Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing NL
Instructions EN
Mode d’emploi FR
Gebrauchsanleitung DE
Instrucciones de uso ES
20.6000.00.00 Grand Citrus Juicer Deluxe
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GebruiksaanwijzingNLInstructionsENMode demploiFRGebrauchsanleitungDEInstrucciones de usoES20.6000.00.00 Grand Citrus Juicer Deluxe
 • Page 2

  1253647 THE BOURGINI COMPANY B.V.WWW.BOURGINI.COM
 • Page 3

  GebruiksaanwijzingBourgini service en garantieNLNL46InstructionsBourgini service and warrantyENEN79Mode demploiService aprs-vente et garantie BourginiFRFR1012GebrauchsanleitungBourgini Kundenservice und GarantieDEDE1315Instrucciones de usoServicio postventa y garanta de BourginiESES1618
 • Page 4

  NLVEILIGHEIDSAANWIJZINGENLees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing.Het apparaat kan wordengebruikt, gereinigd enonderhouden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder toezichtstaan van een persoon dieverantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd het apparaat en het netsnoerbuiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar. Kinderen mogen niet methet apparaat spelen. Houd altijd toezicht opkinderen om te voorkomendat ze met het apparaat spelen.Het apparaat kan wordengebruikt door personen met een fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische handicap en door personen zonder debenodigde ervaring enkennis indien ze ondertoezicht staan van eenpersoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheidof instructies krijgen overhoe het apparaat op een veilige manier te gebruikenis en indien ze de gevarenbegrijpen die met het gebruik samenhangen.Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Laat het apparaat niet onbeheerd achtertijdens gebruik. Gebruik het apparaat en de toebehoren uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat en de toebehoren nietvoor andere doeleinden dan beschreven in dehandleiding. Gebruik het apparaat niet als een onderdeel,toebehoren, netsnoer of stekker beschadigdof defect is. Laat een beschadigd of defectonderdeel, toebehoren, netsnoer of stekker doorde leverancier of een erkend servicecentrumvervangen. Gebruik het apparaat niet in de buurt vanvoorzieningen die water bevatten zoalsbadkuipen, douches en wastafels. Dompel het apparaat niet onder in water ofandere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt,haal dan zo snel mogelijk de stekker uit hetstopcontact. Verwijder het apparaat nooit uitwater of andere vloeistoffen, voordat de stekkeruit het stopcontact gehaald is. Een apparaatdat in water of andere vloeistoffen terecht isgekomen kunt u niet meer gebruiken. Zorg dat er geen water in de aansluitpunten vanhet netsnoer en het verlengsnoer kan komen. Houd het netsnoer uit de buurt vanwarmtebronnen, olie en scherpe randen. Controleer voor gebruik altijd of de netspanningovereenkomt met de spanning op hettypeplaatje van het apparaat. Sluit voor extra bescherming het apparaataan op een groep die beveiligd is dooreen aardlekschakelaar met een nominaleaanspreekstroom van maximaal 30 mA. Bedien het apparaat niet door middel vaneen externe tijdschakelaar of een apartafstandsbedeningssysteem. Wikkel het netsnoer en een eventueelverlengsnoer altijd volledig af. Zorg dat hetnetsnoer en een eventueel verlengsnoer nietover de rand van een werkblad hangen, datdeze niet per ongeluk verstrengeld kunnenraken en dat niemand er over kan struikelen. Trek niet aan netsnoer om de stekker uit hetstopcontact te halen.4
 • Page 5

  NL Haal de stekker uit het stopcontact als hetapparaat niet in gebruik is. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Plaats hetapparaat op een stabiel en vlak oppervlak. Houd het apparaat Uit de buurt vanwarmtebronnen. Plaats het apparaat niet op heteoppervlakken of in de buurt van open vlammen. Zorg dat uw handen droog zijn voordat u hetapparaat aanraakt. Haal de stekker uit het stopcontactvoordat u het apparaat gaat monteren ofdemonteren en voordat u reinigings- enonderhoudswerkzaamheden aan het apparaatgaat uitvoeren. Motor apparaten: pas op voor scherpe en/of bewegende delen. Houd uw handen tijdensgebruik, reiniging en onderhoud uit de buurt vande bewegende delen. Verwarmingsapparaten: wacht totdat hetapparaat is afgekoeld voordat u de behuizing ende onderdelen van het apparaat aanraakt.Wees extra voorzichtig tijdens reiniging en onderhoud.BESCHRIJVING (FIG. A, P.2)Uw BOURGINI citruspers is ontworpen voor hetsnel persen van citrusvruchten. Het apparaat isuitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.1. Perskegel2. Pulpopvanger3. Sapopvanger4. Motorbehuizing met hendel5. Perskop6. Uitloop met druppelstop7. LekplaatjeEERSTE GEBRUIKVoorbereiding Reinig het apparaat.Zie het gedeelte Reiniging en onderhoud.ASSEMBLAGE (FIG. A)Waarschuwing! Verwijder voor assemblage de netstekker uithet stopcontact en wacht tot de motor stopt metdraaien. Plaats de sapopvanger (3) op de motorbehuizingmet hendel (4). Plaats de pulpopvanger (2) op de sapopvanger (3). Plaats de perskegel (1) op de pulpopvanger (2).5GEBRUIKWAARSCHUWING!Gebruik het apparaat niet zonder de sapopvanger(3), dan kan er sap in de motor lopen. Laat het apparaat niet continu ingeschakeldgedurende meer dan drie minuten.Laat het apparaat ongeveer vijf minutenafkoelen na iedere tien persbeurten.Assembleer de citruspers. Zie het gedeelteAssemblage. Snijd de citrusvrucht doormidden.Plaats het afgesneden deel van n helft in deperskop of op de perskegel. Plaats een glas onder de uitlooptuitDruk de uitlooptuit naar beneden om deze teopenen. Druk de uitlooptuit naar boven om dezete sluiten (druppelstop)Pers de citrusvrucht met hendel. Het apparaatbegint automatisch met het persen van decitrusvrucht. Het sap vloeit automatisch in het glas. Pers de citrusvrucht totdat er nauwelijks meersap uit de citrusvrucht komt. Het apparaat stoptautomatisch wanneer geen druk meer wordtuitgeoefend. Let op: Het apparaat verandert bijuit- en inschakeling automatisch van richtingom ervoor te zorgen dat er meer sap vrijkomt. De vleugels aan de zijkanten van de perskegelverspreiden de pulp over de pulpopvangerzodat het filter niet verstopt Wanneer er veel pulp op de pulpopvanger ligt,reinig deze dan om verstopping te voorkomen., Stop met het persen van de citrusvrucht in eenvan de volgende situaties:- Er komt geen sap meer uit de citrusvrucht;- Het glas is gevuld met de gewenste hoeveelheid sap Verwijder na gebruik de netstekker uit hetstopcontact.REINIGING EN ONDERHOUDHet apparaat moet na ieder gebruik wordengereinigd.Waarschuwing! Verwijder voor reiniging en onderhoud denetstekker uit het stopcontact en wacht tot demotor stopt met draaien. Dompel het apparaat niet onder in water ofandere vloeistoffen.Voorzichtig! Gebruik geen bijtende of schurendereinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Gebruik geen scherpe voorwerpen om hetapparaat te reinigen.
 • Page 6

