Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
6
NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Lees de volgende veiligheidsmaatregelen grondig door voordat u de water
koker inschakelt.
2. Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstige referentie.
Bewaar ook de verkoopbon en indien mogelijk, de doos met
binnenverpakking.
3. Als u onderstaande instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische
schokken, brand of ernstig persoonlijk letsel.
4. Voordat u de waterkoker op de stroomvoorziening aansluit, controleert u of
de spanning en de stroomvoorziening overeenkomen met de specificaties
weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
5. Plaats de waterkoker altijd op een stabiel, vlak, hitte-bestendig oppervlak.
Zorg ervoor dat het oppervlak het gewicht van de eenheid kan houden
tijdens gebruik. Gebruik de waterkoker niet op een hellend vlak.
6. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of
door personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon.
7. De waterkoker is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet
gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De waterkoker mag alleen
gebruikt worden voor het beoogde doel, dit is alleen het koken van water.
8. Houd de waterkoker altijd buiten bereik van kinderen. Nauwlettend toezicht
door een volwassene is nodig wanneer de waterkoker wordt gebruikt door
of in de buurt van kinderen.
9. Laat de waterkoker niet onbeheerd tijdens gebruik.
10. Verplaats de waterkoker niet of til deze niet op tijdens gebruik of wanneer
de waterkoker is aangesloten op de stroomvoorziening,
11. Het gebruik van hulpstukken die niet zijn aanbevolen door de fabrikant,
moeten niet worden gebruikt omdat dit persoonlijk letsel of schade aan het
apparaat kan veroorzaken.
12. Wees voorzichtig bij het gebruik van de waterkoker omdat het zeer hoge
temperaturen bereikt.
13. Gebruik de waterkoker niet als de stekker of het netsnoer is beschadigd of
als de waterkoker niet goed werkt of is gevallen.
14. Controleer het snoer van de waterkoker regelmatig op schade. Als het snoer
is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een
onderhoudsmonteur om elektrische risico's te voorkomen.
15. Laat het snoer niet over scherpe randen komen of in contact komen met
hete oppervlaktes.
16. Controleer of de waterkoker is uitgeschakeld en verwijder de stekker uit de
stroomvoorziening als de waterkoker niet in gebruik is, voor het reinigen of
als de waterkoker wordt gerepareerd.
17. Dompel het snoer, de stekker of andere niet-verwijderbare onderdelen van
de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen, om risico op elektrische
schokken te voorkomen.
18. De waterkoker mag niet in water worden ondergedompeld, aangezien elk
contact met de elektrische onderdelen kan leiden tot een storing en/of een
elektrische schok. Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte handen.
19. Voorkom morsen van vloeistoffen op de connector. Er is kans op letsel als
het product verkeerd wordt gebruikt.
20. Gebruik de waterkoker niet buiten.
21. Houd de stekker stevig vast en verwijder deze uit de stroomvoorziening als
u het apparaat los wilt koppelen. Trek niet aan het snoer.
22. Gebruik de waterkoker nooit als deze beschadigd is.
23. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
elektricien. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen.
24. Als u de waterkoker overdraagt aan een derde, zorg er dan voor dat de
handleiding is meegeleverd met het apparaat.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Brabantia BBEK1013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Brabantia BBEK1013 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Brabantia BBEK1013

Brabantia BBEK1013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Brabantia BBEK1013 Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten

Brabantia BBEK1013 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info