Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
BEDIENUNGSANLEITUNG
SCHNURLOSER WASSERKOCHER
DE
TECHNISCHE DATEN
220-240V~50/60Hz
Spannung: 1800-2150W
3 Jahre Garantie
Modellnummer: BBEK1013KWH
INSTRUCTION MANUAL
CORDLESS KETTLE
EN
TECHNICAL DATA
220-240V~50/60Hz
Power: 1800-2150W
3 year guarantee
Model number: BBEK1013KWH
NOTICE D'UTILISATION
BOUILLOIRE SANS FIL
FR
SPÉCIFICATION
220-240V~50/60Hz
Puissance : 1800-2150W
3 ans de garantie
Modèle : BBEK1013KWH
HANDLEIDING
SNOERLOZE WATERKOKER
NL
TECHNISCHE GEGEVENS
220-240V~50/60Hz
Voeding: 1800-2150W
3 jaar garantie
Modelnummer: BBEK1013KWH
www.brabantia-appliances.com | follow us on /brabantialife
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  www.brabantia-appliances.com | follow us on /brabantialife

  TECHNICAL DATA
  220-240V~50/60Hz
  Power: 1800-2150W
  3 year guarantee
  Model number: BBEK1013KWH

  EN INSTRUCTION MANUAL
  CORDLESS KETTLE

  TECHNISCHE GEGEVENS
  220-240V~50/60Hz
  Voeding: 1800-2150W
  3 jaar garantie
  Modelnummer: BBEK1013KWH

  NL HANDLEIDING
  SNOERLOZE WATERKOKER

  SPÉCIFICATION
  220-240V~50/60Hz
  Puissance : 1800-2150W
  3 ans de garantie
  Modèle : BBEK1013KWH

  FR NOTICE D'UTILISATION
  BOUILLOIRE SANS FIL

  TECHNISCHE DATEN
  220-240V~50/60Hz
  Spannung: 1800-2150W
  3 Jahre Garantie
  Modellnummer: BBEK1013KWH

  DE BEDIENUNGSANLEITUNG
  SCHNURLOSER WASSERKOCHER • Page 2

  NL
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  1. Lees de volgende veiligheidsmaatregelen grondig door voordat u de water
  koker inschakelt.
  2. Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstige referentie.
  Bewaar ook de verkoopbon en indien mogelijk, de doos met
  binnenverpakking.
  3. Als u onderstaande instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische
  schokken, brand of ernstig persoonlijk letsel.
  4. Voordat u de waterkoker op de stroomvoorziening aansluit, controleert u of
  de spanning en de stroomvoorziening overeenkomen met de specificaties
  weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
  5. Plaats de waterkoker altijd op een stabiel, vlak, hitte-bestendig oppervlak.
  Zorg ervoor dat het oppervlak het gewicht van de eenheid kan houden
  tijdens gebruik. Gebruik de waterkoker niet op een hellend vlak.
  6. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van
  kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of
  door personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen van een voor hun veiligheid
  verantwoordelijke persoon.
  7. De waterkoker is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet
  gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De waterkoker mag alleen
  gebruikt worden voor het beoogde doel, dit is alleen het koken van water.
  8. Houd de waterkoker altijd buiten bereik van kinderen. Nauwlettend toezicht
  door een volwassene is nodig wanneer de waterkoker wordt gebruikt door
  of in de buurt van kinderen.
  9. Laat de waterkoker niet onbeheerd tijdens gebruik.
  10. Verplaats de waterkoker niet of til deze niet op tijdens gebruik of wanneer
  de waterkoker is aangesloten op de stroomvoorziening,
  11. Het gebruik van hulpstukken die niet zijn aanbevolen door de fabrikant,
  moeten niet worden gebruikt omdat dit persoonlijk letsel of schade aan het
  apparaat kan veroorzaken.
  12. Wees voorzichtig bij het gebruik van de waterkoker omdat het zeer hoge
  temperaturen bereikt.
  13. Gebruik de waterkoker niet als de stekker of het netsnoer is beschadigd of
  als de waterkoker niet goed werkt of is gevallen.
  14. Controleer het snoer van de waterkoker regelmatig op schade. Als het snoer
  is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een
  6 • Page 3