  NL Reinig het apparaat niet in de vaatwasser.Het wordt aanbevolen om de verwijderbareonderdelen van het apparaat of de accessoiresniet in een vaatwasser te wassen. Controleer het apparaat regelmatig opmogelijke schade. Reinig de motorbehuizing met een zachte,vochtige doek. Reinig de accessoires:-R einig de perskegel, de pulpopvanger en desapopvanger in sop.- Spoel de accessoires af onder stromend water.- Droog de accessoires grondig. Berg het apparaat op op een droge envorstvrije plaats, buiten bereik van kinderen.AFVALVERWIJDERINGElektrische apparaten, accessoires en hunverpakkingen moeten op een voor het milieuverantwoorde wijze zoveel mogelijk wordenhergebruikt. Gooi deze materialen dus niet bij hethuisvuil. Alleen voor landen van de EU:BOURGINI SERVICE EN GARANTIEGarantie wordt verleend gedurende 2 jaar vanafde aankoop datum volgens de kassabon, welketevens het garantiebewijs is. Voor garantiewendt u zich tot de winkelier. Geen garantie voordefecten welke het gevolg zijn van verkeerdgebruik, ondeskundige demontage, schadedoor vallen, stoten e.d. en schade door niettijdig ontkalken van apparaten welke met waterworden gebruikt. Indien bij een bepaald productspecifieke garantievoorwaarden worden vermeld,hebben deze prioriteit boven de algemenevoorwaarden. De garantie is niet van toepassing opgevolgschade. Voor vragen over het gebruik vanhet product kunt u onze website raadplegenwww.bourgini.comDISCLAIMERWijzigingen voorbehouden; specificaties kunnenzonder opgave van redenen worden gewijzigd.Volgens de Europese WEEE richtlijn2002/96/EG voor afdanken van elektrische enelectronische oude apparaten moeten niet meerbruikbare apparaten apart worden ingezamelden op een milieu verantwoorde wijze wordengerecycled.6
 • Page 7

  ENSAFETY INSTRUCTIONSRead these instructions carefully before use andkeep them in a safe place.This appliance may be used, cleaned and servicedby children older than 8years of age provided theyare supervised by a personresponsible for their safety.Keep the appliance and thepower cord away fromchildren younger than 8. Children are not allowed toplay with the appliance. Children should always bemonitored to prevent themfrom playing with the appliance.The appliance may be usedby persons with a physical,sensory, mental or motordisability and by persons without the necessary experience and knowledge,provided they aresupervised by a person responsible for their safety,or when they are giveninstructions on how to safely use the appliance and if understand the dangers that come with theuse of the appliance.7This appliance is only intended for normal household use.Never leave the appliance unattended when inuse.Only use the appliance and accessories for their intended purposes. Do not use the appliance and accessories for any other purposes than those described in theinstructions.Do not use the appliance when a part, accessory, the power cord or plug is damagedor defective. Only let the supplier or an acknowledged service centre replace adamaged or defective part, accessory, powercord or plug.Do not use the appliance near facilitiescontaining water, such as bath tubs, showersand wash basins.Do not immerse the appliance in water or anyother liquid. If this nevertheless happens, unplug the appliance from the wall socket assoon as possible. Never remove the appliancefrom water or other liquids before unplugging itfrom the wall socket. You can no longer use anappliance that has been immersed in water orother liquids.Make sure that water cannot get into the connection points of the power cord nor theextension cord.Always keep the power cord away from heatsources, oil and sharp edges.Always check, before use, that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate of the appliance.For extra safety, connect the appliance to agroup protected by a residential current operated circuit breaker with a nominal operating current of max. 30 mA.Never operate the appliance by means of anexternal time switch or a separate remote control system.Always unroll the power cord and extensioncord (when applicable) fully. Make sure that thepower cord and extension cord (whenapplicable) do not dangle over the edge of theworktop to prevent them from becoming entangled or somebody accidentally trippingover them.Do not unplug the appliance by pulling the power cord.Always unplug the appliance when not in use.Do not use the appliance outdoors. Place theappliance on a stable and level surface.Keep the appliance away from heat sources.Do not place the appliance on hot surfaces ornear open flames.
 • Page 8

