguen con el aparato.El aparato puede ser utilizado por personas conuna discapacidad fsica, sensorial, mental o motora o por personas que no dispongan de la experiencia ni de losconocimientos necesariossiempre que estn supervisadas por una persona responsable desu seguridad o si recibeninstrucciones sobre el usoseguro del aparato y entienden los peligros inherentes al uso del mismo.Este aparato est diseado exclusivamente para el uso domstico.No deje el aparato sin vigilancia durante elfuncionamiento.Utilice el aparato y los accesorios exclusivamente para el uso previsto. No utilice el aparato ni los accesorios para ninguna otra finalidad que las descritas en elmanual.No utilice el aparato si alguno de sus componentes, accesorios o el cable o elenchufe estn daados o son defectuosos. Sialgn componente, accesorio o el cable o elenchufe estn daados o son defectuosos,deben ser sustituidos por el proveedor o porun servicio tcnico autorizado.No utilice el aparato cerca de baeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.No sumerja el aparato debajo del agua o deotros lquidos. Si esto sucediera, desenchufeel aparato de la toma de corriente tan rpidamente como sea posible. No saquenunca el aparato del agua o de otros lquidosantes de haber desenchufado el aparato. Siel aparato ha estado sumergido en agua o enotros lquidos, no podr volver a utilizarse.Asegrese de que no pueda entrar agua en los puntos de conexin del cable elctrico y del cable alargador.Mantenga el cable elctrico alejado de fuentes de calor, del aceite y de bordes afilados.Antes del uso, compruebe siempre que latensin de red sea la misma que se indica enla placa de caractersticas del aparato.Para una proteccin adicional, conecte el aparato a un grupo protegido por un interruptor diferencial con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA.No haga funcionar el aparato mediante untemporizador externo o un sistema de control remoto independiente.Desenrolle siempre totalmente el cableelctrico y, en su caso, el cable alargador. Asegrese de que el cable elctrico16
 • Page 17

  ESy, en su caso, el cable alargador no cuelguenpor encima del borde de una superficie detrabajo, para evitar que puedan engancharseaccidentalmente y que alguien pueda tropezarse.No tire del cable elctrico para desconectar elenchufe de la red elctrica.Desconecte el enchufe de la red elctrica cuando el aparato no se est utilizando.No utilice el aparato en el exterior. Coloqueel aparato sobre una superficie estable y plana.Mantenga el aparato alejado de fuentes decalor. No coloque el aparato sobre superficiescalientes ni cerca de llamas abiertas.Asegrese de que sus manos estn secasantes de tocar el aparato.Desconecte el enchufe de la red elctrica antes del montaje o el desmontaje del aparato y antes de realizar actividades delimpieza o mantenimiento en el aparato.Aparatos con motor: tenga cuidado con loscomponentes afilados o mviles. Mantengalas manos alejadas de los componentes mviles durante el uso, la limpieza y el mantenimiento.Aparatos calefactores: espere hasta que elaparato se haya enfriado antes de tocar lacarcasa y los componentes del aparato.Extreme la precaucin durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.DESCRIPCIN (FIG. A, P.2)El exprimidor BOURGINI se ha diseadopara exprimir ctricos de forma rpida. Elaparato es adecuado slo para uso domstico.1. Cono para exprimir2. Colector de pulpa3. Colector de zumo4. Carcasa del motor con mango5. Cabezal exprimidor6. Control de parada de goteo7. Jarra de cristalUSOADVERTENCIA! No utilice el aparato sin el colector de zumo(3), de lo contrario podra entrar zumo en elmotor. No deje el aparato encendido continuamentedurante ms de tres minutos. Deje que el aparato se enfre duranteaproximadamente cinco minutos trasexprimir diez veces.Monte el exprimidor.Consulte la seccin Montaje. Corte el ctrico a la mitad. Coloque la mitad cortada de la naranja en elcabezal o cono exprimidor. Presione el ctrico con el mango. El aparatoempieza a exprimir automticamente elctrico. El zumo cae automticamente enel vaso. Siga presionando el ctrico hasta que ya nosalga zumo de ste. El aparato se detieneautomticamente cuando se libera la presin.Nota: El aparato cambia de direccinautomticamente cuando se apaga y seenciende para aumentar la cantidad de lquidoque se extrae.USO INICIALPreparacin Limpie el aparato. Consulte la seccinLimpieza y mantenimiento.MONTAJE (FIG. A)Advertencia! Antes del montaje, retire siempre el enchufeelctrico de la toma de pared y espere a que elmotor deje de funcionar.17Coloque la carcasa del motor (4) en el vaso (7).Asegrese de que el control de paradade goteo (6) est totalmente presionadopor el vaso (7).Coloque el colector de zumo (3) en lacarcasa del motor (4).Coloque el colector de pulpa (2) en elcolector de zumo (3).Coloque el cono para exprimir (1)en el colector de pulpa (2).Deje de presionar el ctrico en una de lassituaciones siguientes:- No sale ms zumo del ctrico;- El vaso est lleno con la cantidad deseada dezumo;- El vaso ha alcanzado la capacidad mxima.Retire la carcasa del motor del vaso.Tras el uso, retire el enchufe elctrico de latoma de pared.
 • Page 18