  onderhoudsmonteur om elektrische risico's te voorkomen.
  15. Laat het snoer niet over scherpe randen komen of in contact komen met
  hete oppervlaktes.
  16. Controleer of de waterkoker is uitgeschakeld en verwijder de stekker uit de
  stroomvoorziening als de waterkoker niet in gebruik is, voor het reinigen of
  als de waterkoker wordt gerepareerd.
  17. Dompel het snoer, de stekker of andere niet-verwijderbare onderdelen van
  de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen, om risico op elektrische
  schokken te voorkomen.
  18. De waterkoker mag niet in water worden ondergedompeld, aangezien elk
  contact met de elektrische onderdelen kan leiden tot een storing en/of een
  elektrische schok. Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte handen.
  19. Voorkom morsen van vloeistoffen op de connector. Er is kans op letsel als
  het product verkeerd wordt gebruikt.
  20. Gebruik de waterkoker niet buiten.
  21. Houd de stekker stevig vast en verwijder deze uit de stroomvoorziening als
  u het apparaat los wilt koppelen. Trek niet aan het snoer.
  22. Gebruik de waterkoker nooit als deze beschadigd is.
  23. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
  elektricien. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen.
  24. Als u de waterkoker overdraagt aan een derde, zorg er dan voor dat de
  handleiding is meegeleverd met het apparaat.

  LEER UW DRAADLOZE WATERKOKER
  3
  1

  4
  5
  6
  7

  2

  1: Trechter
  2: Basisstation
  3: Deksel
  4: Dekselopener

  5: Hendel
  6: Waterniveau
  7: Aan-/uitschakelaar
  7 • Page 4

  VOOR HET EERSTE GEBRUIK

  OPMERKING:
  1. De waterkoker kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde
  stroombasis.
  2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
  3. Plaats de stroombasis op een droog, vlak oppervlak.
  4. De waterkoker moet goed worden gewassen en afgespoeld voor het eerste
  gebruik.

  DE DRAADLOZE WATERKOKER GEBRUIKEN

  1. Plaats de waterkoker op een vlak oppervlak.
  2. Druk op de dekselopener (4) op de handgreep om de waterkoker te openen.
  Vul de waterkoker met water volgens de waterniveau-aanduiding. Vul de
  waterkoker niet te vol. Het waterniveau moet tussen de markeringen 1.7L
  (MAX) en 0.5L (MIN) liggen. Als de waterkoker te vol is kan er kokend
  water uitstromen.
  3. Sluit het deksel door de dekselopener op de waterkoker los te laten. Plaats
  de waterkoker vlak op de basis.
  Elektrische aansluiting
  4. Zet de waterkoker aan met de aan-/uitschakelaar. Het indicatielampje gaat
  branden.
  5. De waterkoker gaat automatisch uit als het water is gekookt.
  6. Trek de stekker van de waterkoker uit het stopcontact.
  7. Houd het deksel altijd gesloten wanneer u water giet.
  WAARSCHUWING: Pas op voor brandwonden!
  WAARSCHUWING: Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het
  uitschakelen enige restwarmte hebben.

  ONTKALKEN

  "Kalkaanslag" is een veel voorkomend probleem in gebieden met hard water,
  daarom moet de waterkoker regelmatig worden ontkalkt.
  1. Als u de waterkoker wilt ontkalken, vult u deze met 1 L koud water en
  voegt u ongeveer 75 ml azijn toe.
  2. Kook het water en laat dit een nacht staan.
  3. Kook het water de volgende dag opnieuw.
  4. Verwijder het opnieuw gekookte water en hervul de waterkoker met vers
  water.
  5. Kook het verse water. Dit gekookte water moet ook worden weggegooid.
  8 • Page 5

  OPMERKING: Normale commerciële ontkalkers voor waterkokers kunnen ook
  worden gebruikt. Volg de instructies van de commerciële ontkalker goed.