  ENMake sure your hands are dry before you touchthe appliance.Unplug the appliance before assembling or disassembling it and before cleaning or servicing the unit.Engine driven appliances: beware of sharpand/or moving parts. Always keep your handsaway from the moving parts when using, cleaning or servicing the appliance.Heating devices: wait until the appliance hascooled down before you touch the housing andparts of the unit.Be extra careful during cleaning and servicing.DESCRIPTION (FIG. A, P.2)Your BOURGINI juicer has been designedfor rapidly pressing citrus fruits. The applianceis suitable for domestic use only.1. Pressing cone2. Pulp collector3. Juice collector4. Motor housing with lever5. Juicer cone cup6. Spout with drip stop7. Leaking plateINITIAL USEPreparation Clean the appliance. Refer to the sectionCleaning and maintenance.ASSEMBLY (FIG. A)Warning! Before assembly, remove the mains plugfrom the wall socket and wait for the motorto stop running. Place the juice collector (3) onto the motorhousing (4). Place the pulp collector (2) onto the juicecollector (3) Place the pressing cone (1) onto thepulp collector (2).USEWARNING!Do not use the appliance without the juicecatcher (3), the juice may then penetrate themotor.Never leave the appliance on continuously formore than three minutes.Let the appliance cool down for about fiveminutes after every ten press sessions.Assemble the citrus press. See the section titledAssembly. Cut the citrus fruit in half.Place the cut part of one half in the juicer heador on the press cone. Place a glass under the spout.Push the spout downwards to open it. Push thespout upwards to close it (drip stop).Press the citrus fruit with the handle. The appliancewill automatically begin to press the citrus fruit.The juice will automatically flow into the glass.The wings on the sides of the press conespread the pulp across the pulp guard so thatthe filter will not clog.When there is a lot of pulp on the pulp guard,clean it in order to prevent clogging. Press the citrus fruit until hardly any juicecomes out of it. The appliance will automaticallystop when pressure is no longer applied.Note: The appliance will automatically changedirections when turned on/off to ensure that morejuice is released. Stop pressing the citrus fruit in one of thefollowing situations:- No more juice is coming out of the citrus fruit- The glass is filled with the desired amount ofjuice. After use, remove the mains plug from the wallsocket.CLEANING AND MAINTENANCEThe appliance must be cleaned after each use.Warning! Before cleaning or maintenance, removethe mains plug from the wall socket andwait for the motor to stop running. Do not immerse the appliance in water orother liquids.Caution! Do not use aggressive or abrasive cleaningagents to clean the appliance. Do not use sharp objects to clean the appliance.Do not clean the appliance in the dishwasher.It is not recommended to wash the removableparts of the appliance or the accessories in adishwasher. Regularly check the appliance for possible damage. Clean the motor housing with a soft, damp cloth. Clean the accessories:- Clean the pressing cone, the pulp collector andthe juice collector in soapy water.8
 • Page 9

  EN- Rinse the accessories under running water.- Thoroughly dry the accessories. Store the appliance in a dry and frost-free place,out of the reach of children.WASTE DISPOSALElectrical appliances, accessories and theirpackaging must be reused as much as possible inan environmentally sound manner. Do not dispose ofthese items together with your normal rubbish. Onlyfor EU countries:According to the European 2002/96/EG WEEEGuideline on the disposal of old electric andelectronic appliances, the appliances that are nolonger used must be collected and recycled in anenvironmentally sound manner.BOURGINI SERVICE AND WARRANTYThe warranty is valid for a period of 2 years from thedate of purchase as stated on your purchase receipt,which also your proof of warranty. Please turn toyour retailer to claim your warranty. The warrantyshall not apply if the product is subjected to incorrectuse,, improperly disassembled, damaged by falls,impacts or similar, or if damage is caused due tofailure to descale in good time products that aremanufactured for use with water. Should a certainproduct be provided with specific warranty terms andconditions, these shall receive priority over generalterms and conditions. The warranty shall not applyto indirect damages. Should you have any questionsregarding the use of the product, please consult ourwebsite at www.bourgini.comDISCLAIMERChanges reserved; specifications are subject tochange without stating grounds for doing so.9
 • Page 10