  ESLIMPIEZA Y MANTENIMIENTOEl aparato debe limpiarse despus de cadauso.Advertencia! Antes de la limpieza o el mantenimiento,retire siempre el enchufe elctrico de latoma de pared y espere a que el motordeje de funcionar. No sumerja el aparato en agua ni otroslquidos.Atencin! No utilice productos de limpieza agresivoso abrasivos para limpiar el aparato. No utilice objetos afilados para limpiar elaparato. No limpie el aparato en el lavavajillas. Nose recomienda lavar la piezas desmontablesdel aparato ni los accesorios en ellavavajillas. Compruebe peridicamente si el aparatopresenta algn dao. Limpie la carcasa del motor con un paosuave hmedo. Limpie los accesorios:- Limpie el vaso con agua jabonosa.- Limpie el cono para exprimir, el colectorde pulpa y el colector de zumo con aguajabonosa.- Aclare los accesorios bajo el chorro de agua.- Seque bien los accesorios. Tras la limpieza, ponga el aparato en elembalaje original. Almacene el aparato en un lugar seco dondeno hiele, fuera del alcance de los nios.SERVICIO POSTVENTA Y GARANTA DEBOURGINIEl periodo de garanta tendr una duracin de2 aos a partir de la fecha de compra segnel comprobante de caja, que ser asimismo elcertificado de garanta. Dirjase al vendedor enrelacin con la garanta. Los defectos derivadosde un uso indebido, de un desmontaje inadecuado,de cadas, golpes o similar o por no descalcificara tiempo los aparatos que se utilicen con aguano estarn cubiertos por la garanta. En caso deque para un determinado producto se mencionencondiciones de garanta especficas, estascondiciones especficas prevalecern sobre lascondiciones generales. La garanta no ser deaplicacin a daos consecuenciales. Si tienepreguntas relacionadas con el uso del aparato, lerogamos consulte nuestra pgina web:www.bourgini.comDESCARGO DE RESPONSABILIDADSujeto a cambios. Las especificaciones puedenmodificarse sin previo aviso.ELIMINACIN DE RESIDUOSLos aparatos elctricos, accesorios y sus embalajesdeben reutilizarse en la medida de lo posible deforma respetuosa con el medio ambiente. Por lotanto, no debe eliminar estos materiales con losdesechos domsticos. Solo para pases miembrosde la UE:De conformidad con la directiva europea deResiduos de Aparatos Elctricos y Electrnicos(RAEE), 2002/96/CE, los aparatos usados que yano puedan usarse deben recogerse por separado yreciclarse respetando el medio ambiente.18
 • Page 19

  ES19
 • Page 20

  THE BOURGINI COMPANYNL-4835 JB no 6BredaThe NetherlandsNovember 2018 V2 20.2005.00.00 THE BOURGINI COMPANY B.V.WWW.BOURGINI.COMMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bourgini 20.2005 Classic Lotte Power Juicer wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bourgini 20.2005 Classic Lotte Power Juicer in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info