Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
5
1 / VOOR DE GEBRUIKER
NL
Belangrijk
Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat. Wanneer het apparaat aan iemand
anders wordt verkocht of gegeven, vergeet dan niet ook de gebruiksaanwijzing mee te
geven. Wij verzoeken u deze aanwijzingen door te lezen alvorens het apparaat te installeren
of te gebruiken. Zij zijn voor uw veiligheid en die van anderen opgesteld.
— Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen)
waarvan de lichamelijke, sensoriële of menta-
le capaciteiten beperkt zijn, of personen zon-
der ervaring of kennis, behalve indien zij
onder toezicht staan van een persoon die ver-
antwoordelijk is voor hun veiligheid of vooraf-
gaand instructies over het gebruik van het
apparaat hebben ontvangen.
— Voorkom dat kinderen met het apparaat
spelen.
— Gebruik geen stoomapparaten om de oven
te reinigen.
— Dit apparaat is ontworpen voor koken met
gesloten ovendeur.
WAARSCHUWING: De toegankelijke onder-
delen van het apparaat kunnen heet worden
tijdens gebruik. Let op dat u de verwarmings-
elementen binnen in de oven niet aanraakt.
Houd kleine kinderen uit de buurt van het
apparaat.
— Dit apparaat is bestemd voor huishoude-
lijk gebruik en uitsluitend ontworpen voor het
koken van levensmiddelen. Deze oven bevat
geen enkel bestanddeel op basis van asbest.
— Pak het apparaat onmiddellijk bij ontvangst
uit of laat het uitpakken. Controleer de alge-
mene staat. Schrijf een eventueel voorbehoud
op de leverbon waarvan u een exemplaar
behoudt.
— Het apparaat is bestemd voor normaal huis-
houdelijk gebruik. Gebruik het niet voor com-
merciële of industriële doelen of andere doel-
einden dan waarvoor het is ontworpen.
— De technische gegevens van het apparaat
niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit kan
gevaarlijk zijn.
— Houd kinderen uit de buurt van het apparaat
wanneer het in werking is. Zo voorkomt u dat
ze zich branden als per ongeluk een oven-
schaal omvalt.
— Gebruik nooit het handvat van de deur om
het apparaat naar u toe te trekken.
— Let er tijdens het koken op dat de ovendeur
goed gesloten is. Alleen dan sluit het afdicht-
rubber de oven volledig af.
— Tijdens het gebruik wordt het apparaat
warm. Raak nooit de verwarmingselementen
binnen in de oven aan. U kunt zo ernstige
brandwonden oplopen.
— Gebruik ovenwanten om de gerechten in de
oven te zetten of eruit te halen.
— Na het koken de ovenschotels niet met blote
handen vastpakken.
— Plaats op de open ovendeur geen zware
voorwerpen en zorg ervoor dat een kind niet
op de deur kan klimmen of gaan zitten.
— Zet de oven altijd uit alvorens de binnenkant
van de oven te reinigen.
— Gebruik naast de bij de oven meegeleverde
accessoires alleen vuurvaste schalen (volg de
instructies van de fabrikant).
— Controleer na het gebruik van de oven of
alle bedieningsorganen uit staan.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Brandt FV1245X wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Brandt FV1245X in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info