  FRCONSIGNES DE SCURITLisez attentivement le mode demploi avant touteutilisation. Conservez lemode demploi.Cet appareil peut treutilis, nettoy et entretenupar des enfants partirde 8 ans sous la supervision dun adulte responsable de leurscurit. Tenez lappareilet le cordon lectrique hors de porte des enfantsde moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pasjouer avec lappareil. Surveillez toujours les enfants pour viter quilsne jouent avec lappareil.Lappareil peut tre utilispar des personnes ayantun handicap physique, sensoriel, mental ou moteur et par des personnes ne disposantpas de lexprience et desconnaissances ncessaires condition quelles soientsupervises par une personne responsable deleur scurit ou quellesreoivent des instructionssur la faon dutiliser cetappareil en toute scuritet quelles comprennentles dangers qui vont de pair avec son utilisation.Cet appareil est uniquement conu pour un usage mnager. Ne laissez pas lappareil sans surveillance pendant son utilisation. Utilisez lappareil et ses accessoires uniquement pour lusage pour lequel il est conu. Nutilisez pas lappareil et les accessoires pour un usage autre que ceux dcrits dans le mode demploi. Nutilisez pas lappareil lorsquun de ses composants, un accessoire, le cordon ou la fiche sont endommags ou dfectueux.Faites remplacer un composant, accessoire,cordon ou fiche endommags ou dfectueuxpar le fournisseur ou un rparateur agr. Nutilisez pas lappareil proximit dlmentscontenant de leau tels que baignoires, doucheset lavabos. Ne plongez pas lappareil dans leau ou tout autre liquide. Si cela se produit, dbranchezimmdiatement lappareil de la prise de courant. Ne sortez jamais lappareil hors de leau ou autre liquide avant davoir dbranch lafiche de la prise de courant. Vous ne pouvezplus utiliser un appareil qui est tomb dans leau ou un autre liquide. vitez que leau ne puisse pntrer dans lespoints de connexion du cordon et de la rallonge. Tenez le cordon lcart de sources de chaleur,de produits huileux et de rebords coupants. Avant emploi, vrifiez toujours que le voltage devotre domicile correspond a voltage indiqu surla plaque didentification de lappareil. Pour une meilleure protection, branchezlappareil sur un groupe protg par un disjoncteur avec une tension nominale de30 mA maximum. Nalimentez pas lappareil au moyen dune minuterie externe ou dun systme spar decommande distance. Droulez toujours entirement le cordon et ventuellement la rallonge. Veillez ce que lecordon et ventuellement la rallonge ne pendent pas sur le rebord dun plan de travail,quils ne risquent pas de semmler et que personne ne risque de se prendre les pieds dedans. Ne tirez pas sur le cordon pour dbrancher lafiche de la prise de courant. Dbranchez la fiche de la prise de courantlorsque lappareil nest pas utilis.10
 • Page 11

  FRNutilisez pas lappareil lextrieur. Placez lappareil sur une surface stable et plane. Ne placez pas lappareil proximit de sourcesde chaleur. Ne placez pas lappareil sur dessurfaces chaudes ou proximit dun feu ou deflammes. Veillez avoir les mains bien sches lorsquevous touchez lappareil. Dbranchez la fiche de la prise de courant avantde monter ou de dmonter lappareil et avantdeffectuer des oprations de nettoyage ou dentretien. Appareils motoriss : faites attention aux partiesacres et/ou mobiles. Pendant lemploi, lenettoyage et lentretien, ne touchez pas les parties mobiles. Appareils de chauffage : attendez que lappareilait refroidi avant de toucher le coffrage et lespices.Soyez particulirement vigilant lors du nettoyage etde lentretien.DESCRIPTION (FIG. A, P.2)Votre presse-fruits BOURGINI a t conu pourpresser rapidement les agrumes.Lappareil est rserv un usage domestique.1. Cne de presse2. Collecteur de pulpe3. Collecteur de jus4. Botier de moteur quip dun levier5. Cne dextraction6. Bec verseur avec dispositif anti-gouttes7. FiltreUTILISATION INITIALEPrparation Nettoyez lappareil. Consultez la sectionNettoyage et entretien.ASSEMBLAGE (FIG. A)Avertissement ! Avant lassemblage, dbranchez la fiche secteurde la prise murale et attendez que le moteurcesse de tourner. Placez le collecteur de jus (3) sur le carter dumoteur (4). Placez le collecteur de pulpe (2) sur le collecteurde jus (3). Placez le cne de presse (1) sur le collecteur depulpe (4).11UTILISATIONAVERTISSEMENT !Pour viter tout risque dcoulement du jus dansle moteur, nutilisez jamais lappareil sans sonbol rcuprateur de jus (3).Ne laissez jamais lappareil tourner pendant plusde trois minutes conscutives.Laissez toujours lappareil refroidir pendantenviron cinq minutes aprs dix utilisationsconscutives.Assemblage du presse-agrumes. Voir la section Assemblage . Coupez lagrume en deux.Placez la partie coupe dune moiti de fruit surle cne. Placez un verre sous le bec verseur.Positionnez le bec verseur lhorizontale afin delouvrir. Positionnez le bec verseur la verticaleafin de le refermer (dispositif anti-gouttes)Pressez lagrume en abaissant le levier.Lappareil se met automatiquement presserlagrume. Le jus coule automatiquement dans leverre.Les ailerons du cne dextraction distribuentla pulpe vers le bac de rcupration afin dviterlobstruction du filtre.Nettoyez le bac de rcupration ds quil est pleinafin dviter que le filtre ne se bouche. Pressez lagrume jusqu ce que le jus sarrtede couler. Lappareil sarrte automatiquementlorsque la pression du levier est relche.Remarque : Lors de la mise en marche et de larrtde lappareil, le cne change automatiquement dedirection de rotation afin de garantir une quantit dejus optimale. Arrtez toujours lappareil dans les situationssuivantes :- Il ne scoule plus de jus de lagrume ;-L e verre est rempli de la quantit de jussouhaite. Dbranchez toujours lappareil aprs utilisation.NETTOYAGE ET ENTRETIENLappareil doit tre nettoy aprs chaque utilisation.Avertissement ! Avant le nettoyage ou lentretien, dbranchezla fiche secteur de la prise murale et attendezque le moteur cesse de tourner. Ne plongez pas lappareil dans leau ouautres liquides.Attention ! Nutilisez pas de produits de nettoyage agressifsou abrasifs pour nettoyer lappareil.
 • Page 12

