Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
4
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing
aandachtig door. Bewaar
de gebruiksaanwijzing.
Het apparaat kan worden
gebruikt, gereinigd en
onderhouden door
kinderen vanaf 8 jaar
indien ze onder toezicht
staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Houd het
apparaat en het netsnoer
buiten het bereik van
kinderen onder de 8 jaar.
Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
Houd altijd toezicht op
kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat
spelen.
Het apparaat kan worden
gebruikt door personen
met een fysieke,
zintuiglijke, mentale of
motorische handicap en
door personen zonder de
benodigde ervaring en
kennis indien ze onder
toezicht staan van een
persoon die verantwoor-
delijk is voor hun veiligheid
of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een
veilige manier te gebruiken
is en indien ze de gevaren
begrijpen die met het
gebruik samenhangen.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter
tijdens gebruik.
Gebruik het apparaat en de toebehoren
uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de toebehoren niet
voor andere doeleinden dan beschreven in de
handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel,
toebehoren, netsnoer of stekker beschadigd of
defect is. Laat een beschadigd of defect
onderdeel, toebehoren, netsnoer of stekker
door de leverancier of een erkend service-
centrum vervangen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van
voorzieningen die water bevatten zoals
badkuipen, douches en wastafels.
Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, haal
dan zo snel mogelijk de stekker uit het
stopcontact. Verwijder het apparaat nooit uit
water of andere vloeistoffen, voordat de
stekker uit het stopcontact gehaald is. Een
apparaat dat in water of andere vloeistoffen
terecht is gekomen kunt u niet meer gebruiken.
Zorg dat er geen water in de aansluitpunten
van het netsnoer en het verlengsnoer kan
komen.
Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Controleer voor gebruik altijd of de
netspanning overeenkomt met de spanning op
het typeplaatje van het apparaat.
Sluit voor extra bescherming het apparaat
aan op een groep die beveiligd is door een
aardlekschakelaar met een nominale
aanspreekstroom van maximaal 30 mA.
Bedien het apparaat niet door middel van een
externe tijdschakelaar of een apart
afstandsbedìeningssysteem.
Wikkel het netsnoer en een eventueel
verlengsnoer altijd volledig af. Zorg dat het
netsnoer en een eventueel verlengsnoer niet
over de rand van een werkblad hangen, dat
deze niet per ongeluk verstrengeld kunnen
raken en dat niemand er over kan struikelen.
NL
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bourgini 20.2005 Classic Lotte Power Juicer wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bourgini 20.2005 Classic Lotte Power Juicer in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info