  REINIGEN EN ONDERHOUD

  1. Verwijder de stekker van de stroomtoevoer voor het reinigen.
  2. Dompel de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen.
  3. Vermijd het gebruik van oplosbare, schuur- en spiritusreinigers omdat dit
  het oppervlak van de waterkoker kan beschadigen.
  4. Reinig de buitenkant door het met een zachte, vochtige doek af te vegen.
  5. De binnenkant van de waterkoker kan worden gereinigd met een mild
  reinigingsmiddel. Voor gebruik moet het goed worden afgespoeld.
  6. De verwijderbare filterzeef voorkomt dat kalk in uw kop valt tijdens het
  gieten. De filter behandelt of verwijdert de hardheid uit het water niet.
  Verwijder nooit de filter als de waterkoker gevuld is met heet water.
  7. Het is belangrijk dat u het filter regelmatig reinigt.
  8. Verwijder het filter en plaats deze onder stromend water. Droog het filter en
  maak het voorzichtig schoon voordat u deze weer in de tuit plaatst.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat de waterkoker grondig is afgedroogd voordat u
  het aansluit op de stroomvoorziening.

  SPECIFICATIES

  Nominale spanning/Frequentie: 220-240V~50/60Hz
  Nominaal vermogen: 1800-2150W
  Inhoud: 1,7L

  GARANTIEVOORWAARDEN

  De garantie vervalt als:
  DE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG ALS HET PRODUCT WORDT GERETOURNEERD
  MET HET AANKOOPBEWIJS EN IN DE ORIGINELE VERPAKKING
  1. Het product is niet geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden volgens de
  gebruikersinstructies van de fabrikant die zijn meegeleverd bij het product.
  2. Het product is gebruikt voor andere doeleinden dan de bedoelde functie.
  3. De schade of het defect aan het product is veroorzaakt door het volgende:
  - Onjuiste spanning
  - Ongelukken (inclusief vloeibare of vochtschade)
  - Misbruik van het product
  - Onjuiste installatie
  9 • Page 6

  - Problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of schade door
  bliksem
  - Besmetting door insecten
  - Sabotage of modificatie van het product door iemand die geen
  geautoriseerd personeel is
  - Blootstelling aan abnormaal bijtende materialen
  - Plaatsen van onbekende objecten in de eenheid
  - Gebruik met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd door Brabantia
  Gelieve alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de handleiding te
  raadplegen en in acht te nemen.
  Door voortdurende productontwikkelingen kunnen specificaties worden
  gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

  MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING
  Dit etiket geeft aan dat dit product niet moet worden weggegooid met
  ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of
  gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen
  dient het apparaat verantwoordelijk gerecycled te worden om het
  hergebruik van materiële bronnen te stimuleren. Voor meer informatie
  over het weggooien van uw apparaat, dient u contact op te nemen met
  uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. Of neem contact op met de lokale
  gemeente voor meer informatie over uw lokale kringloop. Laat dit
  product milieuvriendelijk recyclen.

  10 • Page 7

  Should you experience any technical difficulty in setting up or using your new
  product, please feel free to contact our dedicated customer service help desk.
  For Customer from Netherlands and Belgium please contact Elmarc B.V.
  Elmarc B.V.
  Kolenbranderstraat 28
  2984 AT Rldderkerk
  Tel: (NL) 09003555333
  (BE) 070355505
  E-mail: helpdesk@elmarc.nl
  Wishing you many years of pure pleasure with your new Brabantia appliance.

  23


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Brabantia BBEK1013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Brabantia BBEK1013 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Brabantia BBEK1013

Brabantia BBEK1013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Brabantia BBEK1013 Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten

Brabantia BBEK1013 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info