  FR Ne nettoyez pas lappareil avec des objetscoupants. Ne nettoyez pas lappareil dans lelavevaisselle. Il est dconseill de nettoyer aulave-vaisselle les pices amovibles de lappareilou les accessoires. Contrlez rgulirement les ventuelsdommages sur lappareil. Nettoyez le carter du moteur laide dunchiffon doux et humide. Nettoyez les accessoires :- Nettoyez le cne de presse, le collecteur depulpe et le collecteur de jus leau savonneuse.- Rincez les accessoires sous de leau courante.- Schez soigneusement les accessoires. Rangez lappareil dans un endroit sec, hors deporte des enfants et labri du gel.COLLECTE DES DCHETSLes appareils et accessoires lectriques ainsi que leursemballages doivent autant que possible tre recyclsen tenant compte de lenvironnement. Par consquent,ne jetez pas ces matriaux avec les ordures mnagres.Uniquement pour les pays de lUE :SERVICE APRS-VENTE ET GARANTIEBOURGINILe ticket de caisse fait office de bon de garantieet vous permet de bnficier dune garantie de 2ans partir de la date dachat. Pour la garantie,veuillez vous adresser au magasin o vous avezeffectu votre achat. La garantie ne couvre pas lesdommages rsultant dune mauvaise utilisation et dundmontage non effectu par un professionnel agr.Vous ne pouvez bnficier en outre de la garantie sivous faites tomber votre appareil ou si vous le cognez,et si vous ne dtartrez pas temps les appareilsncessitant lutilisation deau. Les conditions degarantie spcifiques concernant un produit particulierprvalent sur les conditions de garantie gnrales.La garantie ne couvre pas les dommages indirects.Pour toute question relative lutilisation du produit,vous pouvez vous reporter sur notre site Webwww.bourgini.comAVIS DE NON-RESPONSABILITSous rserve de modifications ; les spcificationspeuvent tre modifies sans notification pralable.Conformment la directive europenne 2002/96/EGDEEE relative aux dchets dquipements lectriquesou lectroniques, les appareils ne pouvant plustre utiliss doivent tre collects et soumis unrecyclage respectueux de lenvironnement.12
 • Page 13

  DEzum sicheren Gebrauch des Gertes erhalten unddie Gefahren, die von derBenutzung ausgehen, verstehen.SICHERHEITSHINWEISEDiese Gebrauchsanleitungvor der Benutzung desGerts bitte sorgfltigdurchlesen. DieGebrauchsanleitungdanach aufbewahren.Das Gert kann von Kindernab 8 Jahren benutzt, gereinigt und gepflegt werden, allerdings nurunter Aufsicht einer Person,die fr ihre Sicherheit zustndig ist. Gert undNetzkabel von Kindernunter 8 Jahren fernhalten.Kinder drfen nicht mit demGert spielen. Kinder immer beaufsichtigen unddarauf achten, dass sienicht mit dem Gert spielen.Das Gert kann vonPersonen mit krperlichen,sensorischen, mentalenoder motorischen Einschrnkungen und vonPersonen ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen benutzt werden, allerdingsnur unter Aufsicht einer Person, die fr ihre Sicherheit zustndig ist, oder sofern sie Anweisungen 13Dieses Gert ist ausschlielich fr den Hausgebrauch bestimmt.Das Gert whrend des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.Das Gert und die Zubehrteile drfen nur zweckgebunden benutzt werden. VerwendenSie das Gert und die Zubehrteile niemals frandere als die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke.Bei Schden an einem Element, einem Zubehrteil, am Netzkabel oder am Steckerdarf das Gert nicht benutzt werden. Beschdigte oder defekte Elemente,Zubehrteile, Netzkabel oder Stecker solltennur vom Lieferanten oder von einemanerkannten Kundendienst ausgetauscht werden.Verwenden Sie das Gert nicht in der Nhevon Vorrichtungen, die Wasser enthalten, wieBadewannen, Duschen oder Waschbecken.Das Gert nie in Wasser oder andere Flssigkeiten tauchen. Sollte dies doch einmalpassieren, mssen Sie schnellstmglich den Netzstecker ziehen. Das Gert niemalsaus dem Wasser oder aus anderen Flssigkeiten herausnehmen, solange derStecker noch in der Steckdose steckt. Ein Gert, das ins Wasser oder in sonstige Flssigkeiten gefallen ist, knnen Sie nichtmehr benutzen.Achten Sie darauf, dass kein Wasser in dieAnschlusspunkte von Netzkabel und Verlngerungskabel gelangen kann.Das Netzkabel darf nicht in die Nhe von Wrmequellen, l oder scharfkantigen Gegenstnden gelangen.Kontrollieren Sie vor Gebrauch immer, ob dieNetzspannung der auf dem Typenschild desGerts angegebenen Spannung entspricht.Fr eine zustzliche Sicherung sollte das Gert an eine Gruppe angeschlossen werden,die durch einen Erdschlussschalter mit einem Ansprechstrom von maximal 30 mAgesichert ist.Bedienen Sie das Gert nicht mithilfe einerexternen Zeitschaltuhr oder einer separatenFernbedienung.
 • Page 14

  DENetzkabel und ein eventuelles Verlngerungskabelimmer vollstndig abwickeln. Achten Siedarauf, dass das Netzkabel und ein eventuellesVerlngerungskabel nicht von der Arbeitsplatteherunterhngen, sodass jemand sich darinverfangen oder darber stolpern knnte.Nicht am Netzkabel ziehen, wenn Sie den Steckeraus der Steckdose herausziehen mchten.Den Stecker auch aus der Steckdose ziehen,wenn das Gert nicht in Betrieb ist.Das Gert nicht im Freien benutzen. Das Gert aufeine stabile und ebene Flche stellen.Das Gert nicht in der Nhe von Wrmequellenaufstellen. Das Gert nicht auf heie Oberflchenstellen und von offenem Feuer fernhalten. Das Gert nur mit trockenen Hnden anfassen.Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus derSteckdose, wenn Sie das Gert zusammensetzenoder auseinandernehmen und wenn Sie das Gertreinigen oder pflegen.Bei motorbetriebenen Gerten: Achten Sie aufscharfe und/oder bewegende Teile. Achten Siedarauf, dass Ihre Hnde bei der Benutzung,Reinigung und Pflege nicht zu nah an diebewegenden Teile kommen.Bei Gerten, die hei werden: Lassen Sie dasGert immer abkhlen, ehe Sie das Gehuseund die einzelnen Teile berhren. Lassen Sie beiReinigung und Pflege besondere Vorsicht walten.BESCHREIBUNG (ABB. A, P.2)Ihre BOURGINI Fruchtpresse wurde zum schnellenEntsaften von Zitrusfrchten konstruiert. Das Gertist nur fr denHausgebrauch geeignet.1. Presskonus2. Fruchtfleischfnger3. Saftfnger4. Motorgehuse mit Hebel5. Presskopf6. Ablauftlle mit Tropfstopp7. LeckschutzERSTER GEBRAUCHVorbereitung Reinigen Sie das Gert. Siehe AbschnittReinigung und Wartung. Setzen Sie den Saftfnger (3) auf dasMotorgehuse (4). Setzen Sie den Fruchtfleischfnger (2) auf denSaftfnger (3). Setzen Sie den Presskonus (1) auf denFruchtfleischfnger (2).GEBRAUCHACHTUNG!Benutzen Sie das Gert nicht ohne den Saftfnger(3), sonst knnte Saft in den Motor laufen.Lassen Sie das Gert nicht lnger als drei Minuteneingeschaltet.Lassen Sie das Gert nach jeweils zehnPressungen etwa fnf Minuten abkhlen.Setzen Sie die Zitruspresse zusammen. Vgl. denAbschnitt Zusammenbau. Schneiden Sie die Zitrusfrucht in der Mitte durch.Legen Sie eine Hlfte der aufgeschnittenen Fruchtin den Presskopf oder auf den Presskegel. Stellen Sie ein Glas unter den AblaufDrcken Sie die Ablauftlle nach unten, um sie zuffnen. Drcken Sie die Ablauftlle nach oben, umsie zu schlieen (Tropfstopp).Pressen Sie die Zitrusfrucht mit dem Griff. DasGert beginnt automatisch mit dem Pressen derZitrusfrucht. Der Saft luft automatisch in dasGlas. Die Flgel an den Seiten des Presskegelsverteilen die Pulpe auf die Auffangrinne, sodassder Filter nicht verstopft. Bleibt zu viel Pulpe in der Auffangrinne stehen,reinigen Sie diese, um eine Verstopfung zuvermeiden. Pressen Sie die Zitrusfrucht so lange, bis kaumnoch Saft aus der Frucht kommt. Das Gert stopptautomatisch, wenn kein Druck mehr ausgebt wird.Hinweis: Das Gert ndert beim Aus- und Einschaltenautomatisch seine Drehrichtung, um zu erreichen,dass mehr Saft gewonnen wird. Stoppen Sie das Pressen der Zitrusfrucht, wennfolgende Situationen auftreten:- Es kommt kein Saft mehr aus der Zitrusfrucht-D as Glas ist mit der gewnschten Saftmengegefllt Nach Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.REINIGUNG UND WARTUNGZUSAMMENBAU (ABB. A)ACHTUNG! Ziehen Sie vor dem Zusammenbau denNetzstecker aus der Wandsteckdose und wartenSie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist.Das Gert muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden.Achtung! Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung denNetzstecker aus der Wandsteckdose und wartenSie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist.14
 • Page 15

  DE Tauchen Sie das Gert niemals in Wasser oderandere Flssigkeiten ein.Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oderscheuernden Mittel, um das Gert zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstnde, umdas Gert zu reinigen. Reinigen Sie das Gert nicht in derGeschirrsplmaschine. Es wird nicht empfohlen,die entfernbaren Teile des Gerts oder dasZubehr in einer Geschirrsplmaschine zuwaschen. Kontrollieren Sie das Gert regelmig aufmgliche Schden. Reinigen Sie das Motorgehuse mit einemweichen, feuchten Lappen. Reinigen Sie das Zubehr:- Reinigen Sie die Presskonus, denFruchtfleischfnger und den Saftfnger inSeifenwasser.- Splen Sie das Zubehr unter flieendemWasser ab.- Trocknen Sie das Zubehr grndlich ab. Bewahren Sie das Gert an einem trockenen,frostfreien und fr Kinder unerreichbaren Ort auf.ENTSORGUNGElektrische Gerte, Zubehrteile und ihreVerpackungen mssen umweltschonend entsorgtund nach Mglichkeit wiederverwendet werden.Werfen Sie diese Materialien daher nicht in denHausmll. Nur fr EU-Lnder:Gem der Europischen WEEE- Richtlinie 2002/96/EG zur Entsorgung von Elektro- und ElektronikAltgerten mssen nicht mehr funktionsfhige Gerteseparat eingesammelt und auf umweltfreundlicheWeise recycelt werden.15BOURGINI KUNDENSERVICE UND GARANTIEDie Garantie wird fr die Dauer von zwei Jahren abdem auf dem Kassenbon angegebenen Kaufdatumgewhrt. Der Kassenbon gilt als Garantieschein.Sie knnen die Garantie bei dem Einzelhndlereinlsen, bei dem Sie das Gert gekauft haben. DieGarantie deckt keine Schden, die durch falscheNutzung, unsachgemes Auseinandernehmen,Fallenlassen, Ste u. . entstanden sind sowieSchden an Gerten, die mit Wasser benutztwerden, die durch zu sptes Entkalken entstehen.Sofern bei einem bestimmten Produkt besondereGarantiebestimmungen angegeben werden, geltendiese vor den Allgemeinen Garantiebestimmungen.Die Garantie gilt nicht fr Folgeschden. Bei Fragenzur Anwendung des Produkts besuchen Sie bitteunsere Website: www.bourgini.comHAFTUNGSAUSSCHLUSSnderungen vorbehalten; Produktspezifikationenknnen ohne Angabe von Grnden gendert werden.
 • Page 16

  ESINSTRUCCIONES DESEGURIDADLea dentenidamente lasinstrucciones de uso antes de utilizar elaparato. Conserve las instrucciones de uso.El aparato puede serutilizado, limpiado y cuidado por nios a partirde los 8 aos siempre queestn supervisados por una persona responsablede su seguridad.Mantenga el aparato y elcable de alimentacin fuera del alcance de los nios menores de 8 aos.Los nios no deben jugarcon el aparato. Mantengasiempre vigilados a los nios para evitar que jueguen con el aparato.El aparato puede ser utilizado por personas conuna discapacidad fsica, sensorial, mental o motora o por personas que no dispongan de la experiencia ni de losconocimientos necesariossiempre que estn supervisadas por una persona responsable desu seguridad o si recibeninstrucciones sobre el usoseguro del aparato y entienden los peligros inherentes al uso del mismo.Este aparato est diseado exclusivamente para el uso domstico.No deje el aparato sin vigilancia durante elfuncionamiento.Utilice el aparato y los accesorios exclusivamente para el uso previsto. No utilice el aparato ni los accesorios para ninguna otra finalidad que las descritas en elmanual.No utilice el aparato si alguno de sus componentes, accesorios o el cable o elenchufe estn daados o son defectuosos. Sialgn componente, accesorio o el cable o elenchufe estn daados o son defectuosos,deben ser sustituidos por el proveedor o porun servicio tcnico autorizado.No utilice el aparato cerca de baeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.No sumerja el aparato debajo del agua o deotros lquidos. Si esto sucediera, desenchufeel aparato de la toma de corriente tan rpidamente como sea posible. No saquenunca el aparato del agua o de otros lquidosantes de haber desenchufado el aparato. Siel aparato ha estado sumergido en agua o enotros lquidos, no podr volver a utilizarse.Asegrese de que no pueda entrar agua en los puntos de conexin del cable elctrico y del cable alargador.Mantenga el cable elctrico alejado de fuentes de calor, del aceite y de bordes afilados.Antes del uso, compruebe siempre que latensin de red sea la misma que se indica enla placa de caractersticas del aparato.Para una proteccin adicional, conecte el aparato a un grupo protegido por un interruptor diferencial con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA.No haga funcionar el aparato mediante untemporizador externo o un sistema de control remoto independiente.Desenrolle siempre totalmente el cableelctrico y, en su caso, el cable alargador. Asegrese de que el cable elctrico16
 • Page 17

  ESy, en su caso, el cable alargador no cuelguenpor encima del borde de una superficie detrabajo, para evitar que puedan engancharseaccidentalmente y que alguien pueda tropezarse.No tire del cable elctrico para desconectar elenchufe de la red elctrica.Desconecte el enchufe de la red elctrica cuando el aparato no se est utilizando.No utilice el aparato en el exterior. Coloqueel aparato sobre una superficie estable y plana.Mantenga el aparato alejado de fuentes decalor. No coloque el aparato sobre superficiescalientes ni cerca de llamas abiertas.Asegrese de que sus manos estn secasantes de tocar el aparato.Desconecte el enchufe de la red elctrica antes del montaje o el desmontaje del aparato y antes de realizar actividades delimpieza o mantenimiento en el aparato.Aparatos con motor: tenga cuidado con loscomponentes afilados o mviles. Mantengalas manos alejadas de los componentes mviles durante el uso, la limpieza y el mantenimiento.Aparatos calefactores: espere hasta que elaparato se haya enfriado antes de tocar lacarcasa y los componentes del aparato.Extreme la precaucin durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.DESCRIPCIN (FIG. A, P.2)El exprimidor BOURGINI se ha diseadopara exprimir ctricos de forma rpida. Elaparato es adecuado slo para uso domstico.1. Cono para exprimir2. Colector de pulpa3. Colector de zumo4. Carcasa del motor con mango5. Cabezal exprimidor6. provisto de boquilla con sistema antigoteo7. Bandeja de goteoUSO INICIALPreparacin Limpie el aparato. Consulte la seccinLimpieza y mantenimiento.MONTAJE (FIG. A)Advertencia! Antes del montaje, retire siempre el enchufeelctrico de la toma de pared y espere a que elmotor deje de funcionar.17 Coloque el colector de zumo (3) en la carcasa delmotor (4). Coloque el colector de pulpa (2) en el colector dezumo (3). Coloque el cono para exprimir (1) en el colectorde pulpa (2).USOADVERTENCIA! No utilice el electrodomstico sin el cazo pararecoger el zumo (3), podra entrar lquido en elmotor.No deje el electrodomstico encendido por msde tres minutos seguidos.Deje enfriar el electrodomstico duranteaproximadamente cinco minutos despus dehaber exprimido ms de diez veces seguidas.Monte el exprimidor de ctricos. Vase elapartado Montaje. Corte la fruta por la mitad.Coloque una mitad sobre el cono o cabezalexprimidor. Coloque un vaso debajo de la boquillaEmpuje ligeramente hacia abajo para que seabra. Vuelva a empujar ligeramente hacia arribapara volver a cerrarla (sistema antigoteo)Con el mango, presione ligeramente sobre elctrico. El electrodomstico empezar a exprimirel ctrico de forma automtica. El zumo caedirectamente en el vaso.Las alas a los lados del cabezal exprimidordispersan la pulpa en el receptor de pulpa paraque el filtro no se tape.Cuando haya mucha pulpa en el receptor,enjuague para evitar que se tape. Exprima el ctrico hasta que ya no caiga zumo delmismo. El electrodomstico se detiene de formaautomtica cuando deje de presionar sobre elmango.Nota: Al presionar sobre el mango, elelectrodomstico cambia automticamente dedireccin procurando que salga ms zumo de lafruta. Deje de exprimir el ctrico en una de lassituaciones siguientes:- No sale ms zumo del ctrico;- El vaso contiene la cantidad de zumo deseada Desenchufe el electrodomstico de la toma decorriente despus de su uso.
 • Page 18

  ESLIMPIEZA Y MANTENIMIENTOEl aparato debe limpiarse despus de cada uso.Advertencia! Antes de la limpieza o el mantenimiento, retiresiempre el enchufe elctrico de la toma depared y espere a que el motor deje de funcionar. No sumerja el aparato en agua ni otros lquidos.Atencin! No utilice productos de limpieza agresivoso abrasivos para limpiar el aparato. No utilice objetos afilados para limpiar elaparato. No limpie el aparato en el lavavajillas. No serecomienda lavar la piezas desmontables delaparato ni los accesorios en el lavavajillas. Compruebe peridicamente si el aparatopresenta algn dao. Limpie la carcasa del motor con un pao suavehmedo. Limpie los accesorios:- Limpie el cono para exprimir, el colectorde pulpa y el colector de zumo con aguajabonosa.- Aclare los accesorios bajo el chorro de agua.- Seque bien los accesorios. Almacene el aparato en un lugar seco donde nohiele, fuera del alcance de los nios.SERVICIO POSTVENTA Y GARANTA DEBOURGINIEl periodo de garanta tendr una duracin de2 aos a partir de la fecha de compra segnel comprobante de caja, que ser asimismo elcertificado de garanta. Dirjase al vendedor enrelacin con la garanta. Los defectos derivadosde un uso indebido, de un desmontaje inadecuado,de cadas, golpes o similar o por no descalcificara tiempo los aparatos que se utilicen con aguano estarn cubiertos por la garanta. En caso deque para un determinado producto se mencionencondiciones de garanta especficas, estascondiciones especficas prevalecern sobre lascondiciones generales. La garanta no ser deaplicacin a daos consecuenciales. Si tienepreguntas relacionadas con el uso del aparato, lerogamos consulte nuestra pgina web:www.bourgini.comDESCARGO DE RESPONSABILIDADSujeto a cambios. Las especificaciones puedenmodificarse sin previo aviso.ELIMINACIN DE RESIDUOSLos aparatos elctricos, accesorios y sus embalajesdeben reutilizarse en la medida de lo posible deforma respetuosa con el medio ambiente. Por lotanto, no debe eliminar estos materiales con losdesechos domsticos. Solo para pases miembrosde la UE:De conformidad con la directiva europea deResiduos de Aparatos Elctricos y Electrnicos(RAEE), 2002/96/CE, los aparatos usados que yano puedan usarse deben recogerse por separado yreciclarse respetando el medio ambiente.18
 • Page 19

  ES19
 • Page 20

  THE BOURGINI COMPANYNL-4835 JB no 6BredaThe NetherlandsNovember 2018 V0 20.6000.00.00 THE BOURGINI COMPANY B.V.WWW.BOURGINI.COMMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bourgini 20.6000 Grand Citrus Juicer Deluxe wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bourgini 20.6000 Grand Citrus Juicer Deluxe